TCVN 4059 : 1985

Chia sẻ: Ali Ali | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
149
lượt xem
42
download

TCVN 4059 : 1985

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với kết cấu của các loại nhà và công trình. Tiêu chuẩn quy định danh mục các chỉ tiêu chất lượng để: Xây dựng các văn bản tiêu chuẩn; Chọn phương án tối ưu của các kết cấu mới:....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4059 : 1985

  1. TI£U CHUÈN viÖt nam tcvn 4059 : 1985 HÖ thèng chØ tiªu chÊt l|îng s¶n phÈm x©y dùng - KÕt cÊu thÐp - Danh môc chØ tiªu Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®èi víi kÕt cÊu thÐp cña c¸c lo¹i nhµ vµ c«ng tr×nh. Tiªu chuÈn quy ®Þnh danh môc c¸c chØ tiªu chÊt l|îng ®Ó: X©y dùng c¸c v¨n b¶n tiªu chuÈn; Chän ph|¬ng ¸n tèi |u cña c¸c kÕt cÊu míi; Chøng nhËn chÊt l|îng kÕt cÊu, dù b¸o vµ lËp kÕ ho¹ch n©ng cao chÊt l|îng kÕt cÊu; X©y dùng hÖ thèng qu¶n lÝ chÊt l|îng; LËp b¸o c¸o vµ th«ng tin vÒ chÊt l|îng. TrÞ sè vµ c¸ch ®¸nh gi¸ chØ tiªu chÊt l|îng x¸c ®Þnh theo c¸c ph|¬ng ph¸p quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n tiªu chuÈn Tiªu chuÈn nµy phï hîp víi tiªu chuÈn: HÖ thèng chØ tiªu chÊt l|îng s¶n phÈm x©y dùng. Nguyªn t¾c c¬ b¶n TCVN 4057 : 1985 1. Danh môc c¸c chØ tiªu chÊt l|îng. 1.1. Danh môc chØ tiªu chÊt l|îng theo c¸c tiªu chuÈn, ®¬n vÞ ®o vµ kÝ hiÖu quy |íc ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 Danh mùc tiªu chuÈn vµ chØ tiªu chÊt ®¬n vÞ ®o KÝ hiÖu qui |íc c¸c l|îng chØ tiªu chÊt l|îng 1 2 3 Tr×nh ®é kÝ thuËt 1.1. ChØ tiªu chøc n¨ng : N, N/m N/m2 F 1.1.1. T¶i trong tÝnh to¸n vµ t¶i träng tiªu chuÈn 0 C - 1.1.2. NhiÖt ®é tÝnh to¸n cña m«i tr|êng (kh«ng khÝ) CÊp - 1.1.3. CÊp ®éng ®Êt tÝnh to¸n % 1.1.4 §é Èm tÝnh to¸n cña m«i tr|êng 3 (kh«ng khÝ) giê 1.1.5 Giíi h¹n chÞu löa - 1.2. ChØ tiªu cÊu t¹o kÕt cÊu : mm 1.2.l. C¸c kÝch th|íc dµi quy ®Þnh vµ ®é sai Theo môc 2.l trong tiªu lÖch cña c¸c kÝch th|íc ®ã chuÈn "KÝ hiÖu ch÷ trong x©y dùng" TCVN 3986 : 85 1.2.2. §é sai lÖch vÒ h×nh d¹ng vµ vÞ trÝ bÒ mÆt cña c¸c bé phËn kÕt cÊu : mm ®é kh«ng th¼ng ; 1 mm ®é kh«ng ph¼ng ; - ®é kh«ng th¼ng gèc cña c¸c mÆt kÒ mm nhau trong kÕt cÊu - ®é lÖch ch÷ nhËt (hiÖu sè sè chiÒu dµi mm ®|êng chÐo cña cÊu kiÖn ch÷ nhËt) ; ®é elip - 1.2.3. §é sai lÖch vÒ kÝch th|íc mÆt c¾t c¸c mm mèi "nèi hµn" - 1.2.4. §é sai lÖch vÒ ®|êng kÝnh lç bu l«ng,
