TCVN 3743 1983

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

1
425
lượt xem
160
download

TCVN 3743 1983

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 3743 1983. Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp. Tiêu chuẩn này được sử dụng để thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên trong, bên ngoài các nhà các công trình dùng để chế biến nông phẩm và thiết kế chiếu sáng cục bộ trên các thiết bị sản xuất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 3743 1983

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3743 : 1983 Nhãm T ChiÕu s¸ng nh©n t¹o c¸c nhµ c«ng nghiÖp vµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuÈn nµy ®|îc sö dông ®Ó thiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn trong, bªn ngoµi c¸c nhµ c¸c c«ng tr×nh dïng ®Ó chÕ biÕn n«ng phÈm vµ thiÕt kÕ chiÕu s¸ng côc bé trªn c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt. Tiªu chuÈn nµy ®|îc sö dông ®Ó thiÕt kÕ chiÕu s¸ng ®èi víi c¸c ®Ìn nung s¸ng vµ ®Ìn huúnh quang. Tiªu chuÈn nµy ®|îc sö dông ®Ó thiÕt kÕ chiÕu s¸ng c¸c c«ng tr×nh cã yªu cÇu ®Æc biÖt nh|: C«ng tr×nh ngÇm, h¶i c¶ng, s©n bay, ph|¬ng tiÖn giao th«ng, ga xe löa, nhµ ë, c¸c c«ng tr×nh c«ng céng vµ c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt cã c«ng nghÖ ®Æc biÖt, c«ng tr×nh nghÖ thuËt, qu¶ng c¸o. Khi thiÕt kÕ chiÕu s¸ng, ngoµi viÖc ¸p dông c¸c tiªu chuÈn nµy cßn ph¶i tháa m·n nh÷ng yªu cÇu quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan. 1. Quy ®Þnh chung 1.1 ChiÕu s¸ng nh©n t¹o ®|îc chia nh| sau: ChiÕu s¸ng lµm viÖc; ChiÕu s¸ng sù cè; ChiÕu s¸ng ®Ó ph©n t¸n ng|êi; ChiÕu s¸ng b¶o vÖ. 1.2 Trong c¸c gian phßng s¶n xuÊt vµ nh÷ng n¬i lµm viÖc ngoµi nhµ ph¶i cã chiÕu s¸ng lµm viÖc ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng b×nh th|êng cña m¾t khi kh«ng cã hoÆc thiÕu ¸nh s¸ng tù nhiªn. 1.3 Khi thiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o ®|îc phÐp sö dông hai hÖ thèng chiÕu s¸ng: chiÕu s¸ng chung vµ chiÕu s¸ng hçn hîp. HÖ thèng chiÕu s¸ng chung ®|îc chia ra nh| sau: ChiÕu s¸ng chung ®Òu; ChiÕu s¸ng chung khu vùc; HÖ thèng chiÕu s¸ng hçn hîp bao gåm hÖ thèng chiÕu s¸ng chung vµ chiÕu s¸ng côc bé. CÊm sö dông chØ riªng chiÕu s¸ng côc bé ®Ó chiÕu s¸ng lµm viÖc. 1.4 Cho phÐp sö dông hÖ thèng chiÕu s¸ng chung ®Òu trong nh÷ng tr|êng hîp sau ®©y: a) Khi mËt ®é vÞ trÝ lµm viÖc lín vµ vÞ trÝ lµm viÖc cè ®Þnh: b) Khi c«ng viÖc kh«ng yªu cÇu chÝnh x¸c, tØ mØ;
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3743 : 1983 c) Khi lµm viÖc ë vÞ trÝ nµo còng ®|îc hoÆc nh÷ng n¬i nh| hµnh lang, lèi ®i… 1.5 Cho phÐp sö dông hÖ thèng chiÕu s¸ng chung khu vùc trong nh÷ng tr|êng hîp sau: a) Trong c¸c gian phßng s¶n xuÊt cã trªn hai khu vùc cÇn ®é räi kh¸c nhau; b) C¸c vÞ trÝ lµm viÖc ®|îc tËp trung thµnh hµng, d·y hoÆc h×nh thµnh nh÷ng khu vùc lµm viÖc nhÊt ®Þnh. 1.6 CÇn sö dông hÖ thèng chiÕu s¸ng hçn hîp trong nh÷ng tr|êng hîp sau: a) Khi c«ng viÖc cã ®é chÝnh x¸c cao nh| c¸c c«ng viÖc thuéc cÊp chÝnh x¸c I- IV trong b¶ng 1: b) Khi mËt ®é vÞ trÝ lµm viÖc kh«ng lín, nh|ng yªu cÇu ®é räi t|¬ng ®èi cao; c) Khi c«ng viÖc ®ßi hái ph¶i thay ®æi h|íng chiÕu cña ®Ìn ®Õn mÆt lµm viÖc trong qu¸ tr×nh lµm viÖc Chó thÝch: Trong c¸c tr|êng hîp trªn chØ ®|îc sö dông hÖ thèng chiÕu s¸ng chung khi kh«ng cã kh¶ n¨ng l¾p ®Æt thiÕt bÞ chiÕu s¸ng côc bé. 1.7 Nh÷ng tr|êng hîp sau ®©y cho phÐp sö dông ®Ìn chiÕu s¸ng côc bé di ®éng: a) Nh÷ng n¬i cÇn kiÓm tra, söa ch÷a m¸y mãc vµ thiÕt bÞ mµ ®é räi cña c¸c ®Ìn cè ®Þnh kh«ng ®ñ ®Ó lµm viÖc; b) Nh÷ng n¬i thiÕu ¸nh s¸ng ®Ó lµm viÖc nh|ng kh«ng thÓ ®Æt ®Ìn cè ®Þnh ®|îc (trong c¸c nåi h¬i, m¸ng, kÐt…). c) Nh÷ng n¬i t¹m thêi cã yªu cÇu ®é räi cao, nh|ng ®é räi cña c¸c ®Ìn cè ®Þnh kh«ng ®ñ ®Ó lµm viÖc. 1.8 Trong c¸c gian phßng s¶n xuÊt vµ nh|ng n¬i lµm viÖc ngoµi nhµ ph¶i ®Æt chiÕu s¸ng sù cè trong nh÷ng tr|êng hîp sau: a) Nh÷ng n¬i c¬ nguy c¬ ch¸y, næ, g©y nhiÔm ®éc…khi chiÕu s¸ng lµm viÖc ®ét nhiªn bÞ t¾t; b) Nh÷ng n¬i khi chiÕu s¸ng lµm viÖc ®ét nhiªn bÞ t¾t sÏ lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bÞ rèi lo¹n trong thêi gian dµi míi kh«i phôc l¹i sù ho¹t ®éng b×nh th|êng; c) Nh÷ng c«ng tr×nh ®Çu mèi quan träng nÕu ngõng ho¹t ®éng sÏ g©y nh÷ng ¶nh h|ëng kh«ng tèt vÒ chÝnh trÞ vµ kinh tÕ (nhµ mµy ®iÖn, nhµ mµy n|íc, tr¹m biÕn thÕ lín…) Gi¸ trÞ ®é räi trªn mÆt lµm viÖc do c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng sù cè kh«ng ®|îc nhá h¬n 5% gi¸ trÞ ®é räi quy ®Þnh cho chiÕu s¸ng lµm viÖc khi sö dông hÖ thèng chiÕu s¸ng chung nh|ng kh«ng ®|îc nhá h¬n 2lux ë trong nhµ vµ kh«ng nhá h¬n 1 lux ë ngoµi nhµ. 1.9 Ph¶i cã chiÕu s¸ng ®Ó ph©n t¸n ng|êi trong nh÷ng tr|êng hîp sau; a) Nh÷ng n¬i cã thÓ g©y tai n¹n cho ng|êi qua l¹i nh| lèi ®i chÝnh, lèi tho¸t chÝnh, cÇu thang dïng ®Ó ph©n t¸n ng|êi ra khái khu vùc nguy hiÓm. b) Trong nh÷ng gian phßng s¶n xuÊt th|êng xuyªn cã trªn 50 ng|êi lµm viÖc, khi chiÕu s¸ng lµm viÖc ®ét nhiªn bÞ t¾t mµ c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt vÉn tiÕp tôc ho¹t ®éng hoÆc cã c¸c lo¹i hÇm hè, bÓ n|íc, cÇu næi, lan can gÇn lèi ®i l¹i… c) Nh÷ng n¬i lµm viÖc ngoµi nhµ, khi chiÕu s¸ng lµm viÖc ®ét nhiªn bÞ t¾t cã thÓ g©y ra tai n¹n cho ng|êi khi rêi khái khu vùc nguy hiÓm.
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3743 : 1983 Gi¸ trÞ ®é räi cña chiÕu s¸ng sù cè ®Ó ph©n t¸n ng|êi trªn nÒn c¸c lèi ®i l¹i, lèi tho¸t chÝnh, bËc cÇu thang…kh«ng ®|îc nhá h¬n 0,5lux ë trong nhµ vµ kh«ng nhá h¬n 0,2lux ë ngoµi nhµ. 1.10 Ph¶i sö dông ®Ìn nung s¸ng ®Ó chiÕu s¸ng sù cè vµ chiÕu s¸ng ®Ó ph©n t¸n ng|êi. CÊm sö dông ®Ìn huúnh quang, ®Ìn thñy ng©n cao cÊp, ®Ìn cxª-non… ®Ó chiÕu s¸ng sù cè vµ chiÕu s¸ng ph©n t¸n ng|êi. 1.11 M¹ng ®iÖn cña chiÕu s¸ng sù cè vµ chiÕu s¸ng ®Ó ph©n t¸n ng|êi ph¶i m¾c vµo nguån ®éc lËp vµ kh«ng ®|îc mÊt ®iÖn trong bÊt kú t×nh huèng nµo. 1.12 Ph¶i ®Æt chiÕu s¸ng b¶o vÖ trong nhµ s¶n xuÊt vµ däc theo danh giíi cña ph¹m vi xÝ nghiÖp. §é räi cña chiÕu s¸ng b¶o vÖ kh«ng ®|îc nhá h¬n 0,5lux (tÝnh trªn mÆt ®Êt hoÆc trªn mÆt th¼ng ®øng vÒ mét phÝa c¸ch mÆt ®Êt 0,5m). 1.13 Khi x¸c ®Þnh bé räi ph¶i theo thang ®é roi quy ®Þnh trong b¶ng 2. 1.14 Khi thiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o cÇn ph¶i tÝnh ®Õn hÖ sè dù tr÷. Gi¸ trÞ hÖ sè dù tr÷ vµ thêi h¹n lau ®Ìn ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 3. 2 ChiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn trong c¸c nhµ c«ng nghiÖp vµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. 2.1 §é räi trªn mÆt lµm viÖc trong c¸c gian phßng s¶n xuÊt kh«ng ®|îc nhá h¬n c¸c gi¸ trÞ ®é räi quy ®Þnh trong b¶ng 1. 