TCVN 4054 1985

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
279
lượt xem
118
download

TCVN 4054 1985

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4054 1985. Đường ôtô - Tiêu chuẩn thiêt kế. Tiêu chuẩn này áp dụng đến thiết kế mới, nâng cấp và cải tạo đường ôtô thuộc mạng đường công cộng.Tiêu chuẩn này không áp dụngcho các đường ô tô chuyên dụng (đường công nghiệp, đường lâm nghiệp), đường đô thị và đường tạm thời.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4054 1985

 1. TTTCXDVN TCVN 4054 : 1985 Nhãm H §|êng «t« - Tiªu chuÈn thiªt kÕ High ways - Design standard 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Õn thiÕt kÕ míi, n©ng cÊp vµ c¶i t¹o ®|êng «t« thuéc m¹ng ®|êng c«ng céng.Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dôngcho c¸c ®|êng « t« chuyªn dông (®|êng c«ng nghiÖp, ®|êng l©m nghiÖp), ®|êng ®« thÞ vµ ®|êng t¹m thêi. Tr|êng hîp ®|êng ®« thÞ vµ ®|êng chuyªn dông ®|îc kÕt hîp ®i chung víi ®|êng «t« thuéc m¹ng ®|êng c«ng céng th× ngoµi nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy cßn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®|êng « t« chuyªn ngµnh. Chó thÝch: Khi thiÕt kÕ n©ng cÊp, c¶i t¹o ®|êng cò, tuú tr|êng hîp cô thÓ cho phÐp ¸p dông c¸c chØ tiªu kÜ thuËt kh¸c víi tiªu chuÈn nµy nh|ng ph¶i cã luËn chøng kinh tÕ' kÜ thuËt vµ ph¶i ®|îc Bé chñ qu¶n ®ång ý. 1.2. Khi thiÕt kÕ míi, n©ng cÊp, c¶i t¹o ®|êng «t« thuéc m¹ng ®|êng c«ng céng vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c trªn ®|êng, ngoµi c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy cßn ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan ®· ®|îc Nhµ n|íc ban hµnh. 1.3. ViÖc chän c¸c chØ tiªu kÜ thuËt c¬ b¶n ®Õn thiÕt kÕ mÆt b»ng, mÆt c¾t däc vµ mÆt c¾t ngang, c¸c lo¹i kÕt cÊu mÆt ®|êng vµ nÒn ®|êng, c¸c lo¹i h×nh vµ s¬ ®å ®|êng giao ph¶i c¨n cø vµo so s¸nh c¸c ph|¬ng ¸n vÒ gi¸ thµnh x©y dùng, chi phÝ vËn t¶i, chi phÝ söa ch÷a, b¶o d|ìng vµ hiÖu qu¶ vèn ®Çu t|. Khi buéc ph¶i chän tuyÕn ®|êng qua vïng ®Êt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, vïng hiÕm ®Êt trång trät ph¶i tÝnh to¸n ®Õn c¶ nh÷ng tæn thÊt vÒ kinh tÕ do viÖc ®|êng chiÕm ®Êt g©y ra. 1.4. C¨n cø vµo tÇm quan träng vÒ vÞ trÝ cña tuyÕn ®|êng trong m¹ng ®|êng vµ l|u l|îng xe tÝnh to¸n c¸c tuyÕn ®|êng «t« (c¶ tuyÕn hoÆc tõng ®o¹n) ®|îc ph©n thµnh 6 cÊp. B¶ng l CÊp ®|êng I II III IV V VI L|u l|îng xe tÝnh to¸n >6000 3000- 1000 - 3000- 50 - 300
 2. TTTCXDVN TCVN 4054 : 1985 - §|êng trôc chÝnh yÕu nèi c¸c trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ chung cho toµn quèc. - §|êng nèi c¸c khu vùc c«ng nghiÖp quan träng - §|êng nèi c¸c trung t©m giao th«ng quan träng 3. §|êng trôc thø yÕu nèi c¸c trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ quan III - IV träng cña ®Þa ph|¬ng - §|êng nèi c¸c khu vùc c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp lín. - §|êng nèi c¸c cöa c¶ng chÝnh, ga xe löa chÝnh, s©n bay chÝnh. 4. §|êng ®Þa ph|¬ng liªn tØnh V - §|êng nèi c¸c khu vùc c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp võa - §|êng nèi c¸c trung t©m giao th«ng cña ®Þa ph|¬ng - §|êng nèi c¸c cöa c¶ng, ga xe löa vµ s©n bay thø yÕu. 5. §|êng ®Þa ph|¬ng trong tØnh, liªn huyÖn VI - §|êng nèi c¸c khu vùc c«ng nghiÖp nhá, c¸c n«ng tr|êng, hîp t¸c x·. Chó thÝch: 1. L|u l|îng xe tÝnh to¸n ghi trong b¶ng 1 lµ l|u l|îng ®|îc quy ®Þnh trong ®iÒu l.5 cña tiªu chuÈn nµy. 2. L|u l|îng xe tÝnh to¸n trong tiªu chuÈn nµy khi kh«ng ghi râ lo¹i xe nµo lµ lÊy theo ®¬n vÞ ®Çu xe. 1.5. L|u l|îng xe tÝnh to¸n lµ l|u l|îng xe/ ngµy (gäi t¾t thay cho xe/ngµy ®ªm) trung b×nh n¨m cña n¨m cuèi cïng trong thêi h¹n t|¬ng lai tÝnh to¸n. L|u l|îng xe tÝnh to¸n ®|îc tÝnh gép cho c¶ hai chiÒu xe ch¹y. Thêi h¹n tÝnh to¸n cho t|¬ng lai lÊy nh| sau: - §Ó ®Þnh cÊp kÜ thuËt cña tuyÕn ®|êng vµ ®Õn thiÕt kÕ c¸c yÕu tè mÆt b»ng, mÆt c¾t däc vµ mÆt c¾t ngang lÊy 20 n¨m. - §Ó tÝnh kÕt cÊu mÆt ®|êng, ®èi víi c¸c kÕt cÊu cã líp mÆt cÊp cao, lÊy tõ 10 ®Õn 15 n¨m; ®èi víi kÕt cÊu cã líp mÆt thø yÕu lÊy tõ 3 ®Õn l0 n¨m; ®èi víi kÕt cÊu cã líp mÆt qu¸ ®é, lÊy tõ 3 ®Õn 5 n¨m. N¨m ®Çu tiªn cña thêi h¹n tÝnh to¸n cho t|¬ng lai cã thÓ lÊy theo n¨m hoµn thµnh thiÕt kÕ tuyÕn ®|êng hoÆc theo n¨m b¾t ®Çu ®|a ®|êng vµo khai th¸c. 1.6. §èi víi ®|êng «t« cÊp cao (tèc ®é xe tÝnh to¸n tõ l00km/h trë lªn) ph¶i t¸ch ®|êng xe ®¹p (vµ xe th« s¬) ra khái ®|êng «t«. §|êng xe ®¹p cã thÓ lµm riªng hoÆc chung nÒn víi ®|êng «t«. Tr|êng hîp ®|êng xe ®¹p ®i chung nÒn víi ®|êng «t« th× gi÷a mÆt ®|êng «t« vµ ®|êng xe ®¹p (xe th« s¬) ph¶i cã mét d¶i c¸ch li, chiÒu réng d¶i nµy b»ng chiÒu réng b×nh th|êng cña lÒ ®|êng «t«. §èi víi ®|êng «t« cã tèc ®é xe TÝnh to¸n 80km/h, ®|îc bè trÝ ®|êng xe ®¹p (vµ th« s¬) s¸t bªn c¹nh mÆt ®|êng «t«. §èi víi c¸c ®|êng «t« kh¸c, c¸c lo¹i ph|¬ng tiÖn vËn t¶i ®|îc ®i chung, khi ®ã cÇn gia cè mét phÇn lÒ ®|êng ®Õn më réng thªm mÆt ®|êng, n©ng cao ®iÒu kiÖn an toµn giao th«ng. 1.7. C¸c ®|êng tõ cÊp I ®Õn cÊp III cÇn bè trÝ ®i tr¸nh c¸c khu ®« thÞ vµ ph¶i cã c¸c ®|êng nh¸nh nèi víi khu ®« thÞ. Tr|êng hîp c¸c ®|êng nãi trªn kh«ng thÓ bè trÝ ®i tr¸nh
