TCVN 3105 1993

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
2.310
lượt xem
460
download

TCVN 3105 1993

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 3105 1993: Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dỡng mẫu thử Tiêu chuẩn này quy định phương pháp lấy mẫu hỗn hợp bê tông nặng, phương pháp chế tạo và bảo dưỡng các mẫu thử bê tông nặng dùng để kiểm tra các tính chất của chúng trong quá trình thi công, sản xuất và nghiệm thu các kết cấu sản phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 3105 1993

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3105 : 1993  Nhãm H Hçn hîp bª t«ng nÆng vμ bª t«ng nÆng - LÊy mÉu, chÕ t¹o vμ b¶o dìng mÉu thö Heavyweight concrete compound and heavyweight concrete - Samling, making and curing of test specimens Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu hçn hîp bª t«ng nÆng, ph−¬ng ph¸p chÕ t¹o vμ b¶o d−ìng c¸c mÉu thö bª t«ng nÆng dïng ®Ó kiÓm tra c¸c tÝnh chÊt cña chóng trong qu¸ tr×nh thi c«ng, s¶n xuÊt vμ nghiÖm thu c¸c kÕt cÊu s¶n phÈm. 1. §Þnh nghÜa Hçn hîp bª t«ng nÆng lμ hçn hîp ®· ®−îc nhμo trén ®ång nhÊt theo mét tû lÖ hîp lý c¸c vËt liÖu sau : chÊt kÕt dÝnh, n−íc, cèt liÖu lín, cèt liÖu nhá vμ phô gia (nÕu cã) kÓ tõ lóc trén xong cho tíi khi cßn ch−a r¾n ch¾c. Bª t«ng nÆng lμ hçn hîp bª t«ng nÆng ®· r¾n ch¾c sau khi t¹o h×nh. 2. Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu hçn hîp bª t«ng 2.1. MÉu thö c¸c tÝnh chÊt cña h«n hîp bª t«ng ®−îc lÊy t¹i hiÖn tr−êng hoÆc ®−îc chuÈn bÞ trong phßng thÝ nghiÖm. MÉu hiÖn tr−êng ®−îc lÊy khi cÇn kiÓm tra chÊt l−îng cña hçn hîp bª t«ng hoÆc bª t«ng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, thi c«ng vμ nghiÖm thu. MÉu thö trong phßng thÝ nghiÖm ®−îc chuÈn bÞ khi cÇn thiÕt kÕ m¸c bª t«ng hoÆc kiÓm tra c¸c thμnh phÇn ®Þnh møc vËt liÖu tr−íc khi thi c«ng. 2.2. T¹i hiÖn tr−êng, mÉu ®−îc lÊy t¹i ®óng vÞ trÝ cÇn kiÓm tra. §èi víi bª t«ng toμn khèi - t¹i n¬i ®æ bª t«ng, ®èi víi bª t«ng s¶n xuÊt cÊu kiÖn ®óc s½n - t¹i n¬i ®óc s¶n phÈm, ®èi víi bª t«ng tr¹m trén hoÆc trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn - t¹i cöa x¶ cña m¸y trén hoÆc ng¸y trªn d©y chuyÒn vËn chuyÓn. 