tcvn 4086 1985

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
283
lượt xem
132
download

tcvn 4086 1985

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tcvn 4086 1985, An toàn điện cho công tác xây lắp các công trình xây dựng, tránh những nguy hiểm có hại của dòng diện,… yêu cầu chung

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tcvn 4086 1985

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                         TCVN  4086:1985  Nhãm H Tiªu chuÈn nμy b¾t buéc ¸p dông toμn phÇn An toμn ®iÖn trong x©y dùng - Yªu cÇu chung Electrical safety in construction - General requirements 1. quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu chung vÒ an toμn diÖn ®Ò ¸p dông cho c«ng t¸c x©y l¾p trªn c¸c c«ng tr−êng x©y dùng. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông cho c«ng t¸c x©y l¾p ë nh÷ng n¬i cã ®iÖn ¸p 1000V vμ c«ng t¸c x©y l¾p ë c¸c má khai th¸c than vμ quÆng. 1.2. §Ó tr¸nh t¸c ®éng nguy hiÓm vμ cã h¹i cña dßng ®iÖn, hå quang ®iÖn, tr−êng tõ, tr−êng tÜnh ®iÖn ®èi víi con ng−êi, ngoμi c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn lμ ph¶i theo c¸c tiªu chuÈn vμ quy ph¹m vÒ an toμn hiÖn hμnh. 1.3. Nh÷ng c«ng nh©n ®−îc phÐp vËn hμnh thiÕt bÞ ®iÖn trªn c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cÇn ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu nªu trong phô lôc 1 cña tiªu chuÈn nμy. 1.4. Nh÷ng ng−êi lμm c«ng t¸c x©y l¾p ph¶i ®−îc h−íng dÉn vÒ kÜ thuËt an toμn biÕt c¸ch li n¹n nh©n ra khái m¹ch ®iÖn vμ biÕt s¬ cøu ng−êi bÞ ®iÖn giËt khi xÈy ra tai n¹n vÒ ®iÖn. 1.5. ë c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p nhÊt thiÕt ph¶i cã c¸n bé kÜ thuËt cã tr×nh ®é vÒ kÜ thuËt an toμn ®iÖn bËc bèn trë lªn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lÝ vËn hμnh an toμn bÞ ®iÖn. 1.6. Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ an toμn ®iÖn khi sö dông thiÕt bÞ ®iÖn trong ph¹m vi ho¹t ®éng x©y l¾p cña ®¬n vÞ m×nh. 2. Nh÷ng yªu cÇu vÒ an toμn ®iÖn . 2.1. Khi x©y dùng l−íi ®iÖn ë c«ng tr−êng x©y dùng cÇn ®¶m b¶o: l−íi ®éng lùc vμ chiÕu s¸ng lμm viÖc riªng rÏ, cã kh¶ n¨ng c¾t ®iÖn toμn bé phô t¶i ®iÖn trong tõng h¹ng môc c«ng tr×nh hay mét khu vùc s¶n xuÊt. 2.2. ViÖc nèi, th¸o gì d©y dÉn, söa ch÷a, hiÖu chØnh thö nghiÖm thiÕt bÞ ®iÖn, ph¶i do c«ng nh©n ®iÖn cã tr×nh ®é vÒ kÜ thuËt an toμn ®iÖn thÝch