Tcvn 3121 1979

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
441
lượt xem
138
download

Tcvn 3121 1979

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tcvn 3121 1979, Vữa và hỗn hợp xây dựng- Phương pháp thử cơ lí: qui định cách lấy mẫu và phương pháp thử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tcvn 3121 1979

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM tcvn 3121 : 1979 Nhãm H V÷a vμ hçn hîp v÷a x©y dùng - Ph−¬ng ph¸p thö c¬ lÝ Mortars and mortars mixture in construction - Physico_mechanical test methods Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh c¸ch lÊy mÉu vμ ph−¬ng ph¸p thö cña v÷a vμ hçn hîp v÷a x©y dùng th«ng th−êng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu chÊt l−îng sau: I. §èi víi hçn hîp v÷a 1. §é l−u ®éng 2. §é ph©n tÇng 3. Khèi l−îng thÓ tÝch 4. Kh¶ n¨ng gi÷ n−íc II. §èi víi v÷a 1. Giíi h¹n bÒn chÞu uèn 2. Giíi h¹n bÒn chÞu nÐn 3. Giíi h¹n bÒn liªn kÕt víi nÒn. 4. §é hót n−íc 5. Khèi l−îng riªng 6. Khèi l−îng thÓ tÝch. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông cho hçn hîp v÷a dïng chÊt kÕt dÝnh th¹ch cao hoÆc cã phô gia th¹ch cao khi kh«ng cã chÊt lμm chËm ®«ng r¾n. I. Quy ®Þnh chung 1.1. Hçn hîp v÷a lμ hçn hîp ®−îc chän mét c¸ch hîp lý, trén ®Òu cña chÊt kÕt dÝnh v« c¬, cèt liÖu nhá víi n−íc. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt cã thªm c¸c phô gia v« c¬ hoÆc h÷u c¬. 1.2. V÷a lμ hçn hîp v÷a ë tr¹ng th¸i ®· ®«ng cøng. 1.3. ViÖc chän mÉu hçn hîp v÷a ®Ó thö ®−îc tiÕn hμnh nh− sau: a. Hçn hîp v÷a s¶n xuÊt ë xÝ nghiÖp trong thïng cña m¸y trén, sau khi trén xong ®−îc ®æ ra th× lÊy mÉu vμo lóc b¾t ®Çu, gi÷a vμ cuèi cña qu¸ tr×nh ®æ v÷a ra. b. Hçn hîp v÷a ®ùng trong ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn hoÆc thïng chøa ®−îc lÊy ë nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau. Sè ®iÓm lÊy ph¶i lín h¬n ba vμ ë ®é s©u trªn 15cm. c. Hçn hîp v÷a ®−îc trén ngay t¹i c«ng tr−êng, lÊy mÉu ë c¸c ®iÓm kh¸c nhau cã ®é s©u kh¸c nhau : sè ®iÓm lÊy ph¶i lín h¬n ba. 1.4. MÉu ®· lÊy theo quy ®Þnh ë ®iÓm 1.3 cña tiªu chuÈn nμy lμ mÉu côc bé ®−îc ®ùng trong c¸c b×nh kim lo¹i, b×nh thuû tinh hay b×nh b»ng chÊt dÎo ®· lau b»ng kh¨n Èm, ®Ëy kÝn ®−a vÒ phßng thÝ nghiÖm.   Page 1 
 2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM tcvn 3121 : 1979 1.5. MÉu hçn hîp v÷a cÇn ph¶i ®−îc thö ngay vμ ®−îc t¹o h×nh tr−íc khi v÷a b¾t ®Çu ®«ng cøng. 1.6. MÉu côc bé ®· lÊy, ®em trén l¹i cÈn thËn vμ lÊy mÉu trung b×nh víi khèi l−îng tuú theo yªu cÇu cña chØ tiªu cÇn thö, nh−ng kh«ng ®−îc nhá h¬n 3 lÝt; tr−íc khi thö ph¶i trén l¹i mÉu trung b×nh 30 gi©y trong ch¶o ®· lau b»ng kh¨n Èm. 1.7. VËt liÖu ®−a vÒ phßng thÝ nghiÖm ®Ó thiÕt kÕ liÒu l−îng v÷a th× ph¶i ®Ó riªng rÏ tõng lo¹i trong c¸c bao hoÆc b×nh ®ùng kh« r¸o. C¸c chÊt kÕt dÝnh ph¶i ®Ó trong bao c¸ch Èm hoÆc b×nh ®Ëy kÝn vμ gi÷ ë nhiÖt ®é phßng thÝ nghiÖm. 1.8. ChuÈn bÞ hçn hîp v÷a trong phßng thÝ nghiÖm, vËt liÖu vμ chÊt kÕt dÝnh ph¶i c©n b»ng c©n cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,05kg. C¸c lo¹i vËt liÖu ®−îc trén kh« ®Õn khi ®ång mμu; ®¸nh thμnh vòng trßn ë gi÷a; ®æ n−íc vμo vμ trén thªm 5 phót n÷a cho hçn hîp thËt ®Òu. L−îng n−íc ®æ vμo ®−îc quy ®Þnh tuú theo yªu cÇu ®é l−u ®éng cña v÷a. Dông cô trén v÷a ph¶i lau Èm tr−íc vμ kh«ng ®−îc lμm mÊt n−íc. Sau khi trén xong, ®em hçn hîp v÷a thö ngay. 2. Ph−¬ng ph¸p thö hçn hîp v÷a 2.1. Thö ®é l−u ®éng cña hçn hîp v÷a §é l−u ®éng cña hçn hîp v÷a ®−îc biÓu thÞ b»ng ®é lón cña c«n tiªu chuÈn vμo hçn hîp v÷a. §é l−u ®éng ®−îc tÝnh b»ng cm. 2.1.1. Dông cô thö a. Chμy ®Çm v÷a b»ng thÐp, ®−êng kÝnh 10 – 12mm, dμi 250mm. b. Ch¶o s¾t, xÎng con, bay thî nÒ. c. Dông cô thö ®é l−u ®éng ®−îc m« t¶ h×nh 1 gåm: mét c«n kim lo¹i (h×nh 1a) cã khèi l−îng toμn bé lμ 300 ± 2g. T¹i t©m cña ®¸y c«n hμn thanh kim lo¹i (5) thanh nμy nèi víi kim cña b¶ng chia (3). Mçi v¹ch trªn b¶ng chia øng víi 1cm chiÒu cao cña c«n. B¶ng chia sÏ chØ râ ®é c¾m s©u cña c«n vμ thÓ tÝch phÇn c«n n»m trong hçn hîp v÷a (h×nh 1b) b»ng kim lo¹i. 2.1.2. TiÕn hμnh thö   Page 2 
