TCVN 3119 1993

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
522
lượt xem
198
download

TCVN 3119 1993

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 3119 1993, Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn của bê tông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 3119 1993

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3119 : 1993 Nhãm H Bª t«ng nÆng - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c|êng ®é kÐo khi uèn Heavyweight concrete -Method for determination of flexural tensile strength Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c|êng ®é kÐo khi uèn cña bª t«ng 1. ThiÕt bÞ thö. M¸y thö uèn (h×nh 1) Th|íc l¸ kim lo¹i. M¸y thö uèn gåm mét dÇm thÐp cøng n»m ngang, trªn dÇm cã hai gèi tùa con l¨n ®|êng kÝnh 25 - 30mm. Gèi thø nhÊt lµ gèi di ®éng (1) gèi thø hai lµ gèi cè ®Þnh (2). Kho¶ng c¸ch gia hai gèi tùa ®|îc thay ®æi vµ ®iÒu chmh b»ng c¸ch tr|ît c¸c gèi trªn dÇm ngang vµ ®Þnh vÞ vµo dÇm b»ng èc h·m. MÉu thö uèn ®|îc ®Æt trªn c¸c gèi nµy. Lùc uèn ®|îc truyÒn tõ m¸y nÐn xuèng mÉu nhê mét khíp cÇu (3) mét dÇm thÐp phô (4) vµ hai gèi truyÒn t¶i cã cÊu t¹o t|¬ng tù nh| c¸c gèi tùa (1) vµ (2) . §é dµi cña c¸c gåi truyÒn t¶i vµ c¸c gèi tùa ph¶i lín h¬n chiÒu réng cña mÉu thö uèn. ChiÒu dµi cña dÇm thÐp phô ph¶i kh«ng ®|îc nhá h¬n mét nöa chiÒu dµi cña mÉu thö uèn. §é vâng cña dÇm thÐp phô khi truyÒn t¶i ph¶i kh«ng ®|îc lín h¬n l/500 khÈu ®é uèn cña dÇm. 2. ChuÈn bÞ mÉu thö 2.1. ChuÈn bÞ mÉu thö uèn theo nhãm mÉu. Mçi nhãm mÉu gåm 3 dÇm. Khi sö dông c¸c dÇm bª t«ng c¾t tõ kÕt cÊu nÕu kh«ng cã ®ñ 3 dÇm th× ®|îc phÐp lÊy 2 dÇm lµm mét nhãm mÉu thö. 2.2. ViÖc lÊy mÉu hçn hîp bª t«ng, ®óc, b¶o d|ìng khoan c¾t bª t«ng vµ chän kÝch th|íc viªn dÇm ®Ó lµm mÉu thö ph¶i ®|îc tiÕn hµnh theo TCVN 3105: l993. 2.3. Viªn chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh c|êng ®é kÐo khi uèn cña bª t«ng lµ viªn mÉu dÇm kÝch th|íc 150 x 150 x 600mm. C¸c viªn mÉu kÝch th|íc kh¸c kÝch th|íc viªn chuÈn sau khi thö uèn ph¶i ®|îc tÝnh ®æi kÕt qu¶ thö vÒ c|êng ®é kÐo khi uèn cña viªn chuÈn. 2.4. KÕt cÊu s¶n phÈm yªu cÇu nghiÖm thu ë tuæi vµ tr¹ng th¸i nµo th× ph¶i thö uèn c¸c viªn dÇm ë ®óng tæi vµ tr¹ng th¸i ®ã. 3. TiÕn hµnh thö 3.1. §o c¸c kÝch th|íc tiÕt diÖn chÞu uèn cña mÉu chÝnh x¸c tíi 1mm. KÝch th|íc mçi chiÒu cña tiÕt diÖn ®|îc tÝnh b»ng trung b×nh sè häc cña hai ®|êng trung b×nh trªn hai mÆt ®èi diÖn t¹o ra chiÒu ®ã. 3.2. Chän thang lùc uèn thÝch hîp ®Ó khi thö, t¶i träng ph¸ ho¹i n»m trong kho¶ng 20 - 80% t¶i träng cùc ®¹i cña m¸y. 3.3. §èi víi mÉu thö uèn, ®Æt mÉu lªn m¸y uèn theo s¬ ®å h×nh 1 sao cho h|íng t¸c dông cña lùc song song víi mÆt hë cña viªn dÇm bª t«ng khi ®æ. Sai lÖch.
