TCVN 3108 1993

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
280
lượt xem
131
download

TCVN 3108 1993

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 3108 1993, Tiêu chuẩn nμy quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông sau khi đầm chặt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 3108 1993

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3108: 1993 Nhãm H Hçn hîp bª t«ng nÆng – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi l|îng thÓ tÝch Heavyweight concrete compounds - Method for determination of density Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi l|îng thÓ tÝch cña hçn hîp bª t«ng sau khi ®Çm chÆt. 1. ThiÕt bÞ thö Thïng kim lo¹i h×nh trô dung tÝch 5 lÝt hoÆc 15 lÝt, ®|êng kÝnh trong vµ chiÒu cao b»ng nhau, t|¬ng tÝng b»ng 186 vµ 267mm; ThiÕt bÞ ®Çm nh| môc 3. 7 TCVN 3105 : 1993; C©n kÜ thuËt chÝnh x¸c tíi 50g; Th|íc l¸ b»ng thÐp dµi 400mm. 2. LÊy mÉu LÊy vµ chuÈn bÞ mÉu hçn hîp bª t«ng ®Ó thö theo TCVN 3105 : 1993. ThÓ tÝch hçn hîp thö cÇn lÊy : kho¶ng 8 lÝt khi cì h¹t lín nhÊt cña cèt liÖu bª t«ng tíi 40mm, 24 lÝt khi cì h¹t lín nhÊt cña cèt liÖu bª t«ng b»ng 70 hoÆc l00mm. 3. TiÕn hµnh thö 3.1. Dïng thïng dung tÝch 5 lÝt ®Ó thö hçn hîp bª t«ng cã cì h¹t lín nhÊt cña cèt liÖu tíi 40mm, thïng 15 lÝt ®Ó thö hçn hîp bª t«ng cã cì h¹t lín nhÊt cña cèt liÖu - l00mm. Chó thÝch: Cho phÐp sö dông khu«n ®óc mÉu thö c|êng ®é nÐn kÝch th|íc quy ®Þnh trong b¶ng 1 cña TCVN 3105 : 1993 ®Ó kiÓm tra khèi l|îng thÓ tÝch cña hçn hîp bª t«ng. 3.2. X¸c ®Þnh khèi l|îng thïng hoÆc khu«n chÝnh x¸c tíi 0,2%. 3.3. §æ vµ ®Çm hçn hîp bª t«ng trong thïng hoÆc khu«n theo ®iÒu 3.7 TCVN 3105 :1993. §Çm xong, dïng th|íc l¸ b»ng thÐp c¾t bá phÇn hçn hîp thõa, g¹t mÆt hçn hîp cho b»ng víi miÖng thïng hoÆc khu«n, lÇy giÎ lau s¹ch hçn hîp dÝnh bªn ngoµi råi x¸c ®Þnh khèi l|îng cña thïng hoÆc khu«n chøa hçn hîp chÝnh x¸c tíi 0,2%. 4. TÝnh kÕt qu¶ 4.1. Khèi l|îng thÓ tÝch cña hçn hîp bª t«ng ®|îc tÝnh b»ng kg/m3, lµm trßn tíi10kg/m3 theo c«ng thøc : m  m1 J0 V Trong ®ã : m- Khèi l|îng thïng hoÆc khu«n chøa hçn hîp hÖ thèng, tÝnh b»ng kg: ml - Khèi l|îng cña thïng hoÆc khu«n, tÝnh b»ng kg; V- ThÓ tÝch cña thïng hoÆc khu«n, tÝnh b»ng m3. TTTCXDVN – TX
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3108: 1993 5. Biªn b¶n thö Trong biªn b¶n thö ghi râ : - N¬i lÊy mÉu; - Ngµy giê lÊy mÉu vµ thö nghiÖm; - Thµnh phÇn bª t«ng; - KÝch th|íc thïng ®ong; - Khèi l|îng thïng cã vµ kh«ng cã mÉu; - Khèi l|îng thÓ tÝch cña hçn hîp bª t«ng , - Ch÷ kÝ cña ng|êi thö. TTTCXDVN – TX
Đồng bộ tài khoản