 3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM tcvn 3121 : 1979 Hçn hîp v÷a ®−îc chuÈn bÞ nh− chØ dÉn cña ®iÒu 1.6 hoÆc 1.8 cña tiªu chuÈn nμy. Lau phÔu b»ng kh¨n Èm; ®æ v÷a vμo ®Çy phÔu, dïng chμy d»m s©u vμo hçn hîp v÷a hai m−¬i nh¨m c¸i, sau ®ã lÊy bít v÷a ra sao cho mÆt v÷a thÊp h¬n miÖng phÔu 1cm. D»n nhÑ phÔu trªn mÆt bμn hay nÒn cøng n¨m ®Õn s¸u lÇn. §Æt phÔu vμo gi¸ d−íi c«n. H¹ c«n xuèng cho mòi c«n võa ch¹m vμo mÆt v÷a ë t©m cña ®¸y phÔu. VÆn èc (4) chÆt l¹i. Nèi thanh kim lo¹i (5) víi cÇn quay kim (7). §iÒu chØnh kim cña b¶ng chia 8 vÒ sè kh«ng (0); VÆn èc (4) th¶ cho c«n r¬i tù do lón vμo trong v÷a. Sau 10 gi©y tÝnh tõ khi th¶ èc b¾t ®Çu ®äc trÞ sè trªn b¶ng chia chÝnh x¸c ®Õn 0,2cm. Trong ®iÒu kiÖn ë hiÖn tr−êng cho phÐp th¶ c«n vμo trong v÷a b»ng tay. 2.1.3. TÝnh kÕt qu¶ Ph¶i thö hai lÇn, kÕt qu¶ kh«ng sai lÖch nhau qu¸ 2cm; nÕu kh«ng ®¹t ®−îc, ph¶i lμm l¹i lÇn thø ba. KÕt qu¶ cuèi cïng lμ trung b×nh céng cña hai lÇn thö cã gi¸ trÞ gÇn nhau. 2.2. Thö ®é ph©n tÇng cña hçn hîp v÷a. Ph©n tÇng vμ sù thay ®æi tû lÖ cña hçn hîp v÷a theo chiÒu cao cña khèi v÷a khi vËn chuyÓn hoÆc ®Ó l©u ch−a dïng tíi. 2.2.1. Dông cô vμ thiÕt bÞ thö a. §Çm rung: Dïng lo¹i ®Çm rung cho bª t«ng cã tÇn sè 2800 ®Õn 3000 vßng trong 1 phót; biªn ®é rung 0,35mm. b. §ång hå bÊm gi©y vμ ®ång hå ®Ó bμn; c. Chμy dÇm v÷a: quy c¸ch nh− quy ®Þnh ë ®iÒu 2.1 trong b¶n tiªu chuÈn nμy; d. Bay thî nÒ; e. Bé dông cô thö ®é l−u ®éng cña hçn hîp v÷a nh− quy ®Þnh cña ®iÒu 2.1 trong b¶n tiªu chuÈn nμy; f. Khu«n thÐp trô trßn xoay gåm 3 èng kim lo¹i rêi nhau (1), (2), (3) KÝch th−íc vμ c¸ch l¾p r¸p m« t¶ ë h×nh 2a vμ 2b. èng (1) vμ (2) kh«ng cã ®¸y, èng (3) cã ®¸y. MiÖng èng (2) vμ (3) cã g¾n c¸c b¶n thÐp (4) vμ (5).   Page 3 
 4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM tcvn 3121 : 1979 2.2.2. TiÕn hμnh thö ChuÈn bÞ hçn hîp v÷a theo chØ dÉn cña ®iÒu 1.6 hoÆc 1.8 trong b¶n tiªu chuÈn nμy. §æ hçn hîp v÷a vμo ®Çy khu«n, g¹t ngang miÖng khu«n vμ ®Æt lªn dÇm rung, rung trong 30 gi©y; sau ®ã kÐo tr−ît èng (1) trªn b¶n thÐp (4). LÊy phÇn v÷a trong èng (1) ®æ vμo ch¶o thø nhÊt, kÐo tr−ît èng (2) trªn b¶ng thÐp (5) bá phÇn v÷a nμy ®i. §æ phÇn v÷a trong èng (3) vμo ch¶o thø hai. Trén l¹i v÷a trong mçi ch¶o 30 gi©y, sau ®ã ®em thö ®é l−u ®éng theo chØ dÉn cña ®iÒu 2.1 cña b¶n tiªu chuÈn nμy. §é l−u ®éng cña hçn hîp v÷a trong èng (1) lμ S1; §é l−u ®éng cña hçn hîp v÷a trong èng (3) lμ S3. 2.2.3. TÝnh kÕt qu¶ §é ph©n tÇng ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: 3 P t = 0,07 (S 1 - S 3 ) 3 Trong ®ã: S1 - §é l−u ®éng cña hçn hîp v÷a èng (1) ®é lón cña c«n vμo hçn hîp v÷a trong èng (1), tÝnh b»ng cm; S3 - §é l−u ®éng cña hçn hîp v÷a èng 3 (®é lón cña c«n vμo hçn hîp v÷a trong èng (3), tÝnh b»ng cm; P t - §é ph©n tÇng cña v÷a, tÝnh b»ng cm3. KÕt qu¶ thö lμ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña hai lÇn thö. Chó thÝch: 1. NÕu trªn b¶ng chia cña dông cô thö ®é l−u ®éng cã chØ râ ®é lón cña c«n theo thÓ tÝch, th× cã thÓ lÊy P t b»ng hiÖu sè cña S1 vμ S3 theo thÓ tÝch trªn b¶ng chia. 2. NÕu kh«ng cã bμn rung, cã thÓ tiÕn hμnh thö ®é ph©n tÇng nh− sau: Cho v÷a vμo dông cô thö thμnh ba líp, mçi líp kho¶ng mét phÇn ba chiÒu cao cña b×nh; dïng chμy dÇm v÷a cã quy c¸ch nh− quy ®Þnh cña ®iÒu 2.1 trong b¶n tiªu chuÈn nμy, dÇm ®Òu kh¾p mÆt v÷a 25 lÇn, líp ®Çu ®Çm s©u   Page 4 
 5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM tcvn 3121 : 1979 tíi ®¸y èng (3), c¸c líp sau ®Çm s©u tõ 2 ®Õn 3cm xuèng líp d−íi. §Çm xong, g¹t v÷a ngang miÖng b×nh. §Ó b×nh v÷a ®øng yªn 30 phót råi ®em thö vμ tÝnh kÕt qu¶. 2.3. Thö khèi l−îng thÓ tÝch cña hçn hîp v÷a 2.3.1. Dông cô thö: a. B×nh trô trßn b»ng s¾t nh− h×nh 3 cã dung tÝch 1000 ± 2ml; b. Chμy ®Çm v÷a cã quy c¸ch nh− quy ®Þnh cña ®iÒu 2.1 trong tiªu chuÈn nμy; c. Dông cô thö ®é l−u ®éng v÷a cã quy c¸ch nh− quy ®Þnh cña ®iÒu 2.1 cña b¶n tiªu chuÈn nμy; d. C©n 5kg cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 1g; e. Dao ¨n, bay thî nÒ, ch¶o s¾t. 2.3.2. TiÕn hμnh thö B×nh trô trßn ®−îc röa s¹ch vμ sÊy kh« ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi. C©n b×nh, ghi l¹i khèi l−îng cña b×nh lμ m1. Sau ®ã ®Ó nguéi b×nh ®Õn nhiÖt ®é phßng thÝ nghiÖm. §æ hçn hîp v÷a ®· chuÈn bÞ s½n nh− chØ dÉn ë ®iÒu 1.6 hoÆc 1.8 cña tiªu chuÈn nμy vμo ®Çy b×nh. NÕu hçn hîp v÷a cã ®é l−u ®éng nhá h¬n 4cm th× dïng chμy ®Çm v÷a ®Çm s©u xuèng tíi ®¸y b×nh 25 lÇn, hoÆc ®Æt lªn bμn rung, rung 30 gi©y. G¹t v÷a ngang miÖng b×nh; vμ ®Æt b×nh lªn c©n ghi l¹i khèi l−îng cña b×nh vμ v÷a. Sau ®ã, ®æ v÷a trong b×nh ®i råi lμm l¹i lÇn n÷a víi l−îng v÷a kh¸c cã cïng mÎ trén. NÕu hçn hîp v÷a cã ®é l−u ®éng lín h¬n 4cm dïng chμy ®Çm v÷a gâ nhÑ vμo thμnh b×nh 5 ®Õn 6 lÇn, hoÆc ®Çm nhÑ b×nh trªn nÒn cøng n¨m ®Õn s¸u c¸i. Sau ®ã, g¹t v÷a ngang miÖng b×nh, råi ®Æt lªn c©n vμ ghi l¹i khèi l−îng v÷a vμ b×nh. Lμm l¹i lÇn n÷a víi l−îng v÷a kh¸c cïng mÎ trén. 2.3.3. TÝnh kÕt qu¶ Khèi l−îng thÓ tÝch cña hçn hîp v÷a tÝnh b»ng g/cm3 ®−îc tÝnh chÝnh x¸c tíi 0,01g/cm3 theo c«ng thøc: m - m1 ϕ= 1000   Page 5 
 6. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM tcvn 3121 : 1979 Trong ®ã: ϕ - Khèi l−îng thÓ tÝch cña hçn hîp v÷a, tÝnh b»ng g/cm3. m - Khèi l−îng v÷a vμ b×nh chøa, tÝnh b»ng g. m1 - Khèi l−îng b×nh chøa, tÝnh b»ng g; KÕt qu¶ phÐp thö lμ trung b×nh céng gi¸ trÞ cña 2 lÇn thö. 2.4. Thö kh¶ n¨ng gi÷ n−íc cña hçn hîp v÷a Kh¶ n¨ng gi÷ n−íc cña hçn hîp v÷a ®−îc biÓu thÞ qua phÇn tr¨m tû lÖ gi÷a ®é l−u ®éng cña hçn hîp v÷a sau khi chÞu hót ë ¸p lùc ch©n kh«ng vμ ®é l−u ®éng cña hçn hîp v÷a ban ®Çu. 2.4.1. Dông cô thö: a. §ång hå bÊm gi©y; b. GiÊy läc; c. Ch¶o s¾t, bay thî nÒ; d. Dông cô ®Ó t¹o ch©n kh«ng ®−îc cÊu t¹o nh− h×nh (4) gåm mét phÔu sø hay phÔu kim lo¹i (1). §−êng kÝnh trong cña phÔu lμ 154 ®Õn 156mm; chiÒu cao cña phÔu lμ 60mm. PhÔu cã ®ôc lç, ®−êng kÝnh lç 1,4 ®Õn 1,6mm; B×nh thuû tinh tam gi¸c (2) cã nh¸nh (3). MiÖng b×nh nèi víi phÔu, nh¸nh nèi víi ®ång hå ®o ¸p lùc (4) vμ b¬m hót khÝ (5). 2.4.2. TiÕn hμnh thö Hçn hîp v÷a ®−îc chuÈn bÞ nh− chØ dÉn cña ®iÒu 1.6 hoÆc 1.8 trong tiªu chuÈn nμy. Thö ®é l−u ®éng cña hçn hîp v÷a ban ®Çu theo ®iÒu 2.1 cña b¶n tiªu chuÈn nμy vμ ghi l¹i kÕt qu¶.   Page 6 
 7. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM tcvn 3121 : 1979 Sau ®ã, trªn mÆt phÔu ®Æt m«t líp giÊy läc ®· thÊm n−íc, r¶i hçn hîp v÷a lªn trªn giÊy läc mét líp dÇy 3cm. Hót kh«ng khÝ trong b×nh gi¶m ®Õn ¸p suÊt 50mmHg trong mét phót. Mét phÇn n−íc cña hçn hîp v÷a bÞ t¸ch ra. §æ hçn hîp v÷a trong phÔu ra ch¶o vμ r¶i mét líp hçn hîp v÷a kh¸c cïng mÎ trén vμo phÔu dμy 3cm; l¹i hót ch©n kh«ng nh− lÇn tr−íc. TiÕp tôc lμm nh− thÕ 3 lÇn. Cho hçn hîp v÷a cña c¶ ba lÇn thö vμo chung mét ch¶o, trén l¹i cÈn thËn trong 30 gi©y råi ®em x¸c ®Þnh ®é l−u ®éng theo ®iÒu 2.1 cña b¶n tiªu chuÈn nμy. 2.4.3. TÝnh kÕt qu¶ §¹i l−îng chØ kh¶ n¨ng gi÷ n−íc cña hçn hîp v÷a ®−îc tÝnh chÝnh x¸c ®Õn 0,1% theo c«ng thøc: S2 G = .100 n S1 Trong ®ã: G - §¹i l−îng chØ kh¶ n¨ng gi÷ n−íc cña hçn hîp v÷a, tÝnh