TCVN 3115 1993

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
321
lượt xem
134
download

TCVN 3115 1993

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 3115 1993, Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích của bê tông nặng ở các trạng thái: sấy khô tới khối lượng không đổi, khô tự nhiên trong không khí, bảo dưỡng trong điều kiện tiêu chuẩn và bão hoà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 3115 1993

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3115: 1993 Nhãm H Bª t«ng nÆng - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi l|îng thÓ tÝch Heavyweight concrete - Method for determination of density Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi l|îng thÓ tÝch cña bª t«ng nÆng ë c¸c tr¹ng th¸i: sÊy kh« tíi khèi l|îng kh«ng ®æi, kh« tù nhiªn trong kh«ng khÝ, b¶o d|ìng trong ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn vµ b·o hoµ n|íc. 1. ThiÕt bÞ thö C©n kÜ thuËt cã ®é chÝnh x¸c tíi 50g. Th|íc l¸ kim lo¹i, c©n thuû tÜnh cã ®é chÝnh x¸c tíi 50g. BÕp ®iÖn vµ thïng nÊu Paraphin. Tñ sÊy 2000C. 2. ChuÈn bÞ mÉu thö 2.1 Khèi l|îng thÓ tÝch cña bª t«ng tuú theo yªu cÇu ®|îc tiÕn hµnh thö ë mét trong 4 tr¹ng th¸i kh¸c nhau vÒ ®é Èm nh| sau: a. SÊy kh« tíi khèi l|îng kh«ng ®æi; b. Kh« tù nhiªn trong kh«ng khÝ; c. B¶o d|ìng trong ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn; d. B·o hoµ n|íc. 2.2 Khèi l|îng thÓ tÝch cña bª t«ng ®|îc x¸c ®Þnh trªn 3 viªn mÉu cã h×nh khèi lËp ph|¬ng, trô, l¨ng trô hoÆc cã h×nh d¹ng bÊt k×. KÝch th|íc vµ thÓ tÝch tèi thiÓu cña mét viªn mÉu ®|îc lÊy theo ®iÒu 3.4 cña TCVN 3105: 1993. 2.3 Sau khi lÊy mÉu, c¸c viªn mÉu ®|îc ®|a vÒ tr¹ng th¸i thö nh| sau: 2.3.1. MÉu sÊy kh« tíi khèi l|îng kh«ng ®æi: sÊy mÉu ë nhiÖt ®é l05 - 1100C. Cø sau 24 giê sÊy lÊy mÉu ra c©n mét lÇn. MÉu ®|îc coi lµ ®· sÊy kh« tíi khèi l|îng kh«ng ®æi nÕu ë 2 lÇn c©n kÕ tiÕp nhau khèi l|îng mÉu chªnh lÖch nhau kh«ng qu¸ 0,2% so víi mÉu kh«. 2.3.2. MÉu kh« tù nhiªn trong kh«ng khÝ: ®Ó mÉu trong kh«ng khÝ ë nhiÖt ®é phßng Ýt nhÊt 7 ngµy ®ªm. 2.3.3. MÉu b¶o d|ìng trong ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn: mÉu ®· ®Ó sau 20 ngµy ®ªm b¶o d|ìng ë nhiÖt ®é 27 r 20C, ®é Èm 95 – l00%. 2.3.4. MÉu b·o hoµ n|íc: ®Æt mÉu vµo thïng ng©m, ®æ n|íc ngËp 1/3 chiÒu cao mÉu trong l giê. §æ tiÕp n|íc tíi 2/3 chiÒu cao mÉu ng©m thªm 1 giê n÷a. Sau cïng ®å n|íc ngËp trªn mÉu kho¶ng 5cm. Cø sau 24 giê ng©m n|íc vít mÉu ra mét lÇn, dïng v¶i Èm lau r¸o mÆt ngoµi råi c©n. MÉu ®|îc coi lµ b·o hoµ n|íc nÕu sau 2 lÇn c©n kÕ tiÕp nhau khèi l|îng mÉu chªnh lÖch nhau kh«ng qu¸ 0,2%. TTTCXDVN – TX
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3115: 1993 3. TiÕn hµnh thö 3.1 X¸c ®Þnh khèi l|îng mÉu C©n tõng viªn mÉu chÝnh x¸c tíi 0,2%. Khèi l|îng thÓ tÝch bª t«ng yªu cÇu thö ë tr¹ng th¸i nµo th× ph¶i c©n c¸c viªn mÉu ®· chuÈn bÞ ë tr¹ng th¸i ®ã. 3.2 X¸c ®Þnh thÓ tÝch cña mÉu 3.2.1. Khi mÉu lµ khèi lËp ph|¬ng, trô hay l¨ng trô th× ®o kÝch th|íc tõng viªn theo chØ dÉn ë h×nh 1 vµ h×nh 2 råi tÝnh thÓ tÝch cña tõng viªn (V) theo c¸c c«ng thøc: (1) 1 a a1 a2 a3 a4
 3. ,cm 4 (2) 1 b b b2 b3 b4
 4. ,cm 1 . 4 (3) 1 c c1 c2 c3 c4
 5. ,cm (4) 4 b 3 V a.. .c,cm (5) 1 .d d1 d2 d3 d4
 6. ,cm 4 (6) 1 h h h2 h3 h4
