TCVN 4058: 1985

Chia sẻ: Lam Quang Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
199
lượt xem
59
download

TCVN 4058: 1985

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống chỉ tiêu chất lVợng sản phẩm xây dựng - Sản phẩm và kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép - Danh mục chỉ tiêu Tiêu chuẩn này áp dụng đối với sản phẩm và kết cấu bằng bê tông, bê tông cốt thép (trừ loại chịu nóng) dùng để xây dựng các loại nhà và công trình. Tiêu chuẩn quy định danh mục các chỉ tiêu chất lVợng để: Xây dựng các văn bản tiêu chuẩn; Chọn phVơng án tối Vu của các sản phẩm và kết cấu mới; Chứng nhận sản phẩm, dự báo và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4058: 1985

  1. TI£U CHUÈN viÖt nam tcvn 4058 : 1985 HÖ thèng chØ tiªu chÊt lVîng s¶n phÈm x©y dùng - S¶n phÈm vµ kÕt cÊu b»ng bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp - Danh môc chØ tiªu Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®èi víi s¶n phÈm vµ kÕt cÊu b»ng bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp (trõ lo¹i chÞu nãng) dïng ®Ó x©y dùng c¸c lo¹i nhµ vµ c«ng tr×nh. Tiªu chuÈn quy ®Þnh danh môc c¸c chØ tiªu chÊt lVîng ®Ó: X©y dùng c¸c v¨n b¶n tiªu chuÈn; Chän phV¬ng ¸n tèi Vu cña c¸c s¶n phÈm vµ kÕt cÊu míi; Chøng nhËn s¶n phÈm, dù b¸o vµ lËp kÕ ho¹ch n©ng cao chÊt lVîng s¶n phÈm vµ kÕt cÊu. X©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt lVîng. B¸o c¸o vµ th«ng tin chÊt lVîng s¶n phÈm. Tiªu chuÈn nµy phï hîp víi tiªu chuÈn: "HÖ thèng chØ tiªu chÊt lVîng s¶n phÈm x©y dùng. Nguyªn t¾c c¬ b¶n " TCVN 4057: 85. TrÞ sè cña c¸c chØ tiªu chÊt lVîng ®Vîc x¸c ®Þnh theo c¸c phV¬ng ph¸p quy ®Þnh trong nh÷ng v¨n b¶n tiªu chuÈn ®èi víi tõng s¶n phÈm vµ kÕt cÊu cô thÓ. 1. Danh môc chØ tiªu chÊt lVîng. 1.1. Danh môc chØ tiªu chÊt lVîng theo c¸c tiªu chuÈn , ®¬n vÞ ®o vµ kÝ hiÖu quy Víc ®Vîc quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1- Danh môc tiªu chuÈn vµ chØ tiªu chÊt l|îng Danh môc c¸c tiªu chuÈn vµ chØ tiªu chÊt §¬n vÞ ®o KÝ hiÖu quy |íc cña c¸c l|îng chØ tiªu chÊt l|îng 1 2 3 1. Tr×nh ®é kü thuËt 1.1 ChØ tiªu chÊt l|îng N,N/m 1.1.1 T¶i träng N/m2 F 1.1.2 C¸c kÝch th|íc c¬ b¶n: h×nh d¹ng s¶n phÈm Theo môc 2.1 cña tiªu vµ kÕt cÊu m,mm chuÈn “kÝ hiÖu ch÷” trong x©y dùng TCVN 3986 : 85 1.1.3. ¸p suÊt thñy tÜnh trong èng N/m2 P a,mH2O l.1.4. C|êng ®é chÞu nÐn N/m2 Rn 1.l.5. C|êng ®é chÞu kÐo N/m2 Rk l.1.6. M¸c bª t«ng theo ®é thÊm n|íc N/m2 B 1.l.7. Khèi l|îng riªng cña bÏ t«ng kg/m3 P 1.1.8. Lo¹i bª t«ng (nÆng, cèt liÖu, rçng, tæ ong ...) - - l.1.9. §é dÉn nhiÖt w/m.h.