2.2 Nh÷ng tr|êng hîp sau ®©y cho phÐp n©ng gi¸ trÞ ®é räi quy ®Þnh trong b¶ng 1 lªn mét bËc theo thang ®é ë b¶ng 2 : a) Nh÷ng c«ng viÖc thuéc cÊp chÝnh x¸c I-IV, nÕu kho¶ng c¸ch tõ vËt cÇn ph©n biÖt ®Õn m¾t ng|êi lµm viÖc 0,5 – 1m; b) Nh÷ng c«ng viÖc thuéc cÊp chÝnh x¸c I-IV, nÕu m¾t ph¶i lµm viÖc c¨ng th¼ng liªn tôc trong thêi gian lín h¬n cña ngµy lµm viÖc; c) Nh÷ng c«ng viÖc thuéc cÊp chÝnh x¸c I-IV, nÕu vËt cÇn ph©n biÖt n»m trªn c¸c bé phËn chuyÓn ®éng g©y khã kh¨n cho sù lµm viÖc cña m¾t; d) Trong c¸c gian phßng s¶n xuÊt cã møc ®é nguy hiÓm cao; e) Trong c¸c gian phßng cã yªu cÇu ®Æc biÖt cao vÒ mÆt vÖ sinh (vÝ dô: mét sè gian phßng s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp thùc phÈm, hãa d|îc…); f) Trong c¸c gian phßng s¶n xuÊt th|êng xuyªn cã ng|êi lµm viÖc mµ kh«ng cã hoÆc thiÕu ¸nh s¸ng tù nhiªn; g) Trong c¸c gian phßng dµnh riªng cho häc sinh häc nghÒ lµm viÖc vµ thùc tËp s¶n xuÊt, khi gi¸ trÞ ®é räi trªn mÆt lµm viÖc nhá h¬n 200 lux ®èi víi ®Ìn huúnh quang vµ nhá h¬n 100 lux ®èi víi ®Ìn nung s¸ng. 2.3 Gi¸ trÞ ®é räi quy ®Þnh trong b¶ng 1 ®|îc phÐp gi¶m xuèng mét bËc theo thang ®é räi ë b¶ng 2 ®èi víi c¸c gian phßng s¶n xuÊt cã c¸c c«ng viÖc thuéc cÊp chÝnh x¸c IV-V nÕu chØ cã ng|êi lµm viÖc trong tõng thêi gian ng¾n hoÆc cã nh÷ng thiÕt bÞ kh«ng cÇn ph¶i theo dâi th|êng xuyªn. Chó thÝch: Kh«ng ®|îc gi¶m gi¸ trÞ ®é räi trong c¸c tr|êng hîp ghi ë môc d vµ h cña ®iÒu 2.2;
 4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3743 : 1983 B¶ng 1 KÝch §é räi nhá nhÊt, lux th|íc Khi dïng ®Ìn Khi dïng ®Ìn Sù nhá huúnh quang nung s¸ng t|¬ng nhÊt CÊp ®Æc TÝnh chÊt Ph©n ph¶n cña vËt c«ng ®iÓm ChiÕu ChiÕu c«ng viÖc cÊp gi÷a ChiÕu ChiÕu cÇn viÖc cña nÒn s¸ng s¸ng c¸c vËt s¸ng s¸ng ph©n hçn hçn vµ nÒn chung chung biÖt, hîp hîp mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a Nhá Tèi 1500 500 750 200 Nhá Trung 1000 400 500 200 b trung b×nh tèi b×nh Nhá Nhá S¸ng 750 300 400 150 RÊt chÝnh trung trung h¬n I c x¸c b×nh b×nh tèi 0,15 lín Nhá S¸ng 500 200 300 100 trung s¸ng d b×nh trung lín b×nh tèi a Nhá Tèi 1000 400 500 200 Nhá Trung 750 300 400 150 b trung b×nh tèi b×nh Tõ Nhá S¸ng 500 200 300 100 ChÝnh x¸c 0,15 trung trung II c cao ®Õn b×nh b×nh tèi 0,30 lín Nhá S¸ng 400 150 200 75 trung s¸ng d b×nh trung lín b×nh tèi a Nhá Tèi 500 200 300 100 Nhá Trung b trung 400 150 200 75 b×nh tèi b×nh Tõ Nhá 0,30 S¸ng ChÝnh x¸c III trung ®Õn c trung 300 100 150 50 b×nh 0,50 b×nh tèi lín Nhá S¸ng trung s¸ng d 200 100 100 50 b×nh trung lín b×nh tèi
 5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3743 : 1983 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a Nhá Tèi 300 100 150 50 Nhá Trung b trung 200 100 100 50 b×nh tèi b×nh Tõ Nhá ChÝnh x¸c 0,50 S¸ng IV trung trung b×nh ®Õn c trung 150 100 100 50 b×nh 1,0 b×nh tèi lín Nhá S¸ng trung s¸ng d 100 100 100 50 b×nh trung lín b×nh tèi a Nhá Tèi 100 100 100 50 Nhá Trung b trung 100 100 100 30 b×nh tèi b×nh Tõ Nhá Ýt chÝnh 0,15 S¸ng V trung x¸c ®Õn c trung - 75 - 30 b×nh 1,0 b×nh tèi lín Nhá S¸ng trung s¸ng d - 75 - 30 b×nh trung lín b×nh tèi Kh«ng phô thuéc vµo hÖ sè ph¶n Lín Th« s¬ VI x¹ cña nÒn vµ sù - 75 - 30 h¬n 5 t|¬ng ph¶n gi÷a vËt vµ nÒn C«ng viÖc - - cã c¸c vËt liÖu vµ s¶n - VII - nt 100 50 phÈm tù ph¸t s¸ng Yªu cÇu quan s¸t chung trong qu¸ tr×nh s¶n - VIII - nt 50 20 xuÊt mµ kh«ng ph¶i ph©n biÖt c¸c chi tiÕt Chó thÝch: KÝch th|íc nhá nhÊt cña vËt cÇn ph©n biÖt vµ c¸c cÊp c«ng viÖc t|¬ng øng ®|îc x¸c ®Þnh khi kho¶ng c¸ch tõ vËt cÇn ph©n biÖt ®Õn m¾t ng|êi lµm viÖc kh«ng lín h¬n 0,5m. Khi kho¶ng c¸ch tõ vËt cÇn ph©n biÖt ®Õn m¾t ng|êi lµm viÖc lín h¬n 0,5m cÇn ph¶i x¸c ®Þnh cÊp c«ng viÖc theo phô lôc 2.
