TCVN 357 1970

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
25
download

TCVN 357 1970

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 357 1970. Gỗ - Phương pháp xác định số vòng năm (Timber - Method for determination of year cycle). Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại gỗ có phân biệt gỗ sớm và gỗ muộn. Cho phép dùng các mẫu thử khác để xác định số vòng năm nếu các loại mẫu thử ấy có mặt đầu được bào nhẵn và có kích thước theo chiều xuyên tâm tối thiểu là 50mm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 357 1970

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 357 : 1970 Nhãm O Gç - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh sè vßng n¨m Timber - Method for determination of year cycle Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c lo¹i gç cã ph©n biÖt gç sím vµ gç muén. I. Dông cô thö 1. Khi x¸c ®Þnh sè vßng n¨m, aïng c¸c dông cô sau ®©y: - KÝnh hiÓn vi ®o hay kÝnh lóp ®o b¶o ®¶m ®é chÝnh x¸c khi ®o lµ 0,lmm; - Th|íc ®o b¶o ®¶m ®é chÝnh x¸c khi ®o lµ 0,5mm II. ChuÈn bÞ vµ tiÕn hµnh thö 2. MÉu ®Ó x¸c ®Þnh sè vßng n¨m ph¶i cã kÝch th|íc theo chiÒu xuyªn t©m tèi thiÓu 50mm. C¸c kÝch th|íc kh¸c cña mÊu cã thÓ lµ 10 - 20 mm. Mét trong c¸c mÆt ®Çu cña mÉu ph¶i bµo thËt nh½n. Cho phÐp dïng c¸c mÉu thö kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh sè vßng n¨m nÕu c¸c lo¹i mÉu thö Êy cã mÆt ®Çu ®|îc bµo nh½n vµ cã kÝch th|íc theo chiÒu xuyªn t©m tèi thiÓu lµ 50mm. 3. Khi nghiªn cøu ¶nh h|ëng cña vßng n¨m tíi tÝnh chÊt c¬ lý cña gç th× viÖc x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu nµy ph¶i tiÕn hµnh trªn cïng mét mÉu gç. Khi kh«ng cã dông cô nh| ®· nªu ë ®iÒu l mµ muèn x¸c ®Þnh sè vßng n¨m mét c¸ch dÔ dµng, th× cã thÓ c¾t chÐo mÉu gç. L¸t c¾t chÐo nµy ph¶i n»m trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi mét mÆt ph¼ng xuyªn t©m, vµ lµm thµnh mét gãc víi ®|êng sinh cña vßng n¨m nh| chØ dÉn ë h×nh d|íi ®©y. Gãc c¾t cµng nhá th× chiÒu réng cña c¸c vßng n¨m bÞ c¾t chÐo cµng lín ®é lín nµy biÓu thÞ tØ sè gi÷a chiÒu dµi cña l¸t c¾t vµ chiÒu cao cña mÉu. Sau c¸c phÐp thö vÒ uèn va ®Ëp vµ uèn tÜnh, cã thÓ dïng mÉu ®· bÞ ph¸ ho¹i ®Ó c¾t chÐo lµm mÉu x¸c ®Þnh sè vßng n¨m cña gç. 4. §Ó x¸c ®Þnh sè vßng n¨m trong lcm ë mÆt ®Çu gç theo chiÒu xuyªn t©m, trªn mét kho¶ng dµi 50mm, ®¸nh dÊu c¸c vÞ trÝ giíi h¹n cña c¸c líp vßng n¨m ch½n. §o kho¶ng c¸ch l gi÷a c¸c ®iÓm ®Ó ®¸nh dÊu chÝnh x¸c ®Õn 0,5mm. §ång thêi ®Õm sè vßng n¨m ch½n cã trªn kho¶ng l . III. TÝnh kÕt qu¶ thö 5. Sè vßng n¨m trong1cm ®|îc tÝnh víi ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,5 theo c«ng thøc: N n l
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 357 : 1970 Trong ®ã: N- Tæng sè vßng n¨m ch½n; l – ChiÒu dµi cña c¸c líp vßng n¨m, tÝnh b»ng cm TÊt c¶ c¸c kÕt qu¶ x¸c ®Þnh sè vßng n¨m cña gç, ph¶i ghi vµo “BiÓu” (xem phô lôc) phô lôc BiÓu x¸c ®Þnh sè vßng n¨m trong 1cm t=….0C;M = …….%Lo¹i gç: ChiÒu dµi cña c¸c líp vßng Sè hiÖu mÉu Tæng sè vßng Sè vßng n¨m n¨m cã ®o chiÒu Ghi chó thö n¨m ch¾n trong 1cm réng vïng gç muén Ngµy th¸ng n¨m Ng|êi ghi kÝ tªn
Đồng bộ tài khoản