TCVN 248 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
213
lượt xem
68
download

TCVN 248 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 248 1986. Gạch xây – Phương pháp xác định độ hút nước. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 248 : 1967, quy định phương pháp xác định độ hút nước của các loại gạch xây dựng dùng trong các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho gạch đất sét chưa nung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 248 1986

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 248 : 1986 Nhãm H G¹ch x©y – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é hót n|íc Bricks - Method for determination of water absorption . Tiªu chuÈn nµy thay thÕ cho TCVN 248 : 1967, quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é hót n|íc cña c¸c lo¹i g¹ch x©y dùng dïng trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c«ng nghiÖp vµ d©n dông. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho g¹ch ®Êt sÐt ch|a nung. 1. ThiÕt bÞ thö Tñ sÊy C©n kÜ thuËt chÝnh x¸c tíi lg; Thïng hay bÓ ng©m g¹ch. 2. ChuÈn bÞ mÉu thö 2.1. MÉu thö dïng ®Ò x¸c ®Þnh ®é hót n|íc lµ 5 viªn g¹ch nguyªn ®|îc lÊy theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ lÊy mÉu cho tõng lo¹i g¹ch. 2.2. Tr|íc khi tiÕn hµnh thö dïng bµn ch¶i quÐt s¹ch vµ sÊy kh« mÇu thö ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi ë nhiÖt ®é 105 – 1100C. Khèi l|îng kh«ng ®æi cña mÉu thö lµ khèi l|îng mµ hiÖu sè gi÷a hai lÇn c©n kÕ tiÕp nhau kh«ng lín h¬n 0,2% khèi l|îng mÉu, thêi gian gi÷a hai lÇn c©n kÕ tiÕp nhau kh«ng nhá h¬n 3 giê. MÉu thö ®|îc c©n sau khi ®· ®Ó nguéi ®Õn nhiÖt ®é trong phßng. 3. TiÕn hµnh thö 3.1. §é hót n|íc cña mÉu thö ®|îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch cho n|íc ngÊm vµo mÉu thö theo mét trong hai ph|¬ng ph¸p : - Cho n|íc ngÊm vµo mÉu thö ë nhiÖt ®é b×nh th|êng (ph|¬ng ph¸p träng tµi); - Cho n|íc ngÊm vµo mÉu thö b»ng c¸ch ®un s«i ; 3.1.1. Ph|¬ng ph¸p cho n|íc ngÊm vµo mÉu thö ë nhiÖt ®é b×nh th|êng. §Æt mÉu thö ®· sÊy kh« ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi vµo thïng ng©m theo chiÒu th¼ng ®øng. Møc n|íc trong thïng cao h¬n mÉu thö kh«ng Ýt h¬n 20mm. Ng©m mÉu thö trong 48 giê. Sau ®ã lÊy ra nhanh chãng dïng kh¨n Èm lau qua mÆt ngoµi mÉu thö råi c©n tõng mÉu mét. L|îng n|íc ch¶y tõ mÉu thö ra còng c©n vµ tÝnh vµo l|îng n|íc ngÊm vµo mÉu thö. 3.1.2. Ph|¬ng ph¸p cho n|íc ngÊm vµo mÉu thö b»ng c¸ch ®un s«i: §Æt mÉu ®· sÊy kh« ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi vµo thïng cã l|íi ch¾n. Møc n|íc trong thïng ph¶i cao h¬n mÉu thö kh«ng Ýt h¬n 20mm. §un s«i trong 1 giê, sau ®ã ®Ó nguéi mÉu thö ®Õn nhiÖt ®é trong phßng b»ng c¸ch cho n|íc l¹nh tõ tõ ch¶y vµo thïng vµ gi÷ ë ®ã 1 giê. LÊy mÉu ra khái thïng, dïng kh¨n Èm lau qua mÆt ngoµi mÉu thö råi tiÕn hµnh c©n tõng mÉu mét. L|îng n|íc ch¶y tõ mÉu thö ra cung c©n vµ tÝnh vµo l|îng n|íc ngÊm vµo mÉu thö. 4. TÝnh kÕt qu¶ 4.1. §é hót n|íc cña g¹ch (W), tÝnh b»ng % theo c«ng thøc:
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 248 : 1986 m1 m 0 W  .100 m0 Trong ®ã : m0 - Khèi l|îng mÉu thö ®· sÊy kh« ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi, tÝnh b»ng g; ml - Khèi l|îng mÉu thö ngÊm ®Çy n|íc, tÝnh b»ng g; 4.2. §é hót n|íc cña l« g¹ch lµ trung b×nh céng kÕt qu¶ cña 5 mÉu thö, tÝnh chÝnh x¸c ®Õn 0,l% . 4.3. KÕt qu¶ thö ph¶i ghi vµo b¶ng (xem phô lôc).
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 248 : 1986 Phô lôc B¶ng ghi kÕt qu¶ x¸c ®Þnh ®é hót n|íc cña g¹ch Tªn xÝ nghiÖp :………………………………………………….. Tªn g¹ch : …………………..thuéc l«…………………………. Khèi l|îng mÉu thö (g) Ph|¬ng §· sÊy kh« ®Õn NgÊm ®Çy §é hót STT ph¸p ngÊm Ghi chó khèi l|îng kh«ng n|íc m1 n|íc W% n|íc ®æi m0 §é hót n|íc cña l« g¹ch W= NhËn xÐt vµ kÕt luËn Ngµy th¸ng n¨m Ng|êi thÝ nghiÖm (ký tªn)
Đồng bộ tài khoản