2.3. MÉu cÇn lÊy kh«ng Ýt h¬n l,5 lÇn tæng thÓ tÝch sè c¸c viªn mÉu bª t«ng cÇn ®óc vμ c¸c phÐp thö hçn hîp bª t«ng cÇn thùc hiÖn, song kh«ng Ýt h¬n 20 lÝt. 2.4. MÉu ®−îc lÊy ph¶i thùc sù ®¹i diÖn cho khèi hçn hîp bª t«ng cÇn kiÓm tra. MÉu ®¹i diÖn ®−îc gép Ýt nhÊt tõ 3 mÉu côc bé lÊy víi khèi l−îng xÊp xØ b»ng nhau nh−ng ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau. Khi lÊy c¸c mÉu côc bé tõ m¸y trén cÇn chän phÇn gi÷a cèi trén, kh«ng lÊy ë ®Çu vμ cuèi cèi trén. 2.5. C¸c mÉu côc bé sau tõng lÇn lÊy ®−îc chøa trong c¸c dông cô ®ùng s¹ch, kh«ng hót n−íc vμ ®−îc b¶o qu¶n ®Ó mÉu kh«ng bÞ mÊt n−íc vμ bÞ t¸c dông cña nhiªt ®é cao. Thêi gian lÊy xong mét mÉu ®¹i diÖn kh«ng kÐo dμi qu¸ 15 phót. MÉu hçn hîp bª t«ng trong phßng thÝ nghiÖm ®−îc chÕ t¹o theo nguyªn t¾c: dïng vËt liÖu ®óng nh− vËt liÖu hiÖn tr−êng; c©n ®ong vËt liÖu b¶o ®¶m sai sè kh«ng v−ît qu¸ l% ®èÞ víi xi m¨ng, n−íc trén vμ phô gia, 2% ®èi víi cèt liÖu; trén hçn hîp theo quy tr×nh vμ thiÕt bÞ ®Ó t¹o ra hçn hîp cã chÊt l−îng t−¬ng ®−¬ng nh− trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt thi c«ng. 2.6. Tr−íc khi thö hoÆc ®óc khu«n, toμn bé mÉu ®−îc trén ®Òu l¹i b»ng xÎng. Sau ®ã, c¸c chØ tiªu cña hçn hîp bª t«ng ®−îc tiÕn hμnh thö ngay kh«ng chËm h¬n 5 phót c¸c viªn mÉu bª t«ng cÇn ®óc còng ®−îc tiÕn hμnh ®óc ngay kh«ng chËm h¬n 15 phót kÓ tõ lóc lÊy xong toμn bé mÉu. 3. §óc mÉu bª t«ng 3.1. MÉu thö c¸c tÝnh chÊt cña bª t«ng ®−îc ®óc theo tõng l« s¶n phÈm ®óc s½n hoÆc theo tõng khèi ®æ t¹i chç. Sè l−îng mÉu thö bª t«ng quy ®Þnh cho mét l« s¶n phÈm hoÆc cho mét   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3105 : 1993  khèi ®Ó ®−îc lÊy theo c¸c quy ph¹m vμ tiªu chuÈn hiÖn hμnh cho mçi d¹ng s¶n phÈm hoÆc kÕt cÊu cã khèi ®æ ®ã. 3.2. Hçn hîp bª t«ng dïng ®Ó ®óc mÉu ®−îc lÊy theo môc 2 cña tiªu chuÈn nμy. 3.3. MÉu bª t«ng ®−îc ®óc thμnh c¸c viªn theo c¸c tæ. Tæ mÉu thö chèng thÊm gåm 6 viªn, tæ mÉu thö mçi chl tiÓu kh¸c gåm 3 viªn. KÝch th−íc c¹nh nhá nhÊt cña mçi viªn tuú theo cì h¹t lín nhÊt cña cèt liÖu dïng ®Ó chÕ t¹o bª t«ng ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng l. Chó thÝch: §èi víi c¸c viªn mÉu thö mμi mßn cho phÐp ®óc trong khu«n cã kÝch th−íc c¹nh 70,7 mm khi cì h¹t lín nhÊt