TCVN 4057 : 1985

Chia sẻ: Ali Ali | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
146
lượt xem
43
download

TCVN 4057 : 1985

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc cơ bản của hệ thống chỉ tiêu chất lượng vật liệu xây dựng, nhà và công trình, các kết cấu, cấu kiện nhà và công trình, trang bị kỹ thuật và công cụ xây dựng. 1. Quy định chung 1.1 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng( HTCTCLSPXD) là một hệ thống tiêu chuẩn nhà nước quy định những danh mục chỉ tiêu chất lượng của các bộ phận, cấu kiện của nhà và công trình xây dựng hàng loạt,các sản phẩm công nghiệp dùng trong xây dựng và phạm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4057 : 1985

  1. TI£U CHUÈN viÖt nam tcvn 4057 : 1985 HÖ thèng chØ tiªu chÊt lVîng s¶n phÈm x©y dùng - Nguyªn t¾c c¬ b¶n Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña hÖ thèng chØ tiªu chÊt lVîng vËt liÖu x©y dùng, nhµ vµ c«ng tr×nh, c¸c kÕt cÊu, cÊu kiÖn nhµ vµ c«ng tr×nh, trang bÞ kü thuËt vµ c«ng cô x©y dùng. 1. Quy ®Þnh chung. 1.1. HÖ thèng chØ tiªu chÊt lVîng s¶n phÈm x©y dùng (HTCTCLSPXD) lµ mét hÖ thèng tiªu chuÈn nhµ nVíc quy ®Þnh nh÷ng danh môc chØ tiªu chÊt lVîng cña c¸c bé phËn, cÊu kiÖn cña nhµ vµ c«ng tr×nh x©y dùng hµng lo¹t, c¸c lo¹i s¶n phÈm c«ng nghiÖp dïng trong x©y dùng vµ ph¹m vi ¸p dông c¸c chØ tiªu ®ã. 1.2. HTCTCLSPXD quy ®Þnh c¸c chØ tiªu thèng nhÊt vµ danh môc c¸c chØ tiªu chÊt lVîng s¶n phÈm ®Ó: - X©y dùng tiªu chuÈn vµ c¸c tµi liÖu kü thuËt kh¸c; - Chän phV¬ng ¸n tèi Vu cña s¶n phÈm míi; - Chøng nhËn s¶n phÈm, dù b¸o vµ lËp kÕ ho¹ch chÊt lVîng s¶n phÈm; - X©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt lVîng; - B¸o c¸o vµ th«ng tin vÒ chÊt lVîng. 1.3. Danh môc c¸c v¨n b¶n tiªu chuÈn trong hÖ thèng chØ tiªu chÊt lVîng s¶n phÈm x©y dùng do Uû ban x©y dùng c¬ b¶n nhµ nVíc c«ng bè theo tr×nh tù ban hµnh. 1.4. C¸c v¨n b¶n tiªu chuÈn trong hÖ thèng chØ tiªu chÊt lVîng s¶n phÈm x©y dùng ®Vîc ph©n lo¹i theo b¶ng 1. 1.5. C¸c v¨n b¶n tiªu chuÈn trong hÖ thèng chØ tiªu chÊt lVîng s¶n phÈm x©y dùng bao gåm: Danh môc c¸c lo¹i s¶n phÈm cÇn quy ®Þnh nh÷ng chØ tiªu chÊt lVîng; Danh môc c¸c chØ tiªu chÊt lVîng cÇn thiÕt ®Æc trVng cho chÊt lVîng s¶n phÈm. ChØ dÉn x¸c ®Þnh c¸c trÞ sè cña chØ tiªu chÊt lVîng; ChØ dÉn ¸p dông c¸c chØ tiªu chÊt lVîng ®èi víi c¸c lo¹i c«ng viÖc; thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa chVa ®Vîc quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n tiªu chuÈn. 