 6. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3743 : 1983 2.4 NÕu ®ång thêi cã hai tr|êng hîp x¶y ra trong mét ®iÒu cña c¸c ®iÒu 2.2 hoÆc 2.3 th× gi¸ trÞ ®é räi quy ®Þnh trong b¶ng 1 còng chØ ®|îc t¨ng hoÆc gi¶m mét bËc theo thang ®é räi ë b¶ng 2. B¶ng 2 BËc thang ®é I II III IV V VI VII VIII IX X XI räi §é räi lux 0,2 0,3 0,5 1 2 3 5 7 10 20 30 XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV 50 75 100 150 200 300 400 500 600 750 1000 1250 1500 2000 B¶ng 3 HÖ sè dù tr÷ Sè lÇn lau ®Ìn Ýt TÝnh chÊt cña VÝ dô c¸c gian Khi dïng ®Ìn Khi dïng ®Ìn nhÊt trong gian phßng phßng huúnh quang nung s¸ng th¸ng Phßng cã nhiÒu Ph©n x|ëng bôi, khãi, tro vµ thªu kÕt, nhµ bå hãng m¸y xi m¨ng, bé phËn lµm 2,0 1,7 4 s¹ch cña ph©n x|ëng ®óc Phßng cã l|îng Ph©n x|ëng rÌn, bôi, khãi, tro vµ ®óc, hµn 1,8 1,5 3 bå hãng trung b×nh Phßng cã Ýt bôi, Ph©n x|ëng 1,5 1,3 3 khãi, tro vµ bå dông cô, l¾p hãng r¸p, c¬ khÝ, tiÖn, dÖt… 2.5 Trong nh÷ng kho chøa c¸c vËt cång kÒnh còng nh| nh÷ng gian phßng Ýt ng|êi qua l¹i vµ nh÷ng n¬i cã c¸c c«ng viÖc thuéc cÊp chÝnh x¸c VI ( nh÷ng hÇm ngÇm ®Æt c¸c èng dÉn n|íc, c¸c ®|êng hÇm trong c¸c mãng m¸y…) ®|îc phÐp gi¶m gi¸ trÞ ®é räi xuèng ®Õn 5lux nÕu sö dông ®Ìn nung s¸ng. 2.6 Khi sö dông hÖ thèng chiÕu s¸ng hçn hîp ®é räi trªn mÆt lµm viÖc do ®Ìn chiÕu s¸ng hçn häp, nh|ng kh«ng ®|îc nhá h¬n 75 lux khi dïng ®Ìn huúnh quang vµ kh«ng ®|îc nhá h¬n 30 lux khi dïng ®Ìn nung s¸ng. Kh«ng quy ®Þnh gi¸ trÞ ®é räi do ®Ìn chiÕu s¸ng chung chiÕu tíi mét sè n¬i nh|: khu vùc ®Æt c¸c ¸p kÕ cña nåi h¬i, ®ång hå ®o nhiÖt ®é.
