TCVN 4038 1985

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
142
lượt xem
61
download

TCVN 4038 1985

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4038 1985. Thoát nước. Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ và định nghĩa, áp dụng trong công tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và sản xuất thuộc lĩnh vực cấp thoát nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4038 1985

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4038 : 1985 Tho¸t n|íc. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Drainage. Terminology and definitions Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh c¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa, ¸p dông trong c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc, kü thuËt vµ s¶n xuÊt thuéc lÜnh vùc cÊp tho¸t n|íc. Thø ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa tù Kh¸i niÖm chung 1 Tho¸t n|íc 2 N|íc th¶i 3 N|íc sinh ho¹t 4 N|íc m|a 5 N|íc th¶i s¶n xuÊt 6 Nguån tiÕp nhËn n|íc th¶i 7 Nguån n|íc N¬i tËp trung th|êng xuyªn hay t¹m thêi n|íc thiªn nhiªn trªn mÆt ®Êt hay trong c¸c líp ®Êt ®¸ cã chÕ ®é dßng ch¶y 8 Sù nhiÔm bÈn Tho¸t n|íc vµ l|u l|îng n|íc th¶i 9 L|u l|îng n|íc L|îng n|íc th¶i ch¶y qua m¾t c¾t |ít cña dßng ch¶y trong mét ®¬n th¶i vÞ thêi gian 10 HÖ sè kh«ng ®iÒu Tû sè gi÷a l|u l|îng n|íc th¶i lín nhÊt hoÆc nhá nhÊt vµ l|u l|îng hoµ l|u l|îng n|íc n|íc th¶i trung b×nh trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh th¶i 11 Tiªu chuÈn tho¸t L|îng n|íc th¶i cña mét ng|êi dïng n|íc hay cña mét ®¬n vÞ s¶n n|íc phÈm trong mét kho¶ng thêi gian 12 Khu vùc tho¸t n|íc Khu vùc tho¸t n|íc b»ng m¹ng l|íi tho¸t n|íc 13 Thêi gian m|a tÝnh Thêi gian m|a cã c|êng ®é vµ tÇn suÊt nhÊt ®Þnh dïng ®Ó tÝnh to¸n to¸n m¹ng l|íi tho¸t n|íc 14 Chu kú v|ît qu¸ Con sè biÓu thÞ sè trËn m|a cã thÓ x¶y ra trong 1 n¨m cã c|êng ®é c|êng ®é m|a tÝnh qu¸ c|êng ®é tÝnh to¸n to¸n 15 Khu vùc tËp trung Khu vùc tËp trung n|íc th¶i bÒ mÆt ®Ó dÉn ®Õn mét vÞ trÝ trªn m¹ng n|íc th¶i bÒ mÆt tho¸t n|íc 16 HÖ sè dßng ch¶y 17 M« ®un dßng ch¶y L|îng n|íc th¶i ch¶y qua mét ®¬n vÞ diÖn tÝch khu vùc n|íc th¶i trong mét ®¬n vÞ thêi gian 18 Sù x¶ n|íc th¶i Sù x¶ n|íc th¶i tõng ®ît víi thêi gian ng¾n lµm cho l|u l|îng nång tõng ®ît ®é chÊt bÈn t¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ hoÆc ®ång thêi x¶y ra víi