hîp víi tõng lo¹i viÖc tiÕn hμnh. §èi víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn di ®éng, m¸y ®iÖn cÇm tay vμ ®Ìn ®iÖn x¸ch tay khi nèi vμo l−íi ®iÖn ph¶i qua æ c¾m. ViÖc ®Êu, nèi ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu vÒ an toμn ®iÖn. ViÖc thay cÇu ch¶y, bãng ®Ìn ph¶i do c«ng nh©n thùc hiÖn. Khi lμm ph¶i dïng ph−¬ng tiÖn phßng hé c¸ nh©n. 2.3. Tr−íc khi l¾p r¸p vμ söa ch÷a l−íi ®iÖn, thiÕt bÞ ®iÖn ph¶i c¾t cÇu dao cÊp ®iÖn cho khu vùc sÏ thao t¸c, t¹i cÇu dao ®ã ph¶i treo b¶ng "cÊm ®ãng ®iÖn, cã ng−êi ®ang lμm viÖc ë trªn ®−êng d©y". NÕu cÇu dao n»m ngoμi tr¹m biÕn ¸p (cÇu dao ph©n ®o¹n, rÏ nh¸nh) ngoμi c¸c biÖn ph¸p trªn cÇn ph¶i t¹o ng¾n m¹ch 3 pha ë phÝa ®Çu nguån.   Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                         TCVN  4086:1985  2.4. ë c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p cã sö dông c¸c dông cô ®iÖn cÇm tay: khoan ®iÖn, ®Ìn x¸ch tay, m¸y biÕn ¸p, h¹ ¸p, bé biÕn ®æi tÇn sè...cÇn ph¶i thùc hiÖn yªu cÇu sau:   Page 2 
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                         TCVN  4086:1985  Tr−íc khi cÊp ph¸t dông cô míi cho c«ng nh©n sö dông cÇn ph¶i dïng thiÕt bÞ thö nghiÖm (m« n« mÐt) ®Ó kiÓm tra: c¸ch ®iÖn víi vá, th«ng m¹ch nèi ®Êt. CÇn ph¶i xem cÊu t¹o b¶o vÖ cña dông cô cã phï hîp víi ®iÒu kiÖn sö dông kh«ng. Nghiªm cÊm viÖc cÊp ph¸t c¸c dông cô ®iÖn cÇm tay ®· cã nh÷ng dÊu hiÖu h− háng cho c«ng nh©n sö dông. C¸c dông cô ®iÖn cÇm tay ph¶i cã sè thø tù. Sau khi sö dông, c¸c dông cô ph¶i ®−îc b¶o qu¶n ë n¬i khé r¸o. Hμng th¸ng ®¬n vÞ ph¶i tæ chøc kiÓm tra c¸c dông cô ®iÖn cÇm tay Ýt nhÊt mét lÇn vÒ c¸ch ®iÖn víi vá, th«ng m¹ch nèi ®Êt. Ng−êi kiÓm tra ph¶i cã tr×nh ®é kÜ thuËt nghÒ nghiÖp kh«ng thÊp h¬n bËc 3. 2.5. Tr−íc khi sö dông c¸c dông cô ®iÖn cÇm tay, c«ng nh©n ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh sau: kiÓm tra c¸c chi tiÓt m¹ch nèi ®Êt, c¸c chi tiÕt quay, t×nh tr¹ng cña chæi than vμ vμnh gãp. Khi lμm viÖc ë n¬i cã nguy hiÓm vÒ ®iÖn giËt, ngoμi c¸c ph−¬ng tiÖn phßng hé c¸ nh©n, ph¶i sö dông c¸c m¸y ®iÖn cÇm tay cã cÊu t¹o b¶o vÖ 2 vμ 3. 2.6. Khi lμm viÖc ë n¬i cã nguy hiÓm vÒ ®iÖn giËt ph¶i sö dông c¸c m¸y ®iÖn cÇm tay cã cÊu t¹o b¶o vÖ 3. Chó thÝch 1. ViÖc ph©n lo¹i møc ®é nguy hiÓm vÒ ®iÖn giËt ®−îc quy ®Þnh theo TCVN 2328: 1978 "M«i tr−êng l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn. §Þnh nghÜa chung". 