b»ng %. n S2 - §é l−u ®éng cña hçn hîp v÷a sau khi hót ch©n kh«ng 50mmHg, tÝnh b»ng cm; S1 - §é l−u ®éng cña hçn hîp v÷a ban ®Çu, tÝnh b»ng cm. KÕt qu¶ cña phÐp thö lμ trung b×nh céng gi¸ trÞ hai lÇn thö. 3. Ph−¬ng ph¸p thö v÷a 3.1. Thö giíi h¹n bÒn khi uèn cña v÷a Giíi h¹n bÒn khi uèn cña v÷a ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch uèn gÉy mÉu v÷a cã kÝch th−íc 40 x 40 x 160mm. 3.1.1. Dông cô vμ thiÕt bÞ thö a. Khu«n th¸o l¾p ®−îc b»ng thÐp hoÆc b»ng gang (h×nh 5). b. Khu«n khi l¾p vμo ph¶i khÝt vμ ®ñ cøng. Sai sè vÒ kÝch th−íc vμ vÒ gãc cho phÐp lμ ± 0,5%; §é nh¸m bÒ mÆt bªn trong cña khu«n ph¶i ®¹t ∇3;   Page 7 
 8. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM tcvn 3121 : 1979 c. Bμn d»n; d. Toμn bé dông cô thö ®é l−u ®éng cña v÷a ®· ®−îc nªu ra ë ®iÒu 2.1 cña b¶n tiªu chuÈn nμy; e. Dao ¨n, bay thî nÒ; f. GiÊy b¸o hoÆc giÊy b¶n; g. G¹ch x©y b»ng ®Êt sÐt nung cã ®é Èm kh«ng qu¸ 20% vμ ®é hót n−íc kh«ng d−íi 10% tÝnh theo khèi l−îng; bÒ mÆt g¹ch ph¶i ®−îc mμi ph¼ng. h. Dông cô uèn mÉu kiÓu ®ßn bÈy (h×nh 6) hoÆc m¸y nÐn uèn thuû lùc 5 tÊn cã sai sè t−¬ng ®èi kh«ng qóa ± 2% 3.1.2. ChuÈn bÞ mÉu thö   Page 8 
 9. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM tcvn 3121 : 1979 1. Hçn hîp v÷a cã ®é l−u ®éng nhá h¬n 4cm: V÷a nμy ®−îc ®óc trong c¸c khu«n cã ®¸y thÐp. Khu«n ®−îc b«i mét líp dÇu kho¸ng máng vμ l¾p chÆt lªn bμn d»n. Hçn hîp v÷a sau khi ®· ®−îc chuÈn bÞ theo nh− chØ dÉn cña ®iÒu 1.6 hoÆc 1.8 ®−îc ®æ vμo c¸c ng¨n cña khu«n, mçi ng¨n dμy kho¶ng mét nöa, san ®Òu, quay bμn d»n 30 lÇn trong thêi gian 30 gi©y. Sau ®ã, ®æ thªm 1 líp hçn hîp v÷a n÷a cho ®Çy khu«n vμ l¹i quay bμn d»n 30 lÇn trong 30 gi©y, dïng dao ®· nhóng n−íc g¹t hçn hîp v÷a thõa, xoa bÒ mÆt v÷a cho ph¼ng vμ nh½n. 2. Hçn hîp v÷a cã ®é l−u ®éng lín h¬n 4cm. V÷a nμy ®−îc ®óc trong c¸c khu«n kh«ng cã ®¸y. Khu«n sau khi ®· l¾p ghÐp vμ b«i dÇu, ®−îc ®Æt lªn hai viªn g¹ch cã chiÒu cao b»ng nhau vμ mÆt g¹ch ®· ®−îc mμi ph¼ng. Trªn mÆt hai viªn g¹ch ®−îc tr¶i giÊy b¸o hoÆc giÊy b¶n ®· thÊm −ít, sau ®ã ®æ hçn hîp v÷a vμo ®Çy khu«n, cã d− ra mét Ýt, råi dïng chμy dÇm v÷a dÇm vμo mçi ng¨n cña khu«n hai m−¬i nh¨m lÇn. §Ó yªn hçn hîp v÷a thõa cho ®Õn khi bÒ mÆt se l¹i. Dïng dao ®· nhóng n−íc g¹t hçn hîp v÷a thõa, xoa bÒ mÆt v÷a cho th¼ng vμ nh½n. 3.1.3. Muèn dïng c¸c viªn g¹ch ®· lãt ®¸y ®Ó ®æ mÉu kh¸c, ph¶i ®em sÊy kh« c¸c viªn g¹ch cho ®¹t yªu cÇu ghi ë ®iÒu 3.1.1 trong tiªu chuÈn nμy. 3.1.4. D−ìng hé mÉu thö 1. Sau khi t¹o h×nh, mÉu ®−îc gi÷ yªn trong khu«n: a. Víi v÷a dïng chÊt kÕt dÝnh lμ xi m¨ng, c¸c mÉu ®−îc ®Ó trong m«i tr−êng Èm cã ®é Èm trªn mÆt mÉu trªn 90% vμ nhiÖt ®é 27 ± 2oC, thêi gian tõ 24 ®Õn 48 giê. b. Víi v÷a dïng chÊt kÕt dÝnh lμ v«i, ®Êt sÐt, xi-m¨ng - v«i, xi-m¨ng ®Êt sÐt m¸c thÊp, mÉu ®−îc ®Ó trong 72 giê trong m«i tr−êng phßng thÝ nghiÖm nhiÖt ®é 27 ± 2oC. NÕu sau thêi gian trªn mμ khu«n vÉn ch−a th¸o ®−îc th× mÉu cã thÓ gi÷ thªm ë trong khu«n mét thêi gian n÷a. 2. Sau khi th¸o khu«n, mÉu ®−îc d−ìng hé trong c¸c ®iÒu kiÖn: a. V÷a dïng chÊt kÕt dÝnh thuû lùc: ba ngμy ®Çu d−ìng hé trong m«i tr−êng Èm cã ®é Èm trªn mÆt mÉu trªn 90%: nhiÖt ®é 27 ± 2oC. Thêi gian cßn l¹i cho tíi lóc thö v÷a ®−îc d−ìng hé trong kh«ng khÝ ë nhiÖt ®é 27 ± 2oC vμ ®é Èm tù nhiªn ®èi víi v÷a dïng ®Ó x©y trong m«i tr−êng kh«, cßn ®èi víi v÷a x©y trong m«i tr−êng Èm, v÷a ®−îc ng©m trong n−íc. b. V÷a dïng chÊt kÕt dÝnh ®«ng r¾n trong kh«ng khÝ: d−ìng hé trong m«i tr−êng kh«ng khÝ vμ ë nhiÖt ®é 27 ± 2oC vμ ®é Èm tù nhiªn. 3.1.5. TiÕn hμnh thö   Page 9 