®é O haykw/m.h.®é 1.2. ChØ tiªu cÊu t¹o, kÕt cÊu 1.2.1. T¶i träng kiÓm tra khi thÝ nghiÖm c|êng ®é N F 1.2.2. §é cøng (®é uèn díi t¸c dông cña t¶i träng mm f kiÓm tra) 1.2.3. T¶i träng kiÓm tra khi thÝ nghiÖm ®é chÞu N/®¬n vi ®o F nøt mm bn 1.2.4. ChiÒu réng khe nøt N/m2 Ro 1.2.5. C|êng ®é chuyÓn ®æi khi thÝ nghiÖm mÉu N/m2 Rx phi tiªu chuÈn
  2. TI£U CHUÈN viÖt nam tcvn 4058 : 1985 1.2.6. C|êng ®é xuÊt x|ëng cña bª t«ng kg m 1.2.7. Khèi l|îng cña s¶n phÈm vµ ®é sai lÖch so kg/m3 hay% - víi khèi l|îng quy ®Þnh 1.2.8. §é sai lÖch so víi khèi l|îng riªng quy mm - ®Þnh 1.2.9. §é sai lÖch so víi c¸c kÝch th|íc dµi quy mm - ®Þnh 1.2.l0. §é lÖch theo ph|¬ng th¶ng (®é kh«ng mm - th¼ng) cña mÆt c¾t thùc tÕ 1.2.11. §é kh«ng phÇng cña s¶n phÈm vµ kÕt cÊu mm - 1.2.12. HiÖu sè cña c¸c ChiÒu dµi mÆt chÐo chÝnh cña tÊm panen vµ tÊm h×nh ch÷ nhËt mm - 1.2.13. §é kh«ng th¼ng gãc cña c¸c mÆt kÒ nhau mm/m trong s¶n phÈm vµ kÕt cÊu - 1.2.14. §é kh«ng th¼ng cña mÆt c¾t däc s¶n phÈm mm/m h×nh trô - 12.15. ChiÒu dµy quy ®Þnh cña líp b¶o vÖ bª t«ng mm vµ ®é sai lÖch so víi chiÒu dµy ®ã - 12.16. C|êng ®é kiÓm tra cèt thÐp vµ ®é sai lÖch so víi c|êng ®é ®ã N/m2 Nm . 12.17. C¸c kÝch th|íc c¬ b¶n cña s¶n phÈm cèt Theo môc 2.l cña tiªu thÐp vµ ®é sai lÖch so víi c¸c kÝch th|íc ®ã mm chuÈn "Ký hiÖu ch÷ trong 12.18. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp vµ ®é sai x©ydùng ”TCVN 8988 : 85 lÖch so víi kho¶ng c¸ch quy ®Þnh mm a 1.2.19. VÞ tri quy ®Þnh cña c¸c s¶n phÈm cèt thÐp vµ c¸c chØ tiÕt chê (®Æt s½n) vµ ®é sai lÖch mm - so víi vÞ trÝ quy ®Þnh 1.2.20. C¸c kÝch th|íc quy ®Þnh cña chi tiÕt chê mm - vµ ®é sai lÖch so víi c¸c kÝch th|íc ®ã 1.2.21. C¸c kiÓu, lo¹i vµ m¸c cèt thÐp, thÐp h×nh mm - ®èi víi s¶n phÈm cèt thÐp 1.2.22. C|êng ®é mèi nèi hµn cña s©n phÈm cèt N/m2 ¬h,Wh thÐp 1.3. ChØ tiªu vÒ tuæi thä : 1.3.1 §é bÒn ¨n mßn. 1.3.2 Ph|¬ng ph¸p chèng ¨n mßn ®èi víi c¸c chi tiÕt chê vµ cèt thÐp. 1.3.3 §é mµi mßn bª t«ng N/m2 ¬h, rh 1.3.4 Giíi h¹n chÞu löa g/cm2 - 1.4 ChØ tiªu thÈm mÜ h t 1.4.1 Lo¹i bÒ mÆt bª t«ng A 1.4.2 D¹ng hoµn thiÖn cña mÆt chÝnh - - 1.4.3 MÉu cña mÆt chÝnh - - 1.5 ChØ tiªu vËn chuyÓn - 1.5.1 C¸c kÝch th|íc biªn (khu«n khæ) - 1.5.2 Khèi l|îng vËt liÖu dïng ®Ó b¶o vÖ (nÐo, m, mm - buéc) s¶n phÈm khi vËn chuyÓn kg 1.5.3 Khèi l|îng lao ®éng xÕp, dì - 1.6 ChØ tiªu c«ng nghÖ (tÝnh cho ®¬n vÞ sö dông) giê c«ng 1.6.1 TØ suÊt lao ®éng - 1.6.2 Chi phÝ vÒ vËt liÖu c¬ b¶n giê c«ng - 1.6.3 Chi phÝ vÒ n¨ng l|îng kg - 1.6.4 Møc ®é c¬ khÝ hãa trong s¶n xuÊt -
