TCVN 3113 1993

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
291
lượt xem
113
download

TCVN 3113 1993

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 3113 1993, Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ hút nước của bê tông nặng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 3113 1993

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3113 : 1993 Nhãm H Bª t«ng nÆng - Phu¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é hót n|íc Heavyweight concrete - Method for determination of water absorption Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p thö ®é hót n|íc cña bª t«ng nÆng. 1. ThiÕt bÞ thö C©n kü thuËt chÝnh x¸c tíi 5g; Thïng ng©m mÉu; Tñ sÊy 2000C; Kh¨n lau mÉu. 2. ChuÈn bÞ mÉu thö LÊy 3 viªn mÉu h×nh d¹ng bÊt kú theo ®iÒu 3.4 cña TCVN 3105: 1993. Lau hoÆc röa s¹ch bôi bÈn b¸m trªn mÉu. 3. TiÕn hµnh thö 3.1. §Æt c¸c viªn mÉu vµo thïng ng©m (c¸c viªn mÉu l¨ng trô vµ khèi trô ®Æt n»m). §Ó n|íc ngËp mét phÇn ba chiÒu cao mÉu vµ ng©m nh| vËy trong mét giê. TiÕp ®ã ®æ thªm n|íc ngËp ®Õn hai phÇn ba chiÒu cao mÉu vµ ng©m thªm mét giê n÷a. Cuèi cïng ®æ n|íc ngËp trªn mÆt trªn cña mÉu kho¶ng 5cm vµ gi÷ møc n|íc ë ®é cao nµy cho tíi khi mÉu b·o hoµ n|íc. Cø sau mçi 24 giê ng©m n|íc th× vít mÉu ra mét lÇn, dïng dÎ Èm lau r¸o mÆt ngoµi råi c©n chÝnh x¸c tíi 0,5%. MÉu ®|îc coi lµ b·o hoµ n|íc khi sau hai lÇn c©n kÕ tiÕp nhau khèi l|îng mÉu chªnh lÖch nhau kh«ng qu¸ 0,2% . C¸c viªn mÉu sau khi b·o hoµ n|íc ®|îc ®Æt trong tñ sÊy víi nhiÖt ®é l05 - 1100C ®Ó sÊy kh« ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi. Khèi l|îng kh«ng ®æi lµ khèi l|îng mµ chªnh lÖch gi÷a hai lÇn c©n kÕ tiÕp nhau (thêi gian c©n c¸ch nhau 24 giê) kh«ng v|ît qu¸ 0,2%. NÕu mÉu kh«ng dïng vµo môc ®Ých kh¸c sau khi thö ®é hót n|íc th× cho phÐp ®Ëp nhá mÉu ®Ó sÊy cho nhanh. Khi ®ã cÇn gi÷ g×n ®Ó kh«ng bÞ mÊt c¸c m¶nh vì cña mÉu. 4. TÝnh kÕt qu¶ §é hót n|íc cña tõng viªn mÉu ®|îc tÝnh b»ng % theo c«ng thøc: m1 m0 H .100 m0 Trong ®ã: ml – Khèi l|îng viªn mÉu ë tr¹ng th¸i b·o hoµ n|íc, tÝnh b»ng g; m0- Khèi l|îng viªn mÉu ë tr¹ng th¸i sÇy kh« tíi khèi l|îng kh«ng ®æi, tÝnh b»ng g. §é hót n|íc cña bª t«ng lµ trung b×nh sè häc cña ba (hoÆc hai nÕu tæ mÉu chØ sè hai viªn). KÕt qu¶ thö chÝnh x¸c tíi 0,1%. 1 TTTCXDVN – TX
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3113 : 1993 5. Biªn b¶n thö Trong biªn b¶n thö ghi râ: - Ký hiÖu mÉu; - Ngµy thö; - Ngµy vµ n¬i lÊy mÉu; - Khèi l|îng tõng viªn mÉu b·o hoµ n|íc; - Khèi l|îng tõng viªn mÉu sÊy kh«; - §é hót n|íc cña tõng viªn vµ ®é hót n|íc trung b×nh; - Ch÷ ký cña ng|êi thö. 2 TTTCXDVN – TX
Đồng bộ tài khoản