TCVN 3986 1985

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
173
lượt xem
78
download

TCVN 3986 1985

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 3986 1985. Kí hiệu chữ trong xây dựng (Symbolic charecters in building). Tiêu chuẩn này qui định các nguyên tắc chung về cấu tạo các kí hiệu chữ, các kí hiệu cụ thể và các chỉ số kèm theo các kí hiệu của các đại lượng cơ bản dùng trong xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 3986 1985

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3986 : 1985 Nhãm H KÝ hiÖu ch÷ trong x©y dùng Symbolic charecters in building Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh c¸c nguyªn t¾c chung vÒ cÊu t¹o c¸c kÝ hiÖu ch÷, c¸c kÝ hiÖu cô thÓ vµ c¸c chØ sè kÌm theo c¸c kÝ hiÖu cña c¸c ®¹i l|îng c¬ b¶n dïng trong x©y dùng 1. Qui ®Þnh chung 1.1. §¹i l|îng x¸c ®Þnh ®|îc kÝ hiÖu b»ng ch÷ c¸i Latinh hoÆc ch÷ c¸i Hy L¹p kh«ng cã chØ sè hoÆc cã chØ sè dïng ®Ó lµm râ thªm c¸c ®Æc tr|ng kh¸c nhau cña ®¹i l|îng ®ã 1.2. Kh«ng dïng ch÷ "0" hoa vµ "o" th|êng cña ch÷ c¸i La tinh trong c¸c kÝ hiÖu. C¸c ch÷ c¸i Hy l¹p ph¶i lÊy theo b¶ng 1 B¶ng 1 - KÝ hiÖu c¸c ch÷ c¸i Hy L¹p Ch÷ KÝ hiÖu Ch÷ KÝ hiÖu An pha D Muy P Bª ta E Nuy Q Gama * b Kxi [ Den ta ' G Pi 3 S R« H Epxilon ] U Dª ta Sigma K G £ ta T T T W Tª ta Phi Kappa F Pxi ) M Lam®a / O ¤mªga Z : 1.3. C¸c kÝ hiÖu ch÷ cña c¸c ®¹i l|îng cÇn thiÕt kh«ng sè trong tiªu chuÈn nµy ®|îc lËp theo nguyªn t¾c nªu trong b¶ng 2 B¶ng 2 §¹i l|îng Lo¹i ch÷ Lùc, tÝnh cña lùc víi chiÒu dµi, chiÒu dµi cã sè Ch÷ c¸i Latinh viÕt hoa mò kh¸c ®¬n vÞ ChiÒu dµi, tØ sè gi÷a chiÒu dµi víi thêi gian cã Ch÷ c¸i Latinh viÕt th|êng sè mò bÊt k×, tØ sè cña øng lùc víi ®¬n vÞ chiÒu dµi hay diÖn tÝch
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3986 : 1985 C¸c ®¹i l|îng kh«ng cã thø nguyªn Ch÷ c¸i Hy l¹p viÕt th|êng 1.4. C¸c chØ sè ®|îc chia ra lo¹i ch÷ vµ lo¹i sè. Lo¹i ch÷ chia ra lo¹i mét, hai vµ ba ch÷ C¸c chØ sè b»ng sè kÝ hiÖu b»ng ch÷ sè ¶ RËp C¸c chØ sè b»ng ch÷, b»ng ch÷ c¸i Latinh 1.5. C¸c chØ sè b»ng sè dïng ®Ó biÓu thÞ sè thø tù cña kÝ hiÖu 1.6. C¸c chØ sè mét ch÷ dïng ®Ó kÝ hiÖu c¸c trôc to¹ ®é, vÝ trÞ, lo¹i vËt liÖu, tr¹ng th¸i øng suÊt, c¸c t¶i träng t¸c ®éng vµ c¸c ®Æc tr|ng kh¸c 1.7. C¸c chØ sè hai, ba ch÷ ®|îc dïng trong tr|êng hîp dïng c¸c chØ sè mét ch÷ cã thÓ ch|a râ rµng vµ c¸c chØ sè nµy ®|îc ph©n biÖt víi c¸c chØ sè mét ch÷ b»ng c¸c dÊu phÈy 1.8. ChØ sè ®Æt ë bªn ph¶i ch÷ vµ ë d|íi. Khi ®¸nh m¸y cho phÐp ®Æt chØ sè ngang dßng víi ch÷ 1.9. NÕu trong tiªu chuÈn nµy thiÕu chØ sè nµo cÇn thiÕt th× ph¶i lËp chØ sè ®ã b»ng ch÷ c¸i La tinh viÕt th|êng 1.10. NÕu cÇn l|u ý ®Õn phÇn chÞu nÐn cña tiÕt diÖn hay bé phËn, cho phÐp thªm ®|êng th¼ng ®øng, nÐt ®øt ë bªn ph¶i kÝ hiÖu biÓu thÞ c¸c ®¹i l|îng h×nh häc 2. KÝ hiÖu c¸c ®¹i l|îng 2.1. C¸c ®¹i l|îng h×nh häc kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ sau: ChiÒu dµi, nhÞp, khÈu ®é l Kho¶ng c¸ch, kÝch th|íc a ChiÒu réng b ChiÒu s©u d ChiÒu cao h ChiÒu dÇy t B|íc s B¸n kÝnh r §|êng kÝnh d Chu vi u ChiÒu dµi ®o¹n ®|êng (cong) s §é cong U DiÖn tÝch A ThÓ tÝch V §é dèc i M« ®un M M« ®un b|íc B,L M« ®un chiÒu cao tÇng H M« ®un b¸n kÝnh R M« ®un ®|êng kÝnh D Chó thÝch: NÕu tµi liÖu ®¸nh m¸y, cho phÐp thay l b»ng L 2.2. C¸c ®¹i l|îng c¬ lý ký hiÖu b»ng ch÷ sau: Thêi gian t VËn tèc (dµi) v Gia tèc (dµi) a Gia tèc träng tr|êng g Gãc quay H VËn tèc gãc Z
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3986 : 1985 Chu k× dao ®éng T Gia tèc gãc D TÇn sè dao ®éng f TÇn sè quay,sè vßng quay trong ®¬n vÞ thêi gian n TÇn sè gãc Z ChiÒu dµi sãng O Khèi l|îng m MËt ®é, khèi l|îng riªng U M« men qu¸n tÝnh M« men qu¸n tinh li khèi l|îng I t©m cña khèi l|îng D M« men tÜnh cña B¸n kÝnh qu¸n tÝnh khèi l|îng S cña khèi l|îng i Lùc F Träng l|îng G Träng l|îng riªng, träng l|îng thÓ tÝch J HÖ sè ma s¸t P C«ng W N¨ng l|îng E C«ng suÊt P HÖ sè hiÖu dông K NhiÖt ®é nhiÖt ®éng T HÖ sè në dµi D NhiÖt ®é t HÖ sè në thÓ tÝch E 2.3. C¸c ®¹i l|îng trong tÝnh to¸n kÕt cÊu x©y dùng, kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ sau: T¶i träng F Néi lùc, øng lùc S Søc bÒn, søc chèng R HÖ sè tin cËy, hÖ sè an toµn J T¶i träng th|êng xuyªn G T¶i träng t¹m thêi v T¶i träng giã W T¸c ®éng ®éng ®Êt E T¶i träng ph©n bè T¶i träng ph©n bè th|êng xuyªn g t¹m thêi v T¶i träng giã ph©n bè Z Lùc däc N Lùc ngang, lùc tr|ît Q Lùc øng suÊt tr|íc P Lùc däc trªn ®¬n vÞ Lùc däc trªn ®¬n vÞ chiÒu dµi hay chiÒu réng n chiÒu dµi hay chiÒu réng q M« men uèn trªn ®¬n vÞ M« men xo¾n trªn ®¬n vÞ chiÒu dµi hay chiÒu réng m chiÒu dµi hay chiÒu réng t ChuyÓn vÞ thµnh phÇn cña §é uèn, ®é vång, hay ®é ®iÓm theo ph|¬ng c¸c trôc vâng f x,y,z,u,v Z Gãc tr|ît J ChuyÓn vÞ gãc t|¬ng ®èi J Gãc quay, gãc xo¾n v Gãc ma s¸t trong, gãc m¸i tù nhiªn M ¸p suÊt, ¸p lùc p øng suÊt tiÕp tuyÕn r
