tcvn 3146 1986

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
192
lượt xem
92
download

tcvn 3146 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tcvn 3146 1986, Qui định những yêu cầu chung về an toàn cho công việc hàn điện trong các ngành sản xuất: hàn trong hầm mỏ, hàn điện dưới nước,…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tcvn 3146 1986

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3146 : 1986 Nhãm T Tiªu chuÈn nμy b¾t buéc ¸p dông toμn phÇn C«ng viÖc hμn ®iÖn - Yªu cÇu chung vÒ an toμn Electric welding works - General safety requirements Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho TCVN 3146 : 1979 vμ quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu chung vÒ an toμn cho c«ng viÖc hμn ®iÖn trong c¸c ngμnh s¶n xuÊt. §èi víi c«ng viÖc hμn ®iÖn trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt (hμn ®iÖn trong hÇm má, hμn ®iÖn d−íi n−íc ngoμi c¸c quy ®Þnh nμy cßn ph¶i t©n theo c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. 1. Quy ®Þnh chung 1.1. C«ng viÖc hμn ®iÖn cã thÓ tæ chøc cè ®Þnh trong c¸c ph©n x−ëng ë c¸c b·i ngoμi trêi cã c¸c thiÕt bÞ chuyªn hμn, ho¨c cã thÓ tæ chøc t¹m thêi ë ngay trong nh÷ng c«ng tr×nh ®ang x©y dùng, ë c¸c thiÕt bÞ trong ph¹m vi xÝ nghiÖp. 1.2. ViÖc chän quy tr×nh c«ng nghÖ hμn ph¶i ®¶m b¶o an toμn vμ ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t sinh c¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i (kh¶ n¨ng bÞ chÊn th−¬ng c¬ khÝ, ®iÖn giËt vμ h¬i khÝ ®éc, bøc x¹ nhiÖt, c¸c tia hång ngo¹i, tö ngo¹i, møc ån, rung), ®ång thêi ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p kü thuËt an toμn vμ vÖ sinh lao ®éng ®Ó lo¹i trõ chóng 1.3. ViÖc tiÕn hμnh c«ng viÖc hμn ®iÖn cã nguy c¬ næ, ch¸y ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh an toμn phßng chèng ch¸y, næ. 1.4. ViÖc tiÕn hμnh c«ng viÖc hμn ®iÖn trong c¸c buång, thïng, khoang, bÓ kÝn ph¶i cã biÖn ph¸p an toμn vμ ph¶i ®−îc phÐp cña thñ tr−ëng ®¬n vÞ. 2. Yªu cÇu ®èi víi qu¸ tr×nh c«ng nghÖ 2.1. Khi lËp quy tr×nh c«ng nghÖ hμn ®iÖn cÇn dù kiÕn c¸c ph−¬ng ¸n c¬ khÝ hãa tù ®éng ho¸, ®ång thêi ph¶i ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ vμ phßng chèng c¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i ®èi víi c«ng nh©n. 2.2. Khi tiÕn hμnh c«ng viÖc hμn ®iÖn, cÇn sö dông c¸c lo¹i thuèc hμn, d©y hμn, thuèc bäc que hμn... mμ trong qu¸ tr×nh hμn kh«ng ph¸t sinh c¸c chÊt ®éc h¹i hoÆc sinh chÊt ®éc h¹i víi nång ®é kh«ng v−ît qu¸ giíi h¹n quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn vÖ sinh. 2.3. C¸c thiÕt bÞ hμn ®iÖn ®−îc sö dông trong qu¸ tr×nh hμn ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña TCVN 2200 : 1978 vμ c¸c tμi liÖu ph¸p chÕ - kÜ thuËt ®· ®−îc duyÖt. 