cña cèt liÖu tíi 20mm. B¶ng 1 KÝch th−íc c¹nh nhá nhÊt cña viªn mÉu Cì h¹t lín nhÊt cña cèt liÖu (c¹nh mÉu lËp ph−¬ng, c¹nh thiÕt diÖn mÉu l¨ng trô, ®−êng kÝnh mÉu trô) 10 vμ 20 100 40 150 70 200 100 300 3.4. H×nh d¸ng, kÝch th−íc viªn mÉu. 3.4.1. H×nh d¸ng vμ kÝch th−íc c¸c viªn mÉu øng víi c¸c chØ tiªu cÇn thö ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 2. 3.4.2. Sai sè - §é kh«ng ph¼ng cña c¸c mÆt chÞu lùc lóc kh«ng v−ît qu¸ 0,005d (hoÆc a). - §é cong vªnh cña ®−êng sinh khu«n trô dïng cho thø böa kh«ng v−ît qu¸ 0,001d. - §é lÖch gãc vu«ng t¹o bëi c¸c mÆt kÒ nhau cña mÉu lËp ph−¬ng, mÉu l¨ng trô hoÆc t¹o bëi ®¸y vμ ®−êng sinh mÉu trô kh«ng v−ît qu¸ 90 0,5. - Sai sè kÝch th−íc cña tÊt c¶ c¸c viªn mÉu ®óc so víi kÝch th−íc c¹nh cña chóng kh«ng v−ît qu¸ l%. 3.4.3. Ngoμi quy ®Þnh vÒ viÖc sö dông mÉu ®Ó thö c¸c chØ tiªu nh− ghi ë b¶ng 2 cho phÐp. - MÉu thö ®é mμi mßn : sö dông c¸c viªn kÝch th−íc lín ®óc theo quy ®Þnh ë b¶ng 1 gia c«ng thμnh c¸c viªn mÉu lËp ph−¬ng kÝch th−íc c¹nh 70,7mm ®Ó thö. - MÉu thö c−êng ®é nÐn : Sö dông c¸c viªn nöa dÇm sau khi uèn ®Ó thö nÐn. 3.4.4. C¸c chØ tiªu khèi l−îng riªng, khèi l−îng thÓ tÝch vμ ®é hót n−íc ®−îc thö b»ng c¸c mÉu hoÆc cã kÝch th−íc h×nh häc chÝnh x¸c theo quy ®Þnh ë b¶ng l vμ b¶ng 2, hoÆc c¸c viªn cã h×nh d¸ng bÊt kú víi ®iÒu kiÖn thÓ tÝch cña mét viªn kh«ng nhá h¬n thÓ tÝch cña viªn mÉu lËp ph−¬ng t−¬ng øng cã kÝch th−íc c¹nh ®¶m b¶o quy ®Þnh cña b¶ng 1. 3.5. Sè tæ mÉu cÇn ®óc 3.5.1. §èi víi c¸c cÊu kiÖn bª t«ng øng suÊt tr−íc : 3 tæ mÉu ®Ó x¸c ®Þnh c−êng ®é nÐn cña bª t«ng ë c¸c thêi ®iÓm : truyÒn øng suÊt cña cèt thÐp lªn bª t«ng; gi¶i phãng s¶n phÈm khái khu«n hoÆc bÖ ®óc (nÕu hai thêi ®iÓm nμy trïng nhau th× bít ®i mét tæ mÉu) vμ ë tuæi 28 ngμy ®ªm.   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3105 : 1993  3.5.2. §èi víi c¸c cÊu kiÖn bª t«ng th«ng th−êng : Hai tæ mÉu ®Ó x¸c ®Þnh c−êng ®é nÐn cña bª t«ng ë c¸c thêi ®iÓm gi¶i phãng s¶n phÈm khái khu«n vμ ë tuæi 28 ngμy ®ªm. 3.5.3. §èi víi c¸c kÕt cÊu bª t«ng toμn khèi vμ hçn hîp bª t«ng th−¬ng phÈm : Mét tæ mÉu ®Ó x¸c ®Þnh c−êng ®é nÐn cña bª t«ng ë tuæi 28 ngμy ®ªm. Ngoμi ra, nÕu bª t«ng cßn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kh¸c (®é chèng thÊm, ®é mμi mßn, c−êng ®é kÐo uèn, c−êng ®é nÐn ë tuæi 180 ngμy...) th× ph¶i ®óc thªm sè tæ mÉu t−¬ng øng ®Ó thö c¸c tÝnh chÊt ®ã. 3.6. Khu«n ®óc mÉu C¸c viªn mÉu bª t«ng ®−îc ®óc trong c¸c khu«n kÝn, kh«ng thÊm n−íc, kh«ng g©y ph¶n øng víi xi m¨ng vμ cã b«i chÊt chèng dÝnh trªn c¸c mÆt tiÕp xóc víi hçn hîp. Khu«n ®óc mÉu ph¶i d¶m b¶o ®é cøng vμ ghÐp ch¾c ch¾n ®Ó kh«ng lμm sai lÖch kÝch th−íc, h×nh d¸ng viªn ®óc v−ît qu¸ quy ®Þnh ë ®iÒu 3.4 cña tiªu chuÈn nμy. MÆt trong cña khu«n ph¶i nh½n ph¼ng vμ kh«ng cã c¸c vÕt låi lâm s©u qu¸ 80micr«mÐt.   Page 3 
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3105 : 1993  §é kh«ng ph¼ng c¸c mÆt trong cña khu«n lËp ph−¬ng, khu«n ®óc mÉu l¨ng trô, ®é cong vªnh cña c¸c ®−êng sinh khu«n trô ph¶i kh«ng v−ît qu¸ 0,05mm trªn l00mm dμi. §é lÖch gãc vu«ng t¹o bëi c¸c mÆt kÒ nhau cña khu«n kh«ng v−ît qu¸ 0,50. 3.7. §æ vμ ®Çm hçn hîp bª t«ng trong khu«n. 3.7.1. Khi hçn hîp cã ®é cøng trªn 20 gi©y hoÆc cã ®é sôt d−íi 4cm : §æ hçn hîp vμo khu«n thμnh mét líp víi khu«n cã chiÒu cao 150 mm trë xuèng, thμnh 2 líp víi khu«n cã chiÒu cao trªn 150mm. §æ xong líp ®Çu th× kÑp chÆt khu«n lªn bμn rung tÇn sè 2800 - 3000 vßng/phót, biªn ®é 0,3t5 - 0,5mm råi rung cho tíi khi tho¸t hÕt bät khÝ lín vμ hå xi m¨ng næi ®Òu. Sau ®ã ®æ vμ ®Çm nh− vËy tiÕp líp 2. Cuèi cïng dïng bay g¹t bá hçn hîp thõa vμ xoa ph¼ng mÆt mÉu. 3.7.2. Khi hçn hîp cã ®é cøng l0 tíi 20 gi©y hoÆc cã ®é sôt 5 tíi 9cm th× còng ®æ hçn hîp vμo khu«n thμnh mét hoÆc hai líp nh− ®iÒu 3.7.l. Sau dã tiÕn hμnh ®Çm hçn hîp trong khu«n hoÆc b»ng bμn rung nh− ®iÒu 3.7.l hoÆc b»ng ®Çm dïi. Khi ®Çm bª t«ng b»ng ®Çm dïi th× sö dông lo¹i ®Çm tÇn så 7200 vßng/phót ®−êng kÝnh dïi kh«ng to qu¸ l/4 kÝch th−íc nhá nhÊt cña viªn mÉu. C¸ch ®Çm nh− sau : ®æ xong líp thø nhÊt, th¶ ®Çu dïi nhanh vμ th¼ng vμo hçn hîp tíi ®é s©u c¸ch d¸y khu«n kho¶ng 2cm. Gi÷ ®Çm ë vÞ trÝ nμy cho tíi khi hå xi m¨ng næi ®Òu, bät khÝ lín tho¸t hÕt th× tö tõ rót ®Çm ra. Sau ®ã ®æ tiÕp líp 2 vμ l¹i ®Çm nh− vËy. ë lÇn thø hai th¶ ®Çu dïi s©u vμo líp d−íi kho¶ng 2cm. 3.7.3. Khi hçn hîp bª t«ng cã ®é sôt l0cm trë lªn th× ®æ hçn hîp vμo khu«n thμnh mét líp ®èi víi c¸c khu«n cã chiÒu cao d−íi