 10. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM tcvn 3121 : 1979 C¸c viªn mÉu d−ìng hé trong kh«ng khÝ ph¶i quÐt s¹ch c¸t bôi. C¸c mÉu ng©m trong n−íc lÊy ra tr−íc khi thö Ýt nhÊt lμ 10 phót: sau ®ã, dïng kh¨n Èm lau hÕt n−íc. L¾p mÉu lªn m¸y uèn thuû lùc 5 tÊn. S¬ ®å l¾p mÉu ®−îc chØ ra trªn h×nh 7. C¸c con l¨n gèi tùa vμ con l¨n truyÒn lùc ph¶i thËt song song; ®−êng kÝnh con l¨n 10mm. Con l¨n vμ gèi tùa ph¶i lμm b»ng thÐp cøng, kh«ng rØ; tèc ®é t¨ng t¶i kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 3% t¶i träng dù tÝnh, trong 1 gi©y. Tr−êng hîp dïng dông cô uèn mÉu ®ßn bÈy ®Ó thö, cÇn kiÓm tra tr−íc vÞ trÝ cña trô gãc trong c¸c gèi tùa vμ sù c©n b»ng cña thiÕt bÞ khi kh«ng cã thïng t¶i. Sau khi l¾p mÉu, b¾t ®Çu chÊt t¶i b»ng c¸c viªn bi ch× tõ thïng chøa ch¶y vμo thïng t¶i. Khi mÉu gÉy, thïng th¶i r¬i xuèng vμ ng¾t kh«ng cho bi r¬i xuèng tiÕp. L−îng bi ch¶y vμo thïng t¶i kh«ng qu¸ 100 ± 10g trong thêi gian 1 gi©y. Khèi l−îng bi vμ thïng t¶i lμ t¶i träng ph¸ gÉy mÉu ®−îc c©n chÝnh x¸c tíi 10g. 3.1.6. TÝnh kÕt qu¶ a. Giíi h¹n bÒn chÞu uèn cña tõng viªn mÉu khi dïng m¸y thuû lùc 5 tÊn ®−îc tÝnh b»ng daN/cm2 theo c«ng thøc: 3PL δ = u 2bh 2 Trong ®ã: δ - Giíi h¹n bÒn chÞu uèn cña tõng viªn mÉu tÝnh b»ng daN/cm2 u P – T¶i träng ph¸ ho¹i, tÝnh b»ng daN; b – ChiÒu réng cña mÉu, tÝnh b»ng cm;   Page 10 
 11. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM tcvn 3121 : 1979 h – ChiÒu cao cña mÉu, tÝnh b»ng cm; L – Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gèi tùa, tÝnh b»ng cm. b. Giíi h¹n bÒn chÞu uèn cña tõng viªn mÉu khi dïng dông cô uèn mÉu ®ßn bÈy. 3PL δ = .K u 2bh 2 Trong ®ã: P – Khèi l−îng bi vμ thïng chøa, tÝnh b»ng kg; L – Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gèi tùa, tÝnh b»ng cm. b – ChiÒu réng cña mÉu, tÝnh b»ng cm; h – ChiÒu cao cña mÉu, tÝnh b»ng cm; K – HÖ sè ®−îc x¸c ®Þnh b»ng tØ sè c¸nh tay ®ßn. MÉu kiÓu ®Çm cã kÝch th−íc 40 x 40 x 160cm. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gèi tùa lμ 100cm. TØ sè c¸nh tay ®ßn lμ 1 : 50. C«ng thøc tÝnh cã d¹ng: δ = 11,7 . P . 105 (daN/cm2) u Chó thÝch: NÕu khi c©n b»ng dông cô thö cã thïng t¶i, trong tr−êng hîp ®ã t¶i träng ph¸ ho¹i mÉu kh«ng tÝnh ®Õn khèi l−îng thïng t¶i. KÕt qu¶ phÐp tÝnh b»ng trung b×nh céng cña gi¸ trÞ ba hoÆc n¨m viªn mÉu thö, sai sè kÕt qu¶ cña tõng viªn mÉu víi gi¸ trÞ trung b×nh kh«ng ®−îc v−ît qu¸ ± 15%, ®èi víi c¸c mÉu ®−îc t¹o h×nh vμ d−ìng hé trong phßng thÝ nghiÖm. Víi c¸c mÉu t¹o h×nh vμ d−ìng hé ngay t¹i c«ng tr−êng, kh«ng v−ît qu¸ ± 20%. NÕu hai trong ba hoÆc ba trong n¨m kÕt qu¶ kh«ng ®¹t yªu cÇu nªu trªn, th× tæ mÉu ®ã kh«ng ®−îc chÊp nhËn. 3.1.7. ë c«ng tr−êng, khi t¹o mÉu v÷a dïng ngay vËt liÖu nÒn lμm ®¸y cho khu«n ®óc v÷a. Sau khi th¸o khu«n, v÷a ®−îc d−ìng hé 21 ngμy ®ªm trong ®iÒu kiÖn thùc tÕ sö dông v÷a, sau ®ã ®−a vÒ phßng thÝ nghiÖm gi÷ tiÕp cho tíi 28 ngμy ®ªm kÓ tõ khi t¹o v÷a; sau ®ã ®em ®i thö. 3.2. Thö giíi h¹n bÒn chÞu nÐn cña v÷a Giíi h¹n bÒn chÞu nÐn cña v÷a ®−îc thö b»ng c¸ch nÐn vì c¸c nöa mÉu v÷a sau khi chÞu uèn hoÆc c¸c mÉu lËp ph−¬ng kÝch th−íc 70,7 x 70,7 x70,7mm. 3.2.1. Thö trªn c¸c nöa mÉu sau khi chÞu uèn. 3.2.1.1. Dông cô, thiÕt bÞ thö a. M¸y nÐn uèn thñy lùc 5 tÊn cã sai sè t−¬ng ®èi kh«ng qu¸ ± 2%. b. Hai tÊm ®Öm b»ng thÐp kÝch th−íc nh− h×nh 8.   Page 11 
