TCVN 4031 1985

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
204
lượt xem
60
download

TCVN 4031 1985

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4031 1985, Xi măng- phương pháp xác định độ dẻo têu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4031 1985

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN  4031:1985  Nhãm H Xi m¨ng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é dÎo tiªu chuÈn, thêi gian ®«ng kÕt vμ tÝnh æn ®Þnh thÓ tÝch Cements - Method for determinatoin of standard workability setting time and volume stability Tiªu chuÈn nμy ban hμnh ®Ó thay thÕ TCVN 140: 1964, phÇn II vμ III. 1. X¸c ®Þnh ®é dÎo tiªu chuÈn cña hå xi m¨ng 1.1. ThiÕt bÞ Dông cô Vika Dông cô Vika (h×nh1) gåm mét thanh ch¹y h×nh trô b»ng kim lo¹i ®−îc di chuyÓn tù do qua lç tr−ît (2). Muèn gi÷ thanh ch¹y ë ®é cao cÇn thiÕt th× vÆn vÝt (3). Trªn thanh ch¹y cã g¾n kim (4) ®Ó ®o sù chuyÓn ®éng cña thanh ch¹y trªn th−íc chia ®é (5), g¾n chÆt vμo gi¸. Mçi v¹ch cña th−íc dμi 1mm. Khi x¸c ®Þnh ®é dÎo tiªu chuÈn cña hå xi m¨ng th× g¾n kim to ( =10 0,lmm) vμo thanh ch¹y. Khi x¸c ®Þnh thêi gian ®«ng kÕt cña hå xi m¨ng th× thay kim to b»ng kim nhá ( = 1,1 0,04 mm) §Çu kim to h×nh (2) ph¶i lμm b»ng thÐp kh«ng gØ mμi nh½n mÆt ngoμi, kim nhá h×nh (3) ph¶i lμm b»ng thÐp cøng, kh«ng gØ, kh«ng bÞ cong, mμi nh½n mÆt ngoμi (’5), dÇu kim to vμ kim nhá ph¶i s¹ch. Khèi l−îng cña bé phËn chuyÓn ®éng ph¶i b»ng 30 2 gam. Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN  4031:1985  Khèi l−îng cña bé phËn chuyÓn ®éng khi thay kim to b»ng kim nhá ph¶i gi÷ nguyªn kh«ng ®æi, b»ng c¸ch g¾n thªm vËt nÆng (9) vμo phÝa trªn kim nhá. Vμnh kh©u cña dông cô Vika (h×nh 4) ph¶i lμm b»ng thÐp kh«ng gØ, b»ng chÊt dÎo hoÆc thuû tinh: Ch¶o h×nh chám cÇu (h×nh 5) dïng ®Ó trén xi m¨ng ph¶i lμm b»ng thÐp kh«ng gØ, ®ång hoÆc gang; Bay (h×nh 6) dïng ®Ó trén hå xi m¨ng ph¶i lμm b»ng thÐp kh«ng gØ, hoÆc ®ång; C©n kÜ thuËt cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,l g; èng ®ong 250 ml cã v¹ch chia mm; Dao thÐp kh«ng gØ hoÆc dao b»ng thÐp; TÊm kim lo¹i h×nh trßn cã ®−êng kÝnh 80 2 mm; §ång hå bÊm gi©y hoÆc ®ång hå c¸t. 1.2. TiÕn hμnh thö: 1.2.1. MÉu xØ m¨ng ®Ó thö ®−îc chuÈn bÞ theo TCVN 4029: 1985. 