c¶ hai tr|êng hîp ®ã 19 §é ®Çy cña m¹ng TØ sè gi÷a chiÒu cao líp n|íc trong ®|êng èng tù ch¶y hay trong l|íi tho¸t n|íc kªnh m|¬ng tho¸t n|íc víi ®|êng kÝnh ®|êng èng hoÆc chiÒu cao kªnh, m|¬ng tho¸t n|íc t¹i ®iÓm tÝnh to¸n cña m¹ng l|íi tho¸t n|íc M¹ng l|íi tho¸t n|íc vµ c¸c c«ng tr×nh trªn m¹ng l|íi 20 M¹ng l|íi tho¸t HÖ thèng ®|êng èng, r·nh hoÆc kªnh m|¬ng tho¸t n|íc vµ c¸c c«ng n|íc tr×nh trªn ®ã ®Ó thu vµ tho¸t n|íc th¶i trªn mét khu vùc nhÊt ®Þnh 21 M¹ng l|íi tho¸t n|íc m|a 22 M¹ng l|íi tho¸t
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4038 : 1985 n|íc th¶i sinh ho¹t 23 M¹ng l|íi tho¸t n|íc th¶i s¶n xuÊt 24 èng gãp tho¸t n|íc §|êng èng cña m¹ng l|íi tho¸t n|íc bªn ngoµi, ®Ó thu vµ tho¸t n|íc th¶i trªn khu vùc tho¸t n|íc 25 Cèng x¶ n|íc m|a §|êng èng ®Ó dÉn n|íc m|a tõ giÕng trµn ®Õn nguån thu nhËn n|íc th¶i 26 M¸ng n|íc ch¶y Mét ®o¹n èng th¼ng trªn èng gãp tho¸t n|íc ®|îc ®Æt víi tèc ®é t¹o xiÕt trªn èng gãp nªn dßng ch¶y rèi vµ lµm tho¸ng n|íc th¶i tho¸t n|íc 27 GiÕng qu¶n lý tho¸t GiÕng ®|îc bè trÝ trªn m¹ng l|íi tho¸t n|íc ®Ó qu¶n lý m¹ng l|íi n|íc tho¸t n|íc 28 GiÕng tho¸t n|íc chuyÓn bËc 29 GiÕng th¨m tho¸t n|íc 30 GiÕng trµn C«ng tr×nh trªn m¹ng l|íi tho¸t n|íc ®Ó x¶ l|îng n|íc m|a trµn vµo nguån tiÕp nhËn n|íc th¶i 31 èng x¶ n|íc th¶i §o¹n ®|êng èng dÉn n|íc th¶i tõ nhµ vµ c«ng tr×nh ra hÖ thèng tho¸t n|íc bªn ngoµi 32 Cèng x¶ n|íc th¶i §o¹n ®|êng èng dÉn n|íc th¶i ®· lµm s¹ch tíi nguån n|íc 33 N¾p cèng x¶ n|íc C«ng tr×nh ®Æt trªn cèng x¶ n|íc th¶i, b¶o vÖ cho cèng x¶ khái bÞ h| th¶i háng 34 GiÕng thu n|íc C«ng tr×nh trªn m¹ng l|íi tho¸t n|íc ®Ó thu n|íc m|a m|a Lµm s¹ch n|íc th¶i - Kh¸i niÖm chung 35 Nhu cÇu «xy cho L|îng «xy ®|îc sö dông ®Ó «xy ho¸ sinh ho¸ c¸c chÊt bÈn trong qu¸ tr×nh sinh ho¸ n|íc th¶i trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh trong n|íc th¶i (NOS) 36 Qu¸ tr×nh lµm s¹ch Qu¸ tr×nh ph©n huû c¸c chÊt h÷u c¬ d|íi t¸c dông cña c¸c vi sinh vËt n|íc th¶i trong trong ®iÒu kiÖn cã «xy cña kh«ng khÝ ®iÒu kiÖn thiÕu khÝ 37 Qu¸ tr×nh lµm s¹ch Qu¸ tr×nh ph©n huû c¸c chÊt h÷u c¬ d|íi t¸c dông cña c¸c vi sinh vËt n|íc th¶i trong trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã «xy cña kh«ng khÝ ®iÒu kiÖn kÞ khÝ 38 Sù «xy ho¸ n|íc th¶i trong qu¸ tr×nh sinh ho¸ 39 Sù hÊp thô «xy vµo n|íc th¶i 40 Sù kho¸ng ho¸ c¸c Qu¸ tr×nh biÕn ®æi c¸c hîp chÊt h÷u c¬ trong