2.4. Vá kim lo¹i cña m¸y hμn ph¶i ®−îc nèi b¶o vÖ (nèi ®Êt hoÆc nèi kh«ng) theo quy ®Þnh hiÖn hμnh. 2.5. ChØ ®−îc phÐp lÊy ®iÖn ®Ó hμn hå quang tõ m¸y ph¸t ®iÖn hμn, m¸y biÕn ¸p m¸y chØnh lu hμn. CÇn cÊp ®ÝÖn tõ l−íi ®iÖn ®éng lùc, l−íi ®iÖn chiÕu s¸ng l−íi ®iÖn tr«l©y ®Ó cÊp cho hå quang hμn. 2.6. S¬ ®å ®Êu mét sè nguån ®iÖn hμn ®Ó cÊp ®iÖn cho mét hå quang hμn ph¶i ®¶m b¶o sao cho ®iÖn ¸p gi÷a ®iÖn cùc vμ chi tiÕt hμn khi kh«ng t¶i kh«ng v−ît qu¸ ®iÖn ¸p kh«ng t¶i cña mét trong c¸c nguån ®iÖn hμn. 2.7. C¸c m¸y hμn ®éc líp còng nh− c¸c côm m¸y hμn ph¶i ®−îc b¶o vÖ b»ng cÇu ch¶y hoÆc aptomat ë phÝa nguån. Riªng víi c¸c côm m¸y hμn, ngoμi viÖc b¶o vÖ ë phÝa   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3146 : 1986 nguån cßn ph¶i b¶o vÖ b»ng aptomat trªn d©y dÉn chung cña m¹ch hμn vμ cÇu ch¶y trªn mçi d©y dÉn tíi tõng m¸y hμn. 2.8. Cho phÐp dïng d©y dÉn mÒm, thanh kim lo¹i cã h×nh d¹ng mÆt c¾t bÊt k×, nh−ng ph¶i b¶o b¶o ®ñ tiÕt diÖn yªu cÇu, c¸c tÊm hμn hoÆc chÝnh kÕt cÊu ®· ®−îc hμn lμm d©y dÉn ng−îc nèi chi tiÕt hμn víi nguån ®iÖn hμn. CÊm sö dông l−íi nèi ®Êt, c¸c kÕt cÊu x©y dùng b»ng kim lo¹i, c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ kh«ng ph¶i lμ ®èi t−îng hμn lμm d©y dÉn ng−îc. D©y dÉn ng−îc ph¶i ®−îc nèi ch¾c ch¾n víi cùc nèi (®óng bu l«ng kÑp chÆt). 2.9. Khi di chuyÓn c¸c m¸y hμn, ph¶i c¾t nguån ®iÖn cÊp cho m¸y hμn. 2.10. CÊm söa ch÷a m¸y hμn khi ®ang cã ®iÖn. 2.11. Khi ngõng c«ng viÖc hμn ®iÖn ph¶i c¾t m¸y hμn ra khái l−íi ®iÖn. NÕu c«ng viÖc hμn hå quang kÕt thóc, d©y dÉn tíi k×m hμn còng ph¶i th¸o khái nguån vμ ®Æt vμo gi¸ b»ng vËt liÖu c¸ch nhiÖt. Víi nguån ®iÖn hμn lμ m¸y ph¸t mét chiÒu, tr−íc tiªn ph¶i c¾t m¹ch nguån ®iÖn mét chiÒu, sau ®ã c¾t m¹ch nguån ®iÖn xoay chiÒu cÊp cho ®éng c¬ m¸y ph¸t ®iÖn hμn. 2.12. ViÖc ®Êu ®iÖn cho m¸y hμn ph¶i do thî ®iÖn thùc hiÖn c«ng nh©n hμn cã tr¸ch nhiÖm theo dâi t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña m¸y hμn trong qu¸ tr×nh lμm viÖc. Khi cã sù cè hoÆc háng hãc ph¶i b¸o ngay víi thî ®iÖn. 2.13. Khi hμn hå quang b»ng tay ph¶i dïng k×m hμn cã tay cÇm b»ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn chÞu nhiÖt, ph¶i cã bé phËn gi÷ d©y, ®¶m b¶o khi hμn d©y kh«ng bÞ tuét ra. Khi dßng ®iÖn hμn lín h¬n 600 A kh«ng ®−îc dïng k×m hμn kiÓu d©y dÉn luån trong chu«i k×m. 2.14. Trªn c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn cña m¸y hμn ph¶i ghi ch÷, ... hoÆc cã c¸c dÊu hiÖu chØ râ chøc n¨ng cña chóng. 