l00mm, thμnh hai líp ®èi víi c¸c khu«n cã chiÒu cao tõ 150 ®Õn 200mm vμ thμnh 3 líp ®èi víi khu«n cao 300mm. Sau ®ã, dïng thanh thÐp trßn ®−êng kÝnh 16 mm, dμi 600mm chäc ®Òu tõng líp, mçi líp cø b×nh qu©n l0cm2 chän mét c¸i. Líp ®Çu chäc tíi ®¸y; líp sau chäc xuyªn vμo líp tr−íc. Chäc xong dïng bay g¹t bª t«ng thõa vμ xoa ph¼ng mÆt mÉu. 3.7.4. C¸c viªn mÉu ®óc trong khu«n trô sau khi ®Çm ®−îc lμm ph¼ng mÆt nh− sau: Trén hå xi m¨ng ®Æc (tØ lÖ n−íc : xi m¨ng 0,32 - 0,36). Sau kho¶ng 2 - 4 giê, chê cho mÆt mÉu se vμ hå xi m¨ng ®· co ngãt s¬ bé, tiÕn hμnh phñ mÆt mÉu b»ng líp hå máng tíi møc tèi ®a. Phñ xong dïng tÊm kÝnh, hoÆc tÊm thÐp ph¼ng lμ ph¼ng mÆt mÉu. 3.7.5. Khi ®óc mÉu ngay t¹i ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt, thi c«ng, cho phÐp ®Çm hçn hîp bª t«ng trong khu«n b»ng c¸c thiÕt bÞ thi c«ng hoÆc b»ng c¸c thiÕt bÞ cã kh¶ n¨ng ®Çm chÆt bª t«ng trong khu«n t−¬ng ®−¬ng nh− bª t«ng khèi ®æ. 3.7.6. Khi chÕ ®é ®Çm trong thi c«ng s¶n xuÈt dÉn ®Õn viÖc gi¶m n−íc cña hçn hîp t¹o h×nh (li t©m, hót ch©n kh«ng...), ph−¬ng ph¸p ®óc mÉu kiÓm tra ®−îc thùc hiÖn theo c¸c chØ dÉn riªng cho c¸c s¶n phÈm kÕt cÊu sö dông c«ng nghÖ ®ã. 4. B¶o d−ìng mÉu bª t«ng 4.1. C¸c mÉu ®óc ®Ó kiÓm tra chÊt l−îng bª t«ng dïng cho c¸c kÕt cÊu s¶n phÈm ph¶i ®−îc b¶o d−ìng vμ ®−îc ®ãng r¾n kÓ tõ khi ®óc xong tíi ngμy thö mÉu gièng nh− ®iÒu kiÖn b¶o d−ìng vμ ®«ng r¾n cña c¸c kÕt cÊu s¶n phÈm ®ã. C¸c mÉu dïng ®Ó kiÓm tra chÊt l−îng bª t«ng th−¬ng phÈm ®Ó thiÕt kÕ m¸c bª t«ng sau khi ®óc ®−îc phñ Èm trong khu«n ë nhiÖt ®é phßng cho tíi khi th¸o khu«n råi ®−îc b¶o d−ìng tiÕp trong phßng d−ìng hé tiªu chuÈn cã nhiÖt ®é 27 20C, ®é Èm 95 – l00% cho ®Õn ngμy thö mÉu. 4.2. Thêi h¹n gi÷ mÉu trong khu«n lμ 16 - 24 giê ®èi víi bª t«ng m¸c l00 trë lªn, 2 hoÆc 3 ngμy ®ªm ®èi víi bª t«ng cã phô gia chËm ®«ng r¾n hoÆc m¸c 75 trë xuèng. 4.3. Trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn mÉu vÒ phßng thÝ nghiÖm c¸c mÉu ph¶i ®−îc gi÷ kh«ng ®Ó mÊt Èm b»ng c¸ch phñ c¸t Èm mïn c−a Èm hoÆc ®ãng trong tói ni l«ng. 4.4. TÊt c¶ c¸c viªn mÉu ®−îc ghi ký hiÖu râ ë mÆt kh«ng trùc tiÕp chÞu t¶i.   Page 4 