1.6. TrÞ sè cña c¸c chØ tiªu chÊt lVîng s¶n phÈm c«ng nghiÖp x©y dùng, nhµ vµ c«ng tr×nh, c¸c bé phËn, cÊu kiÖn cña nhµ vµ c«ng tr×nh x©y dùng hµng lo¹t x¸c ®Þnh theo c¸c phV¬ng ph¸p quy ®Þnh trong nh÷ng v¨n b¶n tiªu chuÈn thuéc cÊp ngµnh vµ cÊp nhµ nVíc. 1.7. C¸c thuËt ng÷ c¬ b¶n dïng trong tiªu chuÈn nµy vµ c¸c ®Þnh nghÜa ghi trong phô lôc tra cøu. B¶ng 1- C¸c v¨n b¶n tiªu chuÈn trong hÖ thèng chØ tiªu chÊt lVîng s¶n phÈm x©y dùng Nhãm s¶n phÈm C¸c v¨n b¶n tiªu chuÈn trong hé thèng chØ tiªu chÊt l|îng s¶n phÈm x©y dùng l VËt liÖu x©y dùng Danh môc chØ tiªu chÊt l|îng vËt liÖu x©y dùng phi quÆng, cèt liÖu rçng cña bª t«ng, chÊt dÝnh kÕt, vËt liÖu
  2. TI£U CHUÈN viÖt nam tcvn 4057 : 1985 lµm t|êng, vËt liÖu c¸ch nhiÖt, c¸ch ©m, vËt liÖu gèm, vËt liÖu hoµn thiÖn, s¶n phÈm ami¨ng, p«lime, vËt liÖu lîp vËt liÖu chèng thÊm, kÝnh v¶ s¶n phÈm b»ng kÝnh. 2. C¸c kÕt cÊu x©y dùng Danh môc chi tiªu chÊt l|îng cña c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸, bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp, kÕt cÊu thÐp ; kÕt cÊu gç vµ c¸c cÊu kiÖn xi m¨ng amil¨ng 3. C¸c thiÕt bÞ kÜ thuËt nhµ vµ c«ng Danh môc chØ tiªu chÊt l|îng cña c¸c thiÕt bi vÖ sinh, tr×nh thang m¸y, c¸c thiÕt bÞ cöa sæ, cöa ra vµo, cæng vµ cöa 4. Trang bÞ vµ c«ng cô m¸i. 5. Nhµ, c«ng tr×nh vµ c¸c cÊu kiÖn Danh môc chØ tiªu chÊt l|îng cña trang bÞ cÇm tay. cña chóng Danh môc chØ tiªu chÊt l|îng cña c¸c bé phËn, cÊu kiÖn nhµ vµ c«ng tr×nh lÇy dùng hµng lo¹t. 2. Danh môc c¸c chØ tiªu chÊt lVîng 2.1. ChÊt lVîng s¶n phÈm ®Vîc ®Æc trVng bëi c¸c tæ hîp tiªu chuÈn sau: - Tr×nh ®é kü thuËt; - TÝnh æn ®Þnh cña chØ tiªu chÊt lVîng; - HiÖu qu¶ kinh tÕ. 2.2. Danh môc c¸c chØ tiªu chÊt lVîng s¶n phÈm c¬ b¶n ®Vîc quy ®Þnh trong b¶ng 2 B¶ng 2 C¸c chØ tiªu chÊt l|îng C¸c chØ tiªu chÊt l|îng c¬ b¶n 1 2 Tr×nh ®é kü thuËt 1.1. C¸c chØ tiªu chøc n¨ng §é cøng, ®é bÒn, ®é chèng nøt, ®é chÞu löa, tÝnh æn ®Þnh vÒ ®éng ®Êt, tÝnh chèng Èm, ®é chÞu bøc x¹ mÆt trêi, c¸ch nhiÖt, c¸ch ©m th«ng s¸ng. 1.2. C¸c chØ tiªu kÕt cÊu, cÊu t¹o C¸c kÝch th|íc h×nh häc, h×nh d¹ng, thµnh phÇn, cÊu tróc. 1.3. C¸c chØ tiªu vÒ ®é bÒn (tuæi X¸c suÊt bÞ h| háng (hoÆc mÊt phÈm chÊt), tÝnh chèng gØ, thêi thä, thêi gian b¶o qu¶n) gian phôc vô, thêi gian vµ ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n. 1.4. C¸c chØ tiªu söa ch÷a (kh«i Thêi gian Chi phÝ vÒ lao ®éng s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh kh«i phôc phôc) theo ®óng quy c¸ch bÞ h| háng. 1.5. C¸c ChØ tiªu vÒ c«ng nghÖ Chi phÝ vÒ lao ®éng, vËt liÖu, n¨ng l|îng vµ møc ®é c¬ giíi hãa, tù ®éng hãa 1.6. C¸c ChØ tiªu vËn chuyÓn Khèi l|îng vµ kÝch th|íc. Chi phÝ vÒ vËt liÖu vµ lao ®éng ®ãng gãi, kh¶ n¨ng chøa 1.7. C¸c chØ tiªu phèi hîp Kh¶ n¨ng l¾p lÉn, dung sai, c¸c lo¹i mèi nèi, thêi h¹n phôc vô. 1.8. C¸c chØ tiªu vÒ c«ng th¸i ChÕ ®é nhiÖt, møc ®é ®éc h¹i, ®ä bôi, ®ä rung ®éng, sö dông häc (Ecgonomi) ®èi víi s¶n phÈm. l.9. C¸c chØ tiªu thÈm mü Sù biÓu thÞ nghÖ thuËt, h×nh d¹ng bÒ ngoµi, chÊt l|îng mÆt ngoµi TÝnh æn ®Þnh cña c¸c chØ tiªu chÊt l|îng 2.1. C¸c chØ tiªu ®ång nhÊt §é chªnh lÖch gi÷a c¸c trÞ sè biÓu thÞ chÊt l|îng s¶n phÈm so víi c¸c ®Þnh møc, hÖ sè biÕn ®æi tÝnh chÊt c¬ b¶n. 2.2. C¸c chØ tiªu tu©n theo tiªu C¸c chØ tiªu theo tiªu chuÈn vµ c¸c ®è ¸n thiÕt kÕ, phÇn tr¨m chuÈn vµ ®å ¸n thiÕt kÕ phÕ phÈm, chÊt l|îng hµng kh«ng ®óng quy c¸ch.
  3. TI£U CHUÈN viÖt nam tcvn 4057 : 1985 HiÖu qu¶ kinh tÕ 3.1. C¸c chØ tiªu kinh tÕ Vèn ®Çu t|, gi¸ thµnh, suÊt lîi nhuËn, hiÖu qu¶ kinh tÕ hµng n¨m trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. 2.3. C¸c chØ tiªu chÊt lVîng s¶n phÈm x©y dùng cÇn ký hiÖu theo tiªu chuÈn "ký hiÖu ch÷ trong x©y dùng " TCVN 3986 : 85 nhVng tÊt c¶ nh÷ng chØ sè ph¶i ký hiÖu b»ng ch÷ Latinh hoÆc ch÷ ViÖt. Chó thÝch: Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh c¸c ch÷ c¸i ®Ó kÝ hiÖu chØ sè vµ c¸ch ghi chØ sè theo tiªu chuÈn " kÝ hiÖu ch÷ trong x©y dùng " TCVN 3986 :85. 3. ¸p dông c¸c tiªu chuÈn vµ chØ tiªu chÊt l|îng 3.1. ViÖc ¸p dông c¸c tiªu chuÈn theo nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ ®Vîc quy ®Þnh trong b¶ng 3. B¶ng 3 NhiÖm vô c¬ b¶n C¸c tiªu chuÈn chÊt l|îng Tr×nh ®é kü thuËt TÝnh æn ®Þnh cña c¸c HiÖu qu¶ kinh tÕ chØ tiªu chÊt l|îng X©y dùng c¸c tiªu chuÈn + - - Lùu chän ph|¬ng ¸n tèi |u + - + ®èi víi s¶n phÈm míi Chøng nhËn chÊt l|îng s¶n + + + phÈm míi Chøng nhËn chÊt l|îng s¶n + - + phÈm Dù b¸o vµ lËp kÕ ho¹ch chÊt + + + l|îng s¶n phÈm X©y dùng hÖ thèng qu¶n lÝ + + + chÊt l|îng s¶n phÈm B¸o c¸o vµ th«ng tin vÒ chÊt + + H l|îng s¶n phÈm Chó thÝch: DÊu "H" kÝ hiÖu ¸p dông DÊu "-" kÝ hiÖu kh«ng ¸p dông DÊu "+" kÝ hiÖu ¸p dông h¹n chÕ ®èi víi tõng lo¹i chÊt l|îng s¶n phÈm 3.2. ViÖc ¸p dông c¸c lo¹i chØ tiªu c¬ b¶n theo nhãm s¶n phÈm ®Vîc quy ®Þnh ë b¶ng 4. 