 12. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM tcvn 3121 : 1979 3.2.1.2. TiÕn hμnh thö Sau nöa mÉu dÇm sau khi chÞu uèn nh− chØ dÉn cña ®iÒu 3.1. trong b¶n tiªu chuÈn nμy ®−îc ®em thö chÞu nÐn ngay. Tr−íc tiªn, ®Æt mçi nöa mÉu vμo gi÷a hai b¶n thÐp nh− h×nh 9, sao cho hai mÆt bªn khi t¹o mÉu tiÕp gi¸p víi thμnh däc tiÕp xóc víi b¶n thÐp. Sau ®ã, ®Æt mÉu vμo b¶n thÐp lªn bμn Ðp cña m¸y, b¾t ®Çu t¨ng t¶i víi tèc ®é kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 3% t¶i träng ph¸ ho¹i dù tÝnh trong 1 gi©y. 3.2.1.3. TÝnh kÕt qu¶ Giíi h¹n bÒn chÞu nÐn cña tõng viªn mÉu ®−îc tÝnh b»ng t¶i träng ph¸ ho¹i chia cho diÖn tÝch tÊm ®Öm b»ng 25cm2. KÕt qu¶ phÐp thö b»ng trung b×nh céng gi¸ trÞ cña ba hoÆc n¨m viªn mÉu thö. Sai sè kÕt qu¶ cña tõng viªn mÉu víi gi¸ trÞ trung b×nh kh«ng v−ît qu¸ ± 15% - ®èi víi c¸c mÉu ®−îc t¹o h×nh vμ d−ìng hé trong phßng thÝ nghiÖm; Kh«ng v−ît qu¸ ± 20% - víi c¸c mÉu t¹o h×nh vμ d−ìng hé ngay t¹i c«ng tr−êng. 3.2.2. Thö trªn c¸c mÉu lËp ph−¬ng cã kÝch th−íc 70,7 x 70,7 x 70,7mm. 3.2.2.1. Dông cô thiÕt bÞ thö   Page 12 
 13. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM tcvn 3121 : 1979 a. Khu«n th¸o l¾p ®−îc b»ng thÐp hoÆc b»ng gang (h×nh 10 vμ 11). Khu«n khi l¾p vμo ph¶i khÝt vμ ®ñ cøng. Sai sè vÒ kÝch th−íc vμ vÒ gãc cho phÐp lμ ± 0,5%. §é nh½n bÒ mÆt bªn trong cña khu«n ph¶i ®¹t ∇3. b. Chμy ®Çm v÷a cã quy c¸ch nh− chØ dÉn ë ®iÒu 2.1. cña b¶n tiªu chuÈn nμy. c. M¸y nÐn thuû lùc 50 tÊn b¶o ®¶m x¸c ®Þnh t¶i träng ph¸ ho¹i cã sai sè t−¬ng ®èi kh«ng v−ît qu¸ ± 2%. 3.2.2.2. ChuÈn bÞ mÉu thö 1. Khi hçn hîp v÷a cã ®é l−u ®éng nhá h¬n 4cm: MÉu ®−îc ®óc trong c¸c khu«n cã ®¸y thÐp. Khu«n ®−îc b«i mét líp dÇu kho¸ng máng. Sau khi hçn hîp v÷a ®−îc chuÈn bÞ nh− chØ dÉn ë ®iÒu 1.6 hoÆc 1.8 cña tiªu chuÈn nμy th× ®æ v÷a vμo c¸c ng¨n cña khu«n thμnh hai líp, chiÒu cao mçi líp kho¶ng 4cm. Dïng chμy s¾t (h×nh 12) d»m hçn hîp mçi líp 12   Page 13 
 14. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM tcvn 3121 : 1979 lÇn, 6 lÇn däc theo mét c¹nh vμ 6 lÇn theo h−íng vu«ng gãc víi h−íng v÷a ®Çm. Sau ®ã g¹t v÷a thõa b»ng dao ®· nhóng n−íc, san b»ng bÒ mÆt mÉu. 2. Khi hçn hîp v÷a cã ®é l−u ®éng trªn 4cm: MÉu ®−îc ®óc trong khu«n kh«ng cã ®¸y. TiÕn hμnh theo nh− chØ dÉn ë ®iÒu 3.1.2.2 cña tiªu chuÈn nμy. 3. Khi ®óc mÉu v÷a ngay t¹i c«ng tr−êng: TiÕn hμnh theo nh− chØ dÉn ë ®iÒu 3.1.7 cña tiªu chuÈn nμy. 3.2.2.3. D−ìng hé mÉu thö: TiÕn hμnh theo nh− chØ dÉn ë ®iÒu 3.1.4 cña tiªu chuÈn nμy. 3.2.2.4. TiÕn hμnh thö MÉu ng©m trong n−íc ph¶i lÊy ra tr−íc khi nÐn 10 phót dïng kh¨n Èm lau hÕt n−íc ®äng. MÉu d−ìng hé kh« ph¶i quÐt s¹ch bôi b¸m vμo. Sau ®ã, ®Æt viªn mÉu vμo gi÷a bμn Ðp cña m¸y nÐn vμ c¸c mÆt bªn cña viªn mÉu phÝa tiÕp gi¸p víi thμnh khu«n khi ®óc mÉu ®−îc tiÕp xóc víi mÆt Ðp cña m¸y. Tèc ®é t¨ng t¶i kh«ng v−ît qu¸ 3% t¶i träng ph¸ ho¹i dù tÝnh trong mét gi©y. 3.2.2.5. TÝnh kÕt qu¶: Giíi h¹n bÒn chÞu nÐn cña mçi viªn mÉu ®−îc tÝnh b»ng tû sè t¶i träng ph¸ ho¹i vμ diÖn tÝch mÆt chÞu Ðp. KÕt qu¶ cña phÐp thö ®−îc tÝnh b»ng trung b×nh céng gi¸ trÞ cña ba hoÆc n¨m viªn mÉu thö. Sai sè kÕt qu¶ cña tõng viªn mÉu víi gi¸ trÞ trung b×nh kh«ng ®−îc v−ît qu¸ ± 15% víi mÉu t¹o h×nh vμ d−ìng hé trong phßng thÝ nghiÖm vμ kh«ng v−ît qu¸ ± 20% víi c¸c mÉu lμm t¹i c«ng tr−êng. NÕu hai trong ba hoÆc   Page 14 
 15. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM tcvn 3121 : 1979 ba trong n¨m viªn mÉu thö kh«ng ®¹t yªu cÇu th× tæ mÉu ®ã kh«ng ®−îc chÊp nhËn. 3.2.3. §Ó chuyÓn giíi h¹n bÒn chÞu nÐn cña v÷a ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch thö nöa mÉu ®Çu sang giíi h¹n bÒn chÞu nÐn x¸c ®Þnh b»ng thö c¸c mÉu lËp ph−¬ng cïng ®iÒu kiÖn chÕ t¹o vμ d−ìng hé nh− nhau th× nh©n víi hÖ sè 0,8 cho c¸c mÉu v÷a m¸c d−íi 100. Víi v÷a m¸c tõ 100 trë lªn, chØ tõ giíi h¹n bÒn chÞu nÐn b»ng mÉu lËp ph−¬ng. 3.3. Thö giíi h¹n bÒn liªn kÕt cña v÷a víi nÒn tr¸t. 3.3.1. Dông cô thö Dông cô ®Ó x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn liªn kÕt cña v÷a víi nÒn tr¸t ®−îc m« t¶ trong h×nh 13, gåm c¸c bé phËn chÝnh: a. Tay quay; b. §ång hå ®o lùc; c. Mãc s¾t; d. Mét sè ®Üa b»ng kim lo¹i mÆt ph¼ng, ®−êng kÝnh 80mm; e. M¸y khoan èng, ®−êng kÝnh èng khoan 80mm; f. VËt liÖu lμm nÒn tr¸t (g¹ch, bª t«ng, ®¸); g. Keo d¸n tæng hîp. 3.3.2. T¹o mÉu thö Hçn hîp v÷a ®−îc chuÈn bÞ nh− chØ dÉn ë ®iÒu 1.6 hoÆc 1.8 cña b¶n tiªu chuÈn nμy. VËt liÖu ®Ó lμm nÒn tr¸t ®−îc nhóng ngËp vμo trong n−íc tõ 10 ®Õn 15 gi©y. Dïng hçn hîp v÷a ®Ó tr¸t cho thªm 50% xi-m¨ng vμ 50% n−íc l¸ng mét líp máng tõ 1 ®Õn 2mm lªn mÆt nÒn ®Ó líp ®ã se mÆt. Sau ®ã ®em hçn hîp v÷a tr¸t lªn mét líp v÷a dÇy 1,5 ®Õn 2cm.   Page 15 