2. ViÖc ph©n /o¹i cÊu t¹o b¶o vÖ cho c¸c m¸y ®iÖn cÇm tay ®−îc quy ®Þnh theo TCVN 3144: 1979. "S¶n phÇm kü thuËt ®iÖn". 2.7. §Ó cÊp ®iÖn cho c¸c thiÕt bÞ ®iÖn di ®éng cã cÊu t¹o b¶o vÖ (TCVN 3144 : 1979 “tiªu chuÈn s¶n phÈm kÜ thuËt ®iÖn”) cÇn sö dông c¸p ®iÖn cã lâi nèi ®Êt vμ thiÕt bÞ ®ãng c¾t cã liªn hÖ nèi ®Êt. CÊu t¹o cña thiÕt bÞ ®ãng c¾t (phÝch c¾m vμ æ c¾m) cÇm ®¶m b¶o khi ®ãng vμ c¾t m¹ch diÖn lùc th× liªn hÖ nèi ®Êt ®−îc ®ãng sím h¬n vμ c¾t muén h¬n. Ngoμi ra t¹i chç ®Çu nèi cña thiÕt bÞ ®ãng c¾t cÇn ph¶i bæ sung c¸c cäc tiÕp ®Êt côc bé di ®éng. 2.8. TÊt c¶ c¸c giμn gi¸o b»ng kim lo¹i, ®−êng ray cña c¸c cÇu trôc ch¹y ®iÖn vμ c¸c phÇn kim lo¹i cña c¸c thiÕt bÞ x©y dùng dïng ®iÖn ph¶i ®−îc nèi ®Êt b¶o vÖ theo QPVN 13: 1978 " quy ph¹m t¹m thêi vÒ nèi ®Êt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn". C¸c thiÕt bÞ ®iÖn cã ®iÖn ¸p d−íi l000V, ®−îc cÊp tõ nguån ®iÖn cã ®iÓm trung tÝnh nèi ®Êt, vá cña nã ph¶i ®−îc nèi "O" (nèi víi d©y trung hoμ) theo QPVN 13 : 1978 “quy ph¹m t¹m thêi vÒ nèi ®Êt thiÕt bÞ ®iÖn” 2.9. C¸c m¸y c¾t ®iÖn tù ®éng, cÇu dao chuyÓn m¹ch vμ c¸c dông cô ®iÖn dïng trong c«ng truêng x©y dùng hay l¾p ®Æt trªn c¸c trang thiÕt bÞ x©y dùng, cÇn ph¶i cã vá hoÆc hép b¶o vÖ. 2.10. C¸c phÇn dÉn ®iÖn cña thiÕt bÞ ®iÖn ph¶i ®−îc c¸ch li, cã hμng rμo che ch¾n, ®Æt t¹i nh÷ng n¬i Ýt ng−êi qua l¹i vμ ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa ng−êi kh«ng phËn sù tiÕp xóc víi nã. 2.11. §èi víi d©y dÉn ®iÖn ®Æt ë ngoμi trêi cña c¸c c«ng tr×nh cÊp ®iÖn t¹m thêi, ph¶i dïng d©y cã vá bäc m¾c trªn cét cã sø c¸ch ®iÖn. Kho¶ng c¸ch tõ d©y dÉn ®Õn mÆt ®Êt hay sμn lμm viÖc theo ph−¬ng th¼ng ®øng, kh«ng nhá h¬n c¸c trÞ sè sau: - 2,5m nÕu phÝa d−íi lμ n¬i lμm viÖc (khi lμm viÖc kh«ng sö dông c«ng cô vμ thiÕt bÞ qu¸ tÇm víi cña ng−êi); - 3,5m nÕu phÝa d−íi lμ lèi ng−êi qua l¹i;   Page 3 
  4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                         TCVN  4086:1985  - 6,0m nÕu phÝa d−íi cã c¸c ph−¬ng tiÖn c¬ giíi qua l¹i; - 6,5m nÕu phÝa d−íi cã tÇu ®iÖn hay tÇu ho¶ qua l¹i. (tÝnh ®Õn mÆt ®−êng ray) §o¹n d©y dÉn trong mét kho¶ng cét kh«ng ®−îc cã qu¸ hai mèi nèi, c¸c ®iÓm nèi cÇn bè trÝ ë gÇn ®iÓm buéc d©y dÉn vμo cæ sø. 2.12. Khi l¾p r¸p vμ vËn hμnh d©y dÉn ®iÖn, c¸c thiÕt bÞ kÜ thuËt ®iÖn, cÇn tr¸nh kh¶ n¨ng ph¸t nãng do qu¸ t¶i hoÆc c¸c mèi nèi dÉn ®iÖn kh«ng tèt. 2.13. §−êng c¸p mÒm trong c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó cÊp ®iÖn cho c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ di ®éng hoÆc cÊp ®iÖn tam thêi, cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ, chèng dËp c¸p, nh÷ng chç ®−êng c¸p ®i qua ®−êng « t« cÇn treo c¸p lªn cao, hay luån c¸p èng thÐp, trong m¸ng b»ng thÐp h×nh vμ ch«n trong ®Êt. NÕu c¸p n»m trong khu vùc næ m×n, tr−íc khi næ m×n, ®−êng c¸p ph¶i ®−îc c¾t ®iÖn. Sau khi næ m×n, ph¶i kiÓm tra, ph¸t hiÖn nh÷ng chç h− háng vμ söa ch÷a tr−íc khi ®ãng ®iÖn l¹i cho ®−êng c¸p. 2.14. §Ó b¶o vÖ l−íi ®iÖn vμ thiÕt bÞ ®iÖn khi cã ng¾n m¹ch gi÷a c¸c pha víi nhau gi÷a c¸c pha víi vá thiÕt bÞ, cÇn sö dông m¸y c¾t ®iÖn tù ®éng hay cÇu ch¶y cã d©y ch¶y phï hîp víi tÝnh to¸n b¶o vÖ ng¾n m¹ch. 2.15. C¸c ®Ìn chiÕu s¸ng chung nèi víi l−íi ®iÖn cã ®iÖn ¸p 127V vμ 220V (chØ sö dông ®iÖn ¸p pha), ph¶i ®Æt ë ®é cao c¸ch mÆt ®Êt hay sμn nhμ Ýt nhÊt lμ 2,5m. Khi ®é cao treo ®Ìn nhá h¬n 2,5m cÇn dïng ®Ìn cã ®iÖn ¸p kh«ng lín h¬n 36V. 2.16. Khi lμm viÖc trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt nguy hiÓm nh− quy ®Þnh theo TCVN 2328: 1978 "M«i tr−êng l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn. §Þnh nghÜa chung", cÇn sö dông ®Ìn ®iÖn x¸ch tay cã ®iÖn ¸p 12V. Nguån ®iÖn ¸p tõ 36V trë xuèng cã thÓ ®−îc cÊp tõ m¸y biÕn ¸p gi¶m ¸p, m¸y®iÖn, c¸c bé ¸c quy. Kh«ng ®−îc sö dông m¸y biÕn ¸p gi¶m ¸p kiÓu tù ngÉu nguån cÊp ®iÖn ¸p trªn. 2.17. ThiÕt bÞ hμn ®iÖn cÇn ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu quy ®Þnh theo TCVN 2290: 1978 “ThiÕt bÞ s¶n xuÊt. Yªu cÇu chung vÒ an toμn" vμ theo TCVN 3144: 1979. S¶n phÈm kÜ thuËt ®iÖn. Yªu cÇu chung vÒ an toμn" 2.18. Khi hμn ®iÖn, cÇn ph¶i tu©n theo TCVN 3146: 1979. "C«ng viÖc hμn ®iÖn. Yªu cÇu chung vÒ an toμn" vμ theo TCVN 3254: 1979."An toμn ch¸y. Yªu cÇu chung”. 2.19. K×m ®Ó kÑp que hμn khi hμn ®iÖn cÇn ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu quy ®Þnh trong phô lôc 2 cña tiªu chuÈn nμy. 2.20. C¸c thiÕt bÞ hμn ®iÖn (m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y biÕn ¸p hμn) khi nèi víi nguån ®iÖn, ph¶i qua thiÕt bÞ ®ãng c¾t. ThiÕt bÞ ®ãng, c¾t ph¶i ®Æt ë chç dÔ thao t¸c, c¸ch vÞ trÝ hμn tõ 2 ®Õn 20m. Khi hμn ®iÖn ë trªn cao, ph¶i