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3119 : 1993 VÞ trÝ ®Æt lùc c¸c kho¶ng c¸ch gi÷a hai gèi tùa vµ hai gèi truyÒn t¶i kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 0,5mm. Trôc däc cña dÇm thÐp ngang, dÇm thÐp phô ph¶i cïng n»m trªn mét mÆt ph¼ng. 3.4. Gi÷a c¸c gèi truyÒn lùc vµ mÆt trªn cña mÉu cho phÐp ®Æt c¸c tÊm ®Öm b»ng gç d¸n 3 líp dµy 4 r lmm, réng 15 r 2mm, dµi b»ng chiÒu réng mÉu thö ®Ó lùc t¸c dông ®|îc truyÒn ®Òu lªn mÉu thö. 3.5. uèn mÉu b»ng c¸ch t¨ng t¶i liªn tôc lªn mÉu víi tèc ®é kh«ng ®æi vµ b»ng 0,6 r0,4daN/cm2 trong mét gi©y cho tíi khi g·y mÉu. 3.6. Lùc tèi ®a ®¹t ®|îc khi thö uèn lµ t¶i träng uèn g·y mÉu. 4. TÝnh kÕt qu¶ 4.1. C|êng dé kÐo khi uèn cña tõng mÉu dÇm bª t«ng ®|îc tÝnh b»ng daN/cm2 theo c«ng thøc: P .l R ku J ab 2 Trong ®ã: P- T¶i träng uèn g·y mÉu, tÝnh b»ng daN; l- Kho¶ng c¸ch gi÷a hai gèi tùa, tÝnh b»ng cm; a- ChiÒu réng tiÕt diÖn ngang cña mÉu, tÝnh b»ng cm; b- ChiÒu cao tiÕt diÖn ngang cña mÉu, tÝnh b»ng cm y- HÖ sè tÝnh ®æi c|êng ®é kÐo khi uèn tõ c¸c mÉu kÝch th|íc kh¸c dÇm chuÈn sang mÉu dÇm kÝch th|íc chuÈn 150 x 150 x 600mm. HÖ sè J lÊy theo b¶ng 1. B¶ng 1 KÝch th|íc mÉu dÇm (mm) HÖ sè 100 x 100 x 400 1,05 150 x 150 x 600 1,00 200 x 200 x 800 0,95 Chó thÝch: 1. Kh«ng ®|îc phÐp sö dông c¸c gi¸ trÞ J thÊp h¬n c¸c gi¸ trÞ ghi ë b¶ng 1. 2. Cho phÐp sö dông c¸c gi¸ trÞ lín h¬n c¸c gi¸ trÞ ë b¶ng 1 khi ®|îc x¸c ®Þnh b»ng thùc thùc nghiÖm theo ph|¬ng ph¸p nh| x¸c ®Þnh hÖ sè D trong phô lôc cña TCVN 3118: 1993 3. NÕu mÉu dÇm bÞ g·y ngoµi kho¶ng mét phÇn ba gi÷a khÈu ®é uèn, th× lo¹i bá kÕt qu¶ cña viªn mÉu nµy.
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3119 : 1993 4.2. C|êng ®é kÐo khi uèn cña bª t«ng ®|îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ trÞ c|êng ®é trung b×nh cña 3 viªn trong nhãm mÉu nÕu gi¸ trÞ lín nhÊt vµ nhá nhÊt kh«ng lÖch qu¸ 15% so víi gi¸ trÞ cña viªn trung b×nh. NÕu mét trong hai gi¸ trÞ trªn lÖch qu¸ 15% so víi viªn trung b×nh th× lo¹i bá c¶ hai kÕt qu¶ lín nhÊt vµ nhá nhÊt. Khi ®ã c|êng ®é kÐo khi uèn cña bª t«ng ®|îc tÝnh theo gi¸ trÞ cña viªn trung b×nh cßn l¹i. 4.3. Khi nhãm mÉu chØ cã 2 dÇm, c|êng ®é kÐo khi uèn cña bª t«ng ®|îc tÝnh b»ng trung b×nh sè häc kÕt qu¶ thö cña 2 viªn dÇm ®ã. 4.4. C|êng ®é kÐo däc trôc cña bª t«ng, Rk, ®|îc tÝnh theo c|êng ®é kÐo khi uèn, Rku, b»ng c«ng thøc: Rk= 0,58.RKu 5. Biªn b¶n thö Trong biªn b¶n thö ghi râ: - KÝ hiÖu mÉu; - N¬i lÊy mÉu; - Tuæi bª t«ng, ®iÒu kiÖn b¶o d|ìng, tr¹ng th¸i mÉu khi thö; - M¸c bª t«ng thiÕt kÕ; - KÝch th|íc tõng mÉu dÇm; - T¶i träng uèn g·y tõng dÇm; - C|êng ®é kÐo khi uèn tõng dÇm vµ c|êng ®é kÐo khi uèn trung b×nh, - Ch÷ kÝ cña ng|êi thö.
Đồng bộ tài khoản