TCVN 337 1986

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
361
lượt xem
124
download

TCVN 337 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 337 1986, Phương pháp thử cốt liệu xây dựng: tiêu chuẩn quy định phương pháp lấy mẫu cát và quy định chung về tiến hành thử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 337 1986

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 337 : 1986 TuyÓn tËp tiªu chuÈn x©y dùng cña ViÖt Nam TËp X Ph−¬ng ph¸p thö cèt liÖu x©y dùng TTTCXDVN TX 1 C¸t x©y dùng - Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu Sand for construction works - Method of sampling Nhãm H Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho TCVN 337 : 1970. Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu c¸t vμ quy ®Þnh chung vÒ tiÕn hμnh thö. 1. LÊy mÉu thö 1.1. MÉu c¸t dïng ®Ó kiÓm tra chÊt l−îng c¸t ®−îc lÊy tõ c¸c l« c¸t. Trªn c¸c b·i khai th¸c, l« c¸t lμ khèi l−îng c¸t do mét c¬ së s¶n xuÊt trong mét ngμy vμ ®−îc giao nhËn cïng mét lóc. NÕu c¸t ®−îc s¶n xuÊt theo tõng cì h¹t riªng biÖt th× l« c¸t lμ khèi l−îng c¸t cña cïng mét cì h¹t ®−îc s¶n xuÊt trong mét ngμy. L« c¸t t¹i c¸c kho ®−îc quy ®Þnh víi khèi l−îng kh«ng qu¸ 500T (350m3) 1.2. LÊy mÉu ban ®Çu 1.2.1. Trªn c¸c b¨ng chuyÒn mÉu ban ®Çu ®−îc lÊy theo ®Þnh kú tõ 0,5 ®Õn l giê vμ lÊy trªn suèt chiÒu ngang b¨ng chuyÒn c¸t. NÕu c¸t ®ång nhÊt th× thêi gian gi÷a hai lÇn lÊy cã thÓ kÐo dμi h¬n. 1.2.2. MÉu ban ®Çu cña c¸t chøa trong kho ®−îc lÊy tõ nhiÒu ®iÓm kh¸c nhau theo chiÒu cao ®èng c¸t tõ ®Ønh xuèng tíi ch©n, sao cho mÉu lÊy ra ®¹i diÖn cho c¶ l« c¸t. NÕu c¸t ë trong c¸c bÓ chøa th× ph¶i lÊy c¶ trªn mÆt vμ d−íi ®¸y bÓ. Mçi l« c¸t lÊy tõ 10 ®Õn 15 mÉu ban ®Çu. 1.3. C¸c mÉu ban ®Çu sau khi ®· lÊy theo môc l.2 ®−îc gép l¹i, trén kü vμ rót gän theo ph−¬ng ph¸p chia t− hoÆc ph−¬ng ph¸p chia ®«i mÉu b»ng thïng chøa cã m¸ng nhá ®Ó ®−îc mÉu trung b×nh. Khèi l−îng mÉu trung b×nh kh«ng Ýt h¬n 40 kg. 1.3.1. Rót gän mÉu theo ph−¬ng ph¸p chia t−. §æ c¸t lªn mét tÊm kÝnh hay ®Üa trßn, san ph¼ng vμ kÎ hai ®−êng th¼ng vu«ng gãc ®Ó chia mÉu thμnh bèn phÇn ®Òu nhau. LÊy hai phÇn bÊt kú ®èi ®Ønh nhau, gép l¹i lμm mét. Sau ®ã l¹i trén kü vμ rót gän nh− trªn cho tíi khi ®¹t ®−îc khèi l−îng cÇn thiÕt. 1.3.2. Rót gän mÉu b»ng thïng chøa cã hai m¸ng nhá theo h×nh vÏ. §æ mÉu c¸t vμo thïng chøa, san ph¼ng råi më m¸ng cho c¸t ch¶y theo hai phÝa ra ngoμi. Dïng mét nöa (khèi l−îng c¸t cña mét m¸ng) ®Ó tiÕp tôc rót gän nh− thÕ cho tíi khi ®¹t ®−îc khèi l−îng cÇn thiÕt kÝch th−íc mçi m¸ng nhá ph¶i lín h¬n l,5 lÇn kÝch th−íc h¹t c¸t lín nhÊt. 1.4. Tõ mÉu trung b×nh theo l.3 lÊy ra mÉu thÝ nghiÖm cho tõng chi tiÕt theo b¶ng sau:   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 337 : 1986 Cho phÐp x¸c ®Þnh nhiÒu chØ tiªu tõ mét mÉu thö nÕu trong qu¸ tr×nh thö tÝnh chÊt cña c¸t kh«ng bÞ thay ®æi. Tªn phÐp thö Khèi l−îng m¹t mÉu thÝ nghiÖm 1.X¸c ®Þnh thμnh phÇn kho¸ng vËt §¶m b¶o khèi l−îng mÉu ®èi víi tõng cì h¹t theo TCVN 338:86 0,03 2. X¸c ®Þnh khèi l−îng riªng 5-10 (tuú theo hμm l−îng sái chøa trong c¸t). 3. X¸c ®inh khèi l−îng thÓ tÝch xèp vμ ®é xèp 4. X¸c ®inh ®é Èm 5. X¸c ®inh hμm l−îng cì h¹t vμ m« ®un ®é lín... 6. X¸c ®inh hμm l−îng chung bïn, bôi sÐt 7. X¸c ®inh hμm lù¬ng sÐt... 8. X¸c ®inh hμm l−îng t¹p chÕt h÷u c¬ 9. X¸c ®Þnh hμm l−îng sunfua trioxit (SO3) 10. X¸c ®inh hμm l−îng mica... 1 2 2 0,5 0,25 0,40 0,30 ThÝ dô: Dïng mÉu c¸t sau khi ®· x¸c ®Þnh khèi l−îng thÓ tÝch ®Ó x¸c ®Þnh tiÕp c¸c chØ tiªu hμm l−îng cì h¹t vμ hμm l−îng chung bïn, bôi, sÐt. Khèi l−îng c¸t cßn l¹i ®−îc dïng lμm mÉu l−u. 1.5. MÉu c¸t ®−îc c©n chÝnh x¸c ®Õn 0,l%. 1.6. Khèi l−îng kh«ng ®æi cña mÉu khi sÊy trong tñ tõ l05 ®Õn 1100C, lμ khèi l−îng mμ hiÖu sè gi÷a hai lÇn c©n kÕ tiÕp nhau, kh«ng lín h¬n 0,1% khèi l−îng mÉu. Thêi gian hai lÇn c©n kÕ tiÕp nhau kh«ng nhá h¬n 3 giê. 1.7. Tr−íc khi tiÕn hμnh thÝ nghiÖm ph¶i ®Ó c¸c thiÕt bÞ thö, c¸t vμ n−íc cã nhiÖt ®é phßng råi míi thö.   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 337 : 1986   Page 3 
Đồng bộ tài khoản