TCVN 368 1970

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
18
download

TCVN 368 1970

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 368 1970. Gỗ – Phương pháp xác định chống tách. Máy thử có tải trọng nhỏ hơn 1000- 1500N, có độ chính xác đo trị số tải trọng là 1N. Có thể dùng dụng cụ có thêm các cặp di động kiểu bàn đạp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 368 1970

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 368 : 1970 Nhãm O Gç – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chèng t¸ch Timber - Method for determination of resistance I. ThiÕt bÞ vµ dông cô thö 1. Dïng c¸c dông cô sau: - M¸y thö cã t¶i träng nhá h¬n 1000- 1500N, cã ®é chÝnh x¸c ®o trÞ sè t¶i träng lµ 1N. Cã thÓ dïng dông cô cã thªm c¸c cÆp di ®éng kiÓu bµn ®¹p; - Th|íc cÆp (hay dông cô thay th|íc cÆp) chÝnh x¸c ®Õn 0,1mm; - Dông cô x¸c ®Þnh ®é Èm cña gç nh| quy ®Þnh ë ®iÒu 1 cña TCVN 358 : 1970. II. ChuÈn bÞ thö 2. ChuÈn bÞ mÉu ph¶i cã h×nh d¹ng kÝch th|íc nh| h×nh1. Dïng d|ìng ®¸nh dÊu t©m cña c¸c lç khoan trªn mÉu (h×nh 2). §|êng t©m cña lç trªn mÉu ph¶i vu«ng gãc víi bÒ mÆt däc bªn vµ song song víi mÆt ®Çu kh«ng bÞ xÎ; sai lÖch cña ®|êng t©m so víi ®é vu«ng gãc kh«ng ®|îc lín qu¸ r 0,5mm. Khi xÎ r·nh ch÷ V nªn chó ý ®Ó cho mÆt t¸ch sÏ lµ mÆt xuyªn t©m khi thö t¸ch xuyªn t©m vµ lµ mÆt tiÕp tuyÕn khi thö t¸ch tiÕp tuyÕn. III. TiÕn hµnh thö 3. §o mÉu. §èi víi tõng mÉu, ë ®|êng mÉu sÏ bÞ t¸ch, ®o chiÒu réng a c¶u diÖn tÝch t¸ch, chÝnh x¸c ®Õn 0,1mm. 4. Thö mÉu. Khi thö mÉu, tiÕn hµnh thö søc chèng t¸ch theo mÆt ph¼ng xuyªn t©m vµ mÆt ph¼ng tiÕp tuyÕn. §|êng t¸c dông lùc ph¶i vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng t¸ch. Ph¶i t¸c dông lùc vµo trung t©m chiÒu réng a cña diÖn tÝch t¸ch vµ t¸c dông ®Òu ®Æn trong suèt thêi gian thö víi tèc ®é trung b×nh lµ 600 r100N/ phót. Cã thÓ thö trªn m¸y thö cã chuyÓn ®éng c¬ khÝ víi tèc ®é t¶i träng lµ
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 368 : 1970 10mm trong 1 phót. TiÕn hµnh thö ®Õn khi mÉu bÞ ph¸ háng, trªn cét ®o lùc cña m¸y, ®äc t¶i träng chÝnh x¸c ®Õn1N. 5. X¸c ®Þnh ®é Èm. Sau khi thö, tiÕn hµnh x¸c ®Þnh ®é Èm cña tõng mÉu theo TCVN 358 : 1970, mÉu thö ®é Èm lÊy ë c¶ hai phÇn mÉu ®· bÞ t¸ch. IV. TÝnh to¸n kÕt qu¶ thö 6. TÝnh søc chèng t¸ch. Søc chèng t¸ch Sw tÝnh b»ng N/m chÝnh x¸c ®Õn 100N/m theo c«ng thøc: Pmax Sw a Trong ®ã : Pmax – T¶i träng ph¸ háng mÉu tÝnh b»ng N; a- ChiÒu dµy cña mÉu, tÝnh b»ng m; Ghi tÊt c¶ c¸c kÕt qu¶ vµo “BiÓu”(xem phô lôc)
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 368 : 1970 Phô lôc BiÓu thøc chèng t¸ch t = ….0C; M = ……%; Lo¹i gç…….. Tèc ®é t¨ng t¶i ….N/phót ChiÒu réng T¶i träng Søc chèng Sè hiÖu MÆt ph¼ng t¸ch N/m diÖn tÝch cùc ®¹i Pmax §é Èm W % Ghi chó mÉu t¸ch t¸ch mm N SW Ngµy th¸ng n¨m Ng|êi ghi ký tªn
Đồng bộ tài khoản