 3. TTTCXDVN TCVN 4054 : 1985 ®|îc hoÆc ®i qua khu ®« thÞ lµ hîp lÝ th× ph¶i bè trÝ tuyÕn ®|êng theo c¸c ®|êng phè cã l|u l|îng giao th«ng ®Þa ph|¬ng Ýt nhÊt vµ Ýt c¸c hÖ c«ng tr×nh ngÇm ®ång thêi vÞ trÝ cña tuyÕn ®|êng ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®« thÞ. Chó thÝch: §« thÞ ghi trong ®iÒu nµy bao gåm c¸c thµnh phè, thÞ x· vµ c¸c thÞ trÊn lín. 1.8. §|êng «t« c¸c cÊp trõ ®|êng cÊp V vµ cÊp VI kh«ng ®|îc ®i s¸t hoÆc ®i chung th©n ®ª vµ ng|îc l¹i kh«ng ®|îc lîi dông th©n ®|êng lµm th©n ®ª, lµm bê kªnh m|¬ng. Trong tr|êng hîp b¾t buéc kh«ng thÓ tr¸nh ®|îc ph¶i ®i s¸t hoÆc ®i chung th©n ®ª th× sau khi ®· cã sù thèng nhÊt víi ngµnh chñ qu¶n ®ª ®iÒu, ®|êng «t« ph¶i ®|îc thiÕt kÕ ®Õn yªu cÇu kÜ thuËt cña c¶ hai hÖ c«ng tr×nh. Khi ®ã trong ph|¬ng ¸n thiÕt kÕ ph¶i dù kiÕn ®Õn kh¶ n¨ng x©y dùng cñng cè vµ ph¸t triÓn sau nµy cña hai hÖ c«ng tr×nh ®Õn kh«ng trë ng¹i ®Õn nhau trong c¸c giai ®o¹n n©ng cao, më réng, t«n cao ®ª vµ n©ng cÊp c¶i t¹o ®|êng. §ång thêi còng ph¶i xÐt ®Çy ®ñ vµ cô thÓ c¸c biÖn ph¸p kÜ thuËt tr|íc m¾t vµ l©u dµi cã liªn quan ®Õn c¶ ®|êng vµ ®ª, nh»m lo¹i trõ hoÆc ng¨n ngõa mäi ¶nh h|ëng cã thÓ g©y tæn thÊt lÉn nhau trong viÖc b¶o ®¶m sù æn ®Þnh vµ chÊt l|îng c«ng tr×nh cña ®ª vµ ®|êng trong c¸c qu¸ tr×nh duy tu b¶o d|ìng, qu¶n lÝ vµ khai th¸c, b¶o vÖ vµ xö lÝ sù cè cña hai bªn. 1.9. §|êng «t« ph¶i c¸ch biÖt víi ®|êng s¾t. Ph¹m vi c¸c bé phËn c«ng tr×nh cña ®|êng «t« kh«ng ®|îc lÊn vµo d¶i ®Êt giíi h¹n cña ®|êng s¾t. Tr|êng hîp khã kh¨n kh«ng thùc hiÖn ®|îc quy ®Þnh trªn th× viÖc bè trÝ ®|êng «t« ph¶i b¶o ®¶m yªu cÇu tèi thiÓu vÒ cù li ngang quy ®Þnh ph¹m vi ranh giíi cña ngµnh ®|êng s¾t vµ ph¶i thèng nhÊt víi ngµnh chñ qu¶n vÒ c¸c vÊn ®Ò kü thuËt liªn quan tíi c¶ hai c«ng tr×nh. 1.10. Trong viÖc thiÕt kÕ vµ lùa chän quy m« kÕt cÇu mÆt ®|êng, sè lµn xe cña ®|êng nhiÒu lµn xe, quy m« ®|êng giao, hÖ thèng vµ quy m« c¸c c«ng tr×nh phôc vô giao th«ng, c¸c thiÕt bÞ kÜ thuËt (biÓn b¸o, cäc hoÆc rµo phßng hé...) cÇn ph¶i xÐt ®Õn viÖc ph©n k× x©y dùng cho phï hîp víi nhÞp ®é ph¸t triÓn giao th«ng. 1.11. Trong c¸c ph|¬ng ¸n thiÕt kÕ ®|êng, cÇu vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c trªn ®|êng «t« ph¶i cã c¶ c¸c gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc giao th«ng vµ an toµn giao th«ng. C¸c gi¶i ph¸p ®ã ph¶i ®|îc sù tháa thuËn cña ngµnh chñ qu¶n qu¶n lÝ ®|êng, cÇu sau nµy. Chó thÝch: §èi víi ®|êng c¸c cÊp I ®Õn cÊp III c¸c gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc giao th«ng vµ an toµn giao th«ng bao gåm viÖc bè trÝ hÖ thèng biÓn b¸o, cäc hoÆc rµo phßng hé, quy ®Þnh v¹ch ph©n lµn xe vµ v¹ch ®iÒu khiÓn xe trªn mÆt ®|êng, bè trÝ c¸c lµn chuyÓn tèc, x¸c ®Þnh hÖ thèng chiÕu s¸ng, bè trÝ tÝn hiÖu chØ huy giao th«ng, quy ®Þnh c¸c b·i ®ç xe vµ c¸c tr¹m dõng xe. §èi víi ®|êng c¸c cÊp kh¸c c¸c gi¶i ph¸p nªu trªn chñ yÕu lµ bè trÝ hÖ thèng biÓn b¸o, cäc hoÆc rµo phßng hé. 1.12. ViÖc sö dông ®Êt ®ai ®Õn lµm ®|êng, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phôc vô kÜ thuËt hoÆc qu¶n lÝ vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c cã liªn quan ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. PhÇn ®Êt chØ t¹m thêi sö dông trong qu¸ tr×nh x©y dùng ®|êng «t« (®µo thïng ®Êu lµm l¸n tr¹i, dùng c¬ së s¶n xuÊt phô trî, lµm ®|êng t¹m...) ph¶i ®|îc phôc håi l¹i nh| t×nh tr¹ng ban ®Çu tr|íc khi trao tr¶ cho c¬ quan chñ qu¶n. 1.13. Hµnh lang b¶o vÖ ®|êng «t« ph¶i thùc hiÖn theo §iÒu lÖ b¶o vÖ ®|êng «t« ban hµnh theo NghÞ ®Þnh sè 203/H§BT ngµy 21- 12- 1982 cña Héi ®ång Bé tr|ëng. 2. C¸c chØ tiªu kÜ thuËt chñ yÕu
 4. TTTCXDVN TCVN 4054 : 1985 2.1. Tèc ®é tÝnh to¸n ®Õn thiÕt kÕ c¸c yÕu tè mÆt b»ng, mÆt c¾t däc, mÆt c¾t ngang vµ c¸c yÕu tè kh¸c cã liªn quan ®Õn tèc ®é ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 3. B¶ng 3 CÊp ®|êng Tèc dé tÝnh to¸n §Þa h×nh b×nh th|êng §Þa h×nh nói khã I 120 - II 100 80 III 80 60 IV 60 40 V 40 25 VI 25 15 Chó thÝch: Tèc ®é tÝnh to¸n quy ®Þnh trong b¶ng 3 lµ tèc ®é lín nhÊt cña xe ®¬n chiÕc cã thÓ ch¹y an toµn trong ®iÒu kiÖn b×nh th|êng do søc b¸m b¸nh xe «t« trªn mÆt ®|êng (mÆt ®|êng ë tr¹ng th¸i kh« r¸o hoÆc Èm s¹ch). 2.2. C¸c ®Æc tr|ng chñ yÕu cña mÆt c¾t ngang ®|êng «t« ®èi víi c¸c cÊp ®|êng vµ ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh ®|îc quy ®Þnh trong c¸c b¶ng 4.5. Tr|êng hîp do ®iÒu kiÖn h¹n chÕ hoÆc Ýt xe ®¹p (vµ xe th« s¬) ®|êng c¸c cÊp I vµ II ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 6. B¶ng 4 §Þa h×nh ®ång b»ng C¸c ®Æc tr|ng chñ CÊp ®|êng yÕu cña mÆt c¾t I II I II III IV V VI ngang Kh«ng cã ®|êng xe Cã ®|êng xe d¹p (vµ xe th« s¬) d¹p (vµ xe th« s¬) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sè lµn xe «t« (lµn) 4 2 4 2 2 2 1 1 ChiÒu réng lµn xe 3,75 3,75 3,75 3,75 3,5 3,0 3.5 3,5 «t« (m) 2x 7,5 7,5 2x 7,5 7,5 7,0 6,0 3.5 3,5 ChiÒu réng mÆt ®|êng (m) 3,0 3,0 3,0 2x 0,5 2x 2,5 2x 1,5 2x 2x 4x 0,5 2x 0,5 4x 0,5 2x 6,5 1,5 1,2 D¶i ph©n c¸ch (m) 5 D¶i an toµn (m) 2x 3,0 2x 2,5 2x 6,5 ChiÒu réng lÒ ®|êng (m) Trong ®ã: 26,0 13,5 2x 3,0 2x 3,0 2x 1,0 2x 1,0 2x 6,0 - D¶i ph©n c¸ch 2x 3,0 2x 3,0 12,0 9,0 1,0
 5. TTTCXDVN TCVN 4054 : 1985 víi lµn xe ®¹p 33,0 21,5 6,5 (vµ xe th« s¬) (m) - ChiÒu réng lµn xe ®¹p (vµ xe th« s¬) (m) - ChiÒu téng gia cè më téng mÆt ®|êng (m) - ChiÒu réng nÒn ®|êng (m) B¶ng 5 C¸c ®Æc tr|ng chñ yÕu cña §Þa h×nh ®åi nói khã mÆt c¾t ngang CÊp ®|êng II III IV V VI Sè lµn xe «t« (lµn) ChiÒu réng 2 2 2 1 1 lµn xe «t« (m) 3,5 3,0 2,75 3,5 3,5 ChiÒu réng mÆt ®|êng (m) 7,0 6,0 5,5 2x 1,5 3,5 ChiÒu réng lÒ ®|êng (m) 2x 3,0 2x 1,5 2x 1,0 2x1,0 2x Trong ®ã: 2x 2,5 2x 1,0 2x 0,5 6,5 1,25 - ChiÒu réng lµn xe ®¹p (vµ 13,0 9,0 7,5 6,0 xe th« s¬) (m) - ChiÒu téng gia cè më téng mÆt ®|êng (m) - ChiÒu réng nÒn ®|êng (m) B¶ng 6 C¸c ®Æc tr|ng chñ yÕu cña mÆt c¾t ngang CÊp ®|êng I, II Trong ®iÒu kiÖn h¹n chÕ hoÆc tr|êng hîp Ýt xe ®¹p (xe th« s¬) Ib IIb Sè lµn xe «t« (lµn) 4 2 ChiÒu réng lµn xe «t« (m) 3,75 3,75 ChiÒu réng mÆt ®|êng (m) 2x 7,5 7,5 D¶i ph©n lµn (m) 0,5 2x 3,0 ChiÒu réng lÒ ®|êng (m) 2x 3,5 2x 2,5 Trong ®ã: 2,25 13,5