 7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3743 : 1983 2.7 Khi kÕt hîp sö dông ®Ìn huúnh quang víi ®Ìn nung s¸ng ®Ó chiÕu s¸ng trong cïng mét gian phßng th× gi¸ trÞ ®é räi trªn mÆt lµm viÖc ph¶i theo quy ®Þnh sau: a) NÕu chØ sö dông hÖ thèng chiÕu s¸ng chung th× lÊy theo gi¸ trÞ ®é räi nhá nhÊt quy ®Þnh ®èi víi ®Ìn huúnh quang; b) NÕu sö dông hÖ thèng chiÕu s¸ng hçn hîp th× lÊy theo gi¸ trÞ ®é räi nhá nhÊt quy ®Þnh ®çi víi ®Ìn chiÕu s¸ng côc bé. NÕu ®ång thêi sö dông c¶ hai lo¹i ®oµn huúnh quang vµ nung s¸ng th× nªn dïng ®Ìn nung s¸ng ®Ó chiÕu s¸ng côc bé, ®Ìn huúnh quang ®Ó chiÕu s¸ng chung. 2.8 §é cao treo ®Ìn cña c¸c ®Ìn nung s¸ng trong hÖ thèng chiÕu s¸ng chung kh«ng ®|îc nhá h¬n c¸c gi¸ trÞ quy ®Þnh trong b¶ng 4 B¶ng 4 §é cao treo ®Ìn thÊp nhÊt so víi nÒn nhµ, m §Æc tÝnh cña ®Ìn C«ng suÊt bãng ®Ìn 200W 200W - §Ìn cã bé phËn ph¶n x¹ khuÕch t¸n ¸nh s¸ng víi gãc b¶o 3,00 4,00 vÖ tõ 10 ®Õn 30 kh«ng cã bé phËn t¸n x¹ ¸nh s¸ng… - §Ìn cã bé phËn ph¶n x¹ khuÕch t¸n ¸nh víi gãc b¶o vÖ lín h¬n 30 kh«ng cã bé phËn t¸n kh«ng h¹n chÕ 3,00 x¹ ¸nh s¸ng - §Ìn cã hoÆc kh«ng cã bé phËn ph¶n x¹ khuÕch t¸n ¸nh s¸ng nh|ng cã bé phËn t¸n x¹ ¸nh s¸ng : a) Khi hÖ sè chuyÒn qua tõ 80% trë xuèng trong ph¹m vi tõ 0 ®Õn 3,00 4,00 90, hoÆc hÖ sè truyÒn qua tõ 55% trë xuèng trong ph¹m vi tõ 60 ®Õn 90 b) Khi hÖ sè truyÒn qua tõ 55% 2,50 3,00 trë xuèng trong ph¹m vi tõ 0 ®Õn 90 - §Ìn ph¶n x¹ g|¬ng a) Ph©n bæ ¸nh s¸ng s©u… 2,50 3,00 b) Ph©n bæ ¸nh s¸ng réng… 4,00 6,00 - §Ìn kh«ng cã bé phËn ph¶n x¹ vµ t¸n x¹ ¸nh s¸ng nh|ng cã vá lµm b»ng thñy tinh mê… 4,00 4,00
 8. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3743 : 1983 2.9 Khi chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn nung s¸ng, cÊm sö dông c¸c lo¹i ®Ìn cã bé phËn ph¶n x¹ ¸nh s¸ng lµm b»ng vËt liÖu kh«ng xuyªn s¸ng víi gãc b¶o vÖ nhá h¬n 100, c¸c lo¹i ®Ìn ®Æt trong bÇu thñy tinh trong suèt. 2.10 §é cao treo ®Ìn kh«ng h¹n chÕ ®èi víi c¸c lo¹i ®Ìn cã bé phËn t¸n mê trong ph¹m vi tõ 0 ®Õn 900. c¸c lo¹i ®Ìn cã chôp cÇu b»ng thñy tinh mê víi c«ng suÊt tõ 60 W trë xuèng vµ c¸c lo¹i ®Ìn ®|îc bè trÝ sao cho tia s¸ng kh«ng chiÕu xuèng khu vùc quan s¸t víi gãc nhá h¬n 400 so víi ®|êng th¼ng n»m ngang. 2.11 §é cao treo ®Ìn quy ®Þnh trong b¶ng 4 ®|îc phÐp gi¶m 0,5m trong nh÷ng tr|êng hîp sau: a) Khi sö dông c¸c bãng ®Ìn cã vá bãng lµm b»ng thñy tinh mê; b) Khi sö dông chiÕu s¸ng chung víi gi¸ trÞ ®é räi nhá h¬n 50 lux cã ng|êi l|u l¹i trong thêi gian ng¾n mµ chiÒu dµi cña gian phßng s¶n xuÊt kh«ng lín h¬n 2 lÇn ®é cao treo ®Ìn. 2.12 §é cao treo ®Ìn cña c¸c ®Ìn huúnh quang trong hÖ thèng chiÕu s¸ng chung kh«ng ®|îc nhá h¬n c¸c gi¸ trÞ quy ®Þnh trong b¶ng 5. B¶ng 5 Gãc b¶o vÖ cña §é cao treo ®Ìn thÊp nhÊt theo sè ®Ìn trong mÆt c¾t l|îng bãng ®Ìn trong mçi ®Ìn, m §Æc tÝnh cña ®Ìn ngang vµ mÆt c¾t däc, 00 Sè bßng ®Ìn4 §Ìn ¸nh s¸ng trùc tiÕp cã bé phËn a) tõ 150 ®Õn 250 4,00 4,50 ph¶n x¹ khuyÕch t¸n ¸nh s¸ng b) tõ 250 ®Õn 400 3,00 3,50 c) lín h¬n 400 kh«ng h¹n chÕ Kh«ng h¹n chÕ §Ìn ¸nh s¸ng t¸n x¹ víi hÖ sè truyÒn qua bé phËn t¸n x¹ 2,60 3,20 a) Nhá h¬n 55% 3,50 4,00 b) Tõ 55% ®Õn 80% 2.13 CÊm sö dông c¸c lo¹i ®Ìn huúnh quang cã gãc b¶o vÖ trong mÆt c¾t ngang nhá h¬n 150 vµ kh«ng cã bé phËn t¸n x¹ ¸nh s¸ng. 2.14 §èi víi c¸c ®Ìn cã bé phËn t¸n x¹ ¸nh s¸ng h×nh vµnh kh¨n hoÆc « ng¨n lµm b»ng vËt liÖu t¸n x¹ kh«ng trong suèt ®|îc phÐp sö dông gãc b¶o vÖ theo mÆt c¾t ngang vµ däc. C¸ch x¸c ®Þnh gãc b¶o vÖ cña ®Ìn quy ®Þnh trong phô lôc 3. 2.15 Gãc b¶o vÖ cña ®Ìn huúnh quang tÝnh theo mÆt c¾t däc cña ®Ìn kh«ng cÇn tháa m·n yªu cÇu quy ®Þnh trong b¶ng 5 nÕu tuyÕn quan s¸t cña ng|êi lµm viªc cã h|íng chñ yÕu ngang qua ®Ìn. 2.16 CÊm sö dông c¸c lo¹i ®Ìn kh«ng cã bé phËn ph¶n x¹ ¸nh s¸ng ®Ó chiÕu s¸ng chung trong c¸c gian phßng s¶n xuÊt. 2.17 §Ìn chiÕu s¸ng côc bé b»ng c¸c bãng ®Ìn huúnh quang hoÆc nung s¸ng ph¶i cã bé phËn ph¶n x¹ ¸nh s¸ng lµm b»ng vËt liÖu kh«ng xuyªn s¸ng víi gãc b¶o vÖ kh«ng nhá h¬n 300. nÕu ®Ìn ®|îc bè trÝ thÊp h¬n tÇm m¾t cña ng|êi lµm viÖc th× gãc b¶o vÖ kh«ng ®|îc nhá h¬n 100.