 4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3986 : 1985 øng suÊt ph¸p tuyÕn ¬ M« ®un ®µn håi E M« ®un tr|ît G Søc bÒn vËt liÖu R M« men M M« men uèn M M«men xo¾n T Kho¶ng c¸ch tíi l«i r §é m¶nh, ®é mÒm O HÖ sè uèn däc M T©m sai (cña lùc) e HÖ sè cøng k M«men tÜnh cña tiÕt diÖn S M«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn I M«men qu¸n tÝnh li t©m cña tiÕt diÖn D M«men kh¸ng cña tiÕt diÖn W B¸n kÝnh qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn i HÖ sè dÔ biÕn d¹ng G §é cøng cña tiÕt diÖn cÊu kiÖn B §é cøng trô D ChiÒu cao vïng chÞu nÐn cña tiÕt diÖn k C¸nh tay ®ßn néi ngÉu lùc z HÖ sè cèt thÐp P 2.4. C¸c ®¹i l|îng c¬ häc chÊt láng kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ sau: §é nhít ®éng lùc K §é nhít ®éng v DiÖn tÝch mÆt c¾t |ít cña dßng ch¶y S VËn tèc dßng ch¶y v HÖ sè nh¸m n M« ®un vËn tèc (®Æc tr|ng vËn tèc) Z Gradien vËn tèc J L|u l|îng dßng ch¶y Q L|u l|îng riªng cña dßng ch¶y q ChØ sè thuû lùc cña lßng dÉn F §é dèc bÒ mÆt tho¸ng cña dßng ch¶y i HÖ sè thÊm k §é gi¶m cét n|íc, ¸p lùc H HÖ sè co hÑp H HÖ sè vËn tèc ch¶y M HÖ sè l|u l|îng cña ®Ëp trµn m Søc c¨ng bÒ mÆt ¬ 2.5. C¸c ®¹i l|îng c¬ häc ®Êt vµ nÒn mãng c«ng tr×nh, kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ sau: §é rçng n HÖ sè rçng e
 5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3986 : 1985 §é Èm cña ®Êt Z HÖ sè nÐn Cc HÖ sè thay ®æi thÓ tÝch mv Møc Èm Sr Giíi h¹n ch¶y wl Giíi h¹n l¨n (dÎo) wp ChØ sè dÎo lp ChØ sè ch¶y IL ChØ sè sÖt Ic HÖ sè cè kÕt Cv §é lón (sôt) cña nÒn S Gãc ma s¸t trong cña ®Êt M Lùc dÝnh ®¬n vÞ cña ®Êt c 2.6. C¸c ®¹i l|îng kÜ thuËt nhiÖt, th«ng giã chiÕu s¸ng, vµ chèng tiÕng ån, kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ sau: Dßng nhiÖt Q MËt ®é dßng nhiÖt q NhiÖt dung C NhiÖt dung riªng c HÖ sè dÉn nhiÖt O NhiÖt trë R HÖ sè to¶ nhiÖt D HÖ sè truyÒn nhiÖt k HÖ sè ho¹t tÝnh nhiÖt cña vËt liÖu b HÖ sè hót nhiÖt cña vËt liÖu S §Æc tr|ng qu¸n tÝnh nhiÖt D HÖ sè chãi E HÖ sè ph¶n x¹ ¸nh s¸ng U HÖ sè xuyªn s¸ng W HÖ sè dÉn nhiÖt ®é a HÖ sè thÊm h¬i n|íc G §é Èm tuyÖt ®èi cña ¸p suÊt riªng phÇn cña h¬i n|íc P kh«ng khÝ ) HÖ sè thÊm kh«ng khÝ H §é Èm t|¬ng ®èi cña kh«ng khÝ M Quang th«ng ) §é räi E C|êng ®é s¸ng I §é chãi L HÖ sè hÊp thô ¸nh s¸ng D C|êng ®é ©m I Møc ¸p suÊt ©m L Møc c«ng suÊt ©m Lp §é hót ©m A VËn tèc ©m c ¸p suÊt ©m p C«ng suÊt ©m P HÖ sè hót ©m D Thêi gian håi ©m T 3. ChØ sè 3.1. §èi víi c¸c chØ sè mét ch÷, dïng c¸c kÝ hiÖu sau: ChÝnh Phô ChÝnh Phô ChiÒu c¸c trôc DiÖn tÝch s - X,Y,Z x,y,z - ThÓ tÝch v - Thêi gian t - Cùc p c N»m ngang h nn Th¼ng ®øng v t®