 6. TTTCXDVN TCVN 4054 : 1985 - ChiÒu réng lµn xe ®¹p (vµ xe th« s¬) (m) - ChiÒu réng nÒn ®|êng (m) Chó thÝch: 1. C¸c ®Æc tr|ng chñ yÕu cña mÆt c¾t ngang quy ®Þnh theo b¶ng 4 vµ 5 phï hîp víi yªu cÇu nªu trong ®iÒu 1.6 cña tiªu chuÈn nµy. 2. C¸c ®Æc tr|ng chñ yÕu cña mÆt c¾t ngang quy ®Þnh trong b¶ng 6 cã lµm gi¶m kh¶ n¨ng th«ng qua tuyÕn ®|êng, h¹n chÕ ph¸t huy tèc ®é xe ch¹y trªn c¸c ®|êng cÊp cao vµ cã ¶nh h|ëng ®Õn viÖc b¶o ®¶m an toµn giao th«ng chung. C¸c quy ®Þnh ®ã chØ lµ gi¶i ph¸p tr|íc m¾t, qu¸ ®é ®Õn chuyÓn lªn c¸c quy ®Þnh trong b¶ng 4. 3. ThiÕt kÕ ®|êng cã trªn 4 lµn xe ph¶i c¨n cø vµo kh¶ n¨ng th«ng xe mµ ®Þnh sè lµn xe. 4. Tuú theo t×nh h×nh cô thÒ trªn ®|êng c¸c cÊp I ®Õn cÊp III, cã thÓ bè trÝ ®|êng xe ®¹p vµ xe th« s¬) vÒ cïng mét bªn. Khi ®ã tÝnh to¸n l¹i c¸c ®Æc tr|ng h×nh c¾t ngang cho phï hîp. 5. ChiÒu réng lµn xe ®¹p (vµ xe th« s¬) ghi trong c¸c b¶ng 4, 5 vµ 6 kh«ng ¸p dông cho ®|êng xe ®¹p (vµ xe th« s¬) ®i riªng, ®éc lËp víi nÒn ®|êng «t«. Tr|êng hîp nµy ph¶i tuú theo t×nh h×nh cô thÓ ®Ó gi¶i quyÕt cho phï hîp vµ kh«ng thuéc ph¹m vi quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy. 2.3. Trªn nh÷ng ®o¹n ®|êng mét lµn xe cã ®é, dèc däc lín h¬n 6%, ë nh÷ng vÞ trÝ cã ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n bÊt lîi, ®Êt dÔ bÞ sôt lë ph¶i bè trÝ ®o¹n tr¸nh xe. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®o¹n tr¸nh xe lÊy b»ng tÇm nh×n hai chiÒu, lín nhÊt còng kh«ng qu¸ lkm. ë ®o¹n tr¸nh xe ®|êng réng 7,50m, mÆt ®|êng réng 6,0m, chiÒu dµi cña ®o¹n tr¸nh xe kh«ng ng¾n h¬n 30m, chiÒu dµi ®o¹n chuyÓn tiÕp tõ mÆt ®|êng mét lµn xe sang mÆt ®|êng hai lµn xe lÊy b»ng l0m. 2.4. ChiÒu réng c¸c d¶i ph©n c¸ch trªn cÇu lín ®|îc gi¶m xuèng 0,5m. Trong tr|êng hîp nµy còng nh| tr|êng hîp trªn ®|êng cÊp cao cã sù thay ®æi chiÒu réng, c¸c d¶i ph©n c¸ch quy ®Þnh trong b¶ng 4 sang quy ®Þnh trong b¶ng 6 ph¶i vuèt nèi chiÒu réng d¶i ph©n c¸ch trªn mét ®o¹n dµi l00m. Chó thÝch: C¸c d¶i ph©n c¸ch nãi trong ®iÒu nµy bao gåm c¶ c¸c d¶i ph©n c¸ch gi÷a c¸c lµn «t« ng|îc chiÒu vµ c¸c d¶i ph©n c¸ch gi÷a mÆt ®|êng «t« vµ ®|êng xe ®¹p vµ xe th« s¬). 2.5. ChiÒu réng nÒn ®|êng ®¾p ë ®Çu cÇu lín ph¶i lín h¬n chiÒu réng gi÷a hai lan can cÇu 0,5m vÒ mçi bªn trªn mét ®o¹n dµi Ýt nhÊt l0m vµ vuèt nèi vµo nÒn ®|êng b×nh th|êng trªn mét ®o¹n tõ 15 ®Õn 20m. 2.6. MÆt ®|êng trªn ®|êng thang vµ ®|êng cong cã b¸n kÝnh lín h¬n b¸n kÝnh quy ®Þnh trong b¶ng 8 ®|îc thiÕt kÕ theo kiÓu mÆt c¾t ngang hai m¸i.Trªn ®|êng cong cã b¸n kÝnh quy ®Þnh trong b¶ng 8 ph¶i thiÕt kÕ mÆt ®|êng theo kiÓu mÆt c¾t ngang mét m¸i nh»m b¶o ®¶m an toµn cho xe «t« ch¹y víi vËn tèc cao nhÊt t|¬ng øng víi cÊp ®|êng lùa chän. 2.7. §é dèc cña mÆt c¾t ngang hai m¸i tuú theo lo¹i líp mÆt ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 7. B¶ng 7 Lo¹i líp mÆt §é dèc ngang (%) §Êt thiªn nhiªn, ®Êt æn ®Þnh b»ng vËt liÖu h¹t cøng cÊp phèi c¸t 3 ®Õn 4
 7. TTTCXDVN TCVN 4054 : 1985 suèi cuéi ®¸ d¨m xÝ quÆng kh«ng cã chÊt dÝnh kÕt §¸ sái, ®¸ d¨m hay vËt liÖu kh¸c cã xö lÝ chÊt dÝnh kÕt nhùa 3 Bª t«ng nhùa, bª t«ng xi m¨ng 2 2.8. §é dèc ngang lÒ ®|êng nãi chung lÊy lín h¬n dé dèc ngang mÆt ®|êng. Tuú theo kiÓu gia cè lÒ ®|êng cã thÓ ¸p dông c¸c ®é dèc ngang nh| sau: LÒ ®Êt (cã trång vµ kh«ng trång cá); LÒ gia cè b»ng sái, ®¸ ®¨m 4 - 5%; LÒ gia cè b»ng vËt liÖu dÝnh kÕt 3 - 4%; §èi víi lÒ ®|êng cã bè trÝ ®|êng xe ®¹p (vµ xe th« s¬) ®é dèc ngang kh«ng ®|îc qu¸ 4%. Trªn ®|êng cong, ®é dèc ngang lÒ ®|êng lÊy b»ng ®é nghiªng mÆt ®|êng. 2.9. §é nghiªng mÆt ®|êng mét m¸i kh«ng ®|îc nhá h¬n ®é dèc ngang mÆt ®|êng hai m¸i tiÕp gi¸p víi ®|êng cong. Quy ®Þnh vÒ tèc ®é xe ch¹y theo b¸n kÝnh ®|êng cong vµ ®é nghiªng ®|êng trong b¶ng 8. Hai ®|êng cong cïng chiÒu n»m gÇn nhau mµ chiÒu dµi ®o¹n th¼ng gi÷a hai ®|êng cong kh«ng cã hoÆc kh«ng ®ñ ®Õn bè trÝ ®|êng cong chuyÓn tiÕp th× hîp lý h¬n c¶ lµ thiÕt kÕ hai ®|êng cong tiÕp gi¸p nhau vµ cã cïng ®é nghiªng theo ®é nghiªng lín h¬n. NÕu ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh h¹n chÕ kh«ng gi¶i quyÕt ®|îc nh| trªn th× ph¶i thiÕt kÕ mÆt c¾t ngang mét m¸i tõ cuèi ®|êng cong nµy ®Õn ®Çu ®|êng cong kia. Chó thÝch: §é nghiªng lín nhÊt trªn ®|êng cong quay ra phÝa vùc (vïng ®Þa h×nh nói) nªn h¹n chÕ ®Õn 4% nh»m n©ng cao an toµn giao th«ng. B¶ng 8 Tèc ®é tÝnh to¸n (km/h) §é nghiªng mÆt Tõ 80 trë lªn 60 – 40 Tõ 25 trë xuèng ®|êng % B¸n kÝnh ®|êng cong (m) (3000: 2000) – 1000 700 – 400 200 – 60 3 700 300 50 4 650 200 40 5 Tõ 600 trë xuèng Tõ 150 trë xuèng Tõ 30 trë xuèng 6 2.10. ViÖc chuyÓn tõ mÆt c¾t ngang hai m¸i (trªn ®|êng thang) sang mÆt c¾t ngang mét m¸i (trªn ®|êng cong) ph¶i thùc hiÖn trªn ®|êng cong chuyÓn tiÕp. §èi víi ®|êng cã tèc ®é tÝnh to¸n tõ 60km/h trë xuèng kh«ng thiÕt kÕ ®|êng cong chuyÓn tiÕp mµ chØ vuèt nèi më réng vÒ ®é nghiªng, chiÒu dµi ®|êng nèi thiÕt kÕ mét nöa trªn ®|êng th¼ng, mét nöa trªn ®|êng cong. §é nghiªng mÆt ®|êng trªn ®|êng cong cã thÓ thùc hiÖn nh| sau: §èi víi ®|êng cÊp I (cã d¶i ph©n c¸ch gi÷a réng 3m) lÊy mÐp d¶i ph©n c¸ch gi÷a lµm trôc quay chã tõng h|íng xe ch¹y; §èi víi ®|êng c¸c cÊp kh¸c, cÇn quay m¸i phÝa ngoµi cña mÆt c¾t ngang hai m¸i quanh tim ®|êng cho ®Õn khi ®¹t ®|îc mÆt c¾t ngang mét m¸i cã ®é nghiªng b»ng
 8. TTTCXDVN TCVN 4054 : 1985 ®é dèc ngang cña mÆt c¾t ngang hai m¸i råi sau ®ã chuyÓn sang quay quanh trôc mÐp trong cña mÆt ®|êng ch|a më réng thªm cho ®Õn khi ®¹t ®|îc ®é nghiªng quy ®Þnh. §é dèc ngang cña lÒ ®|êng trªn ®o¹n chuyÓn tõ mÆt c¾t ngang hai m¸i sang mÆt c¾t ngang mét m¸i lÊy thèng nhÊt víi ®é nghiªng cña mÆt ®|êng. ViÖc chuyÓn ®é dèc ngang lÒ ®|êng tõ ®o¹n mÆt c¾t ngang hai m¸i sang ®é dèc ngang mÆt ®|êng mét m¸i thùc hiÖn trªn mét ®o¹n dµi b»ng l0 m tr|íc khi b¾t ®Çu vuèt nèi ®é nghiªng mÆt ®|êng. 2.11. Nh÷ng ®|êng cong cã b¸n kÝnh nhá ph¶i më réng thªm mÆt ®|êng vÒ phÝa bông ®|êng cong. Tr|êng hîp lµ ®|êng b×nh th|êng th× më réng trªn lÒ, nh|ng ph¶i ®¶m b¶o phÇn lÒ cßn l¹i kh«ng nhá h¬n l,5m ®èi víi ®|êng c¸c cÊp I vµ II vµ l,0m ®èi víi ®|êng c¸c cÊp kh¸c. Tr|êng hîp kh«ng ®¹t ®|îc yªu cÇu trªn còng nh| tr|êng hîp lÒ ®|êng cã xe ®¹p (vµ xe th« s¬) th× ph¶i më réng thªm nÒn ®|êng t|¬ng øng ®Õn má réng thªm mÆt ®|êng. ChiÒu réng më thªm tuú theo tèc ®é tÝnh to¸n vµ b¸n kÝnh cong quy dÞnh trong b¶ng 9. CÇn vuèt nèi ®é më réng theo tØ lÖ víi kho¶ng c¸ch tÝnh tõ ®Çu ®|êng cong chuyÓn tiÕp (hoÆc ®|êng vuèt nèi) ®Õn ®¹t ®|îc ®é më réng toµn phÇn ë cuèi ®|êng cong chuyÓn tiÕp (hoÆc ®|êng vuèt nèi). Chó thÝch: 1. §é më réng ghi trong b¶ng 9 ¸p dông cho mÆt ®|êng hai lµn xe tèc ®é tÝnh to¸n tõ 40km/h trë lªn. Víi mÆt ®|êng cã nhiÒu lµn xe th× ph¶i t¨ng thªm ®é më réng t|¬ng øng víi sè lµn xe. §é më réng t|¬ng øng víi tèc ®é tÝnh to¸n tõ 25km/h trë xuèng ghi trong b¶ng 9 ¸p dông cho mÆt ®|êng mét lµn xe. 2. ë ®o¹n ®Þa h×nh khã kh¨n hoÆc ®|êng cò lµm l¹i th× ®|îc phÐp bè trÝ mét phÇn chiÒu réng më thªm vÒ phÝa l|ng ®|êng cong, mét phÇn vÒ phÝa bông ®|êng cong. 3. Khi thiÕt kÕ ph|¬ng ¸n sö dông ®|êng cong nhá cã chiÒu réng më thªm lín th× ph¶i so s¸nh víi ph|¬ng ¸n dïng ®|êng cong b¸n kÝnh lín h¬n cã chiÒu réng më thªm nhá h¬n. 4. ChiÒu réng më thªm quy ®Þnh trong b¶ng 9 ¸p dông c¶ cho tr|êng hîp xe «t« kÐo mét r¬ moãc. B¶ng 9 Tèc ®é tÝnh to¸n (km/h) Tõ 40 trë lªn Tõ 25 trë xuèng B¸n kÝnh ®|êng cong ChiÒu réng më thªm B¸n kÝnh ®|êng cong ChiÒu réng më (m) (m) (m) thªm (m) 700- 600 0,4 400-150 0,2 550 – 400 0,5 130 – 90 0,3 350 – 200 0,6 80 – 70 0,4 150 – 100 0,8 60 – 50 0,5 90 – 80 1,0 40 0,6 70 - 60 1,2 30 0,8
 9. TTTCXDVN TCVN 4054 : 1985 25 0,9 20 1,1 15 1,5 2.12. Khi thiÕt kÕ mÆt b»ng vµ mÆt c¾t däc ®èi víi mçi cÊp ®|êng ph¶i qu¸n triÖt nguyªn t¾c chung lµ khi ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh cho phÐp nªn dïng c¸c chØ tiªu kÜ thuËt cao nh»m ph¸t huy tèc ®é xe ch¹y, b¶o ®¶m an toµn, tho¸t n|íc tiÖn lîi, n©ng cao chÊt l|îng khai th¸c vËn doanh, ®ång thêi b¶o ®¶m dÔ dµng n©ng cÊp ®|êng sau nµy. ViÖc sö dông c¸c chØ tiªu kÜ thuËt vÒ mÆt b»ng vµ mÆt c¾t däc ph¶i ®|îc lùa chän dùa trªn c¬ së so s¸nh c¸c ph|¬ng ¸n vÒ kinh tÕ kÜ thuËt quy ®Þnh trong ®iÒu 1.3. C¸c chØ tiªu kÜ thuËt giíi h¹n cho phÐp vÒ mÆt b»ng vµ mÆt c¾t däc cho c¸c cÊp ®|êng ®|îc tÝnh ra tõ tèc ®é tÝnh to¸n quy ®Þnh trong b¶ng l0. B¶ng l0 Tèc ®é §é ChiÒu dµi tÊm nh×n B¸n kÝnh dêng cong nhá nhÊt (m) tÝnh to¸n dècdäc nhá nhÊt (m) (km/h) lín nhÊt TÇm nh×n TÇm nh×n Trªn mÆt Trªn mÆt c¾t däc % 1 chiÒu 2 chiÒu b»ng Låi Lâm c¬ b¶n c¸ biÖt 120 4 175 350 600 5.000 5.000 2.500 100 5 140 280 400 10.000 3.000 1.500 80 6 100 200 250 5.000 2.000 1.000 60 7 75 150 130 2.500 1.500 600 40 50 80 60 1.000 1.000 300 25 8 20 40 25 600 250 150 15 9 10 20 15 50 50 40 10 Chó thÝch: 1. §o¹n ®|êng ë ®Þa h×nh nói khã nÕu dïng c¸c biÖn ph¸p th«ng th|êng ®Õn khai triÓn tuyÕn kh«ng ®¸p øng ®|îc yªu cÇu kinh tÕ kÜ thuËt th× ®|îc bè trÝ ®|êng ch÷ chi víi c¸c chØ tiªu kÜ thuËt quy ®Þnh trong c¸c ®iÒu 2.24 vµ 2.25. 2. §èi víi ®o¹n ®|êng ë ®Þa h×nh nói rÊt khã kh¨n cho phÐp t¨ng ®é dèc lín nhÊt tõ 4 ®Õn 21% so víi quy ®Þnh ë b¶ng 10 nÕu ®iÒu ®ã hîp lÝ vÒ kinh tÕ kÜ thuËt, nh|ng ®é dèc däc thiÕt kÕ lín nhÊt kh«ng ®|îc qu¸ l0%. 3. Trong ph¹m vi cã thÓ ®|îc nªn tr¸nh dïng nh÷ng dèc ng|îc chiÒu khi tuyÕn ®ang liªn tôc lªn dèc hoÆc xuèng dèc.
 10. TTTCXDVN TCVN 4054 : 1985 4. Nh÷ng ®o¹n ®|êng «t« tõ cÊp III trë xuèng khi cã nhiÒu xe ®¹p xe th« th× ®é dèc däc kh«ng nªn lín h¬n 4%. 5. NÕu trªn ®|êng cã nhiÒu xe kÐo r¬ moãc ch¹y th× ph¶i c¨n cø vµo tÝnh to¸n søc kÐo ®Õn ®Þnh trÞ sè ®é dèc däc lín nhÊt cho phÐp. 6. §èi víi vïng ®ång b»ng dï ®Þa h×nh cho phÐp còng kh«ng nªn thiÕt kÕ ®o¹n ®|êng th¼ng dµi qu¸ 3 ®Õn 5km. 2.13. Khi thiÕt kÕ mÆt b»ng vµ mÆt c¾t däc nhÊt lµ ®èi víi ®|êng c¸c cÊp I vµ cÊp II ngoµi viÖc ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu kÜ thuËt cÇn thiÕt cßn ph¶i phèi hîp hµi hoµ gi÷a c¸c yÕu tè mÆt b»ng, mÆt c¾t ngang, mÆt c¾t däc vµ gi÷a c¸c yÕu tè víi ®Þa h×nh xung quanh nh»m n©ng cao gi¸ trÞ thÈm mÜ vµ an toµn giao th«ng cña tuyÕn ®|êng, t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng cho ng|êi l¸i xe xÕp nhËn c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®|êng. §Ó ®¹t yªu cÇu ®ã, khi thiÕt kÕ mÆt b»ng, mÆt c¾t däc cÇn chó ý c¸c yªu cÇu sau: Trªn c¸c ®|êng cÊp I vµ cÊp II ph¶i phèi hîp gi÷a ®é dèc däc, ®|êng cong b»ng vµ ®|êng cong ®øng ®Õn kh«ng g©y ra Ên t|îng lµ ë ®ã tuyÕn bÞ g·y khóc, ngoÆt ®ét ngét; §|êng cong b»ng vµ ®|êng cong ®øng nªn bè trÝ trïng nhau, ®ång thêi chiÒu dµi ®|êng cong b»ng nªn thiÕt kÕ b»ng hoÆc lín h¬n chiÒu dµi ®|êng cong ®øng. VÞ trÝ cña ®|êng cong b»ng vµ ®|êng cong ®øng kh«ng nªn lÖch nhau qu¸ l/4 chiÒu dµi cña ®|êng cong ng¾n h¬n. Kh«ng nªn bè trÝ ®iÓm cuèi ®|êng cong b»ng l¹i lµ ®iÓm ®Çu ®|êng cong ®Õn n»m trªn ®o¹n th¼ng kÕ tiÕp; ChiÒu dµi ®o¹n th¼ng vµ ®o¹n cong trªn mÆt b»ng kh«ng nªn chªnh lÖch nhau qu¸ 3 lÇn vµ cÇn tr¸nh bè trÝ ®|êng cong b»ng ng¾n gi÷a c¸c ®o¹n th¼ng dµi hoÆc ®o¹n th¼ng ng¾n gia c¸c ®|êng cong. B¸n kÝnh 2 ®|êng cong kÒ gi¸p nhau kh«ng ®|îc chªnh nhau h¬n l,3 lÇn. Trªn ®|êng cÊp I ®Õn cÊp III nh÷ng ®|êng cong b»ng cã b¸n kÝnh nhá h¬n c¸c trÞ sè t|¬ng øng víi cÊp ®|êng nªu trong b¶ng 8 ph¶i thiÕt kÕ ®|êng cong chuyÓn tiÕp theo d¹ng ®|êng cong Cl«- t«- li; ë nh÷ng vÞ trÝ cã gãc chuyÓn h|íng nhá th× trªn ®|êng cÊp I ®Õn cÊp III nªn dïng b¸n kÝnh lín cßn trªn ®|êng cÊp IV ®Õn cÊp VI khi gãc chuyÓn h|íng nhá h¬n ®é kh«ng cÇn ph¶i thiÕt kÕ ®|êng cong. 2.14. CÇu trung b×nh, cÇu nhá, cèng d|íi nÒn ®|êng ®|îc phÐp bè trÝ theo bÊt k× tæ hîp nµo cña mÆt b»ng vµ mÆt c¾t däc. ViÖc chän vÞ trÝ c¸c c«ng tr×nh phøc t¹p ®Êt tiÒn (cÇu v|ît, cÇu cao...) trªn ®|êng ph¶i dùa trªn c¬ së so s¸nh c¸c ph|¬ng ¸n vÒ kinh tÕ kÜ thuËt. 2.15. ChiÒu dµi tÇm nh×n tÝnh to¸n trªn mÆt b»ng vµ mÆt c¾t däc cho c¸c cÊp ®|êng ®|îc quy ®Þnh ë b¶ng l0. ChiÒu dµi tÇm nh×n tÝnh to¸n tÝnh theo ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña m¾t ng|êi l¸i xe gi¶ ®Þnh cao l,20m trªn mÆt ®|êng (vÞ trÝ cña «t« ®øng ë lµn ngoµi cïng phÝa ph¶i c¸ch mÐp mÆt ®|êng l,5m). Khi thiÕt kÕ tÇm nh×n, nãi chung dïng tÇm nh×n hai chiÒu. TÇm nh×n mét chiÒu chØ ¸p dông cho ®|êng cã c¸c lµn xe ch¹y mét chiÒu. ë nh÷ng n¬i cã thÓ cã ng|êi hoÆc sóc vËt tõ ®|êng bªn ®i vµo ®|êng «t« th× ph¶i ®¶m b¶o tÇm nh×n bªn b»ng 25 m ®èi víi ®|êng cÊp I vµ cÊp II, 15m ®èi víi ®|êng c¸c cÊp kh¸c.
