TCVN 2683:2012

Chia sẻ: Võ Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
39
lượt xem
3
download

TCVN 2683:2012

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN2683:2012 ban hành Đất xây dựng- lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu. TCVN2683:2012 được chuyển đổi từ TCVN 2683:1991 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuyển kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 2683:2012

!" #$<br /> ,<br /> <br /> "-<br /> <br /> % " &' ( ) *<br /> . )/*<br /> <br /> 0<br /> <br /> . 1 0<br /> <br /> / &'<br /> <br /> +(<br /> <br /> &23 23<br /> <br /> !<br /> $ % !<br /> '%<br /> <br /> -<br /> <br /> &<br /> <br /> (<br /> <br /> *#+<br /> )<br /> <br /> "#<br /> <br /> )<br /> (<br /> <br /> &<br /> <br /> %.<br /> <br /> ,<br /> /0+ 1 0<br /> <br /> 2<br /> <br /> %45 65 7<br /> 34& &<br /> $ B<br /> <br /> .<br /> <br /> %.<br /> > +0<br /> <br /> ;<br /> <br /> $ %&<br /> <br /> ?@ ) 8<br /> <br /> A1 % !<br /> <br /> &<br /> <br /> S34<br /> <br /> R *J OP% Q<br /> ;<br /> <br /> !<br /> <br /> : &<br /> <br /> ! !<br /> <br /> C<<br /> <br /> I<br /> <br /> ;<br /> <br /> ;<br /> $ %<br /> <br /> DE FFDE8?G7<br /> J C<<br /> <br /> @ &A#<br /> <br /> ; >B<br /> <br /> + - K L +# M& 7N<br /> / : C+<br /> <br /> : &<br /> <br /> ? @ )2 &A#<br /> <br /> / > +0<br /> <br /> % E,E FFD &A# 7 H<br /> : &<br /> <br /> 5 6 7-8 ), 9 22<br /> <br /> @<br /> <br /> R *J L +# M&<br /> <br /> !R<br /> <br /> 5<br /> <br /> 7N<br /> <br /> K OP% Q<br /> & &<br /> <br /> : &<br /> <br /> K &N<br /> <br /> /<<br /> <br /> G *J OP% Q<br /> <br /> ; ?+ S3<br /> <br /> 7 '<br /> <br /> 89: ;< = 0 % : >? ( @A =65( BC 3D :E BF<br /> <br /> AG<br /> <br /> >?<br /> <br /> HDI> B5 JK ;2 =<br /> : &<br /> (<br /> <br /> ;<br /> <br /> %1 % !<br /> <br /> '<br /> <br /> .U & !<br /> <br /> /< &N<br /> <br /> WX<br /> <br /> @<br /> <br /> R& & H<br /> <br /> 3T<br /> <br /> S'%R /#+<br /> <br /> & '<br /> <br /> SH<br /> <br /> R<br /> <br /> &T M& ><br /> <br /> &<br /> <br /> V<br /> <br /> S<br /> <br /> %.<br /> <br /> /0+ 1 0 & &<br /> <br /> @<br /> <br /> N W3<br /> <br /> P<br /> <br /> UP% Q<br /> <br /> D C<br /> W+<br /> <br /> %: &<br /> <br /> =L BF 7M D =DN@<br /> <br /> : &<br /> <br /> ;<br /> <br /> % & CY<br /> <br /> 7J Z[#<br /> <br /> J C<<br /> <br /> !<br /> <br /> "# C# 9<br /> <br /> S= +\ C+ S]<br /> <br /> O<br /> &? 7<br /> <br /> ?34& S'%<br /> /!<br /> <br /> # S+ 9<br /> <br /> (<br /> <br /> %:<br /> <br /> W<br /> <br /> Z<br /> <br /> %: >I &' ]<br /> <br /> ( > N<br /> <br /> %:<br /> <br /> W<br /> <br /> Z>I &'<br /> <br /> + ]<br /> <br /> O<br /> &? 7<br /> L<br /> <br /> 7J = :P<br /> <br /> S'% U+<br /> :<br /> <br /> QI = Z^<br /> <br /> (<br /> <br /> 34&<br /> <br /> ] c( > N<br /> <br /> S= +\ C+ S]<br /> <br /> %: >I &' R<br /> <br /> Z1 % 3_& /` 1 # 0<br /> <br /> W3<br /> <br /> =C W+%= C#<br /> <br /> 3a<br /> %:<br /> <br /> R W<br /> <br /> &A# CQ<br /> <br /> #%<br /> <br /> & & H<br /> <br /> 5 W<br /> <br /> 34& >I &' R<br /> <br /> b<br /> <br /> & '<br /> <br /> C ' ><br /> <br /> R W<br /> <br /> H<br /> <br /> 3 W+<br /> <br /> &<br /> <br /> & ' S<br /> <br /> (<br /> <br /> :<br /> <br /> W# > `<br /> <br /> ( > N<br /> <br /> N<br /> %:<br /> <br /> W<br /> W+<br /> <br /> > 0+ C<br /> <br /> 3<br /> <br /> UP% Q<br /> <br /> 3<br /> <br /> & d S'%<br /> <br /> 34&<br /> <br /> c(<br /> <br /> > +#<br /> O<br /> <br /> 7 & &N<br /> <br /> O<br /> <br /> [< S34<br /> <br /> 1 % !<br /> <br /> &A#<br /> <br /> W<br /> <br /> (<br /> <br /> W#R &g S'%<br /> <br /> & >I &'<br /> <br /> ( S3<br /> <br /> .<br /> <br /> > N<br /> <br /> N 0<br /> <br /> S3<br /> <br /> %:<br /> <br /> e<br /> <br /> h CT<br /> <br /> =<br /> <br /> '<br /> <br /> 34& S'% 6 & & &N<br /> <br /> ] +f&<br /> <br /> %:<br /> <br /> 8 +<br /> <br /> +f& J ;<br /> <br /> : 7M D 3D<br /> O<br /> <br /> (<br /> <br /> % /h<br /> WX<br /> <br /> 3T<br /> <br /> i<br /> <br /> g j S<br /> <br /> C & Z <<br /> <br /> +R h<br /> <br /> R<br /> <br /> +R I SJR Sk<br /> <br /> 3_&<br /> <br /> > +#<br /> >H&<br /> <br /> WX<br /> <br /> +<br /> <br /> 3_&<br /> <br /> 0<br /> (<br /> <br /> > 0+ C<br /> <br /> 34& /0+ K > N<br /> '<br /> <br /> 0<br /> <br /> A . I<br /> <br /> & + 3_&<br /> +<br /> <br /> f<br /> /J & &<br /> <br /> 3_&<br /> <br /> 3#<br /> <br /> '<br /> <br /> H<br /> <br /> K<br /> <br /> W+<br /> <br /> +<br /> g<br /> <br /> =+<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản