TCVN 4056 1985

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
100
lượt xem
27
download

TCVN 4056 1985

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4056 1985. Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng - Thuật ngữ và định nghĩa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4056 1985

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4056 : 1985 HÖ thèng b¶o d|ìng kü thuËt vµ söa ch÷a m¸y x©y dùng ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa System of technical maintenance and repair of building plants. Terminology and definitions Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh nh÷ng thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa cña nh÷ng kh¸i niÖm chÝnh trong lÜnh vùc b¶o d|ìng kü thuËt vµ söa ch÷a m¸y x©y dùng (sau ®©y gäi t¾t lµ m¸y). Nh÷ng thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa nµy ®|îc sö dông trong c¸c tiªu chuÈn, qui ph¹m cña Nhµ n|íc, ngµnh, s¸ch b¸o vµ c¸c tµi liÖu khoa häc kü thuËt. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa ThuËt ng÷ Vi §Þnh nghÜa Tªn S¬ ®å gi¶i thÝch Õt kh«ng t¾t nªn dïng I. Kh¸i niÖm chung 1.1. B¶o BD TËp hîp c¸c biÖn ph¸p kÜ thuËt nh»m duy tr× Ch¨m Néi dung bao d|ìng kÜ m¸y lu«n ë t×nh tr¹ng kü thuËt tèt khi chuÈn bÞ sãc kü gåm kiÓm tra thuËt sö dông, trong qu¸ tr×nh sö dông, b¶o qu¶n vµ thuËt vËn chuyÓn kÜ thuËt, lµm s¹ch, b«i tr¬n, siÕt chÆt vµ hiÖu chØnh 1.2. Söa ch÷a SC TËp hîp c¸c biÖn ph¸p kü thuËt nh»m duy tr× vµ phôc håi kh¶ n¨ng lµm viÖc hay t×nh tr¹ng kü thuËt tèt cña m¸y 1.3. HÖ thèng TËp hîp c¸c qui ®Þnh vµ h|íng dÉn thèng nhÊt b¶o d|ìng kÜ nh»m x¸c ®Þnh h×nh thøc tæ chøc, néi dung vµ thuËt vµ söa thø tù thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o d|ìng kÜ thuËt vµ ch÷a m¸y söa ch÷a m¸y cã kÕ ho¹ch ®Ó duy tr× kh¶ n¨ng lµm viÖc, t×nh tr¹ng kÜ thuËt tèt cña m¸y trong suèt thêi gian phôc vô ë nh÷ng ®iÒu kiÖn sö dông nhÊt ®Þnh 1.4. HÖ thèng HÖ thèng b¶o d|ìng kü thuËt vµ söa ch÷a ®|îc b¶o d|ìng kü thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch ®Þnh tr|íc nh»m thuËt vµ söa phßng ngõa nh÷ng h| háng trong suèt qu¸ ch÷a theo kÕ tr×nh sö dông m¸y ho¹ch dù phßng 1.5. TÝnh söa TÝnh chÊt cÊu t¹o cña m¸y thÓ hiÖn ë kh¶ n¨ng ch÷a b¸o tr|íc, dÔ ph¸t hiÖn vµ kh¾c phôc h| háng b»ng c¸ch b¶o d|ìng kü thuËt vµ söa ch÷a 1.6. T×nh TËp hîp nh÷ng tr¹ng th¸i cña m¸y ®· thay ®æi tr¹ng kü trong qu¸ tr×nh sö dông (b¶o qu¶n, vËn chuyÓn) thuËt t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh ®|îc ®¸nh gi¸ b»ng
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4056 : 1985 nh÷ng th«ng sè kü thuËt ghi trong tµi liÖu kü thuËt cña m¸y 1.7. ChÈn C§ ViÖc x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng kü thuËt cña m¸y ®o¸n kü thuËt KT kh«ng cÇn th¸o rêi 1.8. Chi tiÕt Mét phÇn cña m¸y kh«ng chia nhá ®|îc b»ng nguyªn c«ng l¾p r¸p 1.9. Côm chi Mét phÇn cña m¸y ®|îc l¾p r¸p tõ mét sè chi tiÕt tiÕt kh¸c nhau 1.10. Tæng Mét phÇn cña m¸y ®|îc l¾p r¸p tõ mét sè chi thµnh tiÕt, côm chi tiÕt nh»m thùc hiÖn mét chøc n¨ng hoµn chÝnh nhÊt ®Þnh cña m¸y 1.11. Phô C¸c chi tiÕt, côm chi tiÕt ... ®|îc dù tr÷ ®Ó thay tïng thÕ nh÷ng phÇn t|¬ng øng cña m¸y ®ang sö dông nh»m duy tr× kh¶ n¨ng lµm viÖc, t×nh tr¹ng kü thuËt tèt cña m¸y 1.12. Bé ®å TËp hîp mét sè phô tïng, dông cô vµ nguyªn nghÒ theo vËt liÖu cÇn thiÕt kÌm theo m¸y míi dùa trªn m¸y tinh thÇn, ®Æc ®iÓm sö dông ®Ó tÝnh n¨ng b¶o d|ìng kü thuËt vµ söa ch÷a 2. B¶o d|ìng kü thuËt 2.1. B¶o B¶o d|ìng kü thuËt theo mét tr×nh tù cã kÕ Ch¨m d|ìng kü ho¹ch, phï hîp víi tiªu chuÈn "Tæ chøc b¶o sãc kü thuËt ®Þnh kú d|ìng kü thuËt vµ söa ch÷a m¸y x©y dùng" thuËt ®Þnh kú 2.2. B¶o B¶o d|ìng kü thuËt cho mçi ca lµm viÖc cña Cã thÓ thùc hiÖn d|ìng kü m¸y tr|íc, trong hoÆc thuËt ca sau mçi ca lµm viÖc 2.3. B¶o B¶o d|ìng kü thuËt trong c¸c kh©u: chuÈn bÞ d|ìng kü b¶o qu¶n, b¶o qu¶n vµ sau b¶o qu¶n thuËt trong b¶o qu¶n 2.4. B¶o B¶o d|ìng kü thuËt trong c¸c kh©u: chuÈn bÞ d|ìng kü vËn chuyÓn, vËn chuyÓn vµ sau vËn chuyÓn thuËt trong vËn chuyÓn 2.5. CÊp b¶o Sù ph©n chia néi dung b¶o d|ìng kü thuËt theo B¶o d|ìng kü d|ìng kü khèi l|îng vµ møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc thuËt ®Þnh kú chia thuËt nh»m b¶o d|ìng kü thuËt theo kÕ ho¹ch nhÊt thµnh 3 cÊp: ®Þnh phï hîp víi tiªu chuÈn: "Tæ chøc b¶o BD1,BD2,BD3 d|ìng kü thuËt vµ söa ch÷a m¸y x©y dùng" 2.6. §Þnh k× Sè giê lµm viÖc qui ®Þnh cña m¸y gi÷a hai lÇn Chu k× b¶o d|ìng kÜ b¶o d|ìng kÜ thuËt liªn tiÕp cïng cÊp b¶o thuËt d|ìng kÜ thuËt 2.7. Chu k× Kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt (tÝnh b»ng sè giê
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4056 : 1985 b¶o d|ìng kÜ lµm viÖc) lÆp l¹i nhiÒu lÇn. Trong kho¶ng thêi thuËt gian ®ã, c¸c cÊp b¶o d|ìng kü thuËt ®|îc thùc hiÖn víi tr×nh tù nhÊt ®Þnh theo tiªu chuÈn:"Tæ chøc b¶o d|ìng kü thuËt vµ söa ch÷a m¸y x©y dùng" 2.8. Thêi Thêi gian cÇn thiÕt cho mét lÇn b¶o d|ìng kü Thêi gian m¸y gian mét lÇn thuËt m¸y (tÝnh b»ng ngµy lµm viÖc) chê ®îi vµo b¶o b¶o d|ìng d|ìng kü thuËt kh«ng céng vµo thêi gian nµy 2.9. Tæng Toµn bé thêi gian cÇn thiÕt ®Ó b¶o d|ìng kÜ thêi gian b¶o thuËt trong 1 thêi gian sö dông m¸y nhÊt ®Þnh d|ìng kÜ (tÝnh b»ng ngµy lµm viÖc) thuËt 2.10.HÖ sè TØ sè gi÷a tæng thêi gian b¶o d|ìng kü thuËt thêi gian b¶o víi sè giê lµm viÖc cña m¸y trong cïng mét d|ìng kÜ thêi gian sö dông nhÊt ®Þnh thuËt 2.11. Hao phÝ L|îng lao ®éng cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn 1 lÇn lao ®éng cho b¶o d|ìng kÜ thuËt m¸y (tÝnh b»ng giê c«ng) 1 lÇn b¶o d|ìng kü thuËt 2.12. Tæng Toµn bé l|îng lao ®éng cÇn thiÕt ®Ó b¶o d|ìng hao phÝ lao kÜ thuËt trong 1 thêi gian sö dông m¸y nhÊt ®éng b¶o ®Þnh (tÝnh b»ng giê c«ng) d|ìng kÜ thuËt 2.13. Hao phÝ Hao phÝ lao ®éng b¶o d|ìng kÜ thuËt tÝnh b×nh lao ®éng b¶o qu©n cho 1 m¸y (hoÆc 1 cÊp BDKT) trong 1 d|ìng kÜ thêi gian sö dông m¸y nhÊt ®inh (tÝnh b»ng giê thuËt b×nh c«ng) qu©n 2.14. Hao phÝ TØ sè gi÷a hao phÝ lao ®éng b¶o d|ìng kÜ thuËt lao ®éng b¶o b×nh qu©n víi sè giê lµm viÖc b×nh qu©n cña d|ìng kÜ m¸y trong 1 thêi gian sö dông m¸y nhÊt ®Þnh thuËt cho 1 giß m¸y lµm viÖc 2.15. Chi phÝ C¸c chi phÝ cÇn thiÕt cho 1 lÇn b¶o d|ìng kÜ cho 1 lÇn b¶o thuËt m¸y (tÝnh b»ng tiÒn) d|ìng kÜ thuËt 2.16. Tæng Toµn bé c¸c chi phÝ cÇn thiÕt cho b¶o d|ìng kÜ chi phÝ b¶o thuËt trong 1 thêi gian sö dông m¸y nhÊt ®Þnh d|ìng kü (tÝnh b»ng tiÒn) thuËt 2.17. Chi phÝ Chi phÝ b¶o d|ìng kÜ thuËt b×nh qu©n cho 1 b¶o d|ìng kÜ m¸y (1 cÊp BDKT) trong 1 thêi gian sö dông thuËt b×nh m¸y nhÊt ®Þnh (tÝnh b»ng tiÒn)
  4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4056 : 1985 qu©n 2.18. Chi phÝ Tû sè gi÷a chi phÝ b¶o d|ìng kÜ thuËt b×nh b¶o d|ìng kÜ qu©n víi sè giê lµm viÖc b×nh qu©n trong cïng thuËt cho 1 1 thêi gian sö dông m¸y nhÊt ®Þnh giê m¸y lµm viÖc 2.19. X¸c Kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn sè lÇn b¶o d|ìng kÜ thuËt suÊt b¶o m¸y víi thêi gian b¶o d|ìng kÜ thuËt thùc tÕ d|ìng kÜ kh«ng lín h¬n thêi gian ®Þnh tr|íc thuËt trong thêi gian cho tr|íc 3. Söa ch÷a 3.1. Söa ch÷a Söa ch÷a theo kÕ ho¹ch ®Þnh tr|íc, phï hîp víi ®Þnh k× tiªu chuÈn:"Tæ chøc b¶o d|êng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y x©y dùng" 3.2. Söa ch÷a Söa ch÷a kh«ng theo kÕ ho¹ch ®Þnh tr|íc, ®ét xuÊt nh»m kh¾c phôc c¸c h| háng bÊt th|êng cña m¸y 3.3. . Söa SC Söa ch÷a m¸y thùc hiÖn trong thêi gian sö TiÓu tu ch÷a th|êng TX dông b»ng c¸ch thay thÕ, phôc håi vµ hiÖu xuyªn chØnh tõng phÇn nh»m ®¶m b¶o kh¶ n¨ng lµm viÖc cña m¸y gi÷a hai lÇn söa ch÷a lín 3.4.Söa ch÷a SC Söa ch÷a nh»m kh«i phôc t×nh tr¹ng kÜ thuËt tèt lín L cho m¸y (nh| hoÆc gÇn nh| m¸y míi) b»ng c¸ch th¸o rêi toµn bé ®Ó thay thÕ hoÆc phôc håi c¸c chi tiÕt (côm chi tiÕt, tæng thµnh...) kÓ c¶ phÇn c¬ së cña m¸y nh| bÖ, khung, thö nghiÖm vµ hiÖu chØnh tõng phÇn vµ toµn bé m¸y 3.5. CÊp söa Sù ph©n chia néi dung söa ch÷a theo khèi Söa ch÷a ®Þnh ch÷a l|îng vµ møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc nh»m k× chia thµnh söa ch÷a m¸y theo mét kÕ ho¹ch nhÊt ®Þnh phï hîp víi tiªu chuÈn: "Tæ chøc b¶o d|ìng kü 2 cÊp: thuËt vµ söa ch÷a m¸y x©y dùng" - Söa ch÷a th|êng xuyªn - S÷a ch÷a lín 3.6. Söa ch÷a Ph|¬ng ph¸p söa ch÷a m¸y b»ng c¸ch thay