2.15. TÊt c¶ c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn cña m¸y hμn ph¶i ®−îc ®Þnh vÞ vμ che ch¾n cÈn thËn ®Ó tr¸nh viÖc ®ãng (hoÆc c¾t) sai. 2.16. Trong tñ ®iÖn hoÆc bé m¸y hμn tiÕp xóc cã l¾p c¸c bé phËn dÉn ®iÖn hë m¹ng ®iÖn ¸p s¬ cÊp, ph¶i cã kho¸ liªn ®éng ®Ó ®¶m b¶o ng¾t ®iÖn khi më cöa tñ. NÕu kh«ng cã khãa liªn ®éng th× tñ ®iÖn cã thÓ kho¸ b»ng kho¸ th−êng, nh−ng viÖc ®iÒu chØnh dßng ®iÖn hμn ph¶i do thî ®iÖn tiÕn hμnh. 2.17. C¸c m¸y hμn nèi tiÕp xóc cã qu¸ tr×nh lμm ch¶y kim lo¹i, ph¶i trang bÞ tÊm ch¾n lo¹i nãng ch¶y b¾n ra, ®ång thêi ®¶m b¶o cho phÐp theo dâi qu¸ tr×nh hμn c¸ch an toμn. 2.18. ë nh÷ng ph©n x−ëng th−êng xuyªn tiÕn hμnh l¾p r¸p vμ hμn c¸c kÕt cÊu kim lo¹i cÇn ®−îc trang bÞ g¸ l¾p r¸p vμ thiÕt bÞ n©ng chuyÓn. 2.19. Khi hμn cã táa bôi vμ khÝ, còng nh− hμn bªn trong c¸c buång, thïng, kho, bÓ kÝn, hoÆc hμn c¸c chi tiÕt lín tõ phÝa ngoμi, cÇn sö dông miÖng hÕt côc bé ®éng cã bé phËn g¸ l¾p nhanh chãng vμ ch¾c ch¾n. 2.20. Khi hμn bªn trong c¸c hÇm, thïng, khoang, bÓ kÝn, ph¶Þ cã ng−êi n¾m v÷ng kü thuËt an toμn ®øng ngoμi gi¸m s¸t. Ng−êi vμo hμn ph¶i ®eo d©y an toμn, vμ d©y an toμn ®−îc nèi víi d©y dÉn tíi chç ng−êi quan s¸t. Khi hμn b»ng nguån ®iÖn xoay chiÒu trong ®iÒu kiÖn lμm viÖc ®Æc biÖt nguy hiÓm (trong c¸c thÓ tÝch b»ng kim lo¹i, trong c¸c buång cã møc nguy hiÓm cao) cÇn sö   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3146 : 1986 dông thiÕt bÞ h¹n chÕ ®iÖn ¸p kh«ng t¶i ®Ó ®¶m b¶o an toμn khi c«ng nh©n thay que hμn. Tr−êng hîp kh«ng cã thiÕt bÞ ®ã cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p an toμn kh¸c. 2.21. CÊm hμn ë c¸c hÇm, thïng, khoang, bÓ kÝn ®ang cã ¸p suÊt hoÆc ®ang chøa chÊt dÔ ch¸y, næ. 3. Yªu cÇu ®èi víi gian s¶n xuÊt 3.1. Gian s¶n xuÊt, khi tiÕn hμnh c«ng viÖc hμn ph¶i ®−îc bè trÝ tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn vÖ sinh thiÕt kÕ xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. 3.2. T¹i c¸c gian s¶n xuÊt, n¬i tiÕn hμnh hμn cã hå quang hë; ph¶i ®Æt tÊm ch¾n ng¨n c¸ch b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. 