 16. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM tcvn 3121 : 1979 Sau khi tr¸t, c¸c viªn mÉu ®−îc d−ìng hé nh− chØ dÉn ë ®iÒu 3.1.4 cña b¶n tiªu chuÈn nμy víi thêi gian 28 ngμy ®ªm tÝnh tõ khi t¹o mÉu. §em mÉu ®−a vμo èng khoan. §−êng kÝnh èng khoan lμ 80mm. Khoan v÷a s©u xuèng nÒn tr¸t. Trong qu¸ tr×nh khoan, kh«ng ®−îc lμm ¶nh h−ëng ®Õn sù liªn kÕt cña v÷a víi nÒn tr¸t. PhÇn v÷a ngoμi èng khoan ®−îc bá ®i. Dïng keo tæng hîp d¸n chÆt c¸c ®Üa kim lo¹i vμo phÇn v÷a võa khoan. Tïy theo sù ®«ng r¾n cña tõng lo¹i keo ®Ó quyÕt ®Þnh thêi gian ®em mÉu ®i thö. 3.3.3. TiÕn hμnh thö C¸c viªn mÉu ®−îc m¾c vμo mãc ®ång hå ®o lùc nh− h×nh 13; quay tay quay tõ tõ cho ®Õn khi mÉu bÞ ®øt. CÇn xem mÉu bÞ ®øt ngang líp v÷a hay líp v÷a t¸ch bèc khái nÒn tr¸t. 3.3.4. TÝnh kÕt qu¶ Giíi h¹n bÒn liªn kÕt cña v÷a víi nÒn tr¸t ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: P RLK = F Trong ®ã: RLK – Giíi h¹n bÒn liªn kÕt cña v÷a víi nÒn tr¸t, tÝnh b»ng daN/cm2; P – Lùc kÐo ®øt liªn kÕt, tÝnh b»ng daN; F – DiÖn tÝch mÆt v÷a bÞ kÐo ®−îc quy ®Þnh lμ 50cm2; KÕt qu¶ cña phÐp thö lμ trung b×nh céng gi¸ trÞ cña 3 hoÆc 5 viªn mÉu thö; 3.4. Thö ®é hót n−íc cña v÷a §é hót n−íc cña v÷a ®−îc thö trªn c¸c mÉu 70,7 x 70,7 x 70,7mm hoÆc mÉu 40 x 40 x 160mm ®· d−ìng hé 28 ngμy ®ªm tÝnh tõ khi t¹o h×nh. 3.4.1. Dông cô vÒ thiÕt bÞ thö a. C©n chÝnh x¸c tíi 1 gam; b. Thïng hoÆc bÓ ng©m mÉu; c. Tñ sÊy 200oC; d. Kh¨n lau mÉu. 3.4.2. TiÕn hμnh thö C¸c viªn mÉu ®−îc t¹o h×nh vμ d−ìng hé theo nh− chØ dÉn ë ®iÒu 3.1 hoÆc 3.2 cña tiªu chuÈn nμy ®Õn 28 ngμy kÓ tõ khi t¹o h×nh ®−îc xem thö. NÕu c¸c mÉu d−ìng hé trong n−íc ®−îc lÊy ra vμ dïng kh¨n Èm lau r¸o mÆt ngoμi, sau ®ã c©n tõng viªn mÉu chÝnh x¸c tíi 1g. Ghi khèi l−îng −ít cña tõng viªn. Sau khi c©n, ®em sÊy mÉu ë nhiÖt ®é 100 ± 5oC ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi vμ ghi l¹i khèi l−îng kh« cña tõng viªn mÉu. NÕu c¸c viªn mÉu ®−îc d−ìng hé trong m«i tr−êng kh«ng khÝ hoÆc m«i tr−êng Èm, c¸c mÉu ®−îc xÕp lªn gi¸ ®Æt vμo bÓ. Ng©m trong n−íc s¹ch. Møc n−íc trong bÓ cao h¬n mÆt mÉu Ýt nhÊt 10cm. Cø 24 giê l¹i ®em mÉu ra vμ dïng kh¨n lau r¸o   Page 16 
 17. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM tcvn 3121 : 1979 mÆt mÉu råi c©n ngay cho tíi khi nμo hai lÇn c©n gÇn nhau mμ khèi l−îng cña c¸c viªn mÉu thay ®æi kh«ng qu¸ 0,2% khèi l−îng mÉu th× ghi l¹i khèi l−îng cña viªn mÉu −ít. Sau ®ã ®em mÉu ®i sÊy ë nhiÖt ®é 100 ± 5oC ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi vμ ghi l¹i khèi l−îng viªn mÉu kh«. 3.4.3. TÝnh kÕt qu¶ §é hót n−íc cña tõng viªn mÉu ®−îc tÝnh b»ng % vμ tÝnh chÝnh x¸c ®Õn 0,1% theo c«ng thøc: m −m W= − k . 1000 m k Trong ®ã: m - Khèi l−îng viªn mÉu b·o hoμ n−íc ®−îc tÝnh b»ng g; − m - Khèi l−îng viªn mÉu kh« ®−îc tÝnh b»ng g. k KÕt qu¶ phÐp thö trung b×nh céng gi¸ trÞ cña ba hoÆc n¨m viªn mÉu thö. Sai sè kÕt qu¶ cña tõng viªn víi gi¸ trÞ trung b×nh kh«ng ®−îc qu¸ ± 15% - víi c¸c mÉu t¹o h×nh vμ d−ìng hé trong phßng thÝ nghiÖm vμ kh«ng ®−îc qu¸ ± 20% - víi c¸c mÉu lμm t¹i c«ng tr−êng. NÕu hai hoÆc ba trong n¨m viªn kh«ng ®¹t yªu cÇu th× tæ mÉu ®ã kh«ng ®−îc x¸c nhËn. 3.5. Thö khèi l−îng thÓ tÝch Khèi l−îng thÓ tÝch cña v÷a ®−îc thö trªn c¸c mÉu cã h×nh khèi x¸c ®Þnh víi kÝch