TCVN 3111 1993

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
302
lượt xem
118
download

TCVN 3111 1993

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 3111 1993, Tiêu chuẩn này quy định phương pháp dùng áp lực để xác định hàm lượng bọt khí của hỗn hợp bê tông nặng sau khi được đầm chặt. Tiêu chuẩn này chi áp dụng cho hỗn hợp bê tông có cốt liệu đặc chắc với đường kính cỡ hạt tới 40mm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 3111 1993

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3111 : 1993 Nhãm H Hçn hîp bª t«ng nÆng - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l|îng bät khÝ Heavyweight cencrete cempeund - Method for determinatien ef air centent Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p dïng ¸p lùc ®Ó x¸c ®Þnh hµm l|îng bät khÝ cña hçn hîp bª t«ng nÆng sau khi ®|îc ®Çm chÆt. Tiªu chuÈn nµy chi ¸p dông cho hçn hîp bª t«ng cã cèt liÖu ®Æc ch¾c víi ®|êng kÝnh cì h¹t tíi 40mm. 1. ThiÕt bÞ thö B×nh thö bät khÝ; Bµn rung tÇn sè 2800 r 200 vßng /phót hoÆc thanh thÐp trßn tr¬n ®|êng kÝnh 16mm, dµi 600mm hai ®Çu móp trßn; B×nh thö bät khÝ (h×nh l) lµ mét b×nh kim lo¹i h×nh trô, ®|êng kÝnh b»ng 0,75 r l,25 chiÒu cao, n¾p h×nh c«n. N¾p ®|îc liªn kÕt víi th©n b×nh b»ng gio¨ng cao su vµ bu l«ng h·m. N¾p b×nh ®|îc g¾n van ®iÒu chØnh n|íc vµ mét èng trô nhá trong cã ®Æt mét èng thuû tinh kh¾c ®é. §Çu èng trô cã c¸c nh¸nh ®Ó g¾n ¸p kÕ, b¬m, phÔu vµ ®Ó ®ãng kÝn b×nh khi thö. B×nh cã dung tÝch tèi thiÓu 5 lÝt vµ ph¶i ®|îc gia c«ng ®ñ cøng ®Ó kh«ng bÞ biÕn d¹ng thÓ tÝch qu¸ 0,l% gi¸ trÞ hµm l|îng bät khÝ d|íi t¸c dông cña ¸p lùc thö. 2. LÊy mÉu LÊy vµ chuÈn bÞ kho¶ng 8 lÝt hçn hîp bª t«ng theo TCVN 3105 : 1993 ®Ó thö. 3. TiÕn hµnh thö 3.1. HiÖu chØnh b×nh thö bät khÝ §Æt mét tÊm kÝnh ph¼ng dµy 3 - 4mm xuèng ®¸y b×nh, óp miÖng mét cèc thuû tinh hoÆc kim lo¹i) dung tÝch biÕt tr|íc V1 (ml) lªn tÊm kÝnh. §Æt trªn ®¸y cèc mét lß xo cã ®é dµi ®ñ ®Ó khi ®Ëy n¾p b×nh thö bät khÝ, n¾p b×nh sÏ t× lªn lß xo gi÷ cho cèc cè ®Þnh. Sau ®ã ®Æt gio¨ng cao su lªn miÖng b×nh, ®Ëy n¾p b×nh vµ b¾t bu l«ng. TiÕp theo ®æ n|íc vµo b×nh tíi v¹ch møc "0" qua mét nh¸nh van ë ®Ønh èng trô råi kho¸ van. Dïng b¬m ¸p lùc 0,4 daN/cm2 Ðp khÝ trong cèc vµ ®äc møc n|íc tôt xuèng d|íi v¹ch møc "0”. TÝnh hÖ sè hiÖu chÝnh b×nh thö bät khÝ theo c«ng thøc : V P L h 0 Trong ®ã : TTTCXDVN – TX
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3111 : 1993 VL - Dung tÝch cèc thuû tinh (hoÆc kim lo¹i), ml; , h0 - ChiÒu cao møc n|íc tùt xuèng d|íi møc "0" ë ¸p lùc 0,4 daN/cm2, mm P- §|îc x¸c ®Þnh b»ng kÕt qu¶ trung b×nh cña hai lÇn thö hiÖu chØnh 3.2. X¸c ®Þnh hµm l|îng bät khÝ §æ vµ ®Çm hçn hîp bª t«ng vµo b×nh thö bät khÝ theo ®iÒu 3.7 cña TCVN 3105 : 1993. §Çm xong dïng bay g¹t bít hçn hîp gi÷ cho møc hçn hîp thÊp h¬n miÖng b×nh kho¶ng 3cm. Sau ®ã cÈn thËn ®æ n|íc ®Çy tíi miÖng b×nh, tr¸nh kh«ng ®Ó n|íc sôc hçn hîp, ®Æt gio¨ng cao su, ®Ëy vµ xiÕt chÆt n¾p b×nh. Qua lç trªn ®Ønh èng trô ®æ tiÕp n|íc vµo b×nh tíi v¹ch møc "0". TiÕp ®ã kho¸ kÝn b×nh råi dïng b¬m t¹o ¸p lùc 0,4daN/cm2 Ðp khÝ trong hçn hîp bª t«ng ghi l¹i møc tôt xuèng d|íi v¹ch møc "0". 4. TÝnh kÕt qu¶ Hµm l|îng bät khÝ trong hçn hîp bª t«ng ®|îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m theo c«ng thøc : h V P 100 k Vb Trong ®ã : h- Møc n|íc tôt xuèng d|íi v¹ch "0" víi ¸p lùc 0,4daN/cm2, mm; vb - ThÓ tÝch hçn hîp bª t«ng trong b×nh, ml; P- HÖ sè hiÖu chØnh thiÕt bÞ (x¸c ®Þnh theo ®iÒu 3.1). 5. Biªn b¶n thö Trong biªn b¶n thö ghi râ : - Ngµy vµ n¬i lÊy mÉu; - Gi¸ trÞ hÖ sè hiÖu chØnh b×nh; - Hµm l|îng bät khÝ. TTTCXDVN – TX
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3111 : 1993 Phô lôc X¸c ®Þnh hµm l|îng bät khÝ cña hçn hîp bª t«ng b»ng ph|¬ng ph¸p tÝnh to¸n Hµm l|îng bät khÝ trong hçn hîp bª t«ng Vk ®|îc tÝnh to¸n chÝnh x¸c tíi 0,1% theo c«ng thøc: § X C § PG · 100  ¨ ¨ U  U  U  N  U ¸ ¸ Vk © x c d PG ¹ 10 Trong ®ã: X, C, §, N, PG - Khèi l|îng thùc tÕ cña xi m¨ng, c¸t, sái (d¨m), n|íc vµ phô gia trong lm3 hçn hîp bª t«ng ®Çm chÆt, kg; Ux- Khèi l|îng riªng cña xi m¨ng thö theo TCVN 40 : 1985, g/cm3 Uc , Ud - Khèi l|îng riªng cña c¸t, ®¸ (sái) thö theo TCVN 339 : 1970; TCVN 1772 : 1988 g/cm3. UPG - Khèi l|îng riªng cña phô gia, g/cm3. TTTCXDVN – TX
Đồng bộ tài khoản