TCVN 3288 1979

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
201
lượt xem
100
download

TCVN 3288 1979

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 3288 1979, Hệ thống thông gió điều hòa không khí cho nhà và công trình sản xuất, kho tàng,.....và các yêu cầu chung về an toàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 3288 1979

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3288:1979   Nhãm T HÖ thèng th«ng giã - Yªu cÇu chung vÒ an toμn Ventilation systems - General safety requirements Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho c¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu hoμ kh«ng khÝ vμ cÊp nhiÖt b»ng kh«ng khÝ cho nhμ vμ c«ng tr×nh s¶n xuÊt, kho tμng, c«ng tr×nh phô, c«ng tr×nh sinh ho¹t. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông cho hÖ thèng th«ng giã cña c¸c hÇm lß vμ má lé thiªn c¸c c«ng tr×nh ngÇm, c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng, nhμ vμ c«ng tr×nh cã c«ng dông ®Æc biÖt, nhμ vμ phßng dïng ®Ó s¶n xuÊt, b¶o qu¶n hay sö dông c¸c chÊt næ vμ c¸c ph−¬ng tiÖn g©y næ; nhμ vμ c«ng tr×nh t¹m thêi cã thêi h¹n sö dông d−íi 5 n¨m, còng ®èi víi c¸c hÖ thèng th«ng giã dïng ®Ó tho¸t khãi khi cã ho¶ ho¹n trong c¸c nhμ vμ c«ng tr×nh vμ c¸c hÖ thèng ®−îc sö dông trong c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ vμ trong vËn chuyÓn b»ng khÝ nÐn. 1. quy ®Þnh chung 1.1. Sù lμm viÖc cña c¸c hÖ thèng th«ng giã trong tæ hîp c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ®−îc lùa chän theo TCVN 2289 : 1978 vμ c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt theo ®óng nh÷ng yªu cÇu cña TCVN 2290 : 1978 ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn khÝ hËu vμ m«i tr−êng trong s¹ch phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn vª sinh hiÖn hμnh t¹i c¸c chç lμm viÖc th−êng xuyªn c¸c vïng lμm viÖc vμ phôc vô trong c¸c phßng s¶n xuÊt. 1.2. Nh÷ng gi¶i ph¸p kÜ thuËt ®−îc lùa chän khi thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng th«ng giã còng nh− nh÷ng yªu cÇu khi x©y dùng vμ vËn hμnh chóng ph¶i phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn vμ quy ph¹m x©y dùng hiÖn hμnh. 1.3. ThÝ nghiÖm c¸c hÖ thèng th«ng giã ph¶i ®−îc tiÕn hμnh phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu ®−îc ghi trong c¸c tμi liÖu kÜ thuËt. 