TCVN 362 1970

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
123
lượt xem
38
download

TCVN 362 1970

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 362 1970. Gỗ – Phương pháp xác định khối lượng thể tích. Khối lượng thể tích của gỗ thường được xác định trên cùng một mẫu với mẫu xác định độ co rút. Để tiết kiệm thời gian cũng có thể xác định khối lượng thể tích cùng với việc xác định thời gian bền khi nén dọc thớ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 362 1970

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 362 : 1970 Gç – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi l|îng thÓ tÝch Timber - Method for determination of density I. Dông cô thö 1. Dông cô thö Th|íc vÆn (pan- me), ®ång hå ®o vµ th|íc cÆp b¶o ®¶m ®é chÝnh x¸c khi ®o lµ 0,01 vµ 0,lmm; - C¸c dông cô ®Ó x¸c ®Þnh ®é Èm theo ®iÒu 1 TCVN 358: 1970 II. ChuÈn bÞ thö 2. ChuÈn bÞ mÉu. Khèi l|îng thÓ tÝch cña gç th|êng ®|îc x¸c ®Þnh trªn cïng mét mÉu víi mÉu x¸c ®Þnh ®é co rót. §Ó tiÕt kiÖm thêi gian còng cã thÓ x¸c ®Þnh khèi l|îng thÓ tÝch cïng víi viÖc x¸c ®Þnh thêi gian bÒn khi nÐn däc thí. Trong tr|êng hîp tÝnh chuyÓn khèi l|îng thÓ tÝch ë ®é Èm lóc thö sang khèi l|îng thÓ tÝch cña g« ë ®é Èm 12% th× sö dông trÞ sè trung b×nh cña c¸c hÖ sè co rót thÓ tÝch trong ®iÒu l1. MÉu dïng ®Ó x¸c ®Þnh khèi l|îng thÓ tÝch cña gç cã d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt cã kÝch th|íclµ 20 x 20 x 30 mm, trong ®ã 30 lµ kÝch th|íc theo chiÒu däc thí. Sai sè cho phÐp c¸c kÝch th|íc nµy lµ r 0,5mm. C¸c líp vßng n¨m n»m ë hai mÆt ®Çu cña mÉu ph¶i song song víi mét cÆp mÆt bªn ®èi diÖn vµ vu«ng gãc víi cÆp mÆt bªn cßn l¹i. C¸c mÆt cña mÉu ph¶i ®|îc bµo nh½n vµ vu«ng gãc víi nhau. C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ h×nh d¹ng vµ ®é chÝnh x¸c cña mÉu ph¶i theo ®óng c¸c ®iÒu 14 vµ 15 trong TCVN 356: 1970. III. TiÕn hµnh thö 3. §o mÉu. §èi víi tõng mÉu, ph¶i tiÕn hµnh ®o, chÝnh x¸c ®Õn 0,01mm c¸c kÝch th|ícsau: - KÝch th|íc a theo ph|¬ng tiÕp tuyÕn (®o ë gi÷a chiÒu cao cña mÉu); - KÝch th|íc b theo ph|¬ng xuyªn t©m (®o ë gi÷a chiÒu cao cña mÉu); - ChiÒu dµi l däc theo thí gç (®o ë gi÷a chiÒu réng, chiÒu dµy cña mÉu). 4. C©n tr|íc khi sÊy. Sau khi ®o mÉu xong ®Æt mÉu vµo tõng lä cã n¾p ®Ëy kÝn. Lä vµ n¾p ®· ®|îc c©n tõ tr|íc vµ ®|îc ghi cïng mét sè thø tù ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn trong qu¸ tr×nh thö: C©n lä cã ®ùng mÉu b»ng c©n ph©n tÝch víi ®é chÝnh x¸c 0,001g. 5. SÊy mÉu. Sau khi c©n xong, ®Æt lä vµ n¾p ®· më ®Ó riªng ra vµo trong tñ sÊy ®Ó sÊy. SÊy ë nhiÖt ®é 50- 600C trong 3 giê, sau ®ã t¨ng nhiÖt ®é lªn l03 r 20C vµ gi÷ nhiÖt ®é ®ã cho ®Õn khi khèi l|îng mÉu kh«ng thay ®æi. KiÓm tra trÞ sè khèi l|îng kh«ng ®æi cña m¨u b»ng c¸ch c©n l¹i sau ®«i ba lÇn sÊy. Khi sÊy lo¹i g« mÒm th× lÇn c©n kiÓm tra ®Çu tiªn ph¶i Ýt nhÊt sau 6 giê kÓ tõ lóc b¾t ®Çu sÊy, con khi sÊy lo¹i c©y gç cøng th× phai Ýt nhÊt sau l0 giê. C¸c lÇn kiÓm tra sau TTTCXDVN – TX