 9. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3743 : 1983 2.18 Khi mÆt lµm viÖc cã tÝnh chÊt ph¶n x¹ g|¬ng cÇn ph¶i bè trÝ nguån s¸ng hîp lÝ hoÆc h¹n chÕ ®é chãi cña nguån s¸ng ®Ó tr¸nh ¸nh s¸ng ph¶n x¹ vµo m¾t ng|êi lµm viÖc. 3 ChiÕu s¸ng nh©n t¹o nh÷ng khu vùc, n¬i lµm viÖc bªn ngoµi c¸c nhµ vµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. 3.1 §é räi trªn mÆt lµm viÖc ë nh÷ng n¬i lµm viÖc ngoµi nhµ kh«ng ®|îc nhá h¬n c¸c gi¸ trÞ quy ®Þnh trong b¶ng 6. B¶ng 6 §é räi nhá nhÊt CÊp c«ng TÝnh chÊt cña c«ng viÖc trªn mÆtlµm viÖc viÖc, lux 1 2 3 C«ng viÖc chÝnh x¸c khi tØ sè gi÷a kÝch th|íc nhá nhÊt cña vËt 50 I cÇn ph©n biÖt víi kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn m¾t ng|êi lµm viÖc nhá h¬n 0,005… C«ng viÖc chÝnh x¸c trung b×nh, khi tØ sè gi÷a kÝch th|íc nhá 30 II nhÊt cña vËt cÇn ph©n biÖt víi kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn m¾t ng|êi lµm viÖc nhá h¬n 0,02… C«ng viÖc chÝnh x¸c , khi tØ sè gi÷a kÝch th|íc nhá nhÊt cña vËt 10 cÇn ph©n biÖt víi kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn m¾t ng|êi lµm viÖc III nhá h¬n 0,02 ®Õn 0,05, c¸c c«ng viÖc chØ yªu cÇu quan s¸t chung trong qu¸ tr×nh lµm viÖc C«ng viÖc th«, yªu cÇu ph©n biÖt c¸c vËt khi tØ sè gi÷a kÝch 5 IV th|íc nhá nhÊt cña vËt cÇn ph©n biÖt víi kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn m¾t ng|êi lµm viÖc 0,05 vµ lín h¬n. C«ng viÖc yªu cÇu ph©n biÖt c¸c vËt lín ë gÇn ng|êi lµm viÖc 2 V hoÆc chØ cÇn quan s¸t chung trªn mÆt lµm viÖc B¶ng 7 §é räi BÒ mÆt ®|îc N¬i ®|îc chiÕu s¸ng nhá nhÊt chiÕu s¸ng lux - §|êng ®i l¹i vµ vËn chuyÓn chÝnh a) Sè l|îng ng|êi ®i l¹i vµ vËn chuyÓn hµng hãa cao MÆt ®|êng 3 b) Sè l|îng ng|êi ®i l¹i vµ vËn chuyÓn hµng hãa trung b×nh MÆt ®|êng 1 - §|êng ®i l¹i vËn chuyÓn kh¸c MÆt ®|êng 0,5 - CÇu thang, cÇu tÇu vµ c¸c nhµ cÇu ®i l¹i MÆt bËc thang 3 vµ lèi ®i 3.2 Khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ®é räi cña nh÷ng c«ng viÖc thuéc cÊp IV vµ V quy ®Þnh trong b¶ng 6 cÇn ph¶i n©ng lªn mét bËc theo thang ®é räi ë b¶ng 2 nÕu ®iÒu kiÖn lµm viÖc cã møc ®é nguy hiÓm cao dÔ g©y tai n¹n cho ng|êi lµm viÖc. 3.3 §é räi nh÷ng n¬i thuéc khu vùc bªn ngoµi c¸c nhµ vµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp kh«ng ®|îc nhá h¬n c¸c gi¸ trÞ qui ®Þnh trong b¶ng 7.
