TCVN 360 1970

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
80
lượt xem
25
download

TCVN 360 1970

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 360 1970. Gỗ – Phương pháp xác định độ dãn dài (Timber – Method for determination of water absorption and extension). Mẫu dùng để xác định độ hút nước và dãn dài theo phương xuyên tâm và tiếp tuyến phải có dạng hình hộp chữ nhật có kích thước lμ 30 x 30 x l0mm, trong đó l0 là kích thước theo phương dọc thớ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 360 1970

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 360 : 1970 Nhãm O Gç – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é d·n dµi Timber – Method for determination of water absorption and extension I. Dông cô thö 1. Dïng c¸c dông cô sau: - Th|ícvÆn (panme) hay ®ång hå ®o b¶o ®¶m ®é chÝnh x¸c khi ®o lµ 0,01mm; - Dông cô ®Ó x¸c ®Þnh ®é Èm cña gç theo ®iÒu l cña TCVN 358: 1970. II. ChuÈn bÞ thö 2. ChuÈn bÞ mÉu. MÉu dïng ®Ó x¸c ®Þnh ®é hót n|íc vµ d·n dµi theo ph|¬ng xuyªn t©m vµ tiÕp tuyÕn ph¶i cã d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt cã kÝch th|íc lµ 30 x 30 x l0mm, trong ®ã l0 lµ kÝch th|íc theo ph|¬ng däc thí. Sai sè cho phÐp cña c¸c kÝch th|ícnµy lµ r0,5mm. C¸c líp vßng n»m ë hai mÆt ®Çu cña mÉu ph¶i song song víi mét cÆp mÆt bªn ®èi diÖn, vµ vu«ng gãc víi cÆp mÆt bªn cßn l¹i. C¸c mÆt cña mÉu ph¶i ®|îc bµo nh½n vµ vu«ng gãc víi nhau. C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ h×nh d¹ng vµ ®é chÝnh x¸c cña mÉu ph¶i theo ®óng c¸c ®iÒu 14, 15 trong TCVN 856: 1970. III. TiÕn hµnh thö 3. ChuÈn bÞ ®Ó ®o. Dïng bót ch× kÎ hai ®|êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau trªn tõng mÆt ®Çu cña mÉu (mét ®|êng th¼ng theo ph|¬ng xuyªn t©m, mét ®|êng th¼ng theo ph|¬ng tiÕp tuyÕn). C¸c ®|êng th¼ng nµy chia mÆt ®Çu cña mÉu thµnh 4 h×nh vu«ng b»ng nhau. Sau nµy sÏ dùa theo c¸c ®|êng th¼ng ®ã ®Ó ®o kÝch th|íc mÉu. ViÖn §o l|êng vµ tiªu chuÈn biªn so¹n, ñy ban Khoa häc vµ KÜ thuËt Nhµ n|íc duyÖt y ngµy 13- 11- 1970, Cã hiÖu lùc tõ l- l- 1972. Khi chØ cÇn x¸c ®Þnh ®é hót n|íc th× kh«ng cÇn kÎ c¸c ®|êng ch× trªn. 4. SÊy mÉu. Tr|íc khi sÊy ph¶i tiÒn hµnh c©n nh| ®iÒu 4 cña TCVN 358: 1970, sau khi c©n xong ®Æt lä vµ n¾p ®· më ®Ó riªng ra vµo trong tñ sÊy ®Ó sÊy. SÊy ë nhiÖt ®é 50- 600C trong 3 giê, sau ®ã t¨ng nhiÖt ®é lªn tíi l03 r 20C vµ gi÷ ë nhiÖt ®é cho ®Õn khi khèi l|îng mÉu kh«ng ®æi. KiÓm tra trÞ sè khèi l|îng kh«ng ®æi cña mÉu b»ng c¸ch lËp 2 hay 3 thÝ nghiÖm (lä) . Khi sÊy lo¹i gç mÒm, lÇn c©n kiÓm tra ®Çu tiªn Ýt nhÊt lµ sau 6 giê kÓ tõ lóc b¾t ®Çu sÊy, khi sÊy lo¹i gç cøng ph¶i Ýt nhÊt lµ sau 10 giê. C¸c lÇn c©n kiÓm tra sau c¸ch nhau 2 giê. §é chÝnh x¸c khi c©n mÉu lµ 0,00lg MÉu ®|îc coi nh| sÊy xong, nÕu khèi l|îng gi÷a hai lÇn c©n liªn tiÕp kh«ng chªnh lÖch qu¸ 0,002g Mçi khi më tñ sÊy lä ®ùng mÉu ra c©n, ph¶i ®Ëy n¾p lä l¹i vµ lµm nguéi ®Õn nhiÖt ®é phßng thÝ nghiÖm trong b×nh hót Èm cã canxi clorua khan hay dung dÞch axit sunfuric ®Ëm ®Æc kh«ng d|íi 94% .
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 360 : 1970 Khi sÊy mÉu, nhÊt lµ mÉu lo¹i c©y cã nhiÒu nhùa, kh«ng nªn ®Ó mÉu trong tñ sÊy qu¸ 20 giê. 5. C©n sau khi sÊy. Khi khèi l|îng mÉu kh«ng cßn thay ®æi n÷a th× ngõng sÊy. Sau ®ã tiÕn hµnh c©n tÊt c¶ c¸c lä cã ®ùng mÉu nh| phÇn c©n kiÓm tra ®· quy ®Þnh ë ®iÒu 4. Khi chØ cÇn x¸c ®Þnh riªng ®é d·n dµi th× kh«ng cÇn c©n mÉu sau khi sÊy. 6. §o mÉu. Sau khi c©n tõng mÉu xong ph¶i ®o ngay c¸c kÝch th|íc theo ®|êng kÎ b»ng bót ch× trªn mÆt ®Çu cña mÉu, chÝnh x¸c ®Õn 0,01mm. §ã lµ kÝch th|íc a theo ph|¬ng tiÕp tuyÕn vµ kÝch th|íc b theo ph|¬ng xuyªn t©m. Khi chØ cÇn x¸c ®Þnh riªng ®é hót n|íc th× kh«ng cÇn ®o mÉu. 7. Gi÷ mÉu trong n|íc. LÊy c¸c mÉu ra khái lä (sau khi ®· sÊy, ®· c©n vµ ®o) råi bá vµo trong mét b×nh ®ùng n|íc cÊt. Lµm thÕ nµo ®Ó cho mÆt ®Çu kh«ng cã ®|êng kÎ cña mÉu næi lªn trªn mÆt n|íc. §Ëy kÝn b×nh cã ®ùng mÉu vµ gi÷ nhiÖt ®é n|íc ë nhiÖt ®é phßng thÝ nghiÖm. 8. C©n mÉu. Trong qu¸ tr×nh gi÷ mÉu trong n|íc cÊt, ph¶i ®Þnh kú tiÕn hµnh c©n mÉu víi ®é chÝnh x¸c nh| ë ®iÒu 4. Sau 2 giê ng©m mÉu gç trong n|íc, lÊy m©u ra c©n lÇn thø nhÊt, cßn c¸c lÇn c©n sau th× qua l, 2, 4, 12, 20 vµ 30 ngµy ®ªm. Tr|íc khi c©n ph¶i lau kh« bÒ mÆt cña mÉu gç vµ ®Æt mÉu vµo trong lä tr|íc ®· ®ùng nã. Thêi gian tèi thiÓu gi÷ mÉu trong n|íc lµ 30 ngµy ®ªm. Khi cÇn thiÕt, cã thÓ tiÕp tôc ng©m mÉu vµ c©n víi kho¶ng thêi gian c¸ch nhau gi÷a hai lÇn c©n lµ 10 ngµy ®ªm. NÕu hiÖu sè ®é Èm gi÷a hai lÇn x¸c ®Þnh c¸ch nhau 10 ngµy ®ªm kh«ng lín qu¸ 5% th× cã thÓ ngõng theo dâi. 9. KiÓm tra sù æn ®Þnh cña kÝch th|ícmÉu. Khi chl x¸c ®Þnh ®é d·n dµi th× kh«ng cÇn c©n mÉu ®Þnh k×. Khi ®ã chØ cÇn gi mÉu trong n|íc cho ®Õn khi kÝch th|íccña mÉu kh«ng ®æi. Ph¶i ®o kiÓm tra 2 hay 3 lÇn theo chiÒu tiÕp tuyÕn ®Ó theo dâi sù thay ®æi kÝch th||íc. LÇn ®o ®Çu tiªn tiÕn hµnh sau mét ngµy ®ªm kÓ tõ khi b¾t ®Çu ng©m mÉu, c¸c lÇn sau c¸ch nhau 3 ngµy ®ªm. NÕu trÞ sè gi÷a hai lÇn ®o mÉu (c¸ch nhau 3 ngµy ®ªm liÒn) mµ kh«ng kh¸c nhau qu¸ 0,02 mm th× xem nh| kÝch th|íc kh«ng thay ®æi. Khi chØ x¸c ®Þnh ®é hót n|íc th× kh«ng cÇn kiÓm tra sù æn ®Þnh cña kÝch th|íc mÉu. 10. §o mÉu sau khi ng©m n|íc. Sau khi kÝch th|íc ®¹t tr¹ng th¸i æn ®Þnh th× ngõng viÖc ng©m mÇu, vít mÉu ra c©n ®Ó x¸c ®Þnh ®é hót n|íc (theo ®iÒu 8). Tr|êng hîp chØ cÇn x¸c ®Þnh ®é d·n dµi th× sau khi kÝch th|íc ®· æn ®Þnh (®iÒu 9) ph¶i ®o ngay kÝch th|íc theo ph|¬ng tiÕp tuyÕn vµ xuyªn t©m chÝnh x¸c ®Õn 0,01mm (®o ë nh÷ng vÞ trÝ mµ tr|íc khi ng©m mÉu ®· ®o). Khi chØ x¸c ®Þnh ®é hót n|íc th× kh«ng cÇn ®o mÉu. IV. TÝnh to¸n kÕt qu¶ thö 11. TÝnh ®é hót n|íc. L|îng n|íc bÞ hót øng víi mçi lÇn c©n tÝnh b»ng %, chÝnh x¸c ®Õn l% theo c«ng thøc: m 2  m1 W hn . 100 m1  m
