TCVN 3106 1993

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

3
1.509
lượt xem
330
download

TCVN 3106 1993

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 3106 1993, Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ sụt của hỗn hợp bê tông nặng có tính dẻo và đủ độ dính kết. Tiêu chuẩn không áp dụng cho các loại hỗn hợp bê tông khô hoặc rời rạc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 3106 1993

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3016 : 1993 Nhãm H Hçn hîp bª t«ng nÆng - Ph|¬ng ph¸p thö ®é sôt Heavyweight concrete compounds - Slump test Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p thö ®é sôt cña hçn hîp bª t«ng nÆng cã tÝnh dÎo vµ ®ñ ®é dÝnh kÕt. Tiªu chuÈn kh«ng ¸p dông cho c¸c lo¹i hçn hîp bª t«ng kh« hoÆc rêi r¹c. 1. ThiÕt bÞ thö C«n thö ®é sôt víi c¸c th«ng sè quy ®Þnh trong b¶ng vµ h×nh vÏ. Thanh thÐp trßn tr¬n ®|êng kÝnh 16mm, dµi 600mm hai ®Çu móp trßn. PhÔu ®æ hçn hîp. Th|íc l¸ kim lo¹i dµi 80cm chÝnh x¸c tíi 0,5cm. 1.1. C«n thö ®é sôt lµ mét khu«n h×nh nãn côt, ®|îc uèn hµn hoÆc c¸n tõ thÐp t«n dµy tèi thiÓu 1,5mm. MÆt trong cña c«n ph¶i nh½n, kh«ng cã c¸c vÕt nh« cña ®|êng hµn hoÆc ®inh t¸n. 2. LÊy mÉu LÊy mÉu hçn hîp bª t«ng ®Ó thö theo TCVN 3105 : 1993. ThÓ tÝch hçn hîp cÇn lÊy. Kho¶ng 8 lÝt khi hçn hîp bª t«ng cã cì h¹t lín nhÊt cña cèt liÖu tíi 40mm; kho¶ng 24 lÝt khi hçn hîp bª t«ng cã cì h¹t lín nhÊt cña cèt liÖu b»ng 70 hoÆc l00mm. KÝch th|íc Lo¹i c«n d D h N1 100 H 2 200 H 2 300 H 2 N2 150 H 2 300 H 2 450 H 2 3. TiÕn hµnh thö 3.1. Dïng c«n N1 ®Ó thö hån hîp bª t«ng cã cì h¹t lín nhÊt cña cèt liÖu tíi 40mm, c«n N2 ®Ó thö hçn hîp bª t«ng cã cì h¹t lín nhÊt cña cèt liÖu b»ng 70 hoÆc l00mm. 3.2. TÈy s¹ch bª t«ng cò, dïng giÎ |ít lau mÆt trong cña c«n vµ c¸c dông cô kh¸c mµ trong qu¸ tr×nh thö tiÕp xóc víi hçn hîp bª t«ng. 3.3. §Æt c«n lªn nÒn Èm, cøng, ph¼ng, kh«ng thÊm n|íc. §øng lªn gèi ®Æt ch©n ®Ó gi÷ cho c«n cè ®Þnh trong c¶ qu¸ tr×nh ®æ vµ ®Çm hçn hîp bª t«ng trong c«n. 1 TTTCXDVN – TX
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3016 : 1993 3.4. §æ hçn hîp bª t«ng qua phÔu vµo c«n lµm 3 líp, mçi líp chiÕm kho¶ng mét phÇn ba chiÒu cao cña c«n. Sau khi ®æ tõng líp dïng thanh thÐp trßn chäc ®Òu trªn toµn mÆt hçn hîp bª t«ng tõ xung quanh vµo gi÷a. Khi dïng c«n N1 mçi líp chäc 25 lÇn khi dïng c«n N2 mçi líp chäc 56 lÇn. Líp ®Çu chäc suèt chiÒu s©u c¸c líp sau chäc xuyªn s©u vµo líp tr|íc 2 - 3cm. ë líp thø ba, võa chäc võa cho thªm ®Ó gi÷ møc hçn hîp lu«n ®Çy h¬n miÖng c«n. 3.5. Chäc xong líp thø ba, nhÊc phÔu ra, lÊy bay g¹t ph¼ng miÖng c«n vµ dän s¹ch xung quanh ®¸y c«n. Dïng tay gh× chÆt c«n xuèng nÒn råi th¶ ch©n khái gèi ®Æt ch©n.Tõ tõ nhÊc c«n th¼ng ®øng trong kho¶ng thêi gian 5 – l0 gi©y. 3.6. §Æt c«n sang bªn c¹nh khèi hçn hîp võa t¹o h×nh vµ ®o chªnh lÖch chiÒu cao gi÷a miÖng c«n víi ®iÓm cao nhÊt cña khèi hçn hîp chÝnh x¸c tíi 0,5cm. 3.7. Thêi gian thö tÝnh tõ lóc b¾t ®Çu ®æ hçn hîp bª t«ng vµo c«n cho tíi thêi ®iÓm nhÊc c«n khái khèi h«n hîp ph¶i ®|îc tiÕn hµnh kh«ng ng¾t qu·ng vµ khèng chÕ kh«ng qu¸ 150 gi©y. 3.8. NÕu khèi hçn hîp bª t«ng sau khi nhÊc c«n bÞ ®æ hoÆc t¹o thµnh h×nh khèi khã ®o th× ph¶i tiÕn hµnh lÊy mÉu kh¸c theo TCVN 3l05 : 1993 ®Ó thö l¹i. 4. TÝnh kÕt qu¶ 4.1. Khi dïng c«n N1 sè liÖu ®o ®|îc lµm trßn tíi 0,5cm, chÝnh lµ ®é sôt cña hçn hîp bª t«ng cÇn thö. Khi dïng c«n N2 sè hÖu ®o ®|îc ph¶i tÝnh chuyÓn vÒ kÕt qu¶ thö theo c«n N1 b»ng c¸ch nh©n víi hÖ sè 0,67. 4.2. Hçn hîp bª t«ng cã ®é sôt b»ng kh«ng hoÆc d|íi l,0cm ®|îc coi nh| kh«ng cã tÝnh dÎo. Khi ®ã ®Æc tr|ng cña hçn hîp ®|îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch thö ®é cøng theo TCVN 3107 : 1993. 5. Biªn b¶n thö Trong biªn b¶n thö ghi râ: - Ngµy, giê lÊy mÉu vµ thö nghiÖm; - N¬i lÊy mÉu; - §é sôt cña hçn hîp bª t«ng; - Ch÷ ký cña ng|êi thö. 2 TTTCXDVN – TX
Đồng bộ tài khoản