  2. TI£U CHUÈN viÖt nam tcvn 4059 : 1985 ®inh t¸n vµ kÝch th|íc gi÷a c¸c lç, c¸c nhãm mm - lç 1.2.5. C¸c th«ng sè vÒ ®é nh½n c¬ khÝ cña mm / bÒ mÆt gia c«ng 1.2.6. Lo¹i, chiÒu dµy quy ®inh cña líp b¶o / µm vÖ vµ ®é sai lÖch so víi chiÒu dµy quy ®inh 1.3. ChØ tiªu vÒ tuæi thä (®é bÒn) : Ua, Ub µm 1.3.1. §é bÒn ¨n mßn (møc ®é t¸c dông cña m«i tr|êng) mm/nÒn hay cÊp / 1.3.2. §é bÒn cña líp b¶o vÖ n¨m - 1.4. ChØ tiªu c«ng nghÖ : 1.4.1. TØ suÊt lao ®éng chÕ t¹o Giê c«ng/tÊn Tc 1.4.2. TØ suÊt lao ®éng l¾p r¾p Giê c«ng/tÊn Tl 1.4.3. TØ suÊt kim lo¹i TÊn /chØ tiªu khai th¸c Tk 1.4.4. Khèi l|îng thÐp hµn kg/tÊn - 1.5. ChØ tiªu vËn chuyÓn : 1.5.1. C¸c kÝch th|íc biªn (khu«n khæ) mm Theo môc 2.1 trong tiªu 1.5.2. HÖ sè sö dông träng t¶i cña ph|¬ng chuÈn "kÝ hiÖu ch÷ tiÖn vËn chuyÓn giê c«ng trong x©y dùng" TCVN 3986:85 1.5.3. Khèi l|îng vËt liÖu ®ïng ®Ó b¶o vÖ kg - s¶n phÈm (nÐo, buéc ...) khi vËn chuyÓn giê c«ng - 1.5.4. Khèi l|îng lao ®éng xÕp dì 1.6. ChØ tiªu c«ng th¸i häc (Ecg«n«mi) : cÊp - 1.6.1. Sù thuËn tiÖn vÒ khai th¸c (sö dông) 1.7. ChØ tiªu thÈm mÜ : - - 1.7.1. D¹ng vµ mµu hoµn thiÖn 2. TÝnh æn ®Þnh cña c¸c chØ tiªu chÊt l|îng 2.1 Sè s¶n pbÈm kh«ng ®óng quy c¸ch cã % - trong tæng sè hµng xuÊt x|ëng 2.2. C¸c chØ tiªu phï hîp víi tiªu chuÈn vµ % - yªu cÇu kÜ thuËt 3. HiÖu qu¶ kinh tÕ ®ång/®¬n vÞ s¶n phÈm (tÊn,m2, c¸i,) 3.1. Gi¸ thµnh G % L/V 3.2. SuÊt lîi nhuËn 3.3. HiÖu qu¶ kinh tÕ hµng n¨m trong nÒn §ång/n¨m E kinh tÕ quèc d©n 1.2. §èi víi c¸c kÕt cÊu c¸ biÖt, cã thÓ bæ sung nh÷ng chØ tiªu cÇn thiÕt. 2. Ph¹m vi ¸p dông c¸c tiªu chuÈn vµ chØ tiªu chÊt l|îng 2.1. Ph¹m vi ¸p dông c¸c tiªu chuÈn chÊt l|îng kÕt cÊu thÐp theo tiªu chuÈn: HÖ thèng chØ tiªu chÊt l|îng s¶n phÈm x©y dùng. Nguyªn t¾c c¬ b¶n TCVN 4057 : 85. 2.2. Ph¹m vi ¸p dông c¸c chØ tiªu chÊt l|îng trong môc 1.2.2 vµ 1.7.1 thuéc b¶ng 1 ®|îc quy ®Þnh ë b¶ng 2. Nh÷ng chØ tiªu cßn l¹i trong tiªu chuÈn "tr×nh ®é kü thuËt" thuéc b¶ng 1 dïng ®Ó x©y dùng c¸c v¨n b¶n tiªu chuÈn ®èi víi c¸c lo¹i kÕt cÊu. 2.3. C¸c chØ tiªu chÊt l|îng ®èi víi nh÷ng kÕt cÊu kh«ng cã trong b¶ng 2 cã thÓ ¸p dông t|¬ng tù nh| c¸c chØ tiªu kÕt cÊu cã cïng chøc n¨ng.
  3. TI£U CHUÈN viÖt nam tcvn 4059 : 1985 B¶ng 2 Tªn c¸c chØ tiªu dÇm, Panen Khu«n Th©n BÓ Th¸p KÕ cÊu gèi Cña chÊt l|îng giµn, t|êng cöa sæ, cÇu chøa, trô nhÞp tùa, vµ xµ vµ khu«n thang bÓ (cét) cÇu, èng song däc, m¸i cöa chiÕu chøa ®|êng cÇu dÉn, ch¾n cét, tÊm m¸i, nghØ khÝ, d©y c¹n, trô c¸c thanh l¸t cöa vµ Bunke t¶i cÇu cÇu c«ng (tÊm), trÇn cæng lan vá vµ ®iÖn trôc c¹n vµ tr×nh gi»ng treo can b×nh (kiÓu hµnh thñy chøa cæng vµ lang lîi kiÓu dª), khoang hµnh lang . . 1.2.2. §é lÖch vÒ h×nh d¹ng vµ vÞ trÝ bÒ mÆt c¸c bé phËn cña kÕt cÊu: + + + - + + - - §é kh«ng th¼ng H + - + + - §é kh«ng ph¼ng H H H H + + - - - + - §é kh«ng th¼ng H H gãc §é lÖch ch÷ + + + H H H H H H nhËt §é elip - - - - - - - - + 1.7.1. H×nh d¹ng vµ mÉu hoµn + + + + + + + - + thiÖn Chó thÝch: DÊu "H" kÝ hiÖu ¸p dông DÊu "-" kÝ hiÖu kh«ng ¸p dông DÊu "+" kÝ hiÖu ¸p dông h¹n chÕ ®èi víi tõng chØ tiªu chÊt l|îng
Đồng bộ tài khoản