TCVN 369 1970

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
81
lượt xem
31
download

TCVN 369 1970

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 369 1970. Gỗ – Phương pháp xác định độ cứng (Timber – Method for detemination of strength). Máy thử có độ chính xác đo trị số tải trọng là 50N, một trong các đầu tác dụng của máy phải có gối đỡ hình cầu, tự lựa, nếu không có thì dùng gối đỡ hình cầu có thể di chuyển được.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 369 1970

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 369 : 1970 Nhãm O Gç – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é cøng Timber – Method for detemination of strength I. X¸c ®Þnh ®é cøng tÜnh a. Dông cô thö 1. Dïng c¸c dông cô sau - M¸y thö cã ®é chÝnh x¸c ®o trÞ sè t¶i träng lµ 50N, mét trong c¸c ®Çu t¸c dông cña m¸y ph¶i cã gèi ®ì h×nh cÇu, tù lùa, nÕu kh«ng cã th× dïng gèi ®ì h×nh cÇu cã thÓ di chuyÓn ®|îc; - Dông cô riªng cã kÕt cÊu nh| h×nh vÏ hay dông cô dïng khi thö nÐn ngang thí cã ®Çu nÐn h×nh cÇu (®iÒu 8 cña TCVN 363: 1970). - Dông cô x¸c ®Þnh ®é Èm quy ®Þnh trong ®iÒu 1 cña TCVN 358: 1970. b. ChuÈn bÞ thö 2. ChuÈn bÞ mÉu. Sau khi lµm xong, mÉu ®Ó x¸c ®Þnh ®é cøng tÜnh ph¶i cã d¹ng h×nh lËp ph|¬ng, mçi c¹nh lµ 50mm. ChiÒu cao cña mÉu ph¶i theo h|íng ®|êng sinh cña vßng n¨m. C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ h×nh d¹ng vµ ®é chÝnh x¸c cña mÉu ph¶i theo ®óng c¸c ®iÒu 1.14, 1.15 trong TCVN 356: 1970. c. TiÕn hµnh thö 3. Khi thö ph¶i dïng dông cô cã kÕt cÊu nh| h×nh vÏ, hay dông cô kh¸c thay dông cô nµy (®iÒu 1). Dông cô ph¶i cã ®Çu nÐn h×nh b¸n cÇu b»ng thÐp, ®|êng kÝnh b¸n cÇu lµ 11,28mm, diÖn tÝch theo h×nh lín nhÊt cña b¸n cÇu 1cm2. Khi thö, ®Æt mÉu lªn m¸y sao cho ®Çu nÐn n»m ë gi÷a mÆt cÇu thö cña mÉu. Khi thö, lÇn l|ît Ên ®Çu nÐn vµo mÆt ®Çu nót, mÆt xuyªn t©m, mÆt tiÕp tuyÕn cña mÉu xuèng mét kho¶ng s©u (cã h×nh b¸n cÇu) lµ 5,64mm víi tèc ®é ®Òu trong thêi gian lµ 2 H 0,5 phót. Cã thÓ thö trªn m¸y truyÒn ®éng c¬ khÝ víi tèc ®é di chuyÓn ®Çu t¶i träng lµ 4mm/phót. Tèc ®é dïng ®Ó Ên ®Çu nÐn vµo mÉu ph¶i ghi “BiÓu” (xem phô lôc 1). Khi ®Æt ë ®é s©u Ên ®· quy ®Þnh ®äc lÊy t¶i träng chÝnh x¸c ®Õn 50N trªn cét ®o lùc cña m¸y. T¶i träng nµy ®Æc tr|ng cho ®é cøng tÜnh cña gç khi ®é Èm lóc thö W kÝ hiÖu lµ Hw vµ tÝnh b»ng Pa. 4. X¸c ®Þnh ®é Èm Sau khi thö, x¸c ®Þnh ngay ®é Èm cña tõng mÉu theo yªu cÇu quy ®Þnh trong TCVN 358: 1970, mÉu ®Ó x¸c ®Þnh ®é Èm lµ phÇn gç ë 1/3 mÉu cã in vÕt ®Çu nÐn. d. TÝnh to¸n kÕt qu¶ thö