 6. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3986 : 1985 Ngang t ng Däc l d Trong i tr Ngoµi e ng B¶n c¸nh dÇm f c B¶n bông dÇm w b C«ng suÊt p - Chøc n¨ng cña kÕt cÊu n - Sè ngµy j ng Trung b×nh m tb §Æc tr|ng k ®t §Þnh møc,tiªu chuÈn n ®m TÝnh to¸n d tt B¶o ®¶m g b® Giíi h¹n, biªn u gh D| r d C¶ b×, th«, nguyªn b - ChÝnh Phô ChÝnh Phô Kh«ng b×,tÞnh,thu n - ¸p suÊt, ¸p lùc p - hÑp KÐo t K NÐn c n Cèt thÐp cã øng lùc p - T¶i träng f - Néi lùc, øng lùc s - Ma s¸t f ms Giíi h¹n ®µn håi e ®h Giíi h¹n ch¶y y ch Giíi h¹n dÎo p d N|íc w n Kh«ng khÝ a kk Kh« d k VËt liÖu m vl PhÇn h¹t cøng cña ®Êt S - Bª t«ng b - Bª t«ng b - Cèt thÐp cøng a - èt thÐp kh«ng øng lùc s - T¶i träng th|êng g - T¶i träng t¹m thêi v - xuyªn T¶i träng ®Æc biÖt a ®b T¶i träng giã Z g NhiÖt ®é t - Lùc f - Lùc ngang q - Lùc däc n - Lùc øng suÊt tr|íc p - M« men m -
 7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3986 : 1985 Xo¾n t X 3.2. §èi víi c¸c chØ sè hai ch÷ vµ ba ch÷ dïng c¸c kÝ hiÖu sau: ChÝnh Phô ChÝnh Phô Trung b×nh mt tb C¶ b×, br - th«,nguyªn Kh«ng b×,tÞnh, thu hÑp nt - Trong int tr Ngoµi ext ng ChÝnh Phô ChÝnh Phô Danh nghÜa ®Þnh møc nom ®m §¸nh gi¸ est ®g TÝnh to¸n Cat tt Trªn sup tr D|íi inf d Cùc ®¹i max - Rót gän,qui ®æi red rg Quan tr¾c obs qt HiÖu qu¶ ef hq Cho phÐp adm cp Khai th¸c, sö dông ser kt BiÕn thiªn var - Tæng tot t TuyÖt ®èi abs td T|¬ng ®èi Rel tg® Cùc tiÓu min - Tíi h¹n cr th Giíi h¹n lim - §µn håi el ®h Giíi h¹n tØ lÖ pr tl DÎo pl d NÐn oed n T¸c ®éng ®éng ®Êt eq ®® NhiÖt ®é tem t Xo¾n tor x Phô lôc Danh môc kÝ hiÖn theo thø tù ch÷ c¸i 1. Ch÷ c¸i Latinh viÕt hoa A- DiÖn tÝch. L - §é chãi. A- §é hót Èm. L - Móc ¸p suÊt ©m. B - M« ®un b|íc. Lp - Møc c«ng suÊt ©m. B - §é cøng cña tiÕt diÖn cÊu kiÖn M - M« ®un. C - NhiÖt dung M - M« men. Cc - HÖ sè nÐn M - M«men uèn. D - M« ®un ®|êng kÝnh N - Lùc däc.
 8. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3986 : 1985 D - M« men qu¸n tÝnh li t©m cña khèi l|îng P - C«ng suÊt. D - M« men qu¸n tÝnh li t©m cña tiÕt diÖn P - Lùc øng suÊt tr|íc. D - §é cøng trô P - C«ng suÊt ©m. D - §Æc tr|ng qu¸n tÝnh nhiÖt Q - Lùc ngang, lùc tr|ît E - N¨ng l|îng Q - L|u l|îng dßng ch¶y. E - T¸c ®éng ®éng ®Êt Q - Dßng nhiÖt. E - M« ®un ®µn håi R - M« dun b¸n kÝnh E - §é räi R - Søc bÒn, søc chång. F - Lùc R - Søc bÒn vËt liÖu. F - T¶i träng R - NhiÖt trë. G - Träng l|îng S - M«men tÜnh cña khèi l|îng G - T¶i träng th|êng xuyªn S - Néi lùc, øng lùc. G - M« ®un tr|ît S - M«men tÜnh cña tiÕt diÖn. H - M« ®un chiÒu cao tÇng S - DiÖn tÝch mÆt c¾t |ít cña dßng ch¶y. H - §é gi¶m, cét