 10. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3743 : 1983 3.4 Gi¸ trÞ ®é räi ë nh÷ng n¬i thuéc khu vùc bªn ngoµi c¸c nhµ vµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp qui ®Þnh trong b¶ng 7 vµ gi¸ trÞ ®é räi trªn mÆt lµm viÖc ®èi víi c¸c c«ng viÖc thuéc cÊp IV quy ®Þnh trong b¶ng 6 ®|îc phÐp h¹ xuèng 50% trong nh÷ng tr|êng hîp sau: a) ChiÕu s¸ng b»ng ®Ìn pha khi tØ sè gi÷a c|êng ®é ¸nh s¸ng däc trôc cña ®Ìn (tÝnh b»ng candela) víi b×nh ph|¬ng ®é cao ®Æt ®Ìn ( tÝnh b»ng m) kh«ng lín h¬n 100; b) Khi chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn cã bé phËn t¸n x¹ ¸nh s¸ng b»ng vËt liÖu t¸n x¹ khuyÕch t¸n truyÒn qua cã hÖ sè truyÒn qua tõ 55% trë xuèng hoÆc khi chiÕu s¸ng b»ng c¸c ®Ìn cã bé phËn ph¶n x¹ vµ t¸n x¹ víi gãc b¶o vÖ lín h¬n 100. c) Khi chiÕu s¸ng b»ng c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng réng cã tØ sè gi÷a kho¶ng c¸ch c¸c ®Ìn víi ®é cao treo ®Ìn nhá h¬n 7. 3.5 §é cao treo ®Ìn cña c¸c ®Ìn nung s¸ng trong hÖ thèng chiÕu s¸ng chung ë nh÷ng n¬i lµm viÖc ngoµi nhµ kh«ng ®|îc nhá h¬n c¸c gi¸ trÞ quy ®Þnh trong b¶ng 8. B¶ng 8 §é cao treo ®Ìn thÊp nhÊt so víi mÆt ®Êt (m) §Æc tÝnh cña ®Ìn C«ng suÊt cña C«ng suÊt cña bãng ®Ìn > bãng ®Ìn < 200W 200W §Ìn kh«ng cã bé phËn t¸n x¹ ¸nh s¸ng nh|ng cã bé phËn ph¶n x¹ khuyÕch t¸n ¸nh s¸ng víi gãc b¶o vÖ tõ 3,5 4,5 100 ®Õn 300… §Ìn kh«ng cã bé phËn ph¶n x¹ ¸nh s¸ng nh|ng cã bé phËn ph¶n x¹ khuyÕch t¸n ¸nh s¸ng víi gãc b¶o vÖ lín 3,0 3,5 h¬n 300. §Ìn cã bé phËn ph¶n x¹ ¸nh s¸ng vµ t¸n x¹ ¸nh s¸ng: a) Khi cã hÖ sè truyÒn qua tõ 80% trë xuèng trong 3,5 4,5 ph¹m vi tõ 0 ®Õn 900 hoÆc cã hÖ sè truyÒn qua tõ 55% trë xuèng trong ph¹m vi tõ 600 ®Õn 900 b) Khi hÖ sè truyÒn qua tõ 55% trë xuèng trong ph¹m 2,5 3,5 vi tõ 0 ®Õn 900 §Ìn ph¶n x¹ g|¬ng ph©n bæ ¸nh s¸ng s©u: 3,5 5,0 a) Kh«ng cã bé phËn ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. 3,0 5,0 b) Cã bé phËn ph¸t t¸n ¸nh s¸ng víi hÖ sè truyÒn qua tõ 80% trë xuèng. §Ìn l¨ng trô mÆt g|¬ng 9,0 10,0 3.6 Cho phÐp gi¶m ®é cao ®Ìn xuèng 0,5m so víi c¸c gi¸ trÞ quy ®Þnh trong b¶ng 8 ®èi víi c¸c ®Ìn cã vá cÇu b»ng thñy tinh mê. 3.7 Khi chiÕu s¸ng chung nh÷ng n¬i lµm viÖc bªn ngoµi cña nhµ vµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp tØ sè gi÷a c|êng ®é ¸nh s¸ng däc trôc cña ®Ìn (®Ìn pha hoÆc ®Ìn chiÕu) (Imax
 11. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3743 : 1983 tÝnh b»ng candela) víi b×nh ph|¬ng ®é cao ®Æt ®Ìn (H tÝnh b»ng mÐt) kh«ng ®|îc lín h¬n c¸c gi¸ trÞ quy ®Þnh trong b¶ng 9. B¶ng 9 §é räi tiªu chuÈn lux 0,5 1 2 3 5 10 30 50 Imax/H2 100 150 250 300 400 700 2100 3500 3.8 Khi thiÕt kÕ hÖ thèng chiÕu s¸ng nh©n t¹o cho nh÷ng n¬i lµm viÖc bªn ngoµi vµ c¸c nhµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cÇn ph¶i tÝnh theo hÖ sè dù tr÷. Gi¸ trÞ hÖ sè dù tr÷ vµ thêi h¹n lau ®Ìn ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 10. B¶ng 10 Lo¹i ®Ìn HÖ sè dù tr÷ Sè lÇn lau ®Ìn Ýt nhÊt trong th¸ng §Ìn nung s¸ng 1,3 2 §Ìn huúnh quang hoÆc bãng ®Ìn nung s¸ng ®Æt trong ®Ìn pha 1,5 2