thÕ l¾p lÉn c¸c chi tiÕt (côm chi tiÕt, tæng thµnh...) ®· h| háng b»ng c¸c chi tiÕt (côm chi tiÕt, tæng thµnh...) míi t|¬ng øng hoÆc cã t×nh tr¹ng kÜ thuËt tèt cña c¸c m¸y kh¸c cïng kiÓu 3.7. Söa ch÷a Ph|¬ng ph¸p söa ch÷a m¸y b»ng c¸ch l¾p vµo kh«ng l¾p lÉn m¸y ®ã c¸c chi tiÕt (côm chi tiÕt, tæng thµnh...) cña nã ®· th¸o ra ®Ó phôc håi 3.8. . Söa Mét d¹ng söa ch÷a l¾p lÉn trong ®ã c¸c tæng ch÷a thay thÕ thµnh (côm chi tiÕt) cña m¸y ®· h| háng ®|îc côm- tæng thay b»ng c¸c tæng thµnh (côm chi tiÕt) lÊy tõ thµnh vèn dù tr÷ tæng thµnh 3.9. Vèn dù L|îng tæng thµnh (côm chi tiÕt) míi hoÆc ®· Sè l|îng tæng
  5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4056 : 1985 tr÷ tæng phôc håi cÇn thiÕt ®|îc dù tr÷ ®Ó phôc vô cho thµnh (côm chi thµnh söa ch÷a m¸y theo ph|¬ng ph¸p thay thÕ côm tæng thµnh tiÕt) cÇn thiÕt ®|îc tÝnh theo c«ng thøc sau: C.M.Tkh N= 365. ts Trong ®ã: - N: Sè l|îng côm, tæng thµnh cÇn dù tr÷ (c¸i) - C: Sè l|îng côm, tæng thµnh gièng nhau trªn 1 m¸y (c¸i) - M: Sè l|îng m¸y cïng kiÓu - Tkh: thêi gian lµm viÖc theo kÕ ho¹ch cña 1 m¸y/n¨m - ts: Thêi gian sö dông cña côm, tæng thµnh - K: HÖ sè dù tr÷:1,1 ®Õn 1,3 3.10. Tuæi Kho¶ng thêi gian tÝnh b»ng sè giê m¸y lµm bÒn gi÷a hai viÖc thùc tÕ gi÷a hai lÇn söa ch÷a liªn tiÕp cïng lÇn söa ch÷a cÊp 3.11. §Þnh Sè giê lµm viÖc cña m¸y ®|îc qui ®Þnh gi÷a hai kú söa ch÷a lÇn söa ch÷a liªn tiÕp cïng cÊp 3.12. Chu k× Kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt (tÝnh b»ng sè giê söa ch÷a m¸y lµm viÖc) lÆp l¹i nhiÒu lÇn. Trong kho¶ng thêi gian ®ã, c¸c cÊp b¶o d|ìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y ®|îc thùc hiÖn víi tr×nh tù nhÊt ®Þnh theo tiªu chuÈn:"Tæ chøc b¶o d|ìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y x©y dùng" 3.13. CÊu Bao gåm sè l|îng, ®Þnh kú vµ tr×nh tù thùc tróc chu k× hiÖn c¸c cÊp b¶o d|ìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a söa ch÷a trong mét chu k× söa ch÷a m¸y 3.14. Thêi Thêi gian cÇn thiÕt cho 1 lÇn söa ch÷a m¸y Thêi Thêi gian m¸y gian 1 lÇn (tÝnh b»ng ngµy lµm viÖc) gian chê ®îi vµo söa söa ch÷a m¸y ch÷a kh«ng céng n»m vµo thêi gian söa t¹i ch÷a x|ëng
  6. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4056 : 1985 3.15. Tæng Toµn bé thêi gian cÇn thiÕt ®Ó söa ch÷a trong thêi gian söa mét thêi gian sö dông m¸y nhÊt ®Þnh (tÝnh ch÷a b»ng ngµy lµm viÖc) 3.16. HÖ sè TØ sè gi÷a tæng thêi gian söa ch÷a víi sè giê thêi gian söa lµm viÖc cña m¸y trong cïng mét thêi gian sö ch÷a dông nhÊt ®Þnh 3.17. Hao phÝ L|îng lao ®éng cÇn thiÕt cho mét lÇn söa ch÷a lao ®éng cho m¸y (tÝnh b»ng giê c«ng) mét lÇn söa ch÷a 3.18. Tæng Toµn bé l|îng lao ®éng cÇn thiÕt ®Ó söa ch÷a hao phÝ lao trong mét thêi gian sö dông m¸y nhÊt ®Þnh ®éng söa (tÝnh