3.3. Nh÷ng n¬i tiÕn hμnh c«ng viÖc hμn ®iÖn cã ph¸t sinh c¸c chÊt ®éc h¹i trong qu¸ tr×nh hμn (h¬i khÝ ®éc vμ bøc x¹ cã h¹i...), ph¶i trang bÞ c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ thÝch hîp, vμ thùc hiÖn th«ng giã cÊp vμ hÕt. 3.4. T−êng vμ thiÕt bÞ trong ph©n x−ëng hμn ph¶i s¬n mμu x¸m, mμu vμng hoÆc xanh da trêi ®Ó hÊp thô ¸nh s¸ng, gi¶m ®é chãi cña hå quang ph¶n x¹. Nªn dïng c¸c lo¹i s¬n cã kh¶ n¨ng hÊp thô tia tö ngo¹i. 3.5. Yªu cÇu ®èi víi m«i tr−êng kh«ng khÝ . 3.5.1. Trong c¸c ph©n x−ëng c¸c bé phËn hμn vμ l¾p r¸p ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh. 3.5.2. Trong c¸c gian cña ph©n x−ëng hμn, l¾p r¸p ph¶i cã th«ng giã cÊp vμ hót. 3.5.3. Khi hμn trong c¸c buång phßng kÝn ph¶i thùc hiÖn th«ng giã côc bé ë chç tiÕn hμnh hμn. Kh«ng khÝ hÕt ph¶i th¶i ra ngoμi vïng kh«ng khÝ cÊp. 3.6. Yªu cÇu vÒ chiÕu s¸ng 3.6.1. Trong c¸c ph©n x−ëng hμn vμ l¾p r¸p ph¶Þ cã hÖ thèng chiÕu s¸ng chung hoÆc chiÕu s¸ng hçn hîp, ®¶m b¶o ®é s¸ng theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh. 3.6.2. ViÖc chiÕu s¸ng khi tiÕn hμnh hμn trong c¸c thïng, khoang, bÓ kÝn cã thÓ dïng ®Ìn di ®éng ®iÖn ¸p kh«ng lín h¬n 12V cã l−íi b¶o vÖ, hoÆc cã thÓ dïng ®Þnh h−íng chiÕu tõ ngoμi vμo. BiÕn ¸p dïng cho ®Ìn di ®éng ph¶i ®Æt ë ngoμi n¬i lμm viÖc. Cuén thø cÊp cña biÕn ¸p ph¶i nèi b¶o vÖ. Kh«ng ®−îc phÐp dïng biÕn ¸p tõ ngÉu ®Ó cÊp ®iÖn cho ®Ìn chiÕu s¸ng di ®éng. 3.7. CÊm sö dông hoÆc b¶o qu¶n c¸c nhiªn liÖu, vËt liÖu dÔ ch¸y, næ ë n¬i tiÕn hμnh c«ng viÖc hμn ®iÖn. 4. Yªu cÇu vÒ nguyªn liÖu, ph«i, b¶o qu¶n vμ vËn chuyÓn. 4.1. BÒ mÆt cña ph«i vμ chi tiÕt hμn ph¶i kh«, s¹ch s¬n, gØ, dÇu mì, bôi bÈn. C¸c c¹nh, mÐp cña ph«i, chi tiÕt tr−íc khi hμn ph¶i lμm s¹ch bavia. 4.2. Khi khö dÇu mì trªn bÒ mÆt cña vËt hμn ph¶i dïng nh÷ng chÊt kh«ng g©y ch¸y næ vμ kh«ng ®éc h¹i. 4.3. ViÖc b¶o qu¶n, vËn chuyÓn, chÊt xÕp ph«i hμn, vËt liÖu hμn vμ c¸c thμnh phÈm kh«ng ®−îc lμm ¶nh h−ëng ®Õn vÊn ®Ò an toμn vËn hμnh thiÕt bÞ, kh«ng g©y trë ng¹i cho viÖc chiÕu s¸ng tù nhiªn, th«ng giã, ®−êng vËn chuyÓn, lèi ®i, c¶n trë viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ phßng chèng ch¸y, næ vμ c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n. 4.4. ViÖc sö dông vμ b¶o qu¶n c¸c chai khÝ nÐn vμ khÝ ho¸ láng ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh.   Page 3 
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3146 : 1986 5. Yªu cÇu vÒ bè trÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt 5.1. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c m¸y hμn kh«ng ®−îc nhá h¬n l,5m. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c m¸y hμn tù ®éng kh«ng ®−îc nhá h¬n 2m. 5.2. Khi bè trÝ c¸c m¸y hμn hå quang acg«ng vμ hμn trong m«i tr−êng khÝ c¸cbonic ph¶i ®¶m b¶o lo¹i trõ kh¶ n¨ng thÊm vμ lät khÝ sang c¸c buång l©n cËn. 5.3. ChiÒu dμi d©y dÉn ®iÖn tõ n¬i cÊp ®iÖn ¸p s¬ cÊp ®Õn thiÕt bÞ hμn di ®éng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ l0m. 6. Nh÷ng yªu cÇu vÒ tæ chøc n¬i lμm viÖc . 6.1. Hμn hå quang c¸c s¶n phÈm nhá vμ trung b×nh cã tÝnh chÊt cè ®Þnh ph¶i tiÕn hμnh c¸c buång chuyªn hμn. V¸ch cña buång ph¶i lμm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, gi÷a v¸ch vμ sμn ph¶i ®Ó khe hë Ýt nhÊt lμ 50mm. Khi hμn trong m«i tr−êng cã khÝ b¶o vÖ, khe hë nμy Ýt nhÊt ph¶i lμ 300mm. DiÖn tÝch cña mçi vÞ trÝ hμn trong buång kh«ng ®−îc nhá h¬n 3m2, gi÷a c¸c vÞ trÝ hμn ph¶i cã tÊm ch¾n ng¨n c¸ch b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. 6.2. Khu vùc hμn ®iÖn ph¶i c¸ch li víi khu vùc lμm c¸c c«ng viÖc kh¸c. Tr−êng hîp do nhu cÇu cña quy tr×nh c«ng nghÖ, cho phÐp bè trÝ chç hμn cïng víi khu vùc lμm viÖc kh¸c, nh−ng gi÷a c¸c vÞ trÝ ph¶i ®Æt tÊm ch¾n b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. 6.3. Khi hμn c¸c s¶n phÈm ®· ®−îc nung nãng th× trong mét buång chØ cho phÐp mét ng−êi vμo lμm viÖc. Tr−êng hîp v× yªu cÇu c«ng nghÖ cho phÐp hai ng−êi lμm viÖc chØ khi hμn trªn cïng mét chi tiÕt. 6.4. C¸c vÞ trÝ hμn cè ®Þnh còng nh− di ®éng, nÕu ch−a cã c¸c biÖn ph¸p phßng chèng th× kh«ng ®−îc tiÕn hμnh c«ng viÖc hμn ®iÖn. 6.5. Khi hμn trªn cao, ph¶i lμm sμn thao t¸c b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y (hoÆc khã ch¸y). NÕu kh«ng cã sμn th× thî hμn ph¶i ®eo d©y an toμn, ®ång thêi ph¶i mang theo tói ®ùng dông cô vμ mÈu que hμn thõa. 6.6. Khi hμn trªn nh÷ng ®é cao kh¸c nhau, ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ, kh«ng ®Ó c¸c giät kim lo¹i nãng ®á, mÈu que hμn thõa, c¸c vËt liÖu kh¸c r¬i xuèng ng−êi lμm viÖc ë d−íi. 6.7. Khi tiÕn hμnh hμn ®iÖn ngoμi trêi, phÝa trªn c¸c m¸y hμn vμ vÞ trÝ hμn cÇn cã m¸i che b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. NÕu kh«ng cã m¸i che, khi m−a ph¶i ngõng lμm viÖc. 7. Yªu cÇu ®èi víi c«ng nh©n hμn ®iÖn 7.1. ChØ nh÷ng ng−êi ®· qua huÊn luyÖn vÒ c«ng viÖc hμn ®iÖn, ®−îc huÊn luyÖn kÜ thuËt an toμn, vμ ®· ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn míi ®−îc phÐp thùc hiÖn c«ng viÖc hμn ®iÖn. 7.2. Nh÷ng ng−êi ®−îc tuyÓn dông vμo lμm c«ng viÖc hμn ®iÖn ph¶i quay tÕ kiÓm tra søc khoÎ Trong qu¸ tr×nh lμm viÖc ph¶i ®−îc kiÓm tra søc khoÎ ®Þnh k×. 7.3. ViÖc huÊn luyÖn b¶o hé lao ®éng cho c«ng nh©n hμn ®iÖn ph¶i tiÕn hμnh Ýt nhÊt s¸u th¸ng mét lÇn. 7.4. CÊm n÷ c«ng nh©n tiÕn hμnh c«ng viÖc hμn ®iÖn trong c¸c hÇm, thïng, khoang, bÓ kÝn. 8. Yªu cÇu vÒ ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n   Page 4 
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3146 : 1986 8.1. C«ng nh©n hμn ®iÖn ph¶i ®−îc trang bÞ ®Çy ®ñ quÇn ¸o lao ®éng, kÝnh hμn, t¹p dÒ, giÊy, g¨ng vμ c¸c lo¹i ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ kh¸c theo quy ®Þnh. 8.2. QuÇn ¸o lao ®éng dïng cho thî hμn ph¶i ®¶m b¶o chèng tia löa, chèng l¹i ®−îc t¸c ®éng c¬ häc, bôi kim lo¹i nãng vμ nh÷ng bøc x¹ cã h¹i. 8.3. Khi hμn trong m«i tr−êng lμm viÖc cã ho¸ chÊt (axit, kiÒm, s¶n phÈm dÇu mì ) tr−êng ®iÖn tõ, còng nh− khi hμn c¸c chi tiÕt ®· ®−îc ®èt nãng s¬ bé, c«ng nh©n hμn ph¶i ®−îc trang bÞ quÇn ¸o lao ®éng b»ng vËt liÖu ®¶m b¶o chèng nh÷ng t¸c ®éng ®ã. 8.4. Khi hμn trong ®iÒu kiÖn cã nhiÒu nguy c¬ x¶y ra tai h¹i ®iÖn (hμn trong c¸c hÇm, thïng khoang, bÓ kÝn, nh÷ng n¬i Èm −ít...), ngoμi quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, c«ng nh©n hμn ph¶i ®−îc trang bÞ g¨ng tay, giμý c¸ch ®iÖn. ë vÞ trÝ hμn ph¶i cã th¶m hoÆc bôc c¸ch ®iÖn. 8.5. G¨ng tay cña c«ng nh©n hμn ph¶i lμm b»ng vËt liÖu khã ch¸y, cã ®é dÉn ®iÖn thÊp vμ chÞu ®−îc c¸c t¸c ®éng c¬ häc. 8.6. GiÊy cña c«ng nh©n hμn ph¶i lμm b»ng vËt liÖu khã ch¸y, c¸ch ®iÖn vμ chÞu c¸c t¸c ®éng c¬ häc vμ ®Õ kh«ng ®−îc ®ãng ®inh kim lo¹i. 8.7. Mò dïng cho c«ng nh©n hμn ph¶i lμm b»ng vËt liªô khã ch¸y, c¸ch ®iÖn. Trong ®iÒu kiÖn lμm viÖc cã nguy c¬ g©y chÊn ®éng c¬ häc, c«ng nh©n ph¶i ®−îc trang bÞ mò chÞu ®−îc t¸c ®éng c¬ häc. 8.8. Khi hμn ë m«i tr−êng cã ph¸t sinh h¬i, khÝ ®éc h¹i mμ kh«ng cã thiÕt bÞ hÕt côc bé, thî hμn ph¶i sö dông c¸c trang bÞ b¶o vÖ c¬ quan h« hÊp phï hîp. 9. KiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c yªu cÇu an toμn 9.1. ViÖc kiÓm tra tr¹ng th¸i m«i tr−êngkh«ng khi ®−îc tiÕn hμnh b»ng c¸ch x¸c ®Þnh nång ®é c¸c chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ vïng h« hÊp cña thî hμn, còng nh− trong ph¹m vi ng−êi thî hμn lμm viÖc theo quy ®Þnh hiÖn hμnh. 9.2. C¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n ph¶i ®−îc kiÓm tra ®Þnh k× theo c¸c yªu cÇu kü thuËt vμ kÜ thuËt an toμn ®èi víi tõng lo¹i. 9.3. KiÓm tra viÖc n¬i b¶o vÖ vμ c¸ch ®iÖn cña thiÕt bÞ hμn ph¶i ®−îc thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña quy ®Þnh hiÖn hμnh. 9.4. ViÖc kiÓm tra ®Þnh l−îng bøc x¹ R¬n- ghen sö dông khi kiÓm tra chÊt l−îng hμn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh.   Page 5 
Đồng bộ tài khoản