 12. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3743 : 1983 Phô lôc I C¸c thuËt ng÷ chñ yÕu dïng trong tiªu chuÈn 1. MÆt lµm viÖc – BÒ mÆt mµ trªn ®ã ng|êi ta tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc, quy ®Þnh hoÆc ®o ®é räi. 2. MÆt lµm viÖc quy |íc – MÆt ph¼ng n»m ngang quy |íc lÊy c¸ch sµn nhµ 0,8m. 3. HÖ sè dù tr÷ - HÖ sè tÝnh to¸n ®Ò cËp ®Õn sù gi¶m ®é räi trong qu¸ tr×nh sö dông do bôi bÈn, sù giµ cña bãng ®Ìn. 4. VËt cÇn ph©n biÖt – C¸c chi tiÕt, c¸c khuyÕt tËt cña ®èi t|îng cÇn quan s¸t trong qu¸ tr×nh lµm viÖc ( sîi v¶i, ®|êng, ®iÓm, vÕt x|íc, vÕt bÈn…). 5. NÒn – BÒ mÆt s¸t víi vËt cÇn ph©n biÖt, mµ ë trªn ®ã ng|êi ta quan s¸t vËt. NÒn ®|îc coi lµ: - NÒn s¸ng, khi hÖ sè ph¶n x¹ cña bÒ mÆt lín h¬n 0,4; - NÒn trung b×nh, khi hÖ sè ph¶n x¹ cña bÒ mÆt tõ 0,2 ®Õn 0,4; - NÒn tèi, khi hÖ sè ph¶n x¹ cña bÒ mÆt nhá h¬n 0,2; 6. §é t|¬ng ph¶n (K) gi÷a vËt cÇn ph©n biÖt víi nÒn ®|îc x¸c ®Þnh b»ng biÓu thøc sau: Lv LN K LN Lv - §é chãi cña vËt cÇn ph©n biÖt nit LN - §é chãi cña nÒn nit §é t|¬ng ph¶n gi÷a vËt cÇn ph©n biÖt víi nÒn ®|îc coi lµ : - Lín, khi gi¸ trÞ K lín h¬n 0,5 (vËt vµ nÒn cã ®é chãi kh¸c nhau râ rÖt) - Nhá, khi gi¸ trÞ K nhá h¬n 0,2 (vËt vµ nÒn cã ®é chãi kh¸c nhau Ýt). 7. ChiÕu s¸ng lµm viÖc – ChiÕu s¸ng ®Ó b¶o ®¶m sù ho¹t ®éng b×nh th|êng cña ng|êi lµm viÖc trong quµ tr×nh s¶n xuÊt. 8. ChiÕu s¸ng ®Ó ph©n t¸n ng|êi - ChiÕu s¸ng ®Ó ph©n t¸n ng|êi ra khái nhµ hoÆc n¬i nguy hiÓm khi chiÕu s¸ng lµm viÖc ®ét nhiªn bÞ t¾t. 9. ChiÕu s¸ng sù cè – ChiÕu s¸ng ®Ó tiÕp tôc lµm viÖc khi chiÕu s¸ng lµm viÖc ®ét nhiªn bÞ t¾t. 10. ChiÕu s¸ng b¶o vÖ – ChiÕu s¸ng ®Ó b¶o vÖ trong c¸c gian phßng ®Ó s¶n xuÊt vµ khu vùc thuéc ph¹m vi xÝ nghiÖp trong thêi gian kh«ng lµm viÖc vµo ban ®ªm. 11. ChiÕu s¸ng chung – ChiÕu s¸ng do c¸c ®Ìn bè trÝ ®Òu ë phÇn trªn cña gian phßng (chiÕu s¸ng chung ®Òu) hoÆc bè trÝ ®Òu theo khu vùc l¾p ®Æt thiÕt bÞ (chiÕu s¸ng chung khu vùc). 12. ChiÕu s¸ng côc bé – ChiÕu s¸ng bæ sung cho chiÕu s¸ng chung do c¸c ®Ìn tËp trung quang th«ng trùc tiÕp tíi vÞ trÝ lµm viÖc. 13. ChiÕu s¸ng hçn hîp – ChiÕu s¸ng bao gåm chiÕu s¸ng chung vµ chiÕu s¸ng côc bé. 14. Ngµy lµm viÖc – Thêi gian lµm viÖc trong mét ngµy – 8 giê hoÆc thêi gian lµm viÖc trong mét ca.
 13. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3743 : 1983 Phô lôc II X¸c ®Þnh cÊp c«ng viÖc khi kho¶ng c¸ch tõ vËt cÇn ph©n biÖt ®Õn m¾t ng|êi lµm viÖc lín h¬n 0,5m. Khi kho¶ng c¸ch tõ vËt cÇn ph©n biÖt ®Õn m¾t ng|êi lµm viÖc lín h¬n 0,5m, cÊp c«ng viÖc quy ®Þnh trong b¶ng 1 ®|îc x¸c ®Þnh b»ng kÝch th|íc gãc cña vËt ph©n biÖt. KÝch th|íc gãc cña vËt ph©n biÖt ®|îc x¸c ®Þnh b»ng tû sè gi÷a kÝch th|íc nhá nhÊt cña vËt cÇn ph©n biÖt (d) víi kho¶ng c¸ch tõ vËt cÇn ph©n biÖt ®Õn m¾t ng|êi lµm viÖc (O) CÊp c«ng viÖc TØ sè d/ O I Nhá h¬n 0,3.10-3 II Tõ 0,3.10-3 ®Õn 0,6.10– 3 III IV Lín h¬n 0,6.10– 3 ®Õn 1,0.10–3 V Lín h¬n 1,0.10– 3 ®Õn 2,0.10–3 VI Lín h¬n 2,0.10– 3 ®Õn 10,0.10–3 Lín h¬n 10,0.10– 3
Đồng bộ tài khoản