TCVN 344 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
137
lượt xem
46
download

TCVN 344 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 344 1986. Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng sét. Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 344 : 1970. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng sét (hạt nhỏ hơn 0,005mm) trong cát xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 344 1986

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 344 : 1986 Nhãm H C¸t x©y dùng - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l|îng sÐt Sand for construction works - Method for determination of clay content Tiªu chuÈn nµy thay thÕ TCVN 344 : 1970. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l|îng sÐt (h¹t nhá h¬n 0,005mm) trong c¸t x©y dùng. 1. ThiÕt bÞ vµ thuèc thö C©n kÜ thuËt; èng nghiÖm 100ml (2 c¸i); B×nh dung tÝch l000ml cã chiÒu cao 40cm (2 c¸i); èng xi ph«ng b»ng thuû tinh, mét ®Çu cong h×nh ch÷ U; nèi liÒn víi èng cao su cã cÆp h·m (2 c¸i) hoÆc pipet l00ml; §òa thuû tinh ®Çu bÞt cao su; NhiÖt kÕ; Tñ sÊy; Dung dÞch am«ni¾c 25%. 2. ChuÈn bÞ mÉu thö 2.1. LÊy mÉu theo TCVN 337 : 1986 råi sÊy kh« ë nhiÖt ®é l05- l000C ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi (TCVN 337 : 1986). Sau ®ã sµng mÉu qua sµng cã kÝch th|íc lç 5mm. LÊy hai mÉu c¸t ë phÇn lät qua sµng víi khèi l|îng mçi mÉu lµ 250g. 3. TiÕn hµnh thö 3.1. §æ dung dÞch vµo b×nh thuû tinh dung dÞch l000 ml, sau ®ã ®æ 500ml n|íc s¹ch vµ 3 y 4ml am«ni¾c 25% vµo mçi b×nh. Dïng ®òa thuû tinh ®Çu bÞt cao su khuÊy m¹nh dung dÞch. 3.2. L¹i tiÕp tôc dïng ®òa khuÊy kÜ dung dÞch chøa trong b×nh råi ®æ thªm vµo ®ã mét l|îng n|íc s¹ch cho ®Õn khi ®¹t tíi v¹ch ®Þnh møc l000ml. L¾c ®Òu dung dÞch dïng ®òa khuÊy vµi lÊn n÷a c¸ch nhau 2-3 phót mét. Sau khi khuÊy xong, x¸c ®Þnh nhiÖt ®é trong phßng vµ ®Ó yªn c¸c b×nh trong mét thêi gian nh| quy ®Þnh trong b¶ng d|íi ®©y : NhiÖt ®é (0C) 15 17 20 22 25 Thêi gian cÇn thiÕt ®Ó dung dÞch 2 giê 1 giê 54’ 1 giê 45’ 1 giê 40’ 1 giê 34’ l¾ng xuèng 3.3. Dïng pipet lÊy l00ml n|íc ®ôc ë ®é s©u l00mm trong mçi b×nh, c¸ch tiÕn hµnh thö nh| sau : §é mét phót tr|íc kh× kÕt thóc thêi gian ®Ó l¾ng, dïng pipet hoÆc èng xi ph«ng ®Èy n|íc cÊt, mét ®Çu uèn cong h×nh ch÷ U c¾m vµo b×nh chøa c¸t vµ n|íc sao cho miÖng pipet hoÆc miÖng ®Çu uèn cong cña èng xi ph«ng c¸ch mÆt n|íc kho¶ng l00mm. TTTCXDVN – TX 1
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 344 : 1986 Khi dïng èng xi ph«ng th× më cÆp h·m ë èng cao su cho n|íc ch¶y ra ngoµi, bá ®i l0- 15ml chÊt láng ®Çu tiªn råi míi lÊy l00ml n|íc ®ôc. L|îng n|íc lÊy b»ng pipet hay èng xi ph«ng cho vµo èng nghiÖm l00ml. 3.4. C©n èng nghiÖm chøa chÊt láng (ml) chÝnh x¸c ®Õn 0,0lg sau ®ã ®æ n|íc ®ôc ra vµ ®æ n|íc cÊt vµo èng nghiÖm ®Õn v¹ch ®Þnh møc råi l¹i c©n (m2). 4. TÝnh kÕt qu¶ 4.1. Hµm l|îng ®Êt sÐt chøa trong mÉu thö, tÝnh b»ng phÇn tr¨m, chÝnh x¸c ®Õn 0,1% theo c«ng thøc : § m  m2 · S 16 , 67 u ¨ 1 ¸ u 100 © m ¹ Trong ®ã : m - Khèi l|îng mÉu thö, tÝnh b»ng g; m1 - Khèi l|îng èng nghiÖm chøa n|íc ®ôc, tÝnh b»ng g; m2 - Khèi l|îng èng nghiÖm chøa n|íc cÊt, tÝnh b»ng g. 4.2. Hµm l|îng ®Êt sÐt chøa trong c¸t lµ trung b×nh céng kÕt qu¶ cña hai lÇn thö. TTTCXDVN – TX 1
Đồng bộ tài khoản