TCVN 3992 1985

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
134
lượt xem
26
download

TCVN 3992 1985

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 3992 1985. Sản phẩm thuỷ tinh dùng trong xây dựng. Thuật ngữ - Định nghĩa. Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm thuỷ tinh dùng trong xây dựng, qui định các thuật ngữ và định nghĩa để sử dụng trong tài liệu kỹ thuật, tài liệu chuyên môn. giáo trình, sổ tay tra cứu và trong hợp tác khoa hoc kỹ thuật và kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 3992 1985

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3392: 1985 S¶n phÈm thuû tinh dïng trong x©y dùng ThuËt ng÷ - §Þnh nghÜa Glass products in building. Terminology - definitions Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho s¶n phÈm thuû tinh dïng trong x©y dùng, qui ®Þnh c¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa ®Ó sö dông trong tµi liÖu kü thuËt, tµi liÖu chuyªn m«n. gi¸o tr×nh, sæ tay tra cøu vµ trong hîp t¸c khoa hoc kü thuËt vµ kinh tÕ ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Thø tù ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa 01 KÝnh tÊm KÝnh ®|îc s¶n xuÊt cã d¹ng tÊm ph¼ng cã chiÒu dµy nhá so víi chiÒu dµi vµ chiÒu réng 02 KÝnh tÊm mµi KÝnh tÊm ®|îc gia c«ng b»ng ph|¬ng ph¸p mµi vµ ®¸nh bãng c¬ häc, bãng cã bÒ mÆt ph¼ng song song vµ kh«ng g©y biÕn d¹ng quang häc trong ¸nh s¸ng ph¶n x¹ 03 KÝnh tÊm kÐo KÝnh tÊm ®|îc s¶n xuÊt b»ng ph|¬ng ph¸p kÐo kh«ng gia c«ng 04 KÝnh tÊm mµi KÝnh tÊm ®|îc s¶n xuÊt b»ng thuû tinh trªn bÒ mÆt kim lo¹i nãng bãng b»ng nhiÖt ch¶y trong m«i tr|êng b¶o vÖ, ®|îc ®iÒu khiÓn b»ng nhiÖt ®é (kÝnh tÊm ®|îc s¶n xuÊt b»ng ph|¬ng ph¸p Float) 05 KÝnh tÊm c¸n KÝnh tÊm ®|îc s¶n xuÊt b»ng thuû tinh c¸n liªn tôc gi÷a hai trôc hoÆc c¸n gi¸n ®o¹n trªn bµn b»ng mét trôc 06 KÝnh tÊm v¨n KÝnh tÊm c¸n kh«ng mÇu hay cã mÇu, cã v©n hay næi trªn bÒ mÆt t¹o hoa bëi trôc c¸n kh¾c hoa 07 KÝnh tÊm cèt KÝnh tÊm c¸n kh«ng mÇu hay cã mÇu víi l|íi thÐp l¨n trªn kÝnh, cã thÐp mÆt nh½n hay cã v©n hoa 08 KÝnh tÊm c¸n KÝnh tÊm c¸n trong suèt, mµu s÷a hoÆc cã mµu, mét mÆt nh½n vµ mét ®ôc mÆt kia cã gîn khÝa nhá 09 KÝnh tÊm mê KÝnh tÊm cã mét mÆt nh¸m cho ¸nh s¸ng xuyªn qua nh|ng kh«ng trong suèt 10 KÝnh b¨ng gi¸ KÝnh tÊm cã v¨n hoa kh«ng lÆp l¹i trªn mét mÆt gièng nh| ®|îc phñ líp hoa b¨ng 11 G|¬ng KÝnh tÊm cã mét mÆt phñ líp kim lo¹i cã ®é ph¶n chiÕu cao víi líp phñ b¶o vÖ bªn ngoµi 12 Viªn kÝnh èp Viªn kÝnh ®ôc, kh«ng mµu hay cã mµu, cã h×nh d¹ng vµ kÝch th|íc nhÊt ®Þnh dïng ®Ó èp t|êng 13 Viªn èp Mozaic Viªn èp Mozaic b»ng thuû tinh ®ôc kh«ng mµu hay cã