1.4. ViÖc bè trÝ c¸c hÖ thèng th«ng giã ph¶i ®¶m b¶o an toμn vμ thuËn tiÖn cho viÖc l¾p r¸p, vËn hμnh vμ söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ vμ ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn chiÕu s¸ng hiÖn hμnh ®èi víi c¸c phßng, chç lμm viÖc vμ ®−êng ®i l¹i. 1.5. §Ó l¾p r¸p,vËn hμnh b¶o d÷¬ng vμ söa ch÷a c¸c bé phËn cña hÖ thèng th«ng nh− ®Ó ®i l¹i qua chóng cÇn ph¶i lμm sμn cè ®Þnh, lèi ®i l¹i, thang vμ c¸c cÇu 1.6. C¸c phßng ®Æt thiÕt bÞ th«ng giã ph¶i tho¸ng m¸t vμ ®¶m b¶o an toμn cho viÖc söa ch÷a, l¾p r¸p vμ theo dâi c¸c thiÕt bÞ. Nh÷ng phßng nμy cÇn cã lç cöa ®Ó l¾p r¸p vμ cã c¸c thiÕt bÞ n©ng chuyÓn. 1.7. C¸c chi tiÕt, kÕt cÊu cña hÖ thèng th«ng giã, kÓ c¶ c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ph¶i phï hîp nh÷ng yªu cÇu cöa TCVN 2290 : 1978 còng nh− c¸c tiªu chuÈn vμ quy ph¹m hiÖn hμnh. 1.8. C¸c hÖ thèng th«ng giã kh«ng ®−îc lμm t¨ng nguy c¬ ch¸y næ, kh«ng cã kh¶ n¨ng lan truyÒn ch¸y næ vμ c¸c s¶n phÈm ch¸y sang khu vùc kh¸c. Khi x¶y ra ch¸y ph¶i ngõng ho¹t ®éng nguy c¸c hÖ thèng th«ng giã trong nh÷ng khu vùc ®ã theo ®óng kÓ ho¹ch lo¹i trõ sù cè. Khi cã sù cè mμ yªu cÇu ph¶i ngõng ®ång thêi tÊt c¶ c¸c hÖ thèng th«ng giã trong c¸c phßng s¶n xuÊt cã nguy hiÓm ch¸y næ lo¹i A, B vμ P ®−îc quy ®Þnh trong TCVN 2622 : 1978 ph¶i ®−îc tiÕn hμnh b»ng mét c¬ cÊu ®Æt ngoμi nhμ s¶n xuÊt. 1.9. ViÖc bè trÝ vμ trang thiÕt bÞ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cña hÖ thèng th«ng giã, còng nh− c¸c dông cô ®o l−êng kiÓm tra c¸c bé phËn mang ®iÖn vμ nåi ®Êt ph¶i theo ®óng yªu cÇu   Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3288:1979   cña “ quy ph¹m l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn" QPXD27 :1966 cña " quy ph¹m kü thuËt an toμn khi vËn hμnh c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cña hé tiªu thô " quy ph¹m t¹m thêi vÒ nèi ®Êt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn "QPVN13: 1978". 1.10. C¸c thiÕt bÞ cña hÖ thèng th«ng giã phôc vô c¸c phßng s¶n xuÊt lo¹i A, B vμ F nÕu cã kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn tÜnh ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o an toμn tia löa tÜnh ®iÖn vμ ph¶i nèi ®Êt theo ®øng “ quy ph¹m nèi ®Êt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn". Qu¹t cña c¸c hÖ thèng th«ng giã hÕt sö dông trong gian phßng s¶n xuÊt lo¹i A, B vμ F ph¶i ®−îc chÕ t¹o b»ng c¸c vËt liÖu kh«ng ph¸t sinh tia löa. 2. Yªu cÇu ®èi v¬ai c¸c hÖ thèng th«ng giã khi l¾p r¸p vμ trong c«ng t¸c hiÖu chØnh tr−íc khi ch¹y thö. 2.1. Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng th«ng giã khi l¾p r¸p. 2.1.1. Nh÷ng kÕt cÊu chÞu lùc dïng ®Ó cè ®Þnh c¸c èng dÉn kh«ng khÝ cña hÖ thèng th«ng giã ph¶i v÷ng ch¾c, kh«ng rung vμ kh«ng chuyÓn rung. C¸c miÖng hÕt côc bé ph¶i ®−îc cÆp chÆt víi c¸c phÇn kh«ng rung hoÆc rung Ýt nhÊt cña thiÕt bÞ c«ng nghÖ. C¸c chi tiÕt ®Ó treo hay ®ì c¸c èng dÉn kh«ng khÝ ph¶i ®−îc lμm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. 