 11. TTTCXDVN TCVN 4054 : 1985 Chó thÝch: TÇm nh×n bªn lµ kho¶ng kh«ng gian däc hai bªn ®|êng ®Ó ng|êi l¸i xe quan s¸t ®|îc râ. 2.16. ChiÒu ®µi tèi thiÓu cña ®|êng cong chuyÓn tiÕp vµ ®|êng nèi quy ®Þnh trong b¶ng 11 tuú thuéc vµo tèc ®é tÝnh to¸n vµ b¸n kÝnh ®|êng cong. B¶ng 11 Tèc dé tÝnh to¸n (km/h) 80 60 25 B¸n kÝnh ChiÒu dµi B¸n kÝnh ChiÒu dµi B¸n kÝnh ChiÒu ®|êng cong ®|êng chuyÓn ®|êng cong ®|êng vuèt ®|êng cong dµi (m) tiÕp (m) nèi (m) (m) ®|êng vuèt nèi (m) 1 2 3 4 5 6 2000 – 1000 100 1000 – 600 120 500 110 400 100 300 90 250 80 700- 400 20 300 – 200 40 150 50 125 60 100 45 80 40 60 200 – 70 10 60 15 50 20 40 25 30 30 25 25 20 20 15 15 2.17. Ph¹m vi ph¶i chuyÓn dêi hoÆc ph¶i ph¸ bá c¸c vËt ch|íng ng¹i, ph¶i c¾t gät m¸i dèc nÒn ®|êng ®µo ë phÝa bông ®|êng cong ®Õn d¶m b¶o tÇm nh×n theo quy ®Þnh ë b¶ng 10 ®|îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n.
 12. TTTCXDVN TCVN 4054 : 1985 NÕu ®iÒu kiÖn thùc tÕ cho phÐp th× nªn ph¸ bá c¸c vËt ch|íng ng¹i ®Õn ®é cao mÆt ®|êng, tr|êng hîp khã kh¨n cã thÓ chØ ph¸ bá ®Õn ngang tÇm cao l,0m trªn mÆt ®|êng. NÕu viÖc ®¶m b¶o tÇm nh×n lµm ph¸t sinh khèi l|îng lín th× ph¶i so s¸nh víi c¸c ph|¬ng ¸n kh¸c (nh| t¨ng b¸n kinh cong, thay ®æi côc bé vÞ trÝ tuyÕn...) nh»m ®¶m b¶o tÝnh hîp lÝ cña ph|¬ng ¸n lùa chän. Yªu cÇu vÒ b¶o ®¶m tÇm nh×n nªu trªn nãi chung kh«ng ¸p dông cho ®o¹n ®|êng ®i qua ®« thÞ, khu d©n c|. TÇm nh×n trong tr|êng hîp nµy, nÕu cÇn thay ®æi ph¶i tÝnh ra tèc ®é xe ch¹y cho phÐp vµ ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh trong quy ph¹m thiÕt kÕ ®|êng phè. 2.18. ThiÕt kÕ mÆt c¾t däc ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu ë ®iÒu 2.12 vµ ph¶i xÐt t|íi biÖn ph¸p b¶o ®¶m sù æn ®Þnh nÒn ®|êng, tho¸t n|íc mÆt ®|êng, gi÷ cho nÒn ®|êng ®i qua vïng c¸t kh«ng bÞ c¸t phñ. 2.19. §Ó ®¶m b¶o tho¸t n|íc mÆt tèt vµ kh«ng ph¶i lµm r·nh däc qu¸ s©u, nªn tr¸nh thiÕt kÕ dèc däc tuyÕn b»ng kh«ng. §é dèc däc nhá nhÊt cña r·nh b»ng 0,5% tr|êng hîp c¸ biÖt cã thÓ lµ 0,3%. 2.20. §|êng ë ®Þa h×nh nói khã cã ®é dèc däc lín h¬n 6% kÐo dµi th× cø 2000m ph¶i bè trÝ mét ®o¹n tho¶i cã ®é dèc däc kh«ng qu¸ 2,5% vµ chiÒu dµi kh«ng ng¾n h¬n 50m. §o¹n tho¶i nªn bè trÝ ë chç ®Þa h×nh thuËn lîi gÇn nguån n|íc. §èi víi ®|êng mét lµn xe nªn bè trÝ ®o¹n tr¸nh xe kÕt hîp víi ®o¹n dèc tho¶i. 2.21. §é dèc däc t¨ng thªm mÐp mÆt ®|êng trªn ®o¹n vuèt siªu cao kh«ng ®|îc v|ît qu¸ trÞ sè quy ®Þnh nh| sau: §|êng cÊp I vµ II : 0,25% §|êng cÊp III vµ IV; + ë ®Þa h×nh b×nh th|êng : 1%; +ë ®Þa h×nh nói khã : 2%; 2.22. §é dèc däc lín nhÊt trªn nh÷ng chç ®o¹n dèc cã b¸n kÝnh ®|êng cong nhá h¬n 50m ph¶i triÕt gi¶m so víi ®é dèc däc lín nhÊt quy ®Þnh trong b¶ng 10. TrÞ sè ®é dèc däc triÕt gi¶m quy ®Þnh trong b¶ng 12. B¶ng 12 B¸n kÝnh ®|êng cong (m) 50 -35 30 25 20 15 TrÞ sè gi¶m bít ®é dèc däc 1 1,5 2 2,5 3 % 2.23. Ph¶i thÕ kÕ ®|êng cong nèi dèc däc ë nh÷ng chç ®|êng ®ã ®æi dèc mµ hiÖu sè ®¹i sè gi÷a hai dèc lín h¬n hoÆc b»ng 0,5% ®èi víi ®|êng cÊp I – II; lín h¬n 1% ®èi víi ®|êng cÊp III; lín h¬n 2% ®èi c¸c cÊp ®|êng kh¸c. §|êng cong nèi dèc däc thiÕt kÕ theo cung trßn hay cung parab«n bËc hai. TrÞ sè b¸n kÝnh nhá nhÊt cña ®|êng cong nèi dèc däc quy ®Þnh ë b¶ng 10 chØ lªn dïng trong tr|êng hîp lµm gi¶m ®|îc nhiÒu khèi l|îng ®Êt ®¾p nÒn ®|êng gi¶m gi¸ thµnh x©y dùng.
 13. TTTCXDVN TCVN 4054 : 1985 B¸n kÝnh ®|êng cong ®øng lèi trªn ®|êng cÊp I t¹i nh÷ng chç giao c¾t víi ®|êng s¾t vµ c¸c ®|êng kh¸c ®|îc phÐp gi¶m bít so víi quy ®Þnh trong b¶ng 10 nh|ng kh«ng nªn nhá h¬n 10.000m. 2.24. §|êng cong ch÷ chi. C¸c yÕu tè ®|êng cong ch÷ chi quy ®Þnh trong b¶ng 13. B¶ng 13 C¸c yÕu tè cña ®|êng cong chø chi TrÞ sè c¸c yÕu tè cña ®|êng cong chø chi theo tèc ®é tÝnh to¸n 25 20 15 B¸n kÝnh nhá nhÊt (m) 25 20 15 §é nghiªng mÆt ®|êng trong ®|êng cong (%) 6 6 6 §é dèc lín nhÊt trong ph¹m vi ®|êng cong ch÷ chi (%) 3 3,5 4 Chó thÝch: 1. §|êng cong ch÷ chi cã b¸n kÝnh nhá h¬n 25m chØ dïng cho c¸c ®|êng tõ cÊp lV ®Õn cÊp VI vµ kh«ng cã xe kÐo r¬ moãc ch¹y. 2. ChiÒu réng mÆt ®|êng më thªm trªn ®|êng cong ch÷ chi ¸p dông theo b¶ng 9. ChiÒu dµi ®|êng nèi ¸p dông theo b¶ng 11. 3. ChØ ®|îc thiÕt kÕ ®|êng cong ch÷ chi trªn ®|êng cÊp II vµ III trong tr|êng hîp ®Æc biÖt 2.25. ViÖc më réng mÆt ®|êng ë c¸c ®|¬ng cong ch÷ chi cho phÐp thùc hiÖn trªn lÒ phÝa ngoµi cho t|íi khi cßn l¹i 0,5m, phÇn më réng cßn l¹i vµo lÒ ®|êng bªn trong vµ më réng thªm nÒn ®|êng. 2.26. Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm cuèi cña ®|êng nèi vµo ®|êng cong nµy ®Õn ®iÓm ®Çu ®|êng nèi ®|êng cong tiÕp theo kh«ng nªn nhá h¬n 400m ®èi víi ®|êng cÊp I vµ III; 300m ®èi víi ®|êng cÊp IV vµ 200m ®èi víi ®|êng cÊp V vµ VI. 2.27. Lµn chuyÓn tèc. Lµn chuyÓn tèc lµ lµn xe phô dïng ®Õn xe gi¶m tèc ®é khi ch¹y tõ ®|êng cã tèc ®é cao rª sang ®|êng kh¸c cã tèc ®é tÝnh to¸n thÊp h¬n hoÆc ®Õn cho xe t¨ng tèc ®é khi xe ch¹y tõ ®|êng cã tèc ®é thÊp nhËp vµo ®|êng cã tèc ®é tÝnh to¸n cao h¬n. NÕu dù kiÕn bè trÝ lµn chuyÓn tèc ë c¸c nót giao gi÷a ®|êng cÊp I vµ II, gi÷a ®|êng cÊp I vµ II víi c¸c ®|êng kh¸c cã sè l|îng xe «t« ch¹y t¸ch ra khái vµ nhËp vµo ®|êng cÊp I vµ II lín h¬n l00 xe/ngµy, ë c¸c tr¹m ®ç xe «t« buýt c¸c tr¹m dõng xe däc ®|êng trªn ®|êng cÊp I, II, III. ChiÒu dµi ®o¹n chuyÓn tèc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n c¨n cø vµo cÊp ®|êng vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c. 3. §|êng giao nhau 3.1. ViÖc chän lo¹i vµ s¬ ®å ®|êng giao nhau cña c¸c ®|êng «t« (trõ ®|êng giao gi÷a c¸c ®|êng «t« cÊp IV ®Õn cÊp VI) ph¶i xÐt t|íi ý nghÜa vµ cÊp h¹ng cña ®|êng, sù ph©n bè dßng xe theo c¸c h|íng xe ch¹y, viÖc ®¶m b¶o an toµn xe ch¹y vµ ph¶i dùa trªn so s¸nh kinh tÕ kÜ thuËt c¸c ph|¬ng ¸n.
 14. TTTCXDVN TCVN 4054 : 1985 3.2. Chç giao nhau gi÷a c¸c ®|êng « t« nªn bè trÝ ë n¬i b»ng ph¼ng vµ trªn ®o¹n th¼ng cña c¸c ®|êng giao. §é dèc däc lín nhÊt cña ®|êng « t« t¹i nót giao nhau trong ph¹m vi tÇm nh×n tÝnh to¸n kh«ng lín h¬n 4%. 3.3. Chç giao nhau kh¸c møc gi÷a c¸c ®|êng «t« nªn lµm trong c¸c tr|êng hîp sau: - Giao nhau gi÷a ®|êng cÊp víi c¸c ®|êng «t« cÊp kh¸c; - Giao nhau gia ®|êng cÊp II víi c¸c ®|êng cÊp II vµ III; - Giao nhau gi÷a c¸c ®|êng cÊp III khi l|u th«ng xe ë nót giao nhau (tæng l|u l|îng xe cña c¶ 2 ®|êng) lín h¬n 400 xe/ngµy. - Chç giao nhau kh¸c møc cña c¸c ®|êng «t« nªn thiÕt kÕ sao cho trªn c¸c ®|êng cÊp I vµ II xe kh«ng ph¶i vßng tr¸i còng nh| kh«ng cã ®|êng nhËp vµ ®|êng t¸ch ph¶i vßng tr¸i ®Õn tr¸nh c¸c dßng xe chÝnh cã thÓ giao c¾t trªn mÆt ®|êng. 3.4. CÇu v|ît dïng cho ng|êi ®i bé v|ît qua c¸c ®|êng cÊp I vµ II ®i qua ®« thÞ chØ thiÕt kÕ khi cã yªu cÇu cÇn thiÕt. 3.5. C¸c nót giao nhau trªn c¸c ®|êng «t« cÊp I, lI, III cÇn ph¶i bè trÝ sao cho hîp lÝ nhÊt vµ cã sè l|îng nót Ýt nhÊt. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nót giao nhau ë bªn ngoµi ®« thÞ trªn c¸c ®|êng cÊp I vµ II kh«ng nªn ng¾n h¬n 5 km vµ trªn ®|êng cÊp III kh«ng ng¾n h¬n 2km. 3.6. ë ®o¹n tiÕp gi¸p cña tÊt c¶ c¸c ®|êng t¸ch vµ ®|êng nhËp vµo cña ®|êng cÊp I, II, III ph¶i lµm mÆt ®|êng b»ng vËt liÖu h¹t cøng. Tuú thuéc vµo lo¹i ®Êt nÒn, chiÒu dµi ®o¹n cã mÆt ®|êng b»ng vËt liÖu h¹t cøng quy ®Þnh nh| sau: §Êt c¸t vµ ®Êt c¸t pha 50m; §Êt sÐt pha nhiÒu c¸t 100m; §Êt sÐt vµ ®Êt sÐt pha Ýt c¸t 150m; §èi víi ®|êng cÊp IV cã líp mÆt b»ng vËt liÖu h¹t cøng th× c¸c ®|êng nhËp vµo ®|êng nµy còng lµm líp mÆt b»ng vËt liÖu h¹t cøng trªn chiÒu dµi kh«ng ng¾n h¬n 25m. 3.7. ë nh÷ng chç th|êng xuyªn cã nhiÒu ng|êi hoÆc gia sóc ®i c¾t ngang qua ®|êng cÊp I vµ II ph¶i nghiªn cøu gi¶i ph¸p ®¶m b¶o an toµn giao th«ng. 3.8. ViÖc chän c¸c lo¹i s¬ ®å ®|êng giao cïng møc cã thÓ dùa theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: §|êng giao cã ®¶o, cã lµn chuyÓn tèc vµ cã chç cho xe chê ®Õn rÏ tr¸i chØ nªn dïng khi l|u l|îng xe tÝnh to¸n (tæng sè xe cña c¶ hai ®|êng giao nhau) tõ 1.000 ®Õn 4.000 xe/ngµy; Lo¹i s¬ ®å ®|êng giao ®¬n gi¶n nªn thiÕt kÕ khi l|u l|îng xe tÝnh to¸n ë c¸c nót giao nhá h¬n l.000 xe/ngµy; S¬ ®å nót giao h×nh xuyÕn chØ nªn thiÕt kÕ ë tr|êng hîp l|u l|îng xe «t« trªn c¸c ®|êng dÉn tíi nót giao b»ng nhau hoÆc kh¸c nhau kh«ng qu¸ 20% vµ sè l|îng « t« vßng tr¸i ë trªn c¶ hai ®|êng kh«ng Ýt h¬n 40%. 3.9. C¸c ®¶o dÉn h|íng ph©n lµn xe trªn ®|êng chÝnh ë nót giao cïng møc chØ ®¸nh dÊu b»ng s¬n trªn mÆt ®|êng. 3.10. TÊt c¶ nh÷ng ®|êng giao cïng møc víi bÊt k× lo¹i s¬ ®å nµo còng nªn lµm th¼ng gãc hoÆc gÇn thang gãc víi nhau. Tr|êng hîp ®|êng giao chÐo nhau th× gãc giao kh«ng ®|îc nhá h¬n 600. NÕu t¹i nót giao dßng xe kh«ng c¾t nhau, mµ chØ cã t¸ch khái
 15. TTTCXDVN TCVN 4054 : 1985 dßng hoÆc nhËp vµo dßng thuËn chiÒu th× ®|îc phÐp lµm ®|êng giao nhau theo gãc bÊt k×. ViÖc bè trÝ ®|êng giao trong ®|êng cong n»m vµ trªn ®o¹n cã ®|êng cong ®øng chØ ®|îc phÐp trong tr|êng hîp c¸ biÖt. 3.11. B¸n kÝnh tèi thiÓu cña ®|êng cong ë nót giao cïng møc vµ ë chç ®|êng nh¸nh rÏ kh«ng phô thuéc vµo gãc giao mµ lÊy theo cÊp ®|êng cña ®|êng tõ ®ã xe rÏ: Khi rÏ tõ ®|êng cÇp I vµ cÊp II Rmin = 30m Khi rÏ tõ ®|êng cÊp III Rmin = 25m Khi rÏ tõ ®|êng cÊp IV ®Õn cÊp VI Rmin = 17m NÕu trªn ®|êng rÏ th|êng xuyªn cã xe kÐo r¬ moãc ch¹y th× b¸n kÝnh tèi thiÓu b»ng 30 m. 3.12. TÇm nh×n ë nót giao cïng møc cña c¸c ®|êng «t« ph¶i ®¶m b¶o theo h×nh l. Kho¶ng c¸ch tÇm nh×n tÝnh to¸n (L0, L1) ph¶i phï hîp víi tèc ®é xe tÝnh to¸n ë nót, giao lÊy theo b¶ng 10. Tr|êng hîp ®|êng «t« giao nhau ë chç ®Þa h×nh khã kh¨n ph¶i h¹n chÕ tÇm nh×n th× chiÒu dµi tÇm nh×n h¹n chÕ ®|îc x¸c ®Þnh theo diÒu kiÖn ®¶m b¶o cho xe ch¹y víi tèc ®é b»ng 30km/h ®èi víi ®|êng cÊp I ®Õn cÊp III vµ 15km/h ®èi víi ®|êng cÊp IV ®Õn cÊp VI. T¹i c¸c nót giao cïng møc ph¶i c¾m biÓn h¹n chÕ tèc ®é xe ch¹y phï hîp víi ®iÒu kiÖn vÒ tÇm nh×n vµ b¸n kÝnh thiÕt kÕ, ®ång thêi ph¶i c¾m biÓn b¸o hiÖu vµ h|íng dÉn giao th«ng cho c¸c ph|¬ng tiÖn ®i qua nót. 3.13. C¸c yÕu tè cña c¸c nh¸nh ®|êng ë nót giao kh¸c møc phøc t¹p nªn thiÕt kÕ theo tèc ®é xe ch¹y biÒn ®æi ®Õn gi¶m bít diÖn tÝch khu vùc bè trÝ nót giao. B¸n kÝnh ®|êng cong cña ®|êng rÏ (tr¸i hoÆc ph¶i) nªn lÊy theo ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o tèc ®é tÝnh to¸n trªn ®|êng rÏ kh«ng nhá h¬n 40km/h ®èi víi ®|êng cÊp I - III. Tr|êng hîp c¸ biÖt, nÕu cã lÝ do hîp lÝ vÒ kinh tÕ kÜ thuËt th× cã thÓ gi¶m b¸n kÝnh ®|êng cong nh|ng b¸n kÝnh tèi thiÓu kh«ng nhá h¬n 30m. C¸c ®|êng rÏ vßng sang ph¶i vµ c¸c nh¸nh ®|êng nèi ë nót giao kh¸c møc, khi gãc giao nhän th× nªn lµm mét ®|êng cong duy nhÊt kh«ng cã ®o¹n chªm th¼ng. Sù nèi tiÕp cã dïng ®|êng cong ng|îc chØ ®|îc phÐp trong tr|êng hîp riªng biÖt. ë c¸c chç ®|êng t¸ch tõ ®|êng cÊp I, II, III vµ chç ®|êng nhËp vµo ®|êng cÊp I,
 16. TTTCXDVN TCVN 4054 : 1985 II, III nªn lµm lµn chuyÓn tèc theo quy ®Þnh trong ®iÒu 2.28. 3.14. ChiÒu réng mÆt ®|êng trªn c¶ chiÒu dµi ®|êng rÏ vßng sang tr¸i vµ sang ph¶i ë nót giao kh¸c møc kh«ng nªn lÊy nhá h¬n 4,5m vµ kh«ng më réng thªm mÆt ®|êng cong. ChiÒu réng lÒ ®|êng vÒ phÝa bông ®|êng cong lÊy b»ng l,5m; vÒ phÝa l|ng lÊy b»ng 3m. LÒ ®|êng vÒ phÝa bông ph¶i gia cè b»ng vËt liÖu cøng trong ph¹m vi 0,5m, vÒ phÝa l|ng ph¶i gia cè trªn c¶ chiÒu réng. §é nghiªng trªn ®|êng rÏ tú thuéc vµo tèc ®é tÝnh to¸n, cã thÓ lµm nghiªng tõ 3 ®Õn 6%. T¹i c¸c nót giao kh¸c møc ph¶i cã gi¶i ph¸p hîp lÝ ®Õn ®¶m b¶o an toµn giao th«ng cho xe ®¹p (vµ xe th« s¬). 3.15. CÇu v|ît ë nót giao kh¸c møc qua ®|êng cÊp I, II, III ph¶i thiÕt kÕ bao trïm toµn bé chiÒu réng nÒn ®|êng vµ c«ng tr×nh tho¸t n|íc bÈn, céng thªm cù li an toµn vÒ mçi bªn lµ 0,5m. TÜnh kh«ng d|íi cÇu v|ît (kÓ tõ mÆt ®|êng ®Õn mÆt d|íi kÕt cÊu nhÞp) kh«ng ®|îc nhá h¬n 4,5m. Tr|êng hîp ®Æc biÖt, tÜnh kh«ng ®|îc thiÕt kÕ theo yªu cÇu riªng. 3.16. Chän lo¹i vµ vÞ trÝ chç giao nhau gi÷a ®|êng «t« vµ ®|êng s¾t ph¶i dùa trªn so s¸nh c¸c ph|¬ng ¸n vÒ kinh tÕ kÜ thuËt. 3.17. Chç giao nhau cña ®|êng «t« víi ®|êng s¾t ph¶i bè trÝ ngoµi ph¹m vi ga, ®|êng dån tÇu, cöa hÇm ®|êng s¾t, ghi cæ häng, c¸c cét tÝn hiÖu vµo ga. Tèt nhÊt lµ bè trÝ chç ®|êng giao víi ®|êng s¾t trªn ®o¹n th¼ng. Gãc giao ph¶i b»ng 900, tr|êng hîp ®Æc biÖt khã kh¨n kh«ng ®|îc d|íi 450. 3.18. Giao nhau kh¸c møc gi÷a ®|êng «t« víi ®|êng s¾t nªn thiÕt kÕ ë c¸c tr|êng hîp sau: §|êng «t« cÊp I vµ cÊp II giao víi ®|êng s¾t; §|êng «t« cÊp III, IV, V giao víi ®|êng s¾t cã tèc ®é cao (120km/h);. §|êng «t« cÊp III, IV, V giao víi ®|êng s¾t ë ®o¹n nÒn ®µo hoÆc kh«ng ®¶m b¶o tÇm nh×n quy ®Þnh trong ®iÒu 2.17; §|êng «t« b¾t buéc ph¶i giao víi ®|êng s¾t ë trong ph¹m vi ga lËp tÇu; ga khu ®o¹n vµ c¸c ga lín kh¸c...; §|êng «t« cã ®|êng xe ®iÖn cã ray vµ ®|êng xe ®iÖn kh«ng ray giao v¬i ®|êng s¾t. 3.19. ë nh÷ng chç giao nhau cïng møc gi÷a ®|êng «t« víi ®|êng s¾t ph¶i ®¶m b¶o tÇm nh×n ®Õn khi ng|êi l¸i xe ë c¸ch chç giao mét kho¶ng c¸ch b»ng tÇm nh×n tÝnh to¸n ®èi víi ®|êng Êy (®iÒu 2. 17) cã thÓ nh×n thÊy ®oµn tÇu ë c¸ch chç giao kh«ng d|íi 400m vµ ng|êi l¸i tÇu ph¶i nh×n thÊy chç giao khi cßn c¸ch chç giao kh«ng d|íi l000m (xem h×nh 2). S¬ ®å ®¶m b¶o tÇm nh×n ë chç ®|êng «t« giao cïng møc víi ®|êng s¾t.
 17. TTTCXDVN TCVN 4054 : 1985 H×nh 2 NÕu viÖc b¶o ®¶m tÇm nh×n nªu trªn ®èi víi ®|êng «t« qu¸ khã kh¨n lµm t¨ng ®¸ng kÓ kinh phÝ th× cã thÓ gi¶m cù li kho¶ng c¸ch b»ng tÇm nh×n t|¬ng øng víi tèc ®é 15 ®Õn 30km/h. ë tr|êng hîp nµy ph¶i c¾m biÓn h¹n chÕ tèc ®é xe cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn tÇm nh×n thiÕt kÕ. 3.20. ChiÒu réng mÆt ®|êng «t« ë chç ®|êng «t« giao cïng møc víi ®|êng s¾t trong ph¹m vi 10 ®Òn 200m kÓ tõ tim ®|êng s¾t vÒ hai phÝa kh«ng ®|îc d|íi 6m. Chç ®|êng «t« giao cïng møc víi ®|êng s¾t ph¶i ®¶m b¶o cho ®|êng «t« ë hai bªn ®|êng s¾t cã mét ®o¹n kh«ng ng¾n h¬n l0m khi ®o¹n giao n»m trªn nÒn ®¾p vµ kh«ng ng¾n h¬n 20m khi ®o¹n giao n»m trªn ®|êng ®µo cã ®é dèc b»ng kh«ng hoÆc cã ®é dèc x¸c ®Þnh theo ®é chªnh cao ®é gi÷a hai ray, khi ®|êng «t« giao c¾t trong ®o¹n ®|êng s¾t cong. Ngoµi cù li ®ã míi ®|îc thiÕt kÕ ®|êng cong nèi dèc. §é dèc däc cña ®o¹n ®|êng «t« tiÒp gi¸p víi chç giao nhau trong ph¹m vi 50m vÒ mçi bªn kh«ng ®|îc lín h¬n 3%. ë ®o¹n ®Þa h×nh nói khã, cã lÝ do hîp lÝ vÒ kinh tÕ kÜ thuËt ®|îc phÐp t¨ng trÞ sè dèc däc ®Õn 5%. 3.21. Giao nhau kh¸c møc gi÷a ®|êng «t« víi ®|êng s¾t, tuú theo ®iÒu kiÖn cã thÓ thiÕt kÕ ®|êng «t« ®i trªn hay ®i d|íi. Tr|êng hîp ®|êng s¾t ®i d|íi th× khæ tÜnh kh«ng ph¶i x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ngµnh ®|êng s¾t. NÕu ®|êng «t« ®i d|íi th× tÜnh kh«ng theo quy ®Þnh trong ®iÒu 3. l. 3.22. ë chç ®|êng «t« giao cïng møc víi ®|êng th« s¬ ph¶i thiÕt kÕ b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu kÜ thuËt sau: Ph¶i lµm líp mÆt b»ng vËt liÖu h¹t cøng trong ph¹m vi kh«ng ng¾n h¬n 15m trªn ®o¹n ®|êng th« s¬ tiÕp gi¸p víi ®|êng «t« (kÓ c¶ phÇn lÒ ®|êng «t«). KÓ tõ mÐp ®|êng «t« trë ra, ®|êng th« s¬ ph¶i cã mét ®o¹n b»ng tèi thiÓu lµ 5m; Ph¶i thiÕt kÕ tÇm nh×n c¶ cho ng|êi l¸i xe «t« vµ ph|¬ng tiÖn giao th«ng ®i trªn ®|êng th« s¬ theo s¬ ®å h×nh 1. Kho¶ng c¸ch tÇm nh×n cho ®|êng «t« tuú thuéc vµo ®é tÝnh to¸n dïng theo b¶ng 7. Kho¶ng c¸ch tÇm nh×n th« s¬ kh«ng ng¾n h¬n 25m. 3.23. ë nh÷ng chç ®|êng «t« giao víi ®|êng èng (®|êng èng n|íc, ®|êng èng h¬i, ®|êng dÉn dÇu, ®|êng èng cÊp nhiÖt... ) hay víi ®|êng c¸p th«ng tin, ®|êng c¸p ®iÖn ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ ®iÒu kiÖn thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh ®ã. Giao nhau cña c¸c lo¹i ®|êng ngÇm víi ®|êng «t« nªn thiÕt kÕ th¼ng gãc víi nhau. Trõ ë chç giao nhau, c¸c lo¹i ®|êng ngÇm dã kh«ng ®|îc ®Æt ë d|íi vµ däc theo ®|êng «t« tõ cÊp I ®Õn cÊp III. 3.24. ë nh÷ng chç ®|êng «t« giao víi ®|êng d©y ®iÖn, ®iÖn tho¹i ch¹y trªn kh«ng hoÆc ®|êng «t« ®i gÇn ®|êng d©y ®iÖn, ®iÖn tho¹i ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña ngµnh chñ qu¶n vµ tu©n theo c¸c quy ®Þnh nh| sau: Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt theo chiÒu ®øng tõ mÆt ®|êng ®Õn d©y ®iÖn b¸o, ®iÖn tho¹i v|ît qua ®|êng «t« lµ 5,5m;
 18. TTTCXDVN TCVN 4054 : 1985 Kho¶ng c¸ch ngang tõ mÐp nÒn ®|êng ®Õn cét cña ®|êng d©y ®iÖn tho¹i, ®iÖn b¸o kh«ng ®|îc nhá h¬n 4/3 chiÒu cao cña cét hoÆc kh«ng nhá h¬n 5m; Kho¶ng c¸ch theo chiÒu ®øng vµ chiÒu ngang tõ ®|êng «t« ®Õn d©y ®iÖn theo quy ®Þnh trong b¶ng 14. B¶ng 14 C¸c tr|êng hîp Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt (m) theo ®iÖn thÕ cña ®|êng d©y (KV) 1. Kho¶ng c¸ch th¼ng ®øng tõ mÆt ®|êng ®Õn d©y dÉn 2 3 4 a) ë chÕ ®é b×nh th|êng b) Khi ®øt d©y dÉn ë kho¶ng cét kÒ bªn 2. Kho¶ng c¸ch ngang a) Khi ®|êng d©y v|ît qua ®|êng - Tõ ch©n cét ®Õn mÐp ®|êng - Nh| trªn nh|ng ë ®o¹n ®|êng cã ®Þa h×nh chËt hÑp tõ bé phËn bÊt kú cña cét t|íi mÐp ®|êng + Khi v|ît qua ®|êng cÊp I – II + Khi v|ît qua ®|êng kh¸c b) Khi ®|êng d©y ®iÖn ®i song song víi ®|êng «t« Kho¶ng c¸ch tõ d©y dÉn ngoµi cïng ®Õn mÐp ®|êng ë tr¹ng th¸i bÞ giã lµm lÖch nhiÒu nhÊt 4. NÒn ®|êng 4.1. Khi thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o nÒn ®|êng æn ®Þnh vÒ kÝch th|íc h×nh häc vµ kh¶ n¨ng chÞu lùc víi mäi ®iÒu kiÖn biÕn ®æi vÒ khÝ hËu, thuû v¨n. 4.2. ViÖc chän kÕt cÊu nÒn ®|êng, ngoµi c¸c quy ®Þnh vÒ mÆt c¾t ngang theo cÊp ®|êng quy ®Þnh trong ®iÒu 2.2 cßn ph¶i c¨n cø vµo lo¹i mÆt ®|êng, ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt, ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña khu vùc vµ lo¹i ®Þa h×nh theo ®Æc tr|ng vÒ ®iÒu kiÖn thuû v¨n nªu trong b¶ng 15. B¶ng 15 Lo¹i ®Þa h×nh §Æc tr|ng vÒ ®iÒu kiÖn thuû v¨n Kh« r¸o B¶o ®¶m tho¸t n|íc trªn mÆt ®Êt vµ n|íc Kh«ng Èm |ít ngÇm kh«ng g©y Èm |ít ®Õn tÇng ®Êt trªn cïng Èm |ít theo mïa h«ng b¶o ®¶m tho¸t n|íc trªn mÆt ®Êt nh|ng n|íc ngÇm kh«ng g©y Èm |ít ®Õn tÇng trªn cïng RÊt Èm |ít N|íc ngÇm hoÆc n|íc mÆt ®äng l©u ngµy, th|êng xuyªn lµm Èm |ít tÇng ®Êt trªn cïng
 19. TTTCXDVN TCVN 4054 : 1985 4.3. NÒn ®|êng ph¶i thiÕt kÕ c¸ biÖt trong nh÷ng tr|êng hîp sau: NÒn ®|êng ®¾p ®Êt cao, h¬n 12m; NÒn ®|êng ®¾p ë b·i s«ng, nÒn ®¾p ë nh÷ng ®o¹n ngËp n|íc kh«ng th|êng xuyªn: NÒn ®|êng ®¾p trªn ®Çm lÇy cã chiÒu dµy lÇy lín h¬n 4m hoÆc chiÒu dµy lÊy nhiÒu h¬n nh|ng kh«ng thiÕt kÕ vÐt lÇy; nÒn ®¾p trªn ®Çm lÇy cã dèc ngang ë ®¸y líp lÊy lín h¬n l : l0; NÒn ®¾p vµ ®µo gÆp lo¹i ®Êt mÒm yÕu; NÒn ®|êng ®µo cã chiÒu cao m¸i dèc lín h¬n 12m ®èi víi nÒn ®Êt vµ lín h¬n 16m ®èi víi nÒn ®¸ ë ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh thuËn lîi;. NÒn ®µo trong ®¸ cã chiÒu cao m¸i dèc nhá h¬n 16m nh|ng thÕ n»m cña tÇng ®¸ nghiªng ra phÝa nÒn ®|êng; NÒn ®|êng ®µo qua c¸c tÇng chøa n|íc; NÒn ®|êng ®µo s©u h¬n 6m trong ®Êt sÐt dÔ bÞ mÊt æn ®Þnh ë m¸i dèc do t¸c dông cña c¸c yÕu tè khÝ hËu; NÒn ®|êng ®¾p vµ ®µo ë nh÷ng ®o¹n cã ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh phøc t¹p (s|ên dèc h¬n l: 3 ®· cã hoÆc cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn c¸c hiÖn t|îng ®Þa chÊt vËt lÝ nh| tr|ît dèc, khe xãi, c¸c t¬, ®¸ sôt, ®¸ lë, dßng lò, bïn ®¸...); NÒn ®|êng ®¾p b»ng c¸c lo¹i ®Êt cã tÝnh chÊt ®Æc biÖt (®Êt sÐt tr|¬ng në m¹nh ®Êt bazan v.v...) NÒn ®|êng thi c«ng theo ph|¬ng ph¸p næ m×n lín hoÆc ph|¬ng ph¸p thuû lùc; NÒn ®|êng ë khu vùc c¸t di ®éng; 4.4. ChiÒu cao cña nÒn ®|êng ®¾p ph¶i ®¶m b¶o sao cho chiÒu dÇy t«n cao kÓ tõ mùc n|íc ngÇm tÝnh to¸n vµ møc n|íc mÆt ®äng th|êng xuyªn hai bªn dßng hoÆc tõ mÆt ®Êt tù nhiªn ë khu vùc ®Þa h×nh Èm |ít ®Õn ®¸y mÆt ®|êng kh«ng nhá h¬n trÞ sè quy ®Þnh trong b¶ng 16. B¶ng 16 Lo¹i ®Êt ChiÒu cao tèi thiÓu kÓ tõ mùc n|íc ngÇm tÝnh to¸n (hay mÆt n|íc ®äng th|êng xuyªn) vµ tõ mÆt ®Êt tù nhiªn ë khu vùc ®Þa h×nh Èm |ít ®Õn ®¸y mÆt ®|êng (m) - C¸t võa, c¸t nhá, c¸t pha sÐt nhÑ 0,5 (0,3) - C¸t bét, c¸t pha sÐt nÆng 0,7 (0,4) C¸t pha sÐt bét 1,2 – 1.8 (0,5) SÐt pha c¸t bét 1,0 – 1,2 (0,4) - SÐt pha c¸t, sÐt pha c¸t nÆng, sÐt bÐo, sÐt bét Chó thÝch: 1. TrÞ sè ghi trong b¶ng 16 lµ ch|a xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt vÒ khÝ hËu cña c¸c khu vùc. 2. N|íc ®äng th|êng xuyªn trªn mÆt ®Êt qu¸ 20 ngµy coi lµ n|íc ®äng th|êng xuyªn.
 20. TTTCXDVN TCVN 4054 : 1985 3. Mùc n|íc ngÇm tÝnh to¸n lµ mùc n|íc ngÇm ®iÒu tra vµo mïa m|a. 4. §èi víi nÒn ®|êng cã cù li ngang kÓ tõ mÐp mÆt ®|êng ®Õn ®|êng b×nh th|êng th× ®|îc gi¶m bít chiÒu dÇy t«n cao so víi trÞ sè ghi trong b¶ng 16 dùa trªn tÝnh to¸n ®¶m b¶o cho nÒn, mÆt ®|êng æn ®Þnh kh«ng bÞ gi¶m yÕu c|êng ®é. 5. Tr|êng hîp kh«ng thÓ thiÕt kÕ chiÒu cao quy ®Þnh trong b¶ng 16. Ph¶i thiÕt kÕ tÇng c¸ch n|íc hoÆc h¹ mùc n|íc ngÇm. 6. TrÞ sè trong ngoÆc lµ chiÒu cao trªn mÆt ®Êt Èm |ít hoÆc mùc n|íc ngËp Ýt h¬n 20 ngµy trÞ sè ngoµi hoÆc chiÒu cao trªn mùc n|íc ®äng l©u ngµy hoÆc mùc n|íc ngÇm. 4.5. ChiÒu cao cña nÒn ®|êng ®¾p vµ c¸c ®ª b¶o vÖ ë c¸c cÇu lín, cÇu trung c¸c ®|êng dÉn vµo cÇu còng nh| chiÒu cao cña nÒn ®|êng ®¾p trªn b¨i s«ng ph¶i tÝnh to¸n sao cho mÐp nÒn ®|êng cao h¬n møc n|íc tÝnh to¸n (cã xÐt t|íi mùc n|íc dÒnh vµ chiÒu cao sãng vç lªn m¸i dèc) Ýt nhÊt 50cm vµ mÐp cña ®ª b¶o vÖ cao h¬n Ýt nhÊt lµ 25cm. 4.6. §é cao mÐp nÒn ®|êng ë ®o¹n cã cÇu nhá vµ cèng ph¶i cao h¬n møc n|íc tÝnh to¸n (cã xÐt ®Õn mùc n|íc dÒnh) Ýt nhÊt lµ 50cm. TÇn suÊt lò ®Õn thiÕt kÕ ®é cao nÒn ®|êng ®¾p ë nh÷ng ®o¹n cã cÇu nhá, cèng lÇy nh| sau: §|êng cÊp I 1%; §|êng cÊp II vµ cÊp III 2%; §|êng cÊp IV ®Õn cÊp VI 4%; Chó thÝch: ë nh÷ng vïng cã nhiÒu ®|êng «t« cã thÒ dïng ®|êng nµy thay thÕ ®|êng kia. cho xe ch¹y th× ®|îc phÐp gi¶m tÇn suÊt lò tinh to¸n 1% cho mäi cÊp ®|êng. 4.7. §é dèc cña taluy nÒn ®¾p vµ nÒn ®µo ph¶i b¶o ®¶m cho m¸i dèc ®|îc æn ®Þnh. §é dèc lín nhÊt cña taluy kh«ng ®|îc v|ît qu¸ c¸c tÇn sè quy ®Þnh trong b¶ng 17 vµ 18. Trong tr|êng hîp kh«ng thÓ thiÕt kÕ ®|îc m¸i dèc theo ®é dèc cÇn thiÕt th× ph¶i thiÕt kÕ t|êng ch¾n, t|êng bao. 4.8. M¸i dèc cña nÒn ®|êng vµ ®ª, cña c¸c c«ng tr×nh ®iÒu chØnh dßng n|íc vÒ phÝa s«ng kh«ng qu¸ l : 2, cßn vÒ phÝa bªn kia kh«ng qu¸ l : l,5. ChiÒu réng mÆt ®ª, ®Ëp kh«ng nhá h¬n 2m, m¸i dèc cña kÌ bÞ ngËp n|íc vÒ c¶ 2 phÝa kh«ng ®|îc dèc h¬n l : 2. 4.9. ThiÕt kÕ nÒn ®|êng, c¶ nÒn ®¾p vµ nÒn ®µo trong nh÷ng tr|êng hîp cÇn thiÕt ph¶i xÐt tíi c¸c biÖn ph¸p gia cè m¸i dèc ®Õn gi÷ æn ®Þnh cho m¸i dèc vµ nÒn ®|êng. B¶ng 17 Lo¹i ®Êt ®¸ §é dèc lín nhÊt cña m¸i dèc víi chiÒu cao ®|êng ®¾p (m) 6 12 1. C¸c lo¹i ®¸ phong ho¸ nhÑ 1: 1 – 1: 1,3 1: 1,3 – 1: 1,5 2. §¸ t¶ng khèi (t¶ng l¨n): ®¸ d¨m (cuéi); s¹n 1: 1,5 3: 1,5 (sái); c¸t lÉn sái s¹n vµ c¸t to, c¸t võa, xØ quÆng 3. C¸t nhá vµ c¸t bét 1:1,5 ë phÇn trªn (cao §Êt sÐt vµ c¸t pha c¸c d¹ng hoµng thæ 1:1,75(+) 6m)
Đồng bộ tài khoản