1.2.2. Tr−íc khi tiÕn hμnh thö ph¶i kiÓm tra thanh ch¹y cña dông cô Vika cã chuyÓn ®éng tù dä hay kh«ng vμ kiÓm tra kim theo v¹ch sè kh«ng (O) trªn th−íc chia ®é khi kim Vika t× lªn tÊm kim lo¹i. NÕu kim kh«ng chØ ®óng v¹ch sè kh«ng th× ph¶i ®iÒu chØnh vÞ trÝ cña th−íc chia ®é cho chÝnh x¸c. Tr−íc khi thö ph¶i quÐt mét líp dÇu nhên máng vμo vμnh kh©u vμ tÊm kim lo¹i ®Æt quÐt d−íi kh©u. 1.2.3. Dïng c©n kÜ thuËt c©n 400 g xi m¨ng cho vμo ch¶o ®· ®−îc lau s¹ch b»ng vμi Èm dïng bay lμm thμnh héc ë gi÷a, ®æ n−íc vμo, (n−íc ®æ vμo ph¶i −íc l−îng ®Ó cã ®é dÎo tiªu chuÈn cña hå xi m¨ng) vμ chØ ®æ mét lÇn. Page 2 
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN  4031:1985  §æ n−íc xong dïng bay vun xi m¨ng vμo. Sau 30 gi©y khi n−íc thÊm hÕt vμo xi m¨ng, b¾t ®Çu dïng bay ®Ó trén. §Çu tiªn trén nhÑ, sau x¸t m¹nh theo chiÒu chÐo gãc. Thêi gian trén vμ x¸t lμ 5 phót kÓ tõ lóc n−íc ®æ vμo xi m¨ng. NÕu trén b»ng m¸y th× ph¶i theo ®óng chØ dÉn sö dông cña m¸y. 1.2.4. Ngay sau khi trén hå xong, dïng bay xóc mét lÇn hå xi m¨ng ®ã ®æ ®Çy kh©u Vika, l¾c vμnh kh©u vμ ®Ëp nhÑ tÊm kim lo¹i xuèng bμn tõ 3 - 6 ph¸t, sau ®ã dïng dao ®· lau s¹ch, lau b»ng vμi Èm g¹t b»ng miÖng kh©u vμ ®Æt ngay kh©u ®ã vμo dông cô Vika. H¹ kim Vika xuèng, s¸t mÆt hå råi vÆn vÝt l¹i, sau ®ã th¸o vÝt ra, cho kim r¬i xuèng tù do. Sau 30 gi©y tõ khi th¸o vÝt, tÝnh ®é chäc s©u cña kim to trong hå xi m¨ng theo th−íc chia ®é. Trong thêi gian thö kh«ng ®−îc ch¹m vμo kh©u vμ dông cô Vika. Hå xi m¨ng ®¹t ®−îc ®é dÎo tiªu chuÈn khi kim to cña dông cô Vika r¬i xuèng hå c¸ch tÊm kim lo¹i 5 - 7mm. NÕu ®é dÎo ch−a ®¹t tiªu chuÈn th× ph¶i lμm l¹i mÉu kh¸c víi l−îng n−íc kh¸c vμ thö l¹i tõ ®Çu. L−îng n−íc tiªu chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh ®é dÎo tiªu chuÈn ®−îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m so víi khèi l−îng mÉu xi m¨ng, cã ®é chÝnh x¸c 0,25% vμ ph¶i ghi vμo sæ theo dâi thÝ nghiÖm. 2. X¸c ®Þnh thêi gian ®«ng kÕt 2.1. ThiÕt bÞ. Dông cô Vika (theo ®iÒu 1.1); §ång hå b¸m gi©y hay ®ång hå c¸t; C©n kÜ thuËt cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,lg. 2.2. TiÕn hμnh thö Tr−íc khi tiÕn hμnh thö ph¶i kiÓm tra dông cô Vika (nh− quy ®Þnh ë ®iÒu 1.2.2.) Ngoμi ra cßn ph¶i kiÓm tra ®é s¹ch vμ ®é cong vªnh cña kim nhá. 2.2.1. Dïng l−îng n−íc tiªu chuÈn ®· ®−îc x¸c ®Þnh ë ®iÒu l.2.4. ®Ó trén hå xi m¨ng. Hå xi m¨ng dõng ®Ó x¸c ®Þnh thêi gian ®«ng kÕt ®−îc tiÕn hμnh theo ®óng quy ®Þnh ë ®iÒu 12.3. §Æt kh©u chøa mÉu thö vμo dông cô Vika, h¹ kim nhá xuèng s¸t mÆt hå xi m¨ng råi vÆn chÆt vÝt l¹i, sau ®ã më vÝt cho thanh ch¹y r¬i tù do xuèng mÆt hå xi m¨ng. Lóc ®Çu, khi hå xi m¨ng cßn ë tr¹ng th¸i dÎo th× cho phÐp ®ì nhÑ thanh ch¹y ®Ó kim khái r¬i m¹nh xuèng tÊm kim lo¹i ®¸y kh©u khi hå xi m¨ng b¾t ®Çu qu¸nh ®Æc th× cho thanh ch¹y vμ kim r¬i tù do xuèng hå xi m¨ng mét lÇn. Trong thêi gian thö cÇn di chuyÓn vμnh kh©u mÉu ®Ó kim r¬i vμo hå lÇn sau kh«ng trïng vμo lç ®· r¬i lÇn tr−íc. Sau mét lÇn r¬i vμo hå xi m¨ng kim ph¶i ®−îc lau s¹ch. Khi thö ph¶i ®Æt kh©u ë n¬i kh«ng cã giã thæi m¹nh vμ kh«ng bÞ va ch¹m. 2.2.2. Thêi gian b¾t ®Çu ®«ng kÕt lμ thêi gian tÝnh tõ lóc ®æ n−íc ®Õn lóc r¬i kim xuèng hå xi m¨ng c«n c¸ch tÊm kim lo¹i ®¸y kh©u l - 2 mm. Thêi gian kÕt thóc ®«ng kÕt lμ thêi gian tÝnh tõ lóc ®æ n−íc ®Õn lóc kim r¬i kim xuèng mÆt hå xi m¨ng kh«ng thÓ s©u qu¸ l - 2 mm. 3. X¸c ®Þnh tÝnh æn ®Þnh thÓ tÝch cña xi m¨ng ph−¬ng ph¸p träng t¶i 3.1. ThiÕt bÞ Ch¶o h×nh chám cÇu (theo ®iÒu 1.1); Bay trén mÉu (theo ®iÒu l.l); Page 3 
  4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN  4031:1985  Thïng luéc mÉu cã ®iÒu chØnh mùc n−íc; Trong thïng cã ®Æt tÊm l−íi ch¾n c¸ch ®¸y thïng chõng 2 - 5cm mùc n−íc trong thïng ph¶i ngËp c¸c mÉu thö kho¶ng 4 - 6cm (h×nh7); Thïng d−ìng hé cã n¾p ®Ëy ®Ó b¶o d−ìng c¸c mÉu thö tr−íc khi ®un s«i (h×nh 8) - Thïng ®−îc lμm b»ng thÐp tr¸ng kÏm, hoÆc bª t«ng trong thïng ®Æt mét tÊm ch¾n ®Ó s¾p c¸c mÉu thö. D−íi tÊm l−íi lu«n lu«n cã n−íc. 3.2. TiÕn hμnh thö 3.2.1. Dïng c©n kÜ thuËt c©n 300g xi m¨ng. ChuÈn bÞ hå cã ®é dÎo tiªu chuÈn theo ®iÒu 12 cña tiªu chuÈn nμy. C©n 4 khèi hå, víi khèi l−îng 75g mét khèi nÆn thμnh h×nh cÇu, ®Æt lªn tõng tÊm kÝnh hoÆc tÊm ®ång ®· ®−îc lau s¹ch b»ng dÇu nhên råi rung ®Ëp tÊm kÝnh hoÆc tÊm ®ång ®ã ®Õn khi c¸c mÉu thö thμnh h×nh trßn dÑt cã ®−êng kÝnh 7 -8cm. BÒ dμy chÝnh gi÷a chõng 1cm. Dïng dao lau −ít miÕt tõ c¹nh vμo gi÷a cho mÐp c¸c mÉu thö gän mÆt vμ nh½n. §Æt c¸c mÉu thö ®ã vμo thïng d−ìng hé ®Ëy n¾p kÝn trong 24 2 giê kÓ tõ lóc chÕ t¹o mÉu. 3.2.2. Sau 24 2giê th× lÊy mÉu ra khái thïng, t¸ch mÉu khái c¸c tÊm kÝnh hoÆc ®ång vμ ®Æt hai mÉu lªn tÊm l−íi trªn, hai mÉu lªn tÊm l−íi d−íi trong thïng luéc mÉu. N©ng nhiÖt ®é cña n−íc trong thïng luéc lªn ®Õn l000C trong vßng 30 - 45 phót vμ gi÷ nhiÖt ®é l000C trong 4 giê. §Ó nguéi mÉu trong thïng ®Õn nhiÖt ®é cña phßng thÝ nghiÖm råi ®em ra quan s¸t mÆt ngoμi cña c¸c mÉu thö. 3.2.3. Xi m¨ng ®−îc coi lμ phï hîp víi c¸c yªu cÇu vÒ tÝnh æn ®Þnh thÓ tÝch, nÕu mÆt trªn c¸c mÉu sau khi thö kh«ng thÊy nh÷ng vÕt nøt ch¹y xuyªn t©m ra ®Õn mÐp, vÕt nøt r¹n ch©n chim, ®ång thêi kh«ng thÊy mÉu thö bÞ vªnh hoÆc bÞ në to ra. Muèn x¸c ®Þnh xem c¸c mÉu thö cã bÞ vªnh hay kh«ng th× lÊy th−íc ®Æt lªn mÆt ph¼ng d−íi cña c¸c mÉu thö. Chó thÝch: TÝnh æn ®Þnh thÓ tÝch cã thÓ x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p L¬sat¬liª tuú theo yªu cÇu kÜ thuËt vμ ®iÒu kiÖn trang bÞ cña c¬ së (xem phô lôc). Page 4 
  5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN  4031:1985  Phô lôc X¸c ®Þnh tÝnh æn ®Þnh thÓ tÝch cña xi m¨ng b»ng ph−¬ng ph¸p L¬sat¬lie 1. ThiÕt bÞ Khu«n L¬sat¬liª (h×nh 9); - Khu«n ®−îc lμm b»ng ®ång thau hoÆc thÐp kh«ng gØ. Khe hë gi÷a hai mÐp khu«n kh«ng lín h¬n 0,5mm Chó ý: KiÓm tra dông cô khi chÕ t¹o ph¶i g¾n chÆt mét cμng cña khu«n vμo mét vËt cè ®Þnh vμ ë vÞ trÝ n»m ngang cßn cμng kia ®Ó tù do theo ph−¬ng th¼ng ®øng vμ treo vμo ®iÓm g¾n gi÷u cμng vμ khu«n mét vËt cã khèi l−îng 300g, nÕu ®Çu cμng uèn xuèng kh«ng qu¸ 15 - 20 mm th× khu«n L¬sat¬liª coi nh− ®¶m b¶o tèt; C©n kÜ thuËt cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,lg. 2. TiÕn hμnh thö vμ tÝnh kÕt qu¶ 2.1. Dïng c©n kÜ thuËt c©n 100g xi m¨ng, trén hå xi m¨ng theo ®iÒu l.2 cña tiªu chuÈn nμy. 2.2. Cho hå xi m¨ng ®ã vμo ®Çy khu«n ®· ®−îc lau s¹ch b»ng dÇu nhên, ®Æt trªn tÊm kÝnh gi÷ cho mÐp khu«n s¸t vμo nhau. Dïng dao g¹t ph¼ng mÆt hå cho s¸t mÆt khu«n råi lÊy mét miÕng kÝnh ®Æt phñ lªn nã. 2.3. §o kho¶ng c¸ch gi÷a hai cμng khu«n råi ®Æt vμo thïng d−ìng hé 24 2 giê (ghi vμo sæ theo dâi thÝ nghiÖm). 2.4. Sau 24 2 giê lÊy ra ®o kho¶ng c¸ch gi÷a hai cμng khu«n lÇn thø hai (ghi vμo sæ theo dâi thÝ nghiÖm). 2.5. Cho khu«n chøa mÉu vμo thïng luéc mÉu, ®un s«i trong 4 giê liÒn, lÊy ra ®o kho¶ng c¸ch gi÷a hai cμng khu«n lÇn thø ba (ghi vμo sæ theo dâi thÝ nghiÖm). Page 5 
  6. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN  4031:1985  2.6. HiÖu sè ®o kho¶ng c¸ch gi÷a lÇn thø hai vμ lÇn thø nhÊt lμ ®é në cña xi m¨ng trong m«i tr−êng Èm. HiÖu sè ®o kho¶ng c¸ch gi÷a lÇn thø ba vμ lÇn thø nhÊt lμ ®é në toμn bé cña xi m¨ng. Page 6 
Đồng bộ tài khoản