2.1.2. VËt liÖu vμ kÕt cÊu c¸c tÊm ®Öm, mÆt bÝch c¸c èng dÉn kh«ng khÝ cña hÖ thèng th«ng giã ph¶i ®−îc chän tuú theo nhiÖt ®é, tÝnh chÊt c¬, lý, ho¸ häc cña m«i tr−êng ®−îc vËn chuyÓn. 2.1.3. Kh«ng ®−îc ®Æt c¸c mèi nèi èng dÉn kh«ng khÝ cña hÖ thèng th«ng giã vμo trong c¸c t−êng máng, t−êng ng¨n vμ trÇn ng¨n. 2.1.4. C¸c chi tiÕt, c¸c côm chi tiÕt cña thiÕt bÞ th«ng giã vμ c¸c bé phËn cña hÖ thèng th«ng giã tr−íc khi l¾p r¸p ph¶i ®−îc lμm s¹ch gØ, bÈn vμ nh÷ng vËt kh¸c. 2.1.5. Kh«ng ®−îc ®Æt c¸c èng vËn chuyÓn c¸c chÊt láng vμ khÝ ®éc h¹i, dÔ næ vμ dÔ ch¸y, chÊt cã mïi khã chÞu vμo trong c¸c èng dÉn kh«ng khÝ vμ trong c¸c phßng ®Æt thiÕt bÞ th«ng giã. 2.1.6. Kh«ng ®−îc ®Æt vμ l¾p chÆt c¸c èng dÉn h¬i dïng ®Ó vËn chuyÓn chÊt láng dÔ ch¸y trªn c¸cc èng dÉn kh«ng khÝ cña hÖ thèng th«ng giã. 2.1.7. ThiÕt bÞ cña hÖ thèng th«ng giã ph¶i ®−îc hiÖu chØnh vμ l¾p ®Æt ch¾c ch¾n trªn c¸c kÕt cÊu ®ì. 2.1.8. Kh«ng ®−îc s¬n c¸c bé phËn cña hÖ thèng th«ng giã vËn chuyÓn kh«ng khÝ cã nhiÖt ®é cao h¬n 700C b»ng c¸c lo¹i s¬n kh«ng bÒn nhiÖt vμ dÔ ch¸y. 2.2. Yªu cÇu ®èi víi c¸c hÖ thèng th«ng giã khi hiÖu chØnh tr−íc khi ch¹ythö. 2.2.1. ViÖc thö nghiÖm, hiÖu chØnh tr−íc khi ch¹y thö vμ ®iÒu chØnh c¸c hÖ thèng th«ng giã ph¶i ®−îc tiÕn hμnh theo ®óng tiªu chuÈn vμ quy ph¹m x©y dùng hiÖn hμnh vμ ph¶i bao gåm c¶ viÖc kiÓm tra theo nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy. Tr−íc khi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®ã ph¶i kiÓm tra tr−íc khi ch¹y thö ë nh÷ng hÖ thèng kh«ng lμm viÖc. 2.2.2. Kh«ng ®−îc tiÕn hμnh thö nghiÖm vμ ®iÒu chØnh c¸c hÖ thèng th«ng giã khi ch−a lo¹i trõ ®−îc c¸c sai háng ph¸t hiÖn trong qu¸ tr×nh kiÓm tra tr−íc khi ch¹y. 2.2.3. Sau khi l¾p r¸p xong, c¸c c¬ quan l¾p ®Æt ph¶i ®iÒu chØnh hÖ thèng th«ng giã ®¹t ®−îc c¸c th«ng sè thiÕt kÕ.   Page 2 
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3288:1979   2.2.4. C¸c hÖ thèng th«ng giã chØ ®−îc phÐp ®−a vμo vËn hμnh sau khi ®· ®¸p øng ®ñ c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ vμ cña tiªu chuÈn nμy, còng nh− nh÷ng yªu cÇu vËn hμnh an toμn sau khi nghiÖm thu chóng. 2.2.5. Kh«ng ®−îc söa ®æi kÕt cÊu còng nh− c¸c chi tiÕt cña hÖ thèng th«ng giã kh«ng cã sù tho¶ thuËn tr−íc víi c¬ quan thiÕt kÕ. 3. Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng th«ng giã khi vËn hμnh vμ söa ch÷a 3.1. Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng th«ng giã khi sö dông. 3.1.1. ChØ ®−îc ®−a vμo vËn hμnh nh÷ng hÖ thèng th«ng giã ®· qua thö nghiÖm hoμn chØnh tr−íc khi vËn hμnh vμ cã b¶n h−íng dÉn vËn hμnh, hå s¬, nhËt kÝ söa ch÷a vμ vËn hμnh. Trong b¶n h−íng dÉn vËn hμnh c¸c hÖ thèng th«ng giã ph¶i quy ®Þnh râ nh÷ng quy ®Þnh vÒ an toμn ch¸y, næ. 3.1.2. ViÖc kiÓm tra ®Þnh k× vμ kiÓm tra sù phï hîp cña c¸c hÖ thèng th«ng giã theo nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy ph¶i ®−îc phï hîp víi tiÕn ®é ®−îc c¬ quan qu¶n lÝ phª chuÈn. 3.1.3. ViÖc kiÓm tra dù phßng c¸c phßng ®Æt thiÕt bÞ th«ng giã, thiÕt bÞ lμm s¹ch nh÷ng bé phËn kh¸c cña hÖ thèng th«ng giã phôc vô cho c¸c gian s¶n xuÊt A, B vμ F ph¶i ®−îc thùc hiÖn Ýt nhÊt mét lÇn trong mét ca vμ ghi c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra vμo nhËt kÝ vËn hμnh. C¸c sai háng ph¸t hiÖn ®−îc trong qu¸ tr×nh ph¶i ®−îc söa ch÷a ngay. 3.1.4. C¸c phßng ®Æt thiÕt bÞ th«ng giã ph¶i cã kho¸ cöa phßng vμ treo biÓn: “cÊm ng−êi l¹ vμo phßng” Nghiªm cÊm sö dông c¸c phßng ®ã vμo viÖc b¶o qu¶n vËt liÖu, dông cô vμ c¸c vËt liÖu kh¸c còng nh− sö dông kh«ng ®óng víi chøc n¨ng ®· ®Þnh. 3.1.5. Trong qu¸ tr×nh vËn hμnh c¸c hÖ thèng th«ng giã nót. ®Ó vËn chuyÓn nh÷ng m«i tr−êng x©m thùc, ph¶i tiÕn hμnh kiÓm tra ®Þnh k× bÒ dμy thμnh èng dÉn kh«ng khÝ cña c¸c thiÕt bÞ th«ng giã vμ c¸c c«ng tr×nh lμm s¹ch. Chu kú vμ ph−¬ng ph¸p kiÓm tra bÒ dμy thμnh èng ®−îc quy ®Þnh tuú thuéc ®iÒu kiÖn lμm viÖc cô thÓ cña c¸c hÖ thèng th«ng giã. ViÖc kiÓm tra ph¶i tiÕn hμnh Ýt nhÊt mét lÇn trong mét n¨m. 3.1.6. ViÖc kiÓm tra t×nh tr¹ng vμ ®é bÒn cña thμnh èng vμ c¸c chi tiÕt cè ®Þnh èng dÉn kh«ng khÝ, c¸c thiÕt bÞ vμ c«ng tr×nh lμm s¹ch cña c¸c hÖ thèng th«ng gÝo ®Æt trong nh÷ng phßng cã m«i tr−êng x©m thùc theo thêi h¹n quy ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lÝ Ýt nhÊt mét lÇn trong mét n¨m. 3.1.7. ViÖc kiÓm tra c¸c van chÆn löa, c¸c van ng−îc chiÒu tù ®éng trong c¸c èng dÉn kh«ng khÝ cña hÖ thèng th«ng giã vμ c¸c van chèng næ cña c«ng tr×nh lμm s¹ch ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo thêi h¹n quy ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lÝ Ýt nhÊt mét lÇn trong l n¨m. KÕt qu¶ kiÓm tra ph¶i ghi thμnh biªn b¶n vμ ®−îc ®−a vμo hå s¬ thiÕt bÞ. 3.1.8. ViÖc vËn hμnh c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cña hÖ thèng th«ng giã, c¸c phÇn mang ®iÖn vμ nèi ®Êt ph¶i tu©n theo “Quy ph¹m kÜ thuËt an toμn khi vËn hμnh c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cña hé tiªu thô” vμ “Quy ph¹m t¹m thêi vÒ nèi ®Êt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. QPVN 13 : 1978” 3.1.9. B«i tr¬n c¸c chi tiÕt chuyÓn ®éng cöa hÖ thèng th«ng giã chØ ®−îc thùc hiÖn sau khi chóng ®· ngõng h¼n. Ph¶i cã c¸c lèi ®i an toμn vμ thuËn lîi ®Õn c¸c vÞ trÝ b«i tr¬n. 3.1.10. Khi líp kÕ ho¹ch c¶i t¹o s¶n xuÊt cã liªn quan ®Õn sù thay ®æi s¬ ®å c«ng nghÖ ®ang sö dông, c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vμ c¸c thiÕt bÞ ph¶i xem xÐt ®ång thêi nh÷ng vÊn ®Ó vÒ sù cÇn thiÕt thay ®æi c¸c hÖ thèng th«ng giã hiÖn cã hoÆc kh¶ n¨ng sö dông chóng vμo trßng ®iÒu kiÖn míi. 3.1.11. C¸c hÖ thèng th«ng giã kh«ng thÓ sö dông ®−îc do thay ®æi s¬ ®å c«ng nghÖ vμ thiÕt bÞ ph¶i ®−îc th¸o bá.   Page 3 
  4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3288:1979   3.2. Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng th«ng giã khi söa ch÷a 3.2.1. TÊt c¶ c¸c d¹ng söa ch÷a cña hÖ thèng th«ng giã ph¶i ®−îc thùc hiÖn phï hîp víi tiÕn ®é söa ch÷a dù phßng ®Þnh k× ®−îc c¬ quan qu¶n lÝ phª chuÈn. 3.2.2. ViÖc söa ch÷a c¸c hÖ thèng th«ng giã côc bé ph¶i ®−îc thùc hiÖn ®ång thêi víi viÖc söa ch÷a cã kÕ ho¹ch c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ ®−îc c¸c hÖ thèng ®ã phôc vô. NÕu c¸c hÖ thèng th«ng giã dù ®Þnh söa ch÷a liªn quan ®Õn c«ng viÖc s¶n xuÊt hay nh÷ng gian phßng kh¸c th× chØ cho phÐp ngõng chóng sau khi ®· phèi hîp ®−îc thêi gian söa ch÷a víi nhau. 3.2.3. Khi söa ch÷a vμ lμm s¹ch hÖ thèng th«ng giã ph¶i cã biÖn ph¸p lo¹i trõ ®−îc kh¶ n¨ng ch¸y, næ. 3.2.4. ChØ ®−îc phÐp tiÕn hμnh c¸c c«ng viÖc söa ch÷a, trang bÞ l¹i vμ lμm s¹ch c¸c hÖ thèng th«ng giã phôc vô hay ®Æt trong c¸c gian s¶n xuÊt lo¹i A, B vμ F sau khi nång ®é c¸c chÊt dÔ næ trong èng dÉn khÝ cña c¸c gian phßng ®ã vμ c¸c phßng ®Æt thiÕt bÞ th«ng giã gi¶m xuèng d−íi trÞ sè nång ®é cho phÐp ®−îc quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh. 3.2.5. ChØ ®−îc tiÕn hμnh söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ ®iÖn phßng næ cña c¸c hÖ thèng th«ng giã, thay thÕ vμ phôc håi c¸c chi tiÕt cña nã trong c¸c xÝ nghiÖp ®Æc biÖt hoÆc trong c¸c ph©n x−ëng cña xÝ nghiÖp kh¸c ®−îc c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm cho phÐp. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn phßng næ ®· ®−îc söa ch÷a ph¶i ®−îc thö nghiÖm kiÓm tra cho phï hîp víi c¸c yªu cÇu kÜ thuËt vμ ph¶i ghi kÕt qu¶ thö nghiÖm vμ ®Æc ®iÓm söa ch÷a vμo hå s¬. 3.2.6. ViÖc kiÓm tra c¸c dông cô ®o l−êng vμ kiÓm tra hÖ thèng th«ng giã cÇn tiÕn hμnh phï hîp víi c¸c yªu cÇu kÜ thuËt ®· ®−îc quy ®Þnh. 3.2.7. Ph¶i lμm s¹ch c¸c hÖ thèng th«ng giã theo ®óng thêi h¹n ®−îc ®Þnh trong c¸c b¶n h−íng dÉn vËn hμnh vμ ghi nhËn xÐt vμo nhËt kÝ söa ch÷a v© vËn hμnh.   Page 4 
Đồng bộ tài khoản