TCVN 342 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
254
lượt xem
102
download

TCVN 342 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 342 1986. Cát xây dựng - Phương pháp xác định thành phần hạt và môđun độ lớn.Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế TCVN 342 : 1970. Khi kiểm tra chất lượng của cát, cho phép sàng mẫu thử không cần phải rửa trước trừ trường hợp thử cát có chứa nhiều tạp chất đất sét.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 342 1986

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 342 : 1986 Nhãm H C¸t x©y dùng - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thµnh phÇn h¹t vµ m«®un ®é lín Sand for construction works - Metho® fer determination of sand particle compositions and size modulus. Tiªu chuÈn nµy ban hµnh ®Ó thay thÕ TCVN 342 : 1970. 1. ThiÕt bÞ thö C©n kÜ thuËt; §é l|íi sµng cã kÝch th|íc m¾t sµng lµ l0; 5; 2,5; l,25; 0,63; 0,315; 0,14mm; Tñ sÊy. 2. TiÕn hµnh thö 2.1. LÊy 2 kg c¸t theo TCVN 337 : 1986, råi sÊy ë nhiÖt ®é l05 y 1100C ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi. 2.2. Sµng mÉu ®· chuÈn bÞ ë môc 2.l qua sµng cã kÝch th|íc m¾t sµng l0 vµ 5mm. 2.3. C©n khèi l|îng h¹t cßn l¹i trªn sµng (Mlo vµ M5) Vµ tÝnh tû lÖ phÇn tr¨m l|îng h¹t sái chøa trong c¸t cã kÝch th|íc cì h¹t 5- l0mm (S5) vµ lín h¬n l0 mm (S10) chÝnh x¸c ®Õn 0,l% theo c«ng thøc : M 10 S 10 u 100 M M5 S5 u 100 Trong ®ã : M M10 - Khèi l|îng sái cßn l¹i trªn sµng cã kÝch th|íc m¾t sµng lµ l0mm, tÝnh b»ng g. M5 – Khèi l|îng sái cßn l¹i trªn sµng cã kÝch th|íc m¾t sµng lµ 5mm, tÝnh b»ng g. M - Khèi l|îng mÉu thö, tÝnh b»ng g. 2.4. LÊy l000 g c¸t d|íi sµng cã kÝch th|íc m¾t sµng 5mm, ®Ó x¸c ®Þnh thµnh phÇn h¹t c¸t kh«ng cã sái, khi ®¸nh gi¸ chÊt l|îng cña c¸t th× viÖc x¸c ®Þnh nµy tiÕn hµnh sau khi ®· röa c¸t. Khi ®ã l|îng bôi, bÈn còng tÝnh vµo l|îng lät qua sµng cã kÝch th|íc m¾t sµng nhá nhÊt vµ tÝnh vµo khèi l|îng cña mÉu thö. Khi thö ®ång lo¹t, cho phÐp sµng thö víi khèi l|îng 500g (kh«ng cã sái) sau khi ®· röa c¸t. Khi kiÓm tra chÊt l|îng cña c¸t, cho phÐp sµng mÉu thö kh«ng cÇn ph¶i röa tr|íc trõ tr|êng hîp thö c¸t cã chøa nhiÒu t¹p chÊt ®Êt sÐt. 2.5. Sµng mÉu thö ®· chuÈn bÞ ®|îc ë trªn qua bé l|íi sµng cã kÝch th|íc m¾t sµng 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,14mm. Cã thÓ tiÕn hµnh sµng b»ng tay hay b»ng m¸y. Khi sµng b»ng tay th× thêi gian kÐo dµi ®Õn khi kiÓm tra thÊy trong l phót l|îng c¸t lät qua mèi sµng kh«ng lín h¬n 0,l% khèi l|îng mÉu thö. TTTCXDVN – TX 1
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 342 : 1986 Cho phÐp x¸c ®Þnh thêi gian sµng b»ng ph|¬ng ph¸p ®¬n gi¶n sau : §Æt tê giÊy xuèng d|íi mçi l|íi sµng råi sµng ®Òu, nÕu kh«ng cã c¸t, lät qua sµng th× th«i kh«ng sµng n÷a. Khi sµng b»ng m¸y th× thêi gian ®ã ®|îc quy ®Þnh tõng lo¹i m¸y theo kinh nghiÖm. C©n l|îng c¸t cßn l¹i trªn mçi l|íi sµng chÝnh x¸c ®Õn l%. 3. TÝnh kÕt qu¶ 3.1. L|îng sãt riªng (ai) trªn sµng kÝch th|íc m¾t i ®|îc tÝnh b»ng (%), chÝnh x¸c ®Õn 0,l% theo c«ng thøc : m1 ai u100 Trong ®ã : m ml - Khèi l|îng c¸t cßn l¹i trªn sµng kÝch th|íc m¾t i, tÝnh b»ng g. m - Khèi l|îng mÉu thö trªn sµng, tÝnh b»ng g. 3.2. L|îng sãt tÝch luü ai trªn sµng kÝch th|íc m¾t i lµ tæng l|îng sãt trªn sµng cã kÝch th|íc m¾t sµng lín h¬n nã vµ phÇn sãt trªn b¶n th©n nã. L|îng sãt tÝch luü b»ng %, chÝnh x¸c ®Õn 0,l% theo c«ng thøc: Ai a2,5  a1,25  ....ai Trong ®ã : a2,5….ai- L|îng sãt riªng trªn c¸c sµng cã kÝch th|íc m¾t sµng tõ 2,5 ®Õn kÝch th|íc m¾t sµng i, tÝnh b»ng (%) ai - L|îng sãt riªng trªn sµng kÝch th|íc m¾t i, tÝnh b»ng (%) 3.3. M« ®un ®é lín cña c¸t (M) trõ sái cã kÝch th|íc h¹t lín h¬n 5 mm ®|îc tÝnh chÝnh x¸c tíi 0,l theo c«ng thøc: A 2 , 5  A 1 , 25  A 0 , 63  A 0 , 315  A 0 ,14 M Trong 100 ®ã : A2,5; A1,25; A0,63; A0,315; A0,14 - L|îng sãt tÝch luü trªn c¸c sµng kÝch th|íc m¾t sµng t|¬ng øng lµ : 2,5; l,25; 0,63; 0,815; 0,14mm. 3.4. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh thµnh phÇn h¹t cña c¸t ®|îc ghi vµo b¶ng sau vµ ®|îc biÓu diÔn b»ng biÓu ®å ®¹ng ®|êng cong g¸p khóc nh| h×nh 1. TTTCXDVN – TX 1
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 342 : 1986 KÝch th|íc m¾t sµng (mm) L|îng c¸t qua PhÇn cßn l¹i trªn sµng(%) sµng 0,14mm 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 L|îng sãt riªng trªn mçi sµng a2,5 a1,25 a0,63 a0,135 a0,14 a0,14 L|îng sãt tÝch luü trªn sµng A2,5 A1,25 A0,63 A0,135 A0,14 TTTCXDVN – TX 1
Đồng bộ tài khoản