  3. TI£U CHUÈN viÖt nam tcvn 4058 : 1985 1.6.5 Møc ®é tù ®éng hãa trong s¶n xuÊt % + 2. TÝnh æn ®Þnh cña c¸c chØ tiªu chÊt l|îng % - 2.1 ChØ tiªu ®ång nhÊt : 2.1.1 Møc ph©n t¸n vÒ c|êng ®é bª t«ng 2.1.2 Møc ph©n t¸n vÒ khèi l|îng riªng cña bª % - t«ng 2.1.3 Møc ph©n t¸n vÒ c¸c kÝch th|íc dµi % - 2.1.4 Møc ph©n t¸n vÒ c|êng ®é kÐo kiÓm tra cèt %, mm - thÐp 2.1.5 Møc ph©n t¸n vÒ chiÒu dµy líp b¶o vÖ bª % - t«ng %, mm - 2.1 ChØ tiªu xuÊt x|ëng : 2.2.1 PhÇn tr¨m s¶n phÈm kh«ng ®óng quy c¸ch trong tèng sè hµng xuÊt x|ëng 2.2.2 PhÇn tr¨m phÕ phÈm trong sè s¶n phÈm xuÊt % - x|ëng % - 2.2.3 Møc ph¹t vÒ kinh tÕ HiÖu qu¶ kinh tÕ - - 3.1 Gi¸ thµnh 3.2 SuÊt vèn ®Êu t| c¬ b¶n trong s¶n xuÊt ®ång G 3.3 SuÊt lîi nhuËn ®ång V 3.4 HiÖu qu¶ kinh tÕ hµng n¨m trong nÒn kinh tÕ % L/V quèc d©n ®ång/n¨m E 2. Ph¹m vi ¸p dông c¸c chØ tiªu chÊt lVîng. 2.1. Ph¹m vi ¸p dông c¸c tiªu chuÈn chÊt lVîng s¶n phÈm vµ kÕt cÊu b»ng bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp theo tiªu chuÈn "HÖ thèng chØ tiªu chÊt lVîng s¶n phÈm x©y dùng. Nguyªn t¾c c¬ b¶n. TCVN 4057:85". 2.2. Theo ph¹m vi ¸p dông c¸c chØ tiªu chÊt lVîng vÒ tiªu chuÈn tr×nh ®é kÜ thuËt, s¶n phÈm vµ kÕt cÊu b»ng bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp ®Vîc chia thµnh c¸c nhãm sau: - S¶n phÈm vµ kÕt cÊu nhµ; - S¶n phÈm vµ kÕt cÊu c¸c c«ng tr×nh kü thuËt c«ng nghiÖp; - S¶n phÈm vµ kÕt cÊu c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, n¨ng lVîng vµ th«ng tin liªn l¹c; - S¶n phÈm vµ kÕt cÊu c¸c c«ng tr×nh thuû lîi vµ c¶i t¹o ®Êt. 2.3. C¸c chØ tiªu chÊt lVîng vµ c¸c kÝ hiÖu trong môc: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.4; 1.1.8; 1.2.6; 1.2.7; 1.2.9; 1.2.15; ®Õn 1.2.22; 1.4.1; 1.5.1 cña b¶ng 1 cÇn ¸p dông khi x©y dùng v¨n b¶n tiªu chuÈn ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm vµ kÕt cÊu. 2.4. Ph¹m vi ¸p dông c¸c chØ tiªu chÊt lVîng cßn l¹i phô thuéc vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô cña s¶n phÈm vµ kÕt cÊu ®Vîc quy ®Þnh trong c¸c b¶ng tõ b¶ng 2 ®Õn b¶ng 4. C¸c chØ tiªu chÊt lVîng ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm vµ kÕt cÊu kh«ng cã trong b¶ng trªn ®Vîc ¸p dông nhV nh÷ng s¶n phÈm vµ kÕt cÊu cã cïng chøc n¨ng nhiÖm vô. B¶ng 2 - Ph¹m vi ¸p dông c¸c chØ tiªu chÊt l|îng ®èi víi s¶n phÈm vµ kÕt cÊu nhµ b»ng bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp Sè thø Mãng Bé khung T|êng Sµn vµ CÇu C¸c cÊu C¸c chi tù cña (khèi (Cét, (panen, m¸i thang tiÖn d¹ng tiÕt cÊu