b»ng giê c«ng) ch÷a 3.19. Hao phÝ Hao phÝ lao ®éng söa ch÷a tÝnh b×nh qu©n cho TÝnh cho mét lao ®éng söa mét m¸y (hoÆc cho mét cÊp söa ch÷a) trong 1 nhãm m¸y ®|îc ch÷a b×nh thêi gian sö dông nhÊt ®Þnh (tÝnh b»ng giê sö dông vµ söa qu©n c«ng) ch÷a trong c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nhau 3.20. . Hao TØ sè gi÷a hao phÝ lao ®éng söa ch÷a b×nh qu©n phÝ lao ®éng víi sè giê lµm viÖc b×nh qu©n cña m¸y trong söa ch÷a cho cïng 1 thêi gian sö dông m¸y nhÊt ®Þnh mét giê m¸y lµm viÖc 3.21. Chi phÝ C¸c chi phÝ cÇn thiÕt cho 1 lÇn söa ch÷a m¸y cho 1 lÇn söa (tÝnh b»ng tiÒn) ch÷a 3.22. Tæng Toµn bé c¸c chi phÝ cÇn thiÕt cho söa ch÷a chi phÝ söa trong 1 thêi gian sö dông m¸y nhÊt ®Þnh (tÝnh ch÷a b»ng tiÒn) 3.23. Chi phÝ Chi phÝ söa ch÷a tÝnh b×nh qu©n cho mét m¸y TÝnh cho mét söa ch÷a (hoÆc cho mét cÊp söa ch÷a) trong 1 thêi gian nhãm m¸y ®|îc b×nh qu©n sö dông nhÊt ®Þnh (tÝnh b»ng tiÒn) sö dông vµ söa ch÷a trong c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nhau 3.24. Chi phÝ TØ sè chi phÝ söa ch÷a b×nh qu©n víi sè giê lµm söa ch÷a viÖc b×nh qu©n trong cïng 1 thêi gian sö dông cho mét giê m¸y nhÊt ®Þnh m¸y lµm viÖc 3.25. X¸c Kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn sè lÇn söa ch÷a m¸y víi suÊt söa ch÷a thêi gian söa ch÷a thùc tÕ kh«ng lín h¬n thêi trong thêi gian ®Þnh tr|íc gian cho tr|íc 3.26. Thêi Kho¶ng thêi gian tÝnh tõ khi nhËn m¸y sau söa gian b¶o ch÷a lín ®Õn thêi ®iÓm qui ®Þnh ®èi víi tõng
  7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4056 : 1985 hµnh lo¹i m¸y. Trong kho¶ng thêi gian ®ã, bªn söa ch÷a ph¶i thùc hiÖn theo qui ®Þnh mäi yªu cÇu cña bªn qu¶n lý m¸y, nÕu bªn qu¶n lý m¸y ®· sö dông (b¶o qu¶n, vËn chuyÓn) m¸y theo c¸c tiªu chuÈn nhµ n|íc hiÖn hµnh 3.27. Thêi Kho¶ng thêi gian ®|îc qui ®Þnh b»ng sè giê gian lµm viÖc m¸y lµm viÖc tÝnh tõ khi nhËn m¸y sau söa ®|îc b¶o ch÷a lín. Trong kho¶ng thêi gian ®ã, bªn söa hµnh ch÷a ph¶i thùc hiÖn theo qui ®Þnh mäi yªu cÇu cña bªn qu¶n lý m¸y, nÕu bªn qu¶n lý m¸y ®· sö dông (b¶o qu¶n, vËn chuyÓn) m¸y theo c¸c tiªu chuÈn nhµ n|íc hiÖn hµnh 3.28. KÕ KÕ ho¹ch s¶n xuÊt do c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp qu¶n ho¹ch b¶o lý m¸y lËp ra phï hîp víi tµi liÖu h|íng dÉn, d|ìng kÜ nh»m x¸c ®Þnh sè l|îng vµ thêi ®iÓm tiÕn hµnh thuËt vµ söa c¸c cÊp b¶o d|ìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y ch÷a n¨m trong n¨m 3.29. BiÓu ®å KÕ ho¹ch s¶n xuÊt do c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp qu¶n kÕ ho¹ch b¶o lý m¸y lËp ra phï hîp víi tµi liÖu h|íng dÉn, d|ìng kÜ nh»m x¸c ®Þnh thêi ®iÓm tiÕn hµnh c¸c cÊp b¶o thuËt vµ söa d|ìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y trong th¸ng ch÷a th¸ng
Đồng bộ tài khoản