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 369 : 1970 5. TÝnh ®é cøng. §é cøng Hw (ë ®é Èm lóc thö lµ W), ph¶i tÝnh chuyÓn vÓ ®« Èm 12%. H12= Hw [1 +, (W - 12)] Trong ®ã: H12 - §é cøng tÜnh ë ®é Èm lµ 12%, tÝnh b»ng Pa; ,- HÖ sè ®iÒu chØnh ®é Èm t¹m thêi lÊy b»ng 0,025; Hw - §é cøng tÝnh, ë ®é Èm lóc thö lµ W, tÝnh b»ng Pa Ghi c¸c kÕt qu¶ thö vµo "BiÓu” (xem phô lôc l) II. X¸c ®Þnh ®é cøng va ®Ëp a. Dông cô thö 6. Khi x¸c ®Þnh ®é cøng va ®Ëp trªn bÒ mÆt xuyªn t©m theo ph|¬ng ph¸p sÏ m« t¶ ë d|íi ph¶i dïng c¸c dông cô sau ®©y: - Dông cô riªng b¶o ®¶m x¸c ®Þnh ®é cøng va ®Ëp; - KÝnh lóp ®o (hay dung cô thaythÓ nã), b¶o ®¶m ®é chÝnh x¸c cÇn thiÕt khi ®o; - Dông cô x¸c ®Þnh ®é Èm cña gç theo quy ®Þnh trong ®iÒu l cña TCVN 358: 1970. b. ChuÈn bÞ thö 7. Lµm mÉu Sau khi lµm xong, ®Ó x¸c ®Þnh ®é cøng va ®Ëp ph¶i cã d¹ng mÆt c¾t vu«ng, kÝch th|íc lµ 20 x 20mm vµ chiÒu dµi däc thí gç lµ 150mm. C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ h×nh d¹ng vµ ®é chÝnh x¸c cña mÉu ph¶i theo ®óng c¸c ®iÒu 14, 15 cña TCVN 356: 1970, riªng sai lÖch vÒ chiÒu dµi kh«ng ®|îc lín qu¸ H 1mm. §Çu mÆt mÉu ph¶i c|a thËt nh½n. Cã thÓ x¸c ®Þnh ®é cøng va ®Ëp ph|¬ng xuyªn t©m trªn l/2 mÉu cßn l¹i sau khi ®· x¸c ®Þnh uèn tÜnh hay uèn va ®Ëp. c. TiÕn hµnh thö 8. X¸c ®Þnh ®é cøng va ®Ëp theo ph|¬ng xuyªn t©m b»ng sù va ®Ëp cña mét viªn bi thÐp (khèi l|îng riªng 7,8 ®|êng kÝnh 25 H 0,05mm) khi cho viªn bi r¬i tõ ®é cao lµ 500mm (kÓ tõ ®iÓm d|íi cña mÆt hßn b1 cho ®Õn mÆt cña mÉu). §Æt tê cacbon lªn trªn mÉu råi Ðp mÉu vµo mÆt ®ì cña dông cô. Trªn mçi mÉu ph¶i t¹o thµnh 3 vÕt va ®Ëp cña viªn bi trªn cïng mÆt xuyªn t©m, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vÕt trªn mÉu lµ 40mm §o tõng vÕt trªn c¸c mÉu víi ®é chÝnh x¸c lµ 0,lmm theo 2 h|íng cña ®|êng kÝnh. §|êng kÝnh lín d1 vu«ng gãc víi thí gç vµ ®|êng kÝnh nhá d2 däc theo thí gç. Dïng kÝnh lóp ®o *hay c¸c dông cô thay thÕ) ®Ó ®o. 9. X¸c ®Þnh ®é Èm Sau khi thö, ph¶i x¸c ®Þnh ngay ®é Èm w cña tõng mÉu theo TCVN 357: 1970, mÉu ®Ó x¸c ®Þnh ®é Èm lµ phÇn gç ë l/3 mÉu cã vÕt va ®Ëp dµi kho¶ng 100mm, dµy 5mm. d. TÝnhto¸n kÕt qu¶ thö 10. TÝnh ®é cøng va ®Ëp tõ c¸c ®|êng kÝnh dl vµ d2 cña mçi vÕt va ®Ëp, tÝnh ®|êng kÝnh trung b×nh d0, chÝnh x¸c ®Õn 0,01mm, theo c«ng thøc: d0  d1.d2 Trªn c¬ së trÞ sè d0, cña mÉu, tÝnh ®é cøng trung b×nh Hw b»ng J/m2 chÝnh x¸c ®Õn l0J/m2, theo c«ng thøc:
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 369 : 1970 4 mh H w  5 . d 02 Trong ®ã: m – Khèi l|îng viªn bi, tÝnh b»ng g; h- ChiÒu cao r¬i cña hßn bi, tÝnh b»ng m; d0 - §|êng kÝnh vÕt r¬i, tÝnh b»ng m; Khi khèi l|îng riªng cña viªn bi lµ 7,8g/cm3. ®|êngkÝnh lµ 0,025m, khèi l|îng viªn bi sÏ lµ 0,368149 g vµ h b»ng 0,5m, c«ng thøc Hw cã thÓ viÕt d|íi d¹ng thuËn lîi h¬n khi tÝnh to¸n trong thùc tÕ: 4,0625 Hw  d 02 §é cøng cña mét mÉu cã thÓ coi nh| lµ trÞ sè trungb×nh s« häc cña c¸c trÞ sè ®é ph¶i tÝnh chuyÓn ®é cøng va ®Ëp trungb×nh theo h|íng xuyªn t©m ë ®é Èm thö lµ W vÒ ®é Èm 12% chÝnh x¸c ®Õn l0J/m2. theo c«ng thøc: H12 = Hw [l +, (w-12)] Trong®ã: H12 - §é cøng va ®Ëp ph|¬ng xuyªn t©m cña gç khi ®é Èm 12%, tÝnh b»ng J/m2; ,- HÖ sè hiÖu chØnh ®é Èm t¹m thêi lÊy b»ng 0,02; Hw- §é cøng va ®Ëp ph|¬ng xuyªn t©m cña gç khi ®é Èm lóc thö W, tÝnh b»ng J/m2 Ghi tÊt c¶ kÕt qu¶ vµo "BiÓu” (xem phô lôc 2) §èi víi tõng mÉu ph¶i tÝnh hÖ sè ®é kh«ng ®ång nhÊt -. TÝnh hÖ sè nµy chÝnh x¸c ®Õn 0,01% theo c«ng thøc: d1 -  2 d2 Trong ®ã: d1- §|êng kÝnh vu«ng gãc víi thí gç cña vÕt r¬i (lµ trÞ sè trung b×nh sè häc cña c¸c ®|êng kÝnh ®o trªn ba vÕt r¬i); d2 - §|êng kÝnh däc thí gç cña gç cña vÕt r¬i (lµ trÞ sè trung b×nh sè häc cña c¸c ®|êng kÝnh ®o trªn 3 vÕt r¬i). Ghi tÊt c¶ c¸c trÞ sè vµo "BiÓu” (xem phu lôc 2)
  4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 369 : 1970 Phô lôc l BiÓu x¸c ®Þnh ®é cøng tÜnh §|êng kÝnh hßn bi b»ng 0,112mm t = ……….0C; , = ……%; Lo¹i gç:………. Tèc ®é gi chuyÓn b¸n cÇu---------------phót Sè §é cøng tÜnh, Pa §é Èm Ghi hiÖu MÆt ®Çu Xuyªn t©m TiÕp tuyÕn W% chó mÉu Hw H12 Hw H12 Hw H12 Ngµy th¸ng n¨m Ng|êi ghi Ký tªn Phô lôc 2 BiÓu x¸c ®Þnh ®é cøng va ®Ëp theo ph|¬ng xuyªn t©m §|êng kÝnh hßn bi b»ng 0,025m chiÒu cao r¬i b»ng 0,5m t = ……….0C; , = ……%; Lo¹i gç:………. §|êng kÝnh vÕt r¬i m §é cøng J/m2 Sè Sè HÖ sè Trung §é Èm Ghi hiÖu hiÖu Ngang kh«ng b×nh W% chó mÉu vÕt r¬i Däc d1 d2 Hw H12 ®ång nhÊt ®o Ngµy th¸ng n¨m Ng|êi ghi Ký tªn
Đồng bộ tài khoản