n|íc th¶i thµnh c¸c chÊt bÈn trong n|íc chÊt v« c¬ th¶i 41 Sè ng|êi t|¬ng Sè ng|êi qui |íc ®|îc x¸c ®Þnh bëi khèi l|îng hay nång ®é chÊt bÈn ®|¬ng trong n|íc th¶i 42 T¶i träng thuû lùc L|îng n|íc th¶i øng víi 1 ®¬n vÞ diÖn tÝch hay 1 khèi tÝch c«ng tr×nh cña n|íc th¶i trong 1 kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh 43 T¶i träng theo chÊt Khèi l|îng cña chÊt bÈn trong n|íc th¶i øng víi 1 ®¬n vÞ diÖn tÝch bÈn cña n|íc th¶i hay 1 khèi tÝch c«ng tr×nh trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh 44 Sù tuÇn hoµn n|íc Sù dÉn n|íc th¶i ®· lµm s¹ch trë l¹i c¸c c«ng tr×nh trªn tr¹m lµm th¶i s¹ch ®Ó pha lo·ng hoÆc ®Ó ®¶m b¶o l|u l|îng n|íc th¶i qua c¸c c«ng tr×nh ®ã hoÆc dïng vµo c¸c nhu cÇu kh¸c
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4038 : 1985 45 Sù lµm s¹ch n|íc Toµn bé c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ xö lý n|íc th¶i nh»m môc ®Ých th¶i ph©n huû, khö ®éc vµ gi¶m nång ®é c¸c chÊt bÈn 46 Sù lµm s¹ch n|íc Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ lµm s¹ch n|íc th¶i b»ng ph|¬ng ph¸p c¬ häc vµ th¶i b»ng ph|¬ng lý häc ph¸p c¬ häc 47 Sù lµm s¹ch n|íc Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ lµm s¹ch n|íc th¶i dùa vµo kh¶ n¨ng ph©n huû th¶i b»ng ph|¬ng c¸c chÊt bÈn cña c¸c vi sinh vËt ph¸p sinh häc 48 Sù lµm s¹ch n|íc Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ lµm s¹ch n|íc th¶i b»ng ho¸ chÊt th¶i b»ng ph|¬ng ph¸p ho¸ häc 49 Sù lµm s¹ch triÖt ®Ó Sù tiÕp tôc lµm s¹ch n|íc th¶i ®· ®|îc lµm s¹ch ®Ó tiÕp tôc lµm gi¶m mét sè chÊt cßn l¹i trong n|íc th¶i 50 Sù khö trïng n|íc Sù xö lý n|íc th¶i vµ cÆn l¾ng ®Ó diÖt c¸c vi trïng g©y bÖnh th¶i vµ cÆn l¾ng 51 L|îng chÊt bÈn cßn Khèi l|îng chÊt bÈn cßn l¹i trong n|íc th¶i sau khi lµm s¹ch l¹i trong n|íc th¶i 52 Tr¹m lµm s¹ch Toµn bé nhµ, c«ng tr×nh vµ c¸c thiÕt bÞ ®Ó lµm s¹ch n|íc th¶i vµ xö n|íc th¶i lý cÆn Lµm s¹ch n|íc th¶i b»ng ph|¬ng ph¸p c¬ häc 53 Song ch¾n ThiÕt bÞ ®Ó lµm s¹ch c¬ häc n|íc th¶i, ®Ó gi÷ l¹i c¸c chÊt l¬ löng vµ c¸c vËt næi cã kÝch th|íc lín 54 BÓ ®iÒu hoµ n|íc C«ng tr×nh ®Ó ®iÒu hoµ sù dao ®éng vÒ l|u l|îng, nång ®é c¸c chÊt th¶i bÈn hoÆc nhiÖt ®é cña n|íc th¶i 55 BÓ l¾ng c¸t 56 BÓ thu mì 57 BÓ thu dÇu 58 BÓ l¾ng n|íc th¶i C«ng tr×nh ®Ó l¾ng c¸c chÊt bÈn l¬ löng kÓ c¶ bïn trong n|íc th¶i 59 BÓ l¾ng n|íc th¶i lÇn thø nhÊt 60 BÓ l¾ng n|íc th¶i lÇn thø hai 61 ThiÕt