TCVN 3107 1993

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
302
lượt xem
115
download

TCVN 3107 1993

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 3107 1993: Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp vebe xác định độ cứng. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ cứng của hỗn hợp bê tông nặng bằng nhớt kế vebe.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 3107 1993

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3107 : 1993  Nhãm H Hçn hîp bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p vebe x¸c ®Þnh ®é cøng Heavyweight concrete compounds - Vebe test Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p thö ®é cøng cña hçn hîp bª t«ng nÆng b»ng nhít kÕ vebe. §é cøng cña hçn hîp bª t«ng ®−îc x¸c ®Þnh b»ng thêi gian ®Ó ®Çm ph¼ng, chÆt mét khèi hçn hîp bª t«ng h×nh nãn côt sau khi t¹o h×nh trong nhít kÕ Vebe. Tiªu chuÈn nμy chØ ¸p dông cho hçn hîp bª t«ng cã cì h¹t lín nhÊt cña cèt liÖu tíi 40mm. 1. ThiÕt bÞ thö Nhít kÕ Vebe (h×nh l); Bμn rung; Thanh thÐp trßn, tr¬n ®−êng kÝnh 16mm, dμi 600mm, hai ®Çu móp trßn; §ång hå bÊm gi©y; 1.1. Nhít kÕ Vebe ®−îc lμm b»ng thÐp gåm mét thïng h×nh trô ®¸y kÝn (A) , bªn trong ®Æt mét c«n t¹o h×nh hçn hîp bª t«ng (B) , vμ mét phÔu ®æ hçn hîp (D). Trªn thïng cã mét ®Üa mica ph¼ng (C). §Üa nμy cã thÓ tr−ît tù do theo ph−¬ng th¼ng ®øng nhê thanh tr−ît (J) g¾n víi mét tay ®ì (N). Tay ®ì (N) tr−ît hoÆc gi÷ cè ®Þnh b»ng vÝt h·m (F) trong èng (M) b¾t cè ®Þnh víi ®Õ bμn rung (K). Tæng khèi l−îng ®Üa mica, thanh tr−ît vμ ®Öm thÐp (P) dïng ®Ó c¨n chØnh khèi l−îng b»ng 2750 50. 1.2. Bμn rung víi nhít kÕ khi ch−a cã hçn hîp ph¶i ®¶m b¶o cã ®é rung víi tÇn sè 2900 l00 vßng phót vμ biªn ®é 0,5 0,0l. Bμn rung cÇn cã bé phËn ®Ó kÑp chÆt nhít kÕ. Khi bé phËn nμy cã cÊu t¹o theo nguyªn t¾c ®iÖn tõ th× thanh tr−ît (J) vμ ®Öm thÐp (P) ph¶i ®−îc thay b»ng vËt liÖu kh«ng nhiÔm tõ. 2. LÊy mÉu LÊy vμ chuÈn bÞ mÉu hçn hîp bª t«ng ®Ó thö theo TCVN 3105 : 1993. ThÓ tÝch hçn hîp thö cÇn lÊy kh¶ng 8 lÝt. 3. TiÕn hμnh thö 3.1. VÖ sinh dông cô, dïng giÎ −ít lau c¸c phÇn thiÕt bÞ ph¶i tiÕp xóc víi hçn hîp bª t«ng trong qu¸ tr×nh thö. 3.2. KÑp chÆt thïng h×nh trô (A) cña nhít kÕ lªn mÆt bμn rung (G), më vÝt h·m (F) xoay ®Üa mica (C) ra ngoμi. §Æt c«n (B) vμo thïng, ®Þnh vÞ c«n (B) b»ng vßng gi÷ vμ ®Æt phÔu (D) lªn miÖng c«n. Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3107 : 1993  3.3. §æ, chäc h«n hîp bª t«ng trong c«n (B) råi th¸o c«n khái khèi hçn hîp võa t¹o h×nh nh− c¸c ®iÒu 3.4, 3.5 TCVN 3106 : 1993. 3.4. Më vÝt (F) xoay tay ®ì (N) vμ ®Üa mica (C) lªn phÝa trªn khèi hçn hîp vμo vÞ trÝ t©m ®Üa trïng víi t©m thïng råi siÕt vÝt (F) h·m chÆt tay ®ì. 3.5. Tõ tõ më vÝt (Q) h¹ ®Üa xuèng mÆt trªn cña khèi hçn hîp, ®äc gi¸ trÞ ®é sôt cña hçn hîp theo v¹ch kh¾c ë thanh tr−ît. Sau ®ã ®ång thêi bËt ®Çm rung vμ bÊm ®ång hå gi©y. Theo dâi sù lón dÇn c¶ khèi hçn hîp vμ ®Üa mica. TiÕn hμnh cho tíi khi thÊy hå xi m¨ng võa phñ kÝn mÆt d−íi cña ®Üa mica th× t¾t ®ång hå vμ ngõng rung. Ghi l¹i thêi gian ®o ®−îc. 4. TÝnh kÕt qu¶ 4.1. §é cøng cña hçn hîp bª t«ng ®−îc tÝnh b»ng gi©y chÝnh x¸c tíi l gi©y lμ thêi gian ®o ®−îc ë môc 3.5 tiªu chuÈn nμy. 4.2. NÕu thêi gian ®o ®−îc nhá h¬n 5 gi©y hoÆc lín h¬n 30 gi©y, hçn hîp bª t«ng ®−îc coi lμ kh«ng thÝch hîp ®Ó x¸c ®Þnh ®é cøng theo ph−¬ng ph¸p Vebe. 5. Biªn b¶n thö. Trong biªn b¶n thö ghi râ : - N¬i lÊy mÉu; - Ngμy giê lÊy mÉu v¹ thö mÉu; - §é cøng Vebe tÝnh b»ng gi©y; - §é sôt cña hçn hîp (nÕu cã); - Ch÷ ký cña ng−êi thö. Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3107 : 1993  1. ThiÕt bÞ thö Phô lôc X¸c ®Þnh ®é cøng cña hçn hîp bª t«ng b»ng ph−¬ng ph¸p Skramtaev Khu«n h×nh nãn côt vμ phÔu ®æ hçn hîp (h×nh 2); Khu«n h×nh lËp ph−¬ng kÝch th−íc trong 200 x 200 x 200mm; Bμn rung (theo ®iÒu l.2 cña tiªu chuÈn nμy); Thanh thÐp trßn tr¬n ®−êng kÝnh 16mm, dμi 600mm, hai ®Çu móp trßn; §ång hå bÊm gi©y. 2. TiÕn hμnh thö LÊy mÉu, chuÈn bÞ mÉu vμ c¸c dông cô thö theo c¸c ®iÒu 2 vμ 3.1 cña tiªu chuÈn nμy. KÑp chÆt khu«n lËp ph−¬ng lªn bμn rung, ®Æt c«n vμo khu«n vμ phÔu miÖng c«n. §æ chäc hçn hîp bª t«ng trong c«n råi nhÊc c«n khái hçn hîp võa t¹o h×nh theo chØ dÉn ë c¸c ®iÒu 3.4 - 3.5 TCVN 3106 : 1993. Sau ®ã ®ång thêi bËt ®Çm rung vμ bÊm ®ång hå gi©y. TiÕn hμnh rung cho tíi khi hçn hîp bª t«ng san ®Çy c¸c gãc vμ t¹o thμnh mÆt ph¼ng trong khu«n th× t¾t ®ång hå vμ ®Çm rung. Ghi l¹i thêi gian ®o ®−îc. TiÕn hμnh thö hai lÇn theo ®iÒu 3.6 cña tiªu chuÈn nμy cho mçi hçn hîp bª t«ng. 3. TÝnh kÕt qu¶ thö Thêi gian ®· ®o ®−îc nh©n víi hÖ sè 0,7 ®Ó tÝnh chuyÓn vÒ kÕt qu¶ thö theo nhít kÕ Vebe chÝnh lμ ®é cøng cña hçn hîp bª t«ng. KÕt qu¶ thö ®−îc ghi thμnh biªn b¶n nh− môc 5 TCVN 3107 : 1993. Page 3 
Đồng bộ tài khoản