TCVN 341 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
259
lượt xem
105
download

TCVN 341 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 341 1986. Cát xây dựng – Phương pháp xác định độ ẩm . Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế TCVN 341 : 1970. Sấy mẫu thử đến khối lượng không đổi ở nhiệt độ 105 y 1100C theo TCVN 337 : 1986 rồi cân mẫu thử sau khi sấy theo 2.2.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 341 1986

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 341 : 1986 Nhãm H C¸t x©y dùng – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é Èm Sand for construction works - Method for determination of moisture. Tiªu chuÈn nµy ban hµnh ®Ó thay thÕ TCVN 341 : 1970. 1. ThiÕt bÞ C©n kÜ thuËt; Tñ sÊy. 2. TiÕn hµnh thö 2.1. LÊy mÉu theo TCVN 337 : 1986, khèi l|îng mçi mÉu kh«ng nhá h¬n 0,5 kg 2.2. §æ mÉu thö vµo mét b×nh ®em c©n b»ng c©n kÜ thuËt chÝnh x¸c ®Õn 0,l%. 2.3. SÊy mÉu thö ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi ë nhiÖt ®é 105 O 1100C theo TCVN 337 : 1986 råi c©n mÉu thö sau khi sÊy theo 2.2. 3. TÝnh kÕt qu¶ 3.1. §é Èm cña mçi mÉu thö (W) tÝnh b»ng %, chÝnh x¸c ®Õn 0,l% theo c«ng thøc : m1 m 2 W K 100 m2 Trong ®ã : ml - Khèi l|îng mÉu thö tr|íc khi sÊy kh«, tÝnh b»ng g; m2 - Khèi l|îng mÉu thö sau khi sÊy kh«, tÝnh b»ng g. 3.2. §é Èm cña c¸t lµ trung b×nh céng kÕt qu¶ cña hai lÇn thö. TTTCXDVN – TX 1
Đồng bộ tài khoản