TCVN 339 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
264
lượt xem
81
download

TCVN 339 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 339 1986. Cát xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng (Sand for construction works – Methods for determination of density). Tiêu chuẩn ban hành để thay thế TCVN 339:1970. Trường hợp kết quả cuả hai lần thử chênh lệch quá 0,02g/cm3 thì phải xác định lần thứ ba và khi khối lượng riêng của cát là trung bình cộng kết quả của hai lần thử có kết quả gần nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 339 1986

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 339: 1986 Nhãm H C¸t x©y dùng - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi l|îng riªng Sand for construction works – Methods for determination of density Tiªu chuÈn ban hµnh ®Ó thay thÕ TCVN 339:1970 1. ThiÕt bÞ thö B×nh khèi l|îng riªng (h×nh 1) C©n kÜ thuËt víi ®é chÝnh x¸c 0,01g; B×nh hót Èm; BÕp c¸ch c¸t hoÆc bÕp c¸ch thuû 2. ChuÈn bÞ mÉu thö 2.1. LÊy 30 g mÉu theo TCVN 337 : 1986 råi sµng mÉu qua sµng cã kÝch th|íc m¾t sµng 5mm. 2.2. Sµng lÉy mÉu thö ë nhiÖt ®é 105- 1100C ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi theo TCVN 337 :1986, sau khi sÊy, mÉu ®|îc ®Ó nguéi trong b×nh hót Èm ®Õn nhiÖt ®é phßng råi ®em trén ®Òu vµ chia lµm 2 phÇn ®Ó tiÕn hµnh thö 2 lÇn song song nhau. 3. TiÕn hµnh thö 3.1. §æ mçi ®Çu thö vµo mét b×nh khèi l|îng riªng ®· röa s¹ch, sÊy kh« vµ c©n s½n (m1) c©n b×nh khèi l|îng riªng chøa mÉu c¸t (m2), §æ n|íc cÊt cã nhiÖt ®é phßng mÉu c¸t vµ n|íc ®Æt h¬i nghiªng lªn bÕp c¸ch c¸t hay bÕp c¸ch thuû vµ ®un s«i trong kho¶ng 15-20 phót ®Ó ®uæi hÕt bät khÝ ra khái b×nh. Còng cã thÓ ®uæi hÕt bät khÝ ra khái b×nh b»ng c¸ch hót kh«ng khÝ t¹o ch©n kh«ng trong b×nh hót Èm. 3.2. Sau khi ®uæi hÕt bät khÝ ra khái b×nh, lau s¹ch xung quanh b×nh vµ ®Ó nguéi ®Õn nhiÖt ®é phßng. §æ thªm n|íc cÊt vµo b×nh ®Õn v¹ch ®Þnh møc ë cæ b×nh råi c©n b×nh chøa c¸t vµ n|íc cÊt (m3). Sau ®ã ®æ mÉu thö ra, röa s¹ch b×nh, ®æ n|íc cÊt vµo ®Õn v¹ch ®Þnh møc råi l¹i c©n (m4). 4. TÝnh kÕt qu¶ 4.1. Khèi l|îng riªng cña tõng mÉu (U), tÝnh b»ng g/cm3 chÝnh x¸c ®Õn 0,01g/cm3, tÝnh theo c«ng thøc : U m2 m1
 2. U n Trong ®ã : m4 m1
 3. m3 m2
 4. m1 – Khèi l|îng b×nh kh«ng, tÝnh b»ng g. m2 – Khèi l|îng b×nh chøa c¸t, tÝnh b»ng g. m3 – Khèi l|îng b×nh chøa c¸t vµ n|íc cÊt, tÝnh b»ng g. m4 – Khèi l|îng bÝnh chøa n|íc cÊt, tÝnh b»ng g. n – Khèi l|îng riªng cña n|íc cÊt lÊy b»ng 1g/cm3. 4.2. Khèi l|îng riªng cña c¸t lµ trung b×nh céng kÕt qu¶ cña hai lÇn thö, khi kÕt qu¶ cña hai lÇn thö chªnh lÖch kh«ng qu¸ 0,02g/cm3. TTTCXDVN – TX 1
 5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 339: 1986 Tr|êng hîp kÕt qu¶ cu¶ hai lÇn thö chªnh lÖch qu¸ 0,02g/cm3 th× ph¶i x¸c ®Þnh lÇn thø ba vµ khi khèi l|îng riªng cña c¸t lµ trung b×nh céng kÕt qu¶ cña hai lÇn thö cã kÕt qu¶ gÇn nhau. Chó thÝch: 1. Khi thö c¸t gåm vc¸c lo¹i xèp th× ngo¹i viÖc x¸c ®Þnh khèi l|îng riªng cña c¸t (khèi l|îng thÓ tÝch cña h¹t) cßn cã thÓ x¸c ®Þnh khèi l|îng riªng cña h¹t. Khi ®ã ph¶i nghiÒn c¸t ®Ó cã cì h¹t nhá h¬n 0,11mm, vµ tiÕn hµnh thö theo thø tù ghi ë trªn. 2. Cho phÐp x¸c ®Þnh dung tÝch b×nh mét lÇn vµ dïng cho tÊt c¶ c¸c lÇn thö thay cho viÖc c©n khèi l|îng b×nh chøa n|íc trong mçi lÇn thö. Dung tÝch cña b×nh x¸c ®Þnh theo khèi l|îng n|íc cÊt chøa trong b×nh. Khèi l|îng riªng cña n|íc cÊt lÊy b»ng 1g/cm3. Khi ®ã khèi l|îng riªng cña c¸t (U) tÝnh theo c«ng thøc : U m2 m1
 6. U n VU n m2 m3 Trong ®ã : V – dung tÝch b×nh, tÝnh b»ng m1 ý nghÜa nh÷ng kÝ hiÖu cßn l¹i còng nh| trong c«ng thøc ë ®iÒu 4.1. TTTCXDVN – TX 1
Đồng bộ tài khoản