 7. ,cm 1 4 (7) Sd2 V h,cm 4 3.2.2. Khi mÉu bª t«ng kh«ng cã h×nh khèi ®øng th× x¸c ®Þnh thÓ tÝch t|¬ng øng cña tõng viªn mÉu b»ng mét trong hai c¸ch sau: a. §èi víi c¸c mÉu kh«ng cã c¸c lç trèng lín th«ng nhau, buéc tõng mÉu vµo mét sîi d©y m¶nh, ng©m mÉu mét ngµy trong n|íc. Khi ng©m gi÷ møc n|íc ngËp trªn mÉu 20mm. Sau ®ã nhÊc mÉu ra, dïng v¶i Èm lau r¸o mÆt ngoµi råi c©n ngay. §Çu tiªn c©n ë c©n kü thuËt ngoµi kh«ng khÝ (ml). TiÕp ®ã c©n ë c©n thuû tÜnh. Khi thùc hiÖn viÖc c©n thuû tinh mÉu th× ®Æt viªn mÉu vµo gi¸ treo, tõ tõ th¶ gi¸ treo cïng viªn mÉu vµo thuû b×nh tíi møc n|íc ngËp hÕt mÉu. Chê cho n|íc trµn hÕt qua vßi trµn tiÕn hµnh lÊy th¨ng b»ng c©n vµ ghi l¹i khèi l|îng mÉu ®· c©n (m2). TTTCXDVN – TX
 8. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3115: 1993 C©n thuû tÜnh tr|íc khi c©n mÉu ph¶i ®|îc hiÖu chØnh th¨ng b»ng c©n víi gi¸ treo kh«ng cã mÉu n»m ë ®é s©u ®óng nh| sau nµy sÏ c©n mÉu. ThÓ tÝch viªn mÉu (V), tÝnh b»ng cm3 ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (8); m1 m 2 (8) V Un Trong ®ã: Un - Khèi l|îng riªng cña n¬c, lÊy b»ng lg/cm3. b. §èi víi c¸c viªn mÉu cã c¸c lç rçng lín th«ng nhau th× kh«ng ng©m mÉu vµo n|íc mµ tiÕn hµnh sÊy nãng mÉu tíi kho¶ng 600C. C©n mÉu (ml) buéc tõng viªn vµo sîi d©y m¶nh råi nhóng tõng viªn vµi lÇn vµo thïng parafin ®· ®un ch¶y ®Ó t¹o ra líp bäc dµy chõng lmm kÝn xung quanh mÉu. C¸c bät khÝ hoÆc c¸c vÕt nøt trªn líp bäc parafin ®|îc chµ kÝn b»ng thanh s¾t h¬ nãng. Sau ®ã ®Ó nguéi råi c©n mÉu cã líp bäc parafin (m2). TiÕp theo tiÕn hµnh c©n mÉu nh| ë môc (a) b»ng c©n thuû tÜnh (m3). ThÓ tÝch viªn mÉu (V) khi ®ã, còng tÝnh b»ng cm3 theo c«ng thøc (9). m 2 m 3 m1 m 2 (9) V Trong ®ã: U n U p Un - Khèi l|îng riªng cña n|íc, lÊy b»ng lg/cm3. Up - Khèi l|îng riªng cña parafin, lÇy b»ng 0,93g/cm3. 4. TÝnh kÕt qu¶ 4.1 Khèi l|îng thÓ tÝch cña tõng viªn mÉu J ®|îc tÝnh b»ng kg/m3 theo c«ng thøc: m J 1000 (10) V Trong ®ã: m - Khèi l|îng cña viªn mÉu ë tr¹ng th¸i cÇn thö, tÝnh b»ng gam (g). V - ThÓ tÝch cña viªn mÉu, tÝnh b»ng cm3. 4.2 Khèi l|îng thÓ tÝch cña bª t«ng ®|îc tÝnh b»ng kg/m3 chÝnh x¸c tíi l0kg/m3 lµ trung b×nh sè häc cña ba kÕt qu¶ thö trªn ba viªn trong cïng mét tæ mÉu. 5. Biªn b¶n thö Trong biªn b¶n thö ghi râ: - Ký hiÖu mÉu thö; - N¬i lÊy mÉu; - Ngµy lÊy mÉu vµ ngµy thö; - Tr¹ng th¸i mÉu c©n thö; - Khèi l|îng vµ thÓ tÝch cña tõng viªn mÉu. - Khèi l|îng thÓ tÝch cña tõng viªn vµ khèi l|îng thÓ tÝch trung b×nh - Ch÷ kÝ cña ng|êi thö. TTTCXDVN – TX
 9. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3115: 1993 Phô lôc X¸c ®Þnh thÓ tÝch viªn mÉu kh«ng cã h×nh khèi ®óng b»ng ph|¬ng ph¸p ®¬n gi¶n Khi kh«ng cã c©n thuû tÜnh, thÓ tÝch cña viªn mÉu kh«ng cã h×nh khèi ®óng cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng thïng cã vßi trµn vµ èng ®ong n|íc (h×nh 3). C¸ch lµm nh| sau: §Çu tiªn còng ng©m tíi b·o hoµ n|íc hoÆc bäc parafin øng víi c¸c viªn mÉu kh«ng cã hoÆc cã nhiÒu c¸c lç rçng th«ng nhau nh| ë ®iÒu 3.2.2 cña tiªu chuÈn nµy. §æ n|íc vµo thïng cã vßi trµn, chê n|íc trµn hÕt th× ®Æt mét èng ®ong thuû tinh d|íi miÖng vßi. Tõ tõ th¶ mÉu vµo thïng tíi møc n|íc ngËp trªn mÉu. ThÓ tÝch mÉu khi ®ã chÝnh lµ thÓ tÝch n|íc ®· trµn qua vßi vµo èng ®ong. TTTCXDVN – TX
Đồng bộ tài khoản