TCVN 250 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
113
lượt xem
41
download

TCVN 250 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 250 1986. Gạch xây - Phương pháp xác định khối lượng thể tích. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 250: 1967 quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích của các loại gạch xây dựng trong các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 250 1986

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 250 : 1986 G¹ch x©y - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi l|îng thÓ tÝch Bricks - Method for determination of volumetric mass Tiªu chuÈn nµy thay thÕ cho TCVN 250: 1967 quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi l|îng thÓ tÝch cña c¸c lo¹i g¹ch x©y dùng trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c«ng nghiÖp vµ d©n dông. 1. ThiÕt bÞ thö Tñ sÊy C©n kÜ thuËt chÝnh x¸c tíi 0,1g ; Th|íc kim lo¹i cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,1mm. 2. ChuÈn bÞ mÉu thö 2.1. MÉu thö ®Ó x¸c ®Þnh khèi l|îng thÓ tÝch lµ 5 viªn g¹ch nguyªn vµ ®|îc lÊy theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ lÊy mÉu cho tõng lo¹i g¹ch. 2.2. Tr|íc khi tiÕn hµnh thö ph¶i dïng bµn ch¶i quÐt s¹ch mÉu thö vµ sÊy kh« ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi ë nhiÖt ®é l05 – 1100C. Khèi l|îng kh«ng ®æi cña mÉu thö lµ khèi l|îng mµ hiÖu sè gi÷a hai lÇn c©n kÕ tiÕp nhau kh«ng lín h¬n 0,2% khèi l|îng mÉu. Thêi gian gi÷a 2 lÇn c©n kh«ng nhá h¬n 4 giê. MÉu thö sau ®ã ®Ó nguéi ®Õn nhiÖt ®é trong phßng. 2.3. X¸c ®Þnh khèi l|îng thÓ tÝch cña g¹ch cã nhiÒu lç rçng vµ hæng còng tiÕn hµnh nh| x¸c ®Þnh khèi l|îng thÓ tÝch cña g¹ch ®Æc. ThÓ tÝch cña mÉu lµ thÓ tÝch kh«ng trõ lç rçng vµ hæng. 3. TiÕn hµnh thö 3.1. §o chiÒu dµi, chiÒu réng vµ chiÒu dµy mÉu thö b»ng th|íc kim lo¹i víi ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,5mm, råi tÝnh thÓ tÝch cña mÉu thö. Khi ®o, mçi mét kÝch th|íc cña mÉu thö ®|îc ®o 3 lÇn ë 3 vÞ trÝ kh¸c nhau (hai ®Çu vµ gi÷a mçi mét mÉu thö), kÕt qu¶ ®o lµ trung b×nh céng cña 3 lÇn ®o. 3.2. C©n mÉu ®· sÊy ®Ó x¸c ®Þnh khèi l|îng cña mÉu thö, lÊy chÝnh x¸c ®Õn 0,1g. 3.3. Khèi l|îng thÓ tÝch cña mÉu thö (Uv) tÝnh b»ng g/cm3, theo c«ng thøc: m Uv v Trong ®ã: m- Khèi l|îng mÉu thö sÊy kh« ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi, tÝnh b»ng g; v- ThÓ tÝch mÉu thö, tÝnh b»ng cm3. 3.4. Khèi l|îng thÓ tÝch cña l« g¹ch lµ trung b×nh céng kÕt qu¶ cña 5 mÉu thö, tÝnh chÝnh x¸c ®Õn 0,1g. 3.5. Trong tr|êng hîp, kh«ng thÓ sÊy c¶ mÉu thö ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi th× cø ®Ó mÉu ë tr¹ng th¸i tù nhiªn vµ x¸c ®Þnh khèi l|îng thÓ tÝch (UV) cña tõng mÉu sau ®ã c¾t tõ mçi mÉu ra hai miÓng cã khèi l|îng mçi miÕng kho¶ng 100g. C©n tõng miÕng råi
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 250 : 1986 ®em sÊy kh« ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi vµ x¸c ®Þnh ®é Èm (W) cña chóng theo c«ng thøc: m1  m W . 100 Trong ®ã: m W - §é Èm cña miÕng mÉu, tÝnh b»ng %; ml - Khèi l|îng cña miÕng mÉu tr|íc khi sÊy kh«, tÝnh b»ng g; m - Khèi l|îng cña miÕng mÉu sÊy kh« ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi, tÝnh b»ng g. 3.6. Khèi l|îng thÓ tÝch (Uv) cña mÉu thö tÝnh b»ng g/cm3, theo c«ng thøc: UV Uv W 1 100 Trong ®ã: UV - Khèi l|îng thÓ tÝch mÉu thö tr|íc khi sÊy kh«, tÝnh b»ng g/cm3. 3.7. KÕt qu¶ thö ph¶i ghi vµo b¶ng (xem phô lôc).
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 250 : 1986 Phô lôc B¶ng ghi kÕt qu¶ x¸c ®Þnh khèi l|îng thÓ tÝch cña g¹ch Tªn ®¬n vÞ: ....................................................................................................................... Tªn g¹ch: .................................. thuéc l«: ……………………………… KÝch th|íc mÉu thö (cm) ThÓ tÝch Khèi l|îng Khèi l|îng STT mÉu thö V mÉu thö m thÓ tÝch Uv Ghi chó Réng (cm3) (g) (g/cm3) Dµi Dµy c b 1 2 3 4 5
Đồng bộ tài khoản