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 360 : 1970 Trong ®ã: m - Khèi l|îng lä, tÝnh b»ng g; ml- Khèi l|îng lä cã ®ùng mÉu sau khi sÊy, tÝnh b»ng g; m2- Khèi l|îng lä cã ®ùng mÉu sau khi ng©m trong n|íc øng víi mçi lÇn c©n, tÝnh b»ng g. TÊt c¶ c¸c kÕt qu¶ x¸c ®Þnh ®é hót n|íc ghi vµo "BiÓu” (xem phô lôc l) . 12. §å thÞ hót n|íc. Trªn c¬ së nh÷ng sè liÖu nhËn ®|îc, vÏ ®å thÞ ®é hót n|íc. §å thÞ nµy cã trôc hoµnh biÓu thÞ thêi gian, trôc tung lµ l|îng n|íc bÞ hót tÝnh b»ng % . 13. C¸c chØ tiªu cña ®é hót n|íc. C¸c chØ tiªu c¬ b¶n cña ®é hót n|íc lµ ®å thÞ hót n|íc vµ ®é Èm cøc ®¹i cña gç tÝnh b»ng % sau 30 ngµy ®ªm ng©m mÉu trong n|íc. 14. TÝnh ®é d·n dµi. TÝnh ®é d·n dµi b»ng % theo ph|¬ng tiÕp tuyÕn Ht vµ ph|¬ng xuyªn t©m Hr chÝnh x¸c ®Õn 0,l% theo c«ng thøc: a  a1 b  b1 Ht . 100 ; H r . 100 a1 b1 Trong ®ã: a1, bl - KÝch th|íc mÉu theo ph|¬ng tiÕp tuyÕn vµ ph|¬ng xuyªn t©m sau khi sÊy; a, b - KÝch th|íc mÉu còng theo c¸c ph|¬ng trªn sau khi ng©m trong n|íc 15. TÝnh hÖ sè d·n dµi. HÖ sè d·n dµi tÝnh chÝnh x¸c ®Õn 0,01%theo c«ng thøc: Ht Hr Kt ;Kr 30 30 Trong ®ã: Ht, Hr - §é d·n dµi theo ph|¬ng tiÕp tuyÕn vµ xuyªn t©m tÝnh b»ng %. 30 - §é Èm mÉu gç ë ®iÓm b·o hoµ thí gç, tÝnh b»ng % TÊt c¶ c¸c kÕt qu¶ x¸c ®Þnh ®é d·n dµi ghi vµo “BiÓu” (xem phô lôc 2)
  4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 360 : 1970 Phô lôc 1 BiÓu x¸c ®Þnh ®é hót n|íc t0=……0C; M =….%; Loµi c©y §é hót Èm % qua sè Khèi l|îng (g) Sè Sè ngµy ®ªm Ghi hiÖu hiÖu Lä ®ùng mÉu sau 1 sè Lä Gç kh«ng chó mÉu lä ngµy ®ªm ng©m mÉu 1 2 4 7 12 … rçng tuyÖt ®èi 1 2 3 4 7 12 .. Ngµy th¸ng n¨m Ng|êi ghi ký tªn Phô lôc 2 BiÓu x¸c ®Þnh ®é d·n dµi t0= 0C; M = …%; Loµi c©y….. KÝch th|íc mÉu (m.m) §é d·n dµi (%) HÖ sè d·n dµi Tr|íc khi ng©m Sè Sau khi ng©m mÉu §é mÉu Theo Theo Theo Theo Ghi hiÖu Theo Theo Theo Theo ph|¬ng ph|¬ng Èm ph|¬ng ph|¬ng chó mÉu ph|¬ng ph|¬ng ph|¬ng ph|¬ng tiÕp xuyªn W% tiÕp xuyªn xuyªn tiÕp xuyªn tiÕp tuyÕn t©m tuyÕn t©m t©m tuyÕn t©m tuyÕn Ngµy th¸ng n¨m Ng|êi ghi ký tªn
Đồng bộ tài khoản