bÞ cµo bïn ThiÕt bÞ dïng ®Ó cµo vÐt cÆn vµ bïn l¾ng d|íi ®¸y bÓ l¾ng cÆn 62 CÆn t|¬i cña n|íc CÆn l¾ng tõ bÓ l¾ng lÇn thø nhÊt th¶i 63 BÓ läc ®Ó lµm s¹ch C«ng tr×nh ®Ó läc c¸c chÊt bÈn l¬ löng trong n|íc th¶i b»ng c¸ch cho n|íc th¶i n|íc th¶i ch¶y qua vËt liÖu läc 64 VËt liÖu läc ®Ó lµm VËt liÖu cho vµo bÓ läc s¹ch n|íc th¶i Lµm s¹ch n|íc th¶i b»ng ph|¬ng ph¸p sinh häc 65 BÓ läc sinh häc C«ng tr×nh lµm s¹ch n|íc th¶i ho¹t ®éng theo nguyªn lÝ cho n|íc (bi«phin) th¶i ch¶y qua líp vËt liÖu läc cã mµng sinh vËt 66 BÓ läc sinh häc nhá giät (bi«phin nhá giät)
  4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4038 : 1985 67 BÓ läc sinh häc cao t¶i (bi«phin cao t¶i ) 68 Aer«phin 69 Mµng sinh vËt Mµng ®|îc cÊu t¹o bëi c¸c vi khuÈn vµ c¸c sinh vËt kh¸c trªn mÆt líp vËt liÖu läc, cã kh¶ n¨ng «xy ho¸ vµ kho¸ng ho¸ c¸c chÊt bÈn 70 ThiÕt bÞ l|íi cña bÓ ThiÕt bÞ dïng ®Ó ph©n phèi ®Òu n|íc th¶i trªn mÆt líp vËt liÖu läc läc sinh häc trong bÓ läc sinh häc 71 Sù tiÕp khÝ cho Sù ®|a kh«ng khÝ vµo n|íc th¶i ®Ó t¨ng hµm l|îng «xy trong n|íc n|íc th¶i th¶i 72 C|êng ®é tiÕp khÝ L|u l|îng kh«ng khÝ trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch hay mét ®¬n vÞ khèi cho n|íc th¶i tÝch cña c«ng tr×nh trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh 73 BÓ tiÕp khÝ s¬ bé C«ng tr×nh tiÕp khÝ s¬ bé n|íc th¶i ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ l¾ng cña n|íc th¶i 74 Bïn ho¹t tÝnh Bïn chøa c¸c vi sinh vËt cã kh¶ n¨ng hÊp thu vµ ph©n huû c¸c chÊt bÈn trong n|íc th¶i 75 Bïn ho¹t tÝnh tuÇn hoµn 76 Bïn ho¹t tÝnh d| 77 Tuæi cña bïn ho¹t Kho¶ng thêi gian diÔn ra qu¸ tr×nh phôc håi hoµn toµn bïn ho¹t tÝnh tÝnh trong c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch n|íc th¶i 78 §é t¨ng cña bïn Sù t¨ng khèi l|îng bïn ho¹t tÝnh do sù ho¹t ®éng cña c¸c vi sinh vËt ho¹t tÝnh trong bÓ aer«ten 79 LiÒu l|îng bïn Nång ®é bïn ho¹t tÝnh trong bÓ aer«ten ho¹t tÝnh 80 ChØ sè bïn ho¹t ThÓ tÝch bïn ho¹t tÝnh trong 1 gam cÆn kh« sau 30 phót l¾ng tÝnh 81 T¶i träng bïn ho¹t Khèi l|îng chÊt bÈn tÝnh cho 1 kg cÆn kh« cña bïn ho¹t tÝnh trong tÝnh mét ngµy 82 Sù tuÇn hoµn cña Sù tuÇn hoan cña bïn ho¹t tÝnh tõ bÓ l¾ng lÇn thø 2 sang bÓ aer«ten bïn ho¹t tÝnh 83 HÖ sè tuÇn hoµn TØ sè gi÷a bÓ tÝch bïn ho¹t tÝnh tuÇn hoµn víi l|u l|îng n|íc th¶i cña bïn ho¹t tÝnh trung b×nh trong bÓ aer«ten 84 Sù kh«i phôc bïn Qu¸ tr×nh