n|íc ¸p lùc S - HÖ sè hót nhiÖt cña vËt liÖu. I - M« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn Sr - Møc Èm. I - C|êng ®é s¸ng T - Chu k× dao ®éng. I - C|êng ®é Èm T - NhiÖt ®é nhiÖt ®éng Ic - ChØ sè sÖt T - M«men xo¾n. IL - ChØ sè ch¶y T -Thêi gian håi ©m. IP - ChØ sè dÎo V - ThÓ tÝch. L - ChiÒu dµi, nhÞp, khÈu ®é (nÕu lµ V - T¶i träng t¹m thêi. b¶n ®¸nh m¸y) (hoÆc I) W- C«ng. L - M00 ®un b|íc W T¶i träng giã. W M«men kh¸ng cña 2. Ch÷ c¸i Latinh viÕt th|êng a - Kho¶ng c¸ch, kÝch th|íc e - T©m sai (cña lùc) a -Gia tèc (dµi) e - HÖ sè rçng a - HÖ sè dÉn nhiÖt ®é f - TÇn så dao ®éng b - HÖ sæ ho¹t tÝnh nhiÖt cña vËt liÖu f - §é uèn, ®é vång hay b - ChiÒu réng g - Gia tèc träng tr|êng c - Lùc dÝnh ®¬n vÞ cña ®Êt g- T¶i träng ph©n bæ th|êng xuyªn c - NhiÖt dung riªng h - chiÒu cao c - VËn tèc ©m i - §é dèc c - HÖ sè cè kÕt i - B¸n kÝnh qu¸n tÝnh cña khèi l|îng
 9. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3986 : 1985 d - ChiÒu s©u i - B¸n kÝnh qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn d - §|êng kÝnh i - §é dèc bÒ mÆt tho¸ng cña dßng ch¶y k - HÖ sè cøng s - chiÒu dµi ®o¹n ®|êng (cong) k - HÖ sè thÊm s - §é lón (sôt) cña nÒn k - HÖ sæ truyÒn nhiÖt t - ChiÒu dµy l - ChiÒu dµi, nhÞp, khÈu ®é (hoÆc L) - Thêi gian m - M«men uèn trªn ®¬n vÞ chiÒu dµi t - NhiÖt ®é hay chiÒu réng t - M«men xo¾n trªn ®¬n vÞ chiÒu dµi hay chiÒu réng m - HÖ sè l|u l|îng cña ®Ëp trµn u - Chu vi m - Khèi l|îng u - ChuyÓn vÞ thµnh phÇn cña ®iÓm theo ph|¬ng trôc x mv - HÖ sè thay ®æi thÓ tÝch v - VËn tèc dßng ch¶y n - TÇn sæ quay, vßng quay trong ®¬n v - VËn tèc (dµi) vÞ thêi gian v - T¶i träng ph©n bè t¹m thêi n - Lùc däc trªn ®¬n vÞ chiÒu dµi hay v - ChuyÓn vÞ thµnh phÇn cña chiÒu réng ®iÓm theo ph|¬ng trôc y n - HÖ sè nh¸m x - ChiÒu cao vïng chÞu nÐn cña tiÕt diÖn n - §é rçng x - ChØ sè thuû lùc cña lßng dÉn p - ¸p su¾t, ¸p lùc z - C¸nh tay ®ßn néi ngÉu lùc p - ¸p suÊt riªng ph¸n cña h¬i n|íc WL - Giíi h¹n ch¶y p - ¸p suÊt ©m Wp - Giíi h¹n dÎo, giíi h¹n l¨n q - Lùc ngang trªn ®¬n vÞ chiÒu dµi hay Z - ChuyÓn vÞ thµnh phÇn cña ®iÓm chiÒu réng theo ph|¬ng trôc z q - L|u l|îng riªng cña dßng ch¶y Z - §é Èm cña ®Êt q - MËt ®é dßng nhiÖt Z - M« ®un vËn tèc(®Æc tr|ng vËn tèc) r - B¸n kÝnh r - Kho¶ng c¸ch tíi lâi s - B|íc Z - T¶i träng giã ph©n bè 3. Ch÷ c¸i Hy L¹p viÕt hoa ) - §é Èm tuyÕt ®èi ) - Quang th«ng 4. Ch÷ c¸i Hy L¹p viÕt th|êng