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3105 : 1993  5. Khoan lÊy mÉu 5.1. ViÖc khoan, c¾t c¸c mÉu bª t«ng chØ ®−îc tiÕn hμnh t¹i c¸c vÞ trÝ trªn kÕt cÊu sao cho sau khi lÊy mÉu kÕt cÊu kh«ng bÞ gi¶m kh¶ n¨ng chÞu lùc. 5.2. Khoan, c¾t mÉu ®−îc tiÕn hμnh ë c¸c vÞ trÝ kh«ng cã cèt thÐp trong kÕt cÊu. Trong tr−êng hîp kh«ng t×m ®−îc c¸c vÞ trÝ nh− trªn th× chØ ®−îc dïng ®Ó thö nÐn c¸c viªn mÉu cã cèt thÐp n»m vu«ng gãc víi h−íng ®Æt lùc nÐn, thö uèn c¸c viªn mÉu cã cèt thÐp n»m song song víi h−íng ®Æt lùc uèn. Kh«ng dïng c¸c viªn mÉu cã cèt thÐp ®Ó thö böa. 5.3. Khoan, c¾t c¸c mÉu thö ®é chèng thÊm n−íc cña bª t«ng ®−îc tiÕn hμnh theo h−íng vμ ë c¸c vÞ trÝ sao cho khi thö, chiÒu t¸c dông cña ¸p lùc n−íc lªn mÉu ®ång h−íng víi chiÒu t¸c dông cña ¸p lùc n−íc vμo kÕt cÊu. 5.4. Khoan, c¾t mÉu thö ®é mμi mßn cña bª t«ng ®−îc tiÕn hμnh tõ c¸c vÞ trÝ mμ kÕt cÊu ph¶i chÞu mμi mßn khi sö dông. 5.5. C¸c mÉu khoan, c¾t tõ kÕt cÊu nÕu cã lÉn cèt thÐp th× vÞ trÝ, ®−êng kÝnh vμ c¸c ®Æc ®iÓm kh¸c cña cèt thÐp ph¶i ®−îc ghi ®Çy ®ñ trong hå s¬ khoan mÉu vμ biªn b¶n thö. 5.6. KÝch th−íc c¸c viªn mÉu khoan, c¾t tuú theo cì h¹t lín nhÊt cña cèt liÖu bª t«ng vμ chØ tiªu cÇn thö ®−îc chän theo b¶ng l vμ 2 cña tiªu chuÈn nμy. 5.7. MÉu khoan, c¾t còng ®−îc lμm theo tõng tæ. Tæ mÉu thö chèng thÊm gåm 6 viªn, tæ mÉu ®Ó thö mçi chØ tiªu cßn l¹i lμ 3 viªn. Trong tr−êng hîp kh«ng khoan, c¾t ®ñ sè viªn nh− trªn th× lÊy ®ñ 6 viªn thö chØ tiªu chèng thÊm, c¸c ch× tiªu cßn l¹i ®−îc phÐp lÊy 2 viªn lμm mét tæ mÉu thö. 5.8. Sè tæ mÉu cÇn khoan ®Ó kiÓm tra c¸c l« s¶n phÈm ®óc s½n hoÆc c¸c khèi ®æ t¹i chç ®−îc lÊy theo quy ®Þnh nghiÖm thu cho c¸c l« s¶n phÈm hay c¸c khèi ®æ ®ã. 6. Hå s¬ mÉu thö 6.1. Trong hå s¬ lÊy mÉu hçn hîp bª t«ng ghi râ: - Ngμy, giê, vÞ trÝ lÊy mÉu; - Sè mÉu côc bé vμ kho¶ng thêi gian ng¾t qu·ng gi÷a chóng; - §é ®ång nhÊt cña mÉu; - §iÒu kiÖn b¶o qu¶n mÉu 6.2. Trong hå s¬ ®óc vμ b¶o d−ìng mÉu ghi râ - Ngμy giê chÕ t¹o mÉu; - Môc tiªu sö dông mÉu; - Ph−¬ng ph¸p ®Çm, ph−¬ng ph¸p b¶o d−ìng mÉu; - C¸ch vËn chuyÓn mÉu vÒ phßng thÝ nghiÖm; 6.3. Trong hå s¬ khoan mÉu ghi râ: - VÞ trÝ khoan; - Ngμy ®æ bª t«ng vμ ngμy khoan mÉu; - ChØ tiªu cÇn thö; - C¸c ®Æc ®iÓm kh¸c cña mÉu (vÞ trÝ vμ ®−êng kÝnh cèt thÐp lÉn trong mÉu).   Page 5 
Đồng bộ tài khoản