phôc håi kh¶ n¨ng hÊp thô vµ «xy ho¸ cña bïn ho¹t tÝnh ho¹t tÝnh tuÇn hoµn b»ng ph|¬ng ph¸p tiÕp khÝ 85 Sù tr|¬ng në cña HiÖn t|îng bïn ho¹t tÝnh næi trªn mÆt n|íc th¶i do qu¸ tr×nh lªn men bïn ho¹t tÝnh 86 Hçn hîp bïn ho¹t Hçn hîp n|íc th¶i vµ bïn ho¹t tÝnh tÝnh 87 Aer«ten C«ng tr×nh ®Ó lµm s¹ch n|íc th¶i b»ng ph|¬ng ph¸p sinh häc cã tiÕp khÝ 88 «xyten C«ng tr×nh ®Ó lµm s¹ch n|íc th¶i b»ng ph|¬ng ph¸p sinh häc cã tiÕp «xy nguyªn chÊt hoÆc kh«ng khÝ giÇu «xi 89 Aer«ten l¾ng 90 Aer«ten cao t¶i 91 Aer«ten tiÕp khÝ kÐo dµi 92 Aer«ten - ®Èy
  5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4038 : 1985 93 Aer«ten - trén 94 Aer«ten ph©n phèi n|íc ph©n t¸n 95 M|¬ng «xi ho¸ tuÇn hoµn 96 BÓ kh«i phôc bïn Mét phÇn bÓ aer«ten hoÆc mét c«ng tr×nh ®éc lËp ®Ó kh«i phôc bïn ho¹t tÝnh ho¹t tÝnh 97 Hå sinh häc Hå ®Ó lµm s¹ch n|íc th¶i b»ng ph|¬ng ph¸p sinh häc trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn Xö lý bïn cÆn 98 HÖ thèng c«ng Toµn bé c¸c c«ng tr×nh vµ thiÕt bÞ ®Ó thu, xö lý, khö ®éc, vËn chuyÓn tr×nh xö lý bïn, cÆn vµ sö dông bïn cÆn t¹o thµnh trong qu¸ tr×nh lµm s¹ch n|íc th¶i 99 æn ®Þnh bïn trong Sù kho¸ng ho¸ bïn ho¹t tÝnh b»ng ph|¬ng ph¸p «xy ho¸ ®iÒu kiÖn thiÕu khÝ 100 Sù nÐn Ðp cÆn Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ lµm gi¶m hµm l|îng n|íc trong cÆn ®Ó t¨ng ®é chÆt 101 Sù lªn men cÆn Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ph©n huû c¸c chÊt h÷u c¬ trong cÆn ë ®iÒu kiÖn kÞ khÝ 102 BÓ mª tan C«ng tr×nh ®Ó lªn men cÆn vµ n|íc th¶i cã nång ®é bÈn cao trong (mªtanten) ®iÒu kiÖn kÞ khÝ ë nhiÖt cao 103 N|íc bïn N|íc bÈn ®|îc t¸ch ra trong qu¸ tr×nh lªn men, nÐn Ðp cÆn, lµm kh« bïn vµ cÆn 104 Sù röa cÆn cña n|íc th¶i 105 Sù khö n|íc trong cÆn 106 Sù khö n|íc trong cÆn b»ng ph|¬ng ph¸p c¬ häc 107 Sù xö lý cÆn b»ng Ph|¬ng ph¸p xö lý cÆn ë nhiÖt ®é cao ®Ó khö trïng vµ lµm kh« cÆn ph|¬ng ph¸p nhiÖt 108 Sù ®èt ch¸y cÆn 109 S©n ph¬i bïn 110 ThiÕt bÞ läc Ðp ®Ó khö n|íc trong cÆn 111 BÓ tù ho¹i C«ng tr×nh ®Ó lµm n|íc th¶i b»ng ph|¬ng ph¸p c¬ häc, l¾ng kÕt hîp lªn men trong ®iÒu kiÖn kÞ khÝ
  6. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4038 : 1985
  7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4038 : 1985
  8. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4038 : 1985
  9. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4038 : 1985
Đồng bộ tài khoản