 10. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3986 : 1985 a - Gia tèc giã H - BiÕn d¹ng dµi t|¬ng ®èi a - HÖ så hót Èm H - HÖ sè co hÑp a - HÖ sè në dµI H - HÖ sè thÊm kh«ng khÝ a - HÖ sè to¶ nhiÖt K - HÖ sè hiÖu dông a - HÖ så hÊp thô ¸nh s¸ng K - §é nhít ®éng lùc E - HÖ så në thÓ tÝch v - Gãc quay, gãc xo¾n E - HÖ sæ chãi O - ChiÒu dµi sãng J - Träng l|îng riªng, träng l|îng O - §é m¶nh, ®é mÒm J - HÖ sè tin cËy, hÖ så an toµn O - HÖ sè dÉn nhiÖt J - Gãc tr|ît P - HÖ sè ma s¸t J - ChuyÓn vÞ gãc t|¬ng ®èi P - HÖ sè cèt thÐp J - Gradien vËn tèc Q - HÖ sè Po¸t x«ng G - HÖ så dÔ biÕn d¹ng Q - §é nhít ®éng G - HÖ sè thÊm h¬i n|íc U - §é cong G - øng suÊt ph¸p tuyÕn U - MËt ®é khèi l|îng riªng G - Søc c¨ng bÒ mÆt U - HÖ sè ph¶n x¹ ¸nh s¸ng W - øng suÊt tiÕp tuyÕn M - Gãc ma s¸t trong, gãc m¸I tù nhiªn W - HÖ sè xuyªn s¸ng M - HÖ sè vËn tèc ch¶y M - Gãc quay M - §é Èm t|¬ng ®åi cña kh«ng khÝ M - HÖ så uèn däc Z - VËn tèc gãc M - Gãc ma s¸t trong cña ®Êt Z - TÇn sè gãc 5. ChØ sè mét ch÷ a - Cèt thÐp cøng i - Bªn trong (hoÆc int) a - DiÖn tÝch j - Sè ngµy a - Kh«ng khÝ k - §Æc tr|ng a - T¶i träng ®Æc biÖt l - Däc b - Bª t«ng m - M«men b - C¶ b×, th« nguyªn (hoÆc br) m - Trung b×nh (hoÆc mt) c - NÐn n - Chøc n¨ng cña kÕt cÊu d - TÝnh to¸n n - Lùc däc e - Giíi h¹n ®µn håi n - TÞnh, kh«ng b×, thu hÑp (hoÆc nt) e - NgoµI (hoÆc ext) p - ¸p suÊt, ¸p lùc f - B¶n c¸nh dÇm p - C«ng suÊt
 11. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3986 : 1985 f - Lùc p - Cèt thÐp cã øng lùc f - Ma s¸t p - cùc f - T¶i träng p - Giíi h¹n dÎo g - B¶o ®¶m p - Lùc øng suÊt tr|íc g - T¶i träng th|êng xuyªn q - Lùc ngang h - N»m ngang r - D| s - Cèt thÐp kh«ng øng lùc v - T¶I träng t¹m thêi s - Néi lùc, øng lùc v - ThÓ tÝch s PhÇn h¹t cøng cña ®Êt v - Th¼ng ®øng t - KÐo x - Ph|¬ng trôc x t - Ngang y - Giíi h¹n ch¶y t - NhiÖt ®é (hoÆc tem) y - Ph|¬ng trôc y t - Thêi gian z - Ph|¬ng trôc z t - Xo¾n (hoÆc tor) Z - B¶n bông dÇm u – Giíi h¹n, biªn Z - N|íc Z - T¶i träng giã 5. ChØ sè hai vµ ba ch÷ abs - TuyÖt ®èi nom - Danh nghÜa, ®Þnh møc br - C¶ b×, th«, nguyªn (hoÆc b) nt - TÞnh, kh«ng b×, thu hÑp (hoÆc n) cal - TÝnh to¸n obs - Quan tr¾c cr - Tíi h¹n oed - NÐn ef - HiÖu qu¶ pl - DÎo el - §µn håi pr - Giíi h¹n tØ lÖ eq - T¸c ®éng ®éng ®Êt rel - T|¬ng ®èi est - §¸nh gi¸ red - Rót gän, qui ®æi est - Ngoµi (hoÆc e) sdm - Cho phÐp inf - D|íi ser - Khai th¸c sö dông int - trong (hoÆc i) sup - Trªn lim - Giíi h¹n tem - NhiÖt ®é (hoÆc t) max - Cùc ®¹i tot - Tæng min - Cùc tiÓu tor - Xo¾n (hoÆc t) mt - Trung b×nh (hoÆc m) var - BiÕn thiªn
Đồng bộ tài khoản