TCVN 346 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
271
lượt xem
96
download

TCVN 346 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 346 1986. Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm l|ượng sunfat và sunfit. Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế TCVN 346 : 1970, xác định hàm lượng sunfat, sunfit tính ra SO3.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 346 1986

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 346 : 1986 Nhãm H C¸t x©y dùng - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l|îng sunfat vµ sunfit Sand for construction works - Method for determination of sulphate and sulfite content Tiªu chuÈn nµy ban hµnh ®Ó thay thÕ TCVN 346 : 1970, x¸c ®Þnh hµm l|îng sunfat , sunfit tÝnh ra SO3. 1. ThiÕt bÞ vµ thuèc thö C©n kÜ thuËt; L|íi sµng (4900 lç/cm2) C©n ph©n tÝch; B×nh hót Èm; Tñ sÊy; Cèc nung (dung tÝch 500ml); M¸y khuÊy; BÕp ®iÖn; Lß nung; M¸y l¾c; B×nh ®ong (dung tÝch l000ml); Thuèc thö (chÊt chØ thÞ bari clorua); Metyl ®á. 2. ChuÈn bÞ mÉu thö. 2.1. LÊy theo TCVN 337 : 1986. 2.2. Sµng mÉu qua l|íi sµng cã kÝch th|íc m¾t sµng 5mm ®Ó lo¹i bá nh÷ng h¹t sái ra. LÊy 400g c¸t ®em nghiÒn nhá cho lät qua l|íi sµng (4900 lç/cm2). Tõ ®ã lÊy 200g c¸t ®· nghiÒn nhá chia lµm 2 phÇn ®Ó tiÕn hµnh thö 2 lÇn song song. Sè c¸t ®· nghiÒn cßn d| l¹i dïng ®Ó th¨m dß SO3 tr|íc khi ®Þnh l|îng. 3. TiÕn hµnh thö 3.1. Thö th¨m dß : §æ 40 - 50g c¸t ®· nghiÒn vµo cèc 500ml cho thªm vµo 250ml n|íc cÊt khnÊy ®Òu trong thêi gian trªn 4 giê sau ®ã nhá 2 - 3 giät axit clohydric vµ 5ml bari clorua l0% vµo cèc, ®un tíi 500C råi ®Ó yªn trong 4 giê. Khi trong cèc ®ã l¾ng chÊt mÇu tr¾ng tøc lµ trong c¸t cã chøa c¸c muèi- gèc sunfat, sunfit. Lóc ®ã cÇn tiÕn hµnh thö ®Ó x¸c ®Þnh hµm l|îng SO3. 3.2. LÊy l00g c¸t ®· sÊy kh« ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi vµ ®· nghiÒn nhá cho lät qua l|íi sµng (4900 lç/cm2). §æ mÉu thö vµo b×nh cã 500ml n|íc cÊt, ®ót nót kÝn, bäc s¸p bªn ngoµi vµ l¾c ®Òu trong thêi gian kh«ng Ýt h¬n 4 giê. Sau ®ã l¹i khuÊy ®Òu vµ läc qua giÊy läc. LÊy l00ml dung dÞch ®· läc, cho vµo cèc nung cã chøa 250ml n|íc cÊt, TTTCXDVN – TX 1
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 346 : 1986 nhá 4- 5 giät chÊt chØ -thÞ mÇu vµo ®ã ®Ó cho dung dÞch biÕn mÇu. Nhá axÝt clohy®ric (HCl) vµo cèc cho ®Õn khi dung dÞch cã mÇu ®á th× l¹i nhá 4 - 5 giät chÊt chØ thÞ mÇu vµo ®ã. §un dung dÞch ®Õn gÇn s«i, ®æ 15ml bari clorua (BaCl2) 10% vµo cèc råi trén ®Òu lªn. Muèn cho bari sunfat (BaSO4) kÕt tinh nhiÒu th× ®em ®un dung dÞch tíi 60 - 700C trong 2 giê råi ®Ó yªn trong vµi giê n÷a hoÆc ®Ó c¸ch ®ªm. Läc dung dÞch qua giÊy läc kh«ng tro ®· nhóng n|íc, tr¸ng cèc b»ng n|íc läc vµ còng ®æ lªn giÊy läc cho cÆn ®äng bªn trªn giÊy läc. Bá giÊy läc cÆn vµo chÐn nung ®· röa s¹ch vµ c©n s½n. §Æt chÐn nung vµo lß nung cã nhiÖt ®é 700 - 800 0C trong 15 - 20 phót. LÊy chÐn ra ®Ó nguéi trong b×nh hót Èm ®Õn nhiÖt ®é phßng råi ®em c©n b»ng c©n ph©n tÝch, chÝnh x¸c ®Õn 0,000lg. 4. TÝnh kÕt qu¶ Hµm l|îng SO3 chøa trong mÉu thö (P) tÝnh b»ng phÇn tr¨m (% ) chÝnh x¸c ®Õn 0,0l% theo c«ng thøc : 5 . m 1  m 2
  3. P . 100 . 0,343 m Trong ®ã : ml - Khèi l|îng chÐn chøa cÆn, tÝnh b»ng g. m0 - Khèi l|îng chÐn kh«ng chøa cÆn, tÝnh b»ng g. m- Khèi l|îng mÉu thö, tÝnh b»ng g. 0,343 - HÖ sè chuyÓn BaSO4 thµnh SO3. TTTCXDVN – TX 1
Đồng bộ tài khoản