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 362 : 1970 ®ã c¸ch nhau 2 giê. MÉu ®|îc coi nh sÊy xong nÕu khèi l|îng gi÷a hai lÇn c©n liªn tiÕp nhau kh«ng chªnh lÖch qu¸ 0,002g. Mçi khi më tñ sÊy lÊy mÉu ra c©n ph¶i ®Ëy n¾p l¹i vµ lµm nguéi (®Õn nhiÖt ®é cña phßng thÝ nghiÖm) trong b×nh hót Èm cã canxi clorua khan hay dung dÞch axit sunfuric ®Ëm ®Æc kh«ng d|íi 94%. Khi sÊy c¸c mÉu, nhÊt lµ mÉu thuéc loµi c©y cãn nhiÒu nhùa, kh«ng ®Ó mÉu trong tñ sÊy qu¸ 20 giê. 6. C©n sau khi sÊy. Khi khèi l|îng mÉu kh«ng cßn thay ®æi th× ngõng sÊy. Sau ®ã tiÕn hµnh c©n tÊt c¶ c¸c lä cã ®ùng mÉu nh| c¸c ®iÒu 4 vµ 5 ®· quy ®Þnh. 7. §o sau khi sÊy. Sau khi sÊy vµ sau khi c©n c¸c mÉu xong ph¶i ®o ngay lÇn thø hai c¸c kÝch th|íc®· ®o ë cïng vÞ trÝ lÇn ®o ®Çu tiªn, chÝnh x¸c ®Õn 0,01mm (®o c¸c kÝch th|íc nh| ®iÒu 3). Khi ®o, ph¶i ®o nhanh lµm cho mÉu kh«ng kÞp hót Èm cña kh«ng khÝ. IV. TÝnh to¸n kÕt qu¶ thö 8. TÝnh ®é Èm. §é Èm W cña mçi mÉu ®|îc tÝnh theo % chÝnh x¸c ®Õn 0,1% theo c«ng thøc: m1 m2 W u 100 m2 m Trong ®ã: m - Khèi l|îng lä tÝnh b»ng g; ml- Khèi l|îng lä cã ®ùng mÉu, c©n tr|íc khi sÊy tÝnh b»ng g; m2- Khèi l|îng lä cã ®ùng mÉu, c©n sau khi sÊy, tÝnh b»ng g. Ghi tÊt c¶ c¸c kÕt qu¶ c©n mÉu (®iÒu 4 vµ 6) vµ kÕt qu¶ khi tÝnh ®é Èm vµo “BiÓu” x¸c ®Þnh ®é Èm (xem phô lôc cña TCVN 358: 1970) . 9. TÝnh thÓ tÝch. TÝnh thÓ tÝch Vw tr|íc khi sÊy vµ V0 sau khi sÊy, chÝnh x¸c ®Õn 0,001cm theo c¸c c«ng thøc: abl VW 1000 a1b1l1 V0 1000 Trong ®ã: a,b,l - KÝch th|íc mÉu ®o tr|íc khi sÈy, tÝnh b»ng mm; a1, b1, l1 - KÝch th|íc mÉu ®o sau khi sÊy, tÝnh b»ng mm; 10. TÝnh ®é co rót thÓ tÝch. §é co rót thÓ tÝch Y0 ®|îc tÝnh b»ng %, chÝnh x¸c ®Õn 0,l% theo c«ng thøc sau: V V w 0 Y0 u100 V0 Trong ®ã: TTTCXDVN – TX
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 362 : 1970 Vw.V0 - thÓ tÝch mÉu tr|íc vµ sau khi sÇy tÝnh b»ng cm3 11. TÝnh hÖ sè co rót thÓ tÝch. HÖ sè co rót thÓ tÝch ®|îc tÝnh b»ng %, chÝnh x¸c ®Õn 0,0l% theo c«ng thøc: Y0 k0 W Khi x¸c ®Þnh ®é co rót theo chiÒu dµi vµ c¸c hÖ sè co rót cïng mét lóc th× sÏ tÝnh to¸n theo c¸c yªu cÇu quy ®Þnh trong TCVN 361: 1970. 12. TÝnh khèi l|îng thÓ tÝch. Khèi l|îng thÓ tÝch Uw tÝnh b»ng kg/m3 øng víi ®é Èm w% chÝnh x¸c ®Õn l kg/m3, theo c«ng thøc: 1000.m w Uw Vw Trong ®ã: mw - Khèi l|îng mÉu øng víi trÞ sè ®é Èm w tr|íc khi sÊy b»ng ml- m (xem ®iÒu 8) tÝnh b»ng g. Vw- ThÓ tÝch mÉu tr|íc khi sÊy, tÝnh b»ng cm3. 13. Khèi l|îng thÓ tÝch ë ®é Èm 12% . Khèi l|îng thÓ tÝch thu ®|îc theo ®iÒu 12 trªn lÊy ph¶i chuyÓn vÒ khèi l|îng thÓ tÝch ë ®é Èm 12%, chÝnh x¸c ®Õn lkg/cm3, theo c«ng thøc sau: U12 U w >1 0,01 1 K 0
 4. 12 W
 5. @ Trong ®ã: K - HÖ sè co rót thÓ tÝch, tÝnh % W - §é Èm mÉu gç lóc thö, tÝnh b»ng % §èi víi lo¹i gç ch|a x¸c ®Þnh ®|îc hÖ sè co rót thÓ tÝch th× lÊy 0,5 b»ng 0,5 vµ tÝnh chuyÓn khèi l|îng thÓ tÝch theo c«ng thøc sau: U12 U w 1,06 0,005w
 6. 14. TÝnh khèi l|îng thÓ tÝch cña mÉu ë tr¹ng th¸i kh« tuyÖt ®èi. Khèi l|îng thÓ tÝch cña gç tr¹ng th¸i kh« tuyÖt ®èi U0 tÝnh b»ng kg/m3 chÝnh x¸c ®Õn kg/m3, theo c«ng thøc: 1000 u m0 U0 V0 Trong ®ã: m0 - TrÞ sè khèi l|îng mÉu ë tr¹ng th¸i kh« tuyÖt ®èi b»ng m2.- m (xem ®iÒu 8), tÝnh b»ng g; Vo - ThÓ tÝch mÉu sau khi sÊy, tÝnh b»ng cm3. Ghi c¸c kÕt qu¶ x¸c ®Þnh khèi l|îng thÓ tÝch cña gç vµo "BiÓu” (xem phô lôc l) . TTTCXDVN – TX
 7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 362 : 1970 15. Cho phÐp dïng "thÓ tÝch kÕ thuû ng©n" ®Ó x¸c ®Þnh thÓ tÝch vµ tÝnh ra khèi l|îng thÓ tÝch trong tr|êng hîp kh«ng cã ®iÒu kiÖn lµm mÉu nh| ®iÒu 2 ®· quy ®Þnh (vÝ dô: cµnh nhá). V. X¸c ®Þnh khèi l|îng thÓ tÝch quy |íc cña mÉu gç 16. Kh¸i niÖm vÒ khèi l|îng thÓ tÝch quy |íc. Khèi l|îng thÓ tÝch quy |íc cña gç lµ trÞ sè cã ®|îc b»ng c¸ch chia khèi l|îng mÉu kh« tuyÖt ®èi cho thÓ tÝch cña mÉu khi mÉu nµy b·ä hoµ n|íc. a. ChuÈn bÞ thö 17. Lµm Èm gç ®Ó lµm mÉu. Gç ®Ó l¶m mÉu ph¶i cã hai mÆt xuyªn t©m song song vµ bµo nh½n, chiÒu dµy ngang thí gç kh«ng lín h¬n 5cm, ®|îc ng©m trong n|í cho ®Õn khi kÝch th|íc kh«ng thay ®æi, ®Ó kiÓm tra sù æn ®Þnh kÝch th|íc ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra 2,3 lÇn, mÉu nµy coi nh| cã kÝch th|íc kh«ng ®æi nÕu nh| hiÖu sè gi÷a 2 lÇn ®o c¸c kÝch th|íc(trªn cïng mét vÞ trÝ) sÏ kh«ng lín qu¸ 0,02mm (2 lÇn ®o c¸ch nhau lµ 3 ngµy ®ªm). 18. ChuÈn bÞ mÉu. MÉu ph¶i cã d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt, kÝch th|íc lµ 20 x 20 x 30mm trong ®ã 30 lµ kÝch th|íc theo chiÒu däc thí. Ph¶i gia c«ng mÉu thËt nhanh (®Ó mÉu kh«ng kÞp bèc h¬i n|íc) b. TiÕn hµnh thö 19. Sau khi lµm mÉu xong, ®o c¸c kÝch th|íc thËt nhanh nh| khi quy ®Þnh trong ®iÒu 3, tiÕn hµnh sÊy mÉu nh| quy ®Þnh ë ®iÒu 5 vµ c©n mÉu sau khi sÊy nh| quy ®Þnh ë c¸c ®iÒu 4 vµ 6. c. TÝnh to¸n kÕt qu¶ thö 20. TÝnh thÓ tÝch mÉu. ThÓ tÝch mçi mÉu Vmax tÝnh b»ng cm3 chÝnh x¸c ®Õn 0,01cm3 theo c«ng thøc: abl Vmax 1000 Trong ®ã: a,b,l - KÝch th|íc mÉu khi mÉu b·o ho¶ n|íc, tÝnh b»ng mm. 21. TÝnh khèi l|îng thÓ tÝch quy |íc. TÝnh khèi l|îng thÓ tÝch quy |íc Uqu b»ng kg/m3 chÝnh x¸c ®Õn lkg/m3, theo c«ng thøc: 1000.m0 U qu Trong ®ã: Vmax m0 - Khèi l|îng mÉu ë tr¹ng th¸i kh« tuyÖt ®èi, b»ng ml- m, tÝnh b»ng g; m - Khèi l|îng lä, tÝnh b»ng g; ml - Khèi l|îng lä vµ mÉu sau khi sÊy, tÝnh b»ng g; Vmax – ThÓ tÝch mÉu khi mÉu b·o hoµ n|íc, tÝnh b»ng cm3. Ghi tÊt c¶ c¸c kÕt qu¶ vµo trong "BiÓu” (xem phô lôc 2) . TTTCXDVN – TX
 8. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 362 : 1970 TTTCXDVN – TX
 9. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 362 : 1970 TTTCXDVN – TX
Đồng bộ tài khoản