tcvn 4036 1985

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
259
lượt xem
91
download

tcvn 4036 1985

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tcvn 4036 1985, Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng –kí hiệu đường ống trên hệ thống kĩ thuật vệ sinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tcvn 4036 1985

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                   TCVN  4036:1985  Nhãm H HÖ thèng tμi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng KÝ hiÖu ®−êng èng trªn hÖ thèng kÜ thuËt vÖ sinh System of documents for building design Symbols for pipelines of sanitary engineering system Tiªu chuÈn nμy ®−îc ¸p dông khi lËp c¸c b¶n vÏ kÜ thuËt vÖ sinh (phÇn cÊp tho¸t n−íc vμ th«ng giã cÊp nhiÖt). Ngoμi viÖc tu©n theo nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy cÇn ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh cã liªn quan. 1. Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh kÝ hiÖu ®−êng èng trªn bn vÏ hÖ thèng kÜ thuËt vÖ sinh (m¹ng l−íi cÊp tho¸t n−íc vμ th«ng giã cÊp nhiÖt, hÖ thèng s−ëi, th«ng giã, ®iÒu hßa kh«ng khÝ) cña xÝ nghiÖp, nhμ vμ c«ng tr×nh trong tÊt c c¸c ngμnh c«ng nghiÖp cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. 2. KÝ hiÖu ®−êng èng trªn b¶n vÏ gåm hai lo¹i : KÝ hiÖu ®−êng èng b»ng h×nh vÏ ; KÝ hiÖu ®−êng èng b»ng ch÷ sè. Lo¹i kÝ hiÖu nμy biÓu thÞ chøc n¨ng cña ®−êng èng vμ chÊt (chÊt láng, khÝ, ) chuyÓn ®éng trong èng. 3. §èi víi c¸c ®o¹n èng nh×n thÊy trªn b¶n vÏ cÇn thÓ hiÖn b»ng nÐt liÒn ®Ëm vÏ theo trôc èng, ®èi víi c¸c ®o¹n èng kh«ng nh×n thÊy (èng ®Æt ngÇm, èng ®Æt trong r·nh kÝn ) ®−îc thÓ hiÖn b»ng nÐt ng¾t. §èi víi c¸c ®o¹n èng ®· cã s½n còng kÝ hiÖu theo c¸c quy ®Þnh trªn song thªm phÇn g¹ch chÐo nhá trªn ®−êng èng. ThÝ dô :   Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                   TCVN  4036:1985  4. KÝ hiÖu ®−êng èng b»ng ch÷ - sè lÊy theo b¶ng 1 B¶ng 1 Tªn gäi KÝ hiÖu   Page 2 
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                   TCVN  4036:1985  1. §−êng èng cÊp n−íc a- KÝ hiÖu chung b- §−êng èng cÊp n−íc sinh ho¹t c- §−êng èng cÊp n−íc CO C1 ch÷a ch¸y C2 d- §−êng èng cÊp n−íc s¶n xuÊt KÝ hiÖu chung C3 §−êng èng cÊp n−íc tuÇn hoμn, cÊp ®Õn C4 §−êng èng cÊp n−íc tuÇn hßan, thu håi C5 N−íc ®· lμm mÒm C6 N−íc s«ng C7 N−íc s«ng ®· l¾ng trong C8 N−íc ngÇm C9 Chó thÝch : Tr−êng hîp ®−êng èng cÊp n−íc sinh ho¹t hay ®−êng èng cÊp n−íc s¶n xuÊt ®ång thêi lμ ®−êng èng cÊp n−íc ch÷a ch¸y th× kÝ hiÖu nh− quy ®Þnh trong môc 1. §−êng èng cÊp n−íc, song ph¶i cã chó thÝch thªm trªn b¶n vÏ. 2. Tho¸t n−íc. a- KÝ hiÖu chung b- §−êng èng tho¸t n−íc sinh ho¹t c- §−êng èng tho¸t TO T1 n−íc m−a T2 d- §−êng èng tho¸t n−íc s¶n xuÊt KÝ hiÖu chung T3 N−íc nhiÔm bÈn c¬ häc T4 N−íc bïn T5 N−íc bïn lÉn cÆn bÈn N−íc nhiÔm bÈn hãa chÊt N−íc T6 nhiÔm bÈn axit T7 N−íc nhiÔm bÈn kiÒm T8 N−íc nhiÔm bÈn trung tÝnh T9 N−íc nhiÔm bÈn chøa chÊt xianua T10 N−íc nhiÔm bÈn chøa chÊt cr«m T11 3. §−êng èng cÊp nhiÖt a- KÝ hiÖu chung T12 b- §−êng èng cÊp n−íc nãng cho hÖ thèng s−ëi vμ th«ng giã NO (kÓ c¶ ®iÒu hßa kh«ng khÝ) ®ång thêi chung cho c¶ s−ëi, th«ng giã, cÊp n−íc nãng vμ c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ. CÊp ®Õn Thu håi c- §−êng èng cÊp n−íc nãng N1 CÊp ®Õn N2 TuÇn hoμn d- §−êng èng cÊp n−íc nãng cho c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ N3 CÊp ®Õn N4 Thu håi e- §−êng èng CÊp h¬i n−íc Ng−ng tô N5 N6   Page 3 
  4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                   TCVN  4036:1985  5. §èi víi c¸c ®−êng èng thuéc hÖ thèng cÊp n−íc vμ tho¸t n−íc kh«ng quy ®Þnh trong b¶ng trªn th× kÝ hiÖu theo c¸c ch÷ c¸i (C,T) ®· qui ®Þnh trong b¶ng 1. Cßn phÇn sè sÏ lÊy tiÕp theo c¸c sè ®· quy ®Þnh trong b¶ng 1. §èi víi c¸c ®−êng èng cÊp nhiÖt nªu trong b¶ng 1 mμ chÊt t¶i nhiÖt cã c¸c th«ng sè kh¸c nhau ®−îc quy ®Þnh nh− sau: Tõ N11 ®Õn N19 vμ tõ N21 ®Õn N29 cho lo¹i ®−êng èng nªu ë môc 3b; Tõ N31 ®Õn N39 vμ tõ N41 ®Õn N49 cho lo¹i ®−êng èng nªu ë môc 3c; §èi víi c¸c ®−êng èng kh«ng nªu trong b¶ng 1. LÊy theo kÝ hiÖu tõ N91 ®Õn N99 kh«ng phô thuéc vμo chÊt chuyÓn ®éng trong èng vμ th«ng sè cña nã. 6. Tr−êng hîp m¹ng l−íi tho¸t n−íc hay hÖ thèng ng−ng tô n−íc lμ m¹ng l−íi cã ¸p cÇn ghi thªm vμo kÝ hiÖu ch÷ (A). ThÝ dô: T.4A, N.8A. 7. KÝ hiÖu ®−êng èng b»ng ch÷ - sè cã thÓ ghi vμo gi÷a nÐt vÏ ®−êng èng hoÆc ghi ra ngoμi ®−êng èng nh− h×nh 1 vμ h×nh 2. Sè l−îng kÝ hiÖu ch÷ - sè trªn ®−êng èng nªn võa ph¶i, ®Ó ®¶m b¶o hiÓu ®−îc b¶n vÏ, sö dông thuËn tiÖn nh−ng kh«ng r−êm rμ.   Page 4 
Đồng bộ tài khoản