mµu, ®|îc xÕp d¸n trªn giÊy hay r¶i ®Òu dïng ®Ó èp t|êng 14 KÝnh tÊm chèng KÝnh tÊm lµm gi¶m ®é xuyªn toµn bé hoÆc tõng vïng quang phæ bøc n¾ng x¹ cña mÆt trêi - KÝnh tÊm hÊp thô nhiÖt - KÝnh tÊm t¹o mÇu b»ng ®iÖn ho¸ - KÝnh tÊm ph¶n x¹ nhiÖt 15 KÝnh tÊm hÊp KÝnh tÊm mµu lµm gi¶m ®é xuyªn quang vïng hång ngo¹i cña quang thô nhiÖt phæ 16 KÝnh tÊm t¹o KÝnh tÊm chèng n¾ng ®|îc lµm nh½n b»ng gia nhiÖt cã líp bÒ mÆt mÇu b»ng ®iÖn ®|îc nhuém mµu b»ng ph|¬ng ph¸p diÖn ho¸ ®Ó lµm gi¶m ®é xuyªn
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3392: 1985 ho¸ quang trong vïng hång ngo¹i, vïng nh×n thÊy vµ vïng tö ngo¹i cña quang phæ 17 KÝnh tÊm ph¶n KÝnh tÊm chèng n¾ng cã líp phñ máng trong suèt lµm t¨ng kh¶ n¨ng x¹ nhiÖt ph¶n x¹ ë vïng hång ngo¹i cña quang phæ 18 KÝnh tÊm tr¸ng KÝnh l¾p vµo cöa chiÕu s¸ng cã mét mÆt phñ líp men ®á vµ ®|îc gia men, t«i c«ng nhiÖt ®Ó kÝnh bÒn thªm vµ lµm t¨ng ®é bÒn mµu trªn bÒ mÆt 19 TËp kÝnh nhiÒu KÝnh dïng ®Ó l¾p vµo lç cöa chiÕu s¸ng cña nhµ gåm 2 hoÆc vµi tÊm líp kÝnh ®|îc liªn kÕt víi nhau b»ng c¸c tÊm v¸ch sao cho gi÷a chóng t¹o nªn c¸c kho¶ng kÝn chøa khÝ kh« 20 Ngãi thuû tinh S¶n phÈm s¶n xuÊt theo ph|¬ng ph¸p Ðp dïng lµm m¸i lÊy ¸nh s¸ng cho nhµ 21 G¹ch thuû tinh G¹ch thuû tinh kh«ng mµu hoÆc cã mµu dïng ®Ó lµm kÕt cÊu bao che thÊu quang cña nhµ. G¹ch thuû tinh ®|îc ph©n chia ra: - G¹ch rçng cã kho¶ng kh«ng khÝ kÝn ®|îc ghÐp b»ng 2 nöa viªn g¹ch - G¹ch rçng cã kho¶ng kh«ng khÝ në - G¹ch ®Æc kh«ng cã khoang 22 Thuû tinh bät VËt liÖu ë dang bät thuû tinh ®«ng cøng nhiÒu lç nhá kÝn chøa hçn hîp khÝ kh¸c nhau ®|îc s¶n xuÊt theo d¹ng khèi hay viªn dïng ®Ó c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt 23 Bãng thuû tinh VËt liÖu ë d¹ng khèi xèp b»ng c¸c sîi thuû tinh s¾p xÕp lén xén v« h|íng cã ®|êng kÝnh tõ 1 + 352m, cã c¸c giät h×nh cÇu dïng ®Ó c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt 24 TÊm sîi thuû S¶n phÈm cã d¹ng líp dÇy, ®Òu, gåm c¸c sîi thuû tinh s¾p xÕp lén tinh xén v« h|íng dïng chÊt dÝnh kÕt, ®Ó lµm vËt liÖu c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt 25 KÝnh h×nh S¶n phÈm b»ng thuû tinh kh«ng mµu hay cã mµu ®|îc s¶n xuÊt theo ph|¬ng ph¸p c¸n liªn tôc cã tiÕt diÖn h×nh ch÷ nhËt khÐp kÝn hay h×nh ch÷ U kh«ng cã cèt hay cã cèt b»ng sîi kim lo¹i dïng ®Ó thiÕt lËp c¸c bé phËn ng¨n c¸ch thÊu quang cña nhµ 26 KÝnh gia c|êng TÊm kÝnh ®· t«i ®|îc gia c«ng thµnh vµ c¾t gãc ®Ó liªn kÕt vµo phô (thuû tinh t«i) tïng kim lo¹i dïng lµm cöa ®i vµ gian bµy hµng 27 KÝnh nhiÒu líp KÝnh tÊm gåm hai hoÆc vµi tÊm kÝnh ®|îc g¾n víi nhau theo kh¾p bÒ mÆt b»ng mµng p«lime
Đồng bộ tài khoản