  4. TI£U CHUÈN viÖt nam tcvn 4058 : 1985 chØ tiªu x©y, céc dÇm xµ khèi x©y) (panen (bËc khèi tróc chÊt dÇm ngang, xµ tÊm,…) th©n, (buång nhµ l|îng mãng) dä, µn chiÕu ®Æt c¸c (c¸c khung…) nghØ) thiÕt bÞ, tÊm ë kÜ thuËt logia vµ vÖ sinh, ban blèc c«ng thang m¸i m¸y) ®ua) 1.1.5 r r r r + 1.1.6 r r r r r r 1.1.7 + + + + r r r 1.1.8 - - + - r - - 1.1.9 + + + 1.2.1 + + r r r r r + 1.2.2 + r r r r r 1.2.3 + r + r r r r 1.2.4 + r + r 1.2.8 r r r r - - - 1.2.11 r r r + r + 1.2.12 - - + r - - + + r + 1.2.13 + + r - - 1.3.3 r r - 1.3.4 - - - - + - - 1.4.2 - r r r + r + - - + - + + r B¶ng 3 - Ph¹m vi ¸p dông c¸c chØ tiªu chÊt l|îng ®èi víi s¶n phÈm vµ kÕt cÊu c«ng tr×nh kÜ thuËt c«ng nghiÖp b»ng bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp Sè thø tù C¸c c«ng HÖ thèng VËt chèng Th¸p n|íc CÇu v|ît c¸c chØ tiªu tr×nh ngÇm c«ng tr×nh kü gi÷ hÇm lß, c«ng tr×nh (cÇu c¹n) chÊt l|îng (bÓ thuËt (tuynen bloc,… lµm nguéi hµnh lang giÕngch×m, r·nh giÕng) n|íc, c¸c gi¸… tÇng hÇm…) thiÕt bÞ chøa trªn mÆt ®Êt (bun ke, xil« thïng, kÐt,…) 1.1.5 + r + + r 1.1.6 + r + + - 1.2.1 r r r r r 1.2.2 r r r r r 1.2.3 + + + + r 1.2.4 + + + + r 1.2.11 r - r r - 1.2.12 r - r r - 1.2.13 r r r r r
  5. TI£U CHUÈN viÖt nam tcvn 4058 : 1985 B¶ng 4- Ph¹m vi ¸p dông c¸c chØ tiªu chÊt l|îng ®èi víi s¶n phÈm vµ kÕt cÊu c«ng tr×nh giao th«ng, n¨ng l|îng, th«ng tin liªn l¹c, thuû lîi vµ c¶i t¹o ®Êt b»ng bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp Sè thø C«ng tr×nh giao th«ng, n¨ng l|îng vµ th«ng tin C«ng tr×nh thuû lîi vµ c¶i tù cña liªn l¹c t¹o ®Êt c¸c chØ C¸c kÕt Tuynen Tµ vÑt Trô cÇu MÆt s©n §Ëp vµ Kªnh vµ èng tiªu cÊu cña ®|êng ®|êng bay vµ c«ng hå chøa dÉn chÊt nhÞp qua l¹i d©y t¶i mÆt tr×nh nø¬c n|íc l|îng cÇu ®iÖn vµ ®|êng th¸o th«ng n|íc tin liªn l¹c 1.1.3 - - - -+ - - - v 1.1.5 + + r r + + + + 1.1.6 r r - + - + + + 1.2.1 + + + r + + + + 1.2.2 + r + + r r r r 1.2.3 + + r + + + + + + + r - + + + + 1.2.4 - r - - + - - - 1.2.11 - + - - - r - r 1.2.12 + + - - + r - r 1.2.13 - - - r - r r - 1.2.14 - - + + r r r 1.4.2 r r - r r r r r r Chó thÝch: DÊu "+" kÝ hiÖu ¸p dông DÊu "-" kÝ hiÖu kh«ng ¸p dông DÊu "r" kÝ hiÖu ¸p dông cã h¹n chÕ ®èi víi tõng chØ tiªu chÊt l|îng s¶n phÈm
Đồng bộ tài khoản