3.3. C¸c chØ tiªu chÊt lVîng vÒ chøc n¨ng, cÊu tróc, ®é bÒn, c«ng nghÖ, kinh tÕ tu©n theo tiªu chuÈn vµ ®å ¸n thiÕt kÕ cÇn ¸p dông ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm trong nhiÖm vô cô thÓ. B¶ng 4 Nhãm s¶n phÈm C¸c lo¹i chØ tiªu chÊt l|îng VËt liÖu KÕt cÊu ThiÕt bÞ Trang bÞ Nhµ c«ng x©y dùng x©y kü thuËt vµ c«ng cô tr×nh, c¸c
  4. TI£U CHUÈN viÖt nam tcvn 4057 : 1985 dùng nhµ vµ cÊu kiÖn c«ng cña nhµ vµ tr×nh c«ng tr×nh ChØ tiªu söa ch÷a hµng n¨m - + + H H ChØ tiªu vËn chuyÓn + - H H H ChØ tiªu phèi hîp - - H H H ChØ tiªu c«ng th¸i häc (Ecg«n«mi) H H + H H ChØ tiªu thÈm mÜ + H H H H ChØ tiªu ®ång nhÊt - H H H H Chó thÝch: Xem gi¶i thÝch c¸c kÝ hiÖu ë b¶ng 3 Phô lôc C¸c thuËt ng÷ c¬ b¶n vµ ®Þnh nghÜa ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa l Tiªu chuÈn tr×nh ®é kÜ Tæ hîp c¸c chØ tiªu kÜ thuËt vÒ chÊt l|îng s¶n phÈm, ®Æc tr|ng cho thuËt sù phï hîp cña s¶n phÈm víi c¸c mÉu tèt ë trong n|íc vµ ngoµi n|íc, cã kÓ ®Õn sù ph¸t triÓn kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ. 2. Tiªu chuÈn vÒ tÝnh æn Tæ hîp c¸c chØ tiªu chÊt l|îng ®Æc tr|ng cho møc ®ä phï hîp cña ®Þnh cña c¸c chØ tiªu chÊt s¶n phÈm víi c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m vµ yªu cÇu kÜ thuËt phï hîp l|îng víi tÝnh æn ®Þnh, quy tr×nh c«ng nghÖ vµ tæ chøc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm 3. Tiªu chuÈn hiÖu qu¶ Tæ hîp c¸c chØ tiªu chÊt l|îng ®¹c tr|ng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ trong kinh tÕ nÒn inh tÕ quèc d©n. 4. ChØ tiªu kÕt cÊu cña s¶n C¸c ®Æc tr|ng ®Þnh l|îng vÒ møc ®é hoµn thiÖn vµ sù tiÕn bé kÜ phÈm thuËt cña s¶n phÈm. 5. ChØ tiªu ®ång nhÊt cña C¸c ®Æc tr|ng ®Þnh l|îng vÒ sù kh«ng ®ång nhÊt (chªnh lÖch) cña s¶n phÈm c¸c th«ng sè hoÆc c¸c chØ tiªu chÊt l|îng s¶n phÈm. 6. ChØ tiªu theo tiªu chuÈn C¸c ®Æc tr|ng ®Þnh l|îng phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m, quy ph¹m yªu cÇu kÜ thuËt yªu cÇu kÜ thuËt, ®å ¸n thiÕt kÕ khi s¶n xuÊt s¶n phÈm. vµ ®å ¸n thiÕt kÕ C¸c ®Æc tr|ng ®Þnh l|îng x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng l¾p lÉn cña kÕt cÊu vµ 7. ChØ tiªu phèi hîp cña mèi nèi x©y dùng, sù liªn kÕt gi÷a c¸c cÊu kiÖn cña nhµ vµ c«ng s¶n phÈm tr×nh nh| thêi h¹n phôc vô cña chóng.
Đồng bộ tài khoản