th−íc lμ 70,7 x 70,7 x 70,7mm hoÆc 40 x 40 x 160mm; còng cã thÓ thö c¸c viªn mÉu h×nh khèi kh«ng x¸c ®Þnh. 3.5.1. TiÕn hμnh thö 1. MÉu cã h×nh khèi x¸c ®Þnh: Dïng th−íc l¸ kim lo¹i hoÆc th−íc kÑp c¬ khÝ ®o mÉu chÝnh x¸c ®Õn 1mm. TÝnh thÓ tÝch viªn mÉu. C©n c¸c viªn mÉu chÝnh x¸c tíi 1g. Khèi l−îng thÓ tÝch cña viªn mÉu lμ tû sè gi÷a khèi l−îng viªn mÉu víi thÓ tÝch cña nã. 2. MÉu cã h×nh khèi kh«ng x¸c ®Þnh C©n mÉu chÝnh x¸c tíi 1g. SÊy viªn mÉu tíi 60oC, råi treo mÉu vμo mét sîi gi©y m¶nh ®Ó nhóng mÉu vμo paraphin ®· ®un ch¶y. Nhóng vμi lÇn ®Ó cã líp bäc kÝn xong ®em c©n l¹i chÝnh x¸c tíi 1g. §æ ®Çy n−íc vμo thïng cã vßi trμn, tíi møc trμn qua vßi; sau ®ã ®Æt èng ®ong thuû tinh cã kh¾c ®é d−íi vßi trμn vμ th¶ mÉu ®· nhóng paraphin vμo trong thïng. ThÓ tÝch mÉu ®−îc tÝnh b»ng thÓ tÝch n−íc trμn qua vßi xuèng èng thuû tinh. X¸c ®Þnh thÓ tÝch nμy chÝnh x¸c tíi 0,2% thÓ tÝch n−íc trμn. ThÓ tÝch paraphin tÝnh theo c«ng thøc:   Page 17 
 18. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM tcvn 3121 : 1979 m −m V = l p L p Trong ®ã: V - ThÓ tÝch paraphin bäc quanh mÉu, tÝnh b»ng cm3 p m - Khèi l−îng mÉu bäc paraphin, tÝnh b»ng g; l m – Khèi l−îng mÉu tr−íc khi bäc paraphin, tÝnh b»ng g; l - Khèi l−îng riªng paraphin, tÝnh b»ng 0,93g/cm3; p ThÓ tÝch mÉu kh«ng bäc paraphin: V = Vn - Vp Trong ®ã: V - ThÓ tÝch paraphin kh«ng bäc quanh mÉu, tÝnh b»ng cm3 V n - ThÓ tÝch n−íc trμn qua vßi khi th¶ mÉu vμo, tÝnh b»ng cm3 V p - ThÓ tÝch paraphin, tÝnh b»ng cm3. 3.5.2. TÝnh kÕt qu¶ Khèi l−îng thÓ tÝch c¸c v÷a tÝnh b»ng kg/cm3 chÝnh x¸c tíi 1kg ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: m mv = V Trong ®ã: m v - Khèi l−îng thÓ tÝch cña v÷a tÝnh b»ng kg/cm3; m – Khèi l−îng cña viªn mÉu v÷a tÝnh b»ng kg; V – ThÓ tÝch viªn mÉu, tÝnh b»ng m3; 3.6. Thö khèi l−îng riªng cña v÷a 3.6.1. Dông cô thö a. Tñ sÊy 200oC; b. Sμng 900 lç/cm2; c. B×nh khèi l−îng riªng; d. B×nh hót Èm cã ®−êng kÝnh φ150mm; e. DÇu ho¶ s¹ch, phÔu thuû tinh; f. Chμy cèi m· n·o hoÆc chμy cèi ®ång.   Page 18 
 19. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM tcvn 3121 : 1979 3.6.2. ChuÈn bÞ mÉu thö Dïng ba hoÆc n¨m mÉu trong cïng tæ mÉu dËp thμnh nh÷ng miÕng lín kÝch th−íc tõ 2 ®Õn 3cm, sau ®ã trén ®Òu vμ lÊy mét mÉu trung b×nh kho¶ng 200g. SÊy kh« mÉu ®Ó khèi l−îng kh«ng ®æi vμ ®em nghiÒn nhá trong cèi m· n·o hoÆc cèi ®ång cho ®Õn khi lät hÕt qua sμng 900 lç/cm2. MÉu nghiÒn xong lÊy 100g, chia lμm hai phÇn b»ng nhau ®Ó tiÕn hμnh thö hai lÇn song song. C©n mçi phÇn mÉu chÝnh x¸c ®Õn 0,002g trªn c©n ph©n tÝch. 3.6.3. TiÕn hμnh thö §Æt b×nh khèi l−îng riªng vμo chËu n−íc sao cho phÇn chia ®é cña b×nh ch×m d−íi n−íc, råi kÑp chÆt kh«ng cho b×nh næi lªn. N−íc trong chËu gi÷ ë nhiÖt ®é 25 ± 2oC trong suèt thêi gian thö. §æ dÇu ho¶ ®Õn v¹ch 0 cña b×nh (tÝnh theo mÆt cong bªn d−íi cña mÆt dÇu) vμ lÊy b«ng hoÆc giÊy thÊm lau nh÷ng giät dÇu b¸m vμo cæ b×nh. Dïng th×a con xóc bét v÷a ®æ tõng Ýt mét qua phÔu vμo b×nh cho ®Õn khi mùc chÊt láng trong b×nh tíi v¹ch thø hai hoÆc thø ba ë phÇn chia ®é phÝa trªn. LÊy b×nh ra khái chËu n−íc, xoay nhÑ b×nh trªn lßng bμn tay kho¶ng 10 ®Õn 15 phót n÷a, ghi l¹i thÓ tÝch chÊt láng trong b×nh ®· bÞ bét v÷a chiÕm chç. 3.6.4. TÝnh kÕt qu¶ Khèi l−îng riªng cña v÷a, tÝnh chÝnh x¸c ®Õn 0,01 g/cm3 theo c«ng thøc:   Page 19 
 20. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM tcvn 3121 : 1979 m L= V Trong ®ã: m – Khèi l−îng bét v÷a ®· dïng thö, tÝnh b»ng g; V – ThÓ tÝch chÊt láng d©ng lªn trong b×nh, tÝnh b»ng cm3. L – Khèi l−îng thÓ tÝch cña v÷a, tÝnh b»ng g/cm3. KÕt qu¶ phÐp thö lμ trung b×nh céng gi¸ trÞ cña hai lÇn thö kh«ng sai kh¸c nhau qu¸ 0,02 g/cm3   Page 20 
Đồng bộ tài khoản