cã hai ng−êi: mét ng−êi hμn vμ mét ng−êi gi¸m s¸t. Ng−êi gi¸m s¸t theo dâi c«ng viÖc hμn, ®Ó kÞp thêi c¾t cÇu dao cÊp ®iÖn cho thiÕt bÞ khi cã sù cè. 2.21. Khi hμn ®iÖn b»ng tay dïng que hμn, ph¶i dïng hai d©y dÉn: mét d©y nèi víi k×m hμn , cßn d©y kia (d©y dÉn ng−îc) nèi víi vËt hμn, khi khi ®ã cùc cña cuén thø cÊp cña m¸y biÕn ¸p hμn ®−îc nèi víi d©y dÉn ng−îc vμ ph¶i nèi ®Êt. 2.22. D©y dÉn ®Ó hμn ®iÖn ph¶i cã vá bäc c¸ch ®iÖn, ®óng cÊp ®iÖn ¸p vμ cã tiÕt diÖn chÞu ®−îc dßng ®iÖn hμn ch¹yqua ë chÕ ®é hμn lín nhÊt. C¸c mèi nèi cña d©y dÉn ph¶i ®¶m b¶o ch¾c ch¾n, tr¸nh ph¸t nãng do tiÕp xóc kh«ng tèt vμ ph¶i quÊn b¨ng c¸ch   Page 4 
  5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                         TCVN  4086:1985  ®iÖn. Kh«ng nªn ®Ó d©y hμn c¾t ngang ®−êng cÊp ®éng lùc. Tr−êng hîp kh«ng thÓ tr¸nh khái c¾t nhau, ph¶i ®Æt d©y dÉn hμn d−íi d©y ®éng lùc. 2.23. Kh«ng cho phÐp sö dông d©y dÉn cña l−íi tiÕp ®Êt, ®−êng èng n−íc, èng h¬i, kÕt cÊu kim lo¹i cña c¸c ng«i nhμ, thiÕt bÞ c«ng nghÖ, lμm d©y dÉn ng−îc trong hμn ®iÖn. 2.24. Trong thêi gian sö dông thiÕt bÞ ®iÖn ë c«ng tr−êng x©y dùng, c¸c thiÕt bÞ cÇn ph¶i mang biÓn b¸o theo quy ®Þnh theo TCVN 2572: 1978. “BiÓn b¸o an toμn ®iÖn” 2.25. C«ng t¸c x©y l¾p trong vïng nguy hiÓm cña ®−êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng ®ang ho¹t ®éng chØ ®−îc tiÕn hμnh khi cã giÊy phÐp cña c¬ quan qu¶n lÝ ®−êng d©y vμ c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toμn cho thi c«ng. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i th−êng xuyªn cã sù h−íng dÉn trùc tiÕp cña c¸n bé kÜ thuËt an toμn ®iÖn. V¨n b¶n cho tiÕn hμnh c«ng t¸c x©y l¾p trong vïng nguy hiÓm cña ®−êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng ®ang sö dông ph¶i cã hai ch÷ kÝ cña: phã gi¸m ®èc kÜ thuËt c¬ quan x©y l¾p vμ c¸n bé kÜ thuËt an toμn cña c¬ quan x©y l¾p chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ an toμn ®iÖn theo quy ®Þnh ë ®iÒu 1.5 cña tiªu chuÈn nμy. 2.26. Tr−íc khi cho m¸y x©y dùng (cÇn trôc, m¸y xóc...) lμm viÖc trong vïng nguy hiÓm cña ®−êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng ®ang ho¹t ®éng ph¶i c¾t ®iÖn cho ®−êng d©y nãi trªn vμ ph¶i tu©n theo quy ®Þnh trong ®iÒu 2.25 cña tiªu chuÈn nμy. ViÖc x¸c ®Þnh vïng nguy hiÓm cña ®−êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng ®ang ho¹t ®éng ®−îc quy ®Þnh trong phô lôc 3. Khi kh«ng thÓ c¾t ®iÖn ®−îc, ®Ó quyÕt ®Þnh cho c¸c m¸y x©y dùng lμm viÖc trong vïng nguy hiÓm cña ®−êng d©y, cÇn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh ë ®iÒu 2.25 vμ c¸c ®iÓm sau: a. Kho¶ng c¸ch tõ c¸c bé phËn n©ng lªn hay dÞch chuyÓn ngang cña m¸y x©y dùng bÊt kú ë vÞ trÝ nμo ®Õn mÆt ph¼ng th¼ng gãc víi mÆt ®Êt chøa d©y dÉn ngoμi cïng cña ®−êng d©y ®ang cã ®iÖn, kh«ng nhá h¬n c¸c sè liÖu cho trong b¶ng d−íi ®©y: B¶ng 1 §iÖn ¸p cña ®−êng d©y ®iÖn trªn kh«ng Kho¶ng c¸ch (m) 1 2 D−íi 1 1,5 Tõ 1 ®Õn 20 2,0 Tõ 35 ®Õn 110 4,0 Tõ 150 ®Õn 220 5,0 b. C¸c m¸y x©y dùng ®−îc phÐp lμm viÖc trùc tiÕp d−íi d©y dÉn cña ®−êng d©y ®iÖn trªn kh«ng ®ang ho¹t ®éng cã ®iÖn ¸p ll0kV trë lªn nh−ng ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh ë ®iÒu 2.26a cña tiªu chuÈn nμy. c. C«ng nh©n vËn hμnh cÇn trôc ph¶i cã tr×nh ®é vÒ kÜ thuËt an toμn tõ bËc 2 trë lªn. d. Th©n m¸y cña c¸c cÇn trôc (trõ c¸c m¸y di chuyÓn b»ng xÝch) cÇn ph¶i nèi ®Êt b»ng c¸c cäc tiÕp ®Êt di ®éng.   Page 5 
  6. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                         TCVN  4086:1985  3. Nh÷ng yªu cÇu vÒ sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn phßng hé cña c«ng nh©n   Page 6 
  7. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                         TCVN  4086:1985  3.1. Ph¶i trang bÞ cho c«ng nh©n vËn hμnh thiÕt bÞ ®iÖn c¸c ph−¬ng tiÖn phßng hé TCVN 2291: 1978 "Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ ng−êi lao ®éng. Ph©n lo¹i". 3.2. C¸c ph−¬ng tiÖn vÒ trang thiÕt bÞ phßng hé c¸ nh©n ®Òu ph¶i cã phiÕu thö nghiÖm KÕt qu¶ sau mçi lÇn thö nghiÖm ®Þnh k× ®−îc ghi vμo phiÕu thö nghiÖm, cã ngμy, th¸ng, n¨m. Tr−íc khi sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn phßng hé b»ng cao su, kiÓm tra kÜ vμ lau s¹ch bôi, tr−êng−hîp bÞ Èm ph¶i sÊy kh«. CÊm dïng c¸c ph−¬ng tiÖn phßng hé bÞ thñng, r¸ch hoÆc r¹n nøt. 4. KiÓm tra thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña an toμn ®iÖn 4.1. Ph¶i kiÓm tra ®Þnh k× ®iÖn trë c¸ch ®iÖn cña m¹ch ®iÖn vμ thiÕt bÞ ®iÖn b»ng ®ång hå hoÆc c¸c thiÕt bÞ ®o thÝch hîp (vÒ cÊp chÝnh x¸c, giíi h¹n thang ®o), c¾t ®iÖn tr−íc khi nèi ®ång hå ®o vμo m¹ch ®iÖn cÇn kiÓm tra: Phô lôc 1 Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c«ng nh©n vËn hμnh thiÕt bi ®iÖn ë c«