TCVN 3116 1993

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

2
863
lượt xem
213
download

TCVN 3116 1993

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 3116 1993: Bê tông – Phương pháp xác định khối lượng thể tích. Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử độ chống thấm nước của các loại bê tông nặng chế tạo trên cơ sở các chất kết dính thuỷ lực và có cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu tới 40mm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 3116 1993

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3116 : 1993  Bª t«ng Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi l−îng thÓ tÝch Heavyweight concrete method for determination of dentity Nhãm H Tiªu chuÈn quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p thö ®é chèng thÊm n−íc cña c¸c lo¹i bª t«ng nÆng chÕ t¹o trªn c¬ së c¸c chÊt kÕt dÝnh thuû lùc vμ cã cì h¹t lín nhÊt cña cèt liÖu tíi 40mm 1. ThiÕt bÞ thö M¸y thö ®é chèng thÊm (h×nh 1) Bμn ch¶i s¾t Paraphin hoÆc mì bi «t« Tñ sÊy 2000C Gi¸ Ðp mÉu 2. ChuÈn bÞ mÉu thö. 2.1 ChuÈn bÞ mÉu thö chèng thÊm theo TCVN 3105 : 1993. Mçi mÉu gåm 6 viªn h×nh trô ®−êng kÝnh b»ng chiÒu cao vμ b»ng 150mm. 2.1.1. Tuæi mÉu thö : KÕt cÊu s¶n phÈm yªu cÇu nghiÖm thu chèng thÊm ë tuæi nμo th× thö mÉu ë tuæi ®ã, nh−ng kh«ng sím h¬n 28 ngμy ®ªm. 2.1.2. B¶o qu¶n mÉu: Trong thêi gian chê thö kÕt cÊu s¶n phÈm ®−îc b¶o d−ìng, ®ãng r¾n ë ®iÒu kiÖn nμo th× mÉu thö còng ®−îc b¶o d−ìng, ®ãng r¾n trong ®iÒu kiÖn t−¬ng tù nh− vËy. 2.1.3. §é Èm cña mÉu: KÕt cÊu s¶n phÈm yªu cÇu nghiÖm thu chèng thÊm ë tr¹ng th¸i nμo th× thö chèng thÊm trªn mÉu ®óng ë tr¹ng th¸i ®ã. 2.1.4. NhiÖt ®é mÉu thö : TÊt c¶ c¸c mÉu thö chèng thÊm ®Òu thö ë nhiÖt ®é b»ng nhiÖt ®é cña phßng thÝ nghiÖm. 2.1.5. Kh«ng ®−îc phÐp thö chèng thÊm trªn c¸c mÉu rç hoÆc cã c¸c vÕt nøt. Trong Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3116 : 1993  tr−êng hîp cã c¸c mÉu nh− vËy ph¶i lÆp l¹i viÖc ®óc mÉu b»ng ®óng vËt liÖu ®· thi c«ng, ®æ, ®Çm ®óng nh− khi thi c«ng hoÆc khoan mÉu trùc tiÕp trªn kÕt cÊu cÇn thö. 2.2 Tr−íc khi tiÕn hμnh thö, ph¶i dïng bμn ch¶i s¾t tÈy s¹ch mμng hå xi m¨ng trªn hai mÆt ®¸y cña mÉu thö. 2.3 SÊy nãng ¸o mÉu tíi 600C lÊy mì bi «t« hoÆc paraphin ®un ch¶y quÐt ®Òu lªn xung quanh thμnh mÉu råi Ðp mÉu vμo ¸o thÐp sao cho khe hë gi÷a chóng ®−îc lÊp ®Çy hoμn toμn mì ®Æc hoÆc paraphin. 3. TiÕn hμnh thö 3.1 KÑp chÆt s¸u ¸o cã mÉu thö vμo bμn m¸y b»ng gio¨ng cao su vμ c¸c bu l«ng h·m. B¬m n−íc cho ®Çy c¸c èng vμ khoang chøa, më van x¶ hÕt kh«ng khÝ gi÷a c¸c mÉu thö vμ cét n−íc b¬m. Sau ®ã ®ãng van x¶ khÝ. 3.2 B¬m n−íc t¹o ¸p lùc t¨ng dÇn tõng cÊp, mçi cÊp 2daN/cm2. Thêi gian gi÷ mau ë mét cÊp ¸p lùc lμ 16 giê. 3.3 TiÕn hμnh t¨ng ¸p tíi khi thÊy trªn mÆt viªn mÉu cã xuÊt hiÖn n−íc xuyªn qua. Khi ®ã kho¸ van vμ ngõng thö viªn mÉu bÞ n−íc xuyªn qua ®ã. Sau ®ã tiÕp tôc thö c¸c viªn cßn l¹i vμ ngõng thö toμn bé khi 4 trong 6 viªn ®· bÞ n−íc thÊm qua. 4. TÝnh kÕt qu¶ 4.1 §é chèng thÊm n−íc cña bª t«ng ®−îc x¸c ®Þnh b»ng cÊp ¸p lùc n−íc tèi ®a mμ ë ®ã bèn trong s¸u viªn mÉu thö cha bÞ n−íc xuyªn qua. Theo kÕt qu¶ th× ®ã chÝnh lμ cÊp ¸p lùc x¸c ®Þnh theo ®iÒu 3.3 trõ ®i 2. ¸p lùc ®o gäi lμ møc chèng thÊm cña bª t«ng ký hiÖu b»ng B2, B4, Bb, B8, B10 vμ B12. 5. Biªn b¶n thö Trong biªn b¶n thö ghi râ : - KÝ hiÖu mÉu; - N¬i lÊy mÉu; - Ngμy thö vμ tuæi bª t«ng lóc thö; - §é chèng thÊm n−íc cña bª t«ng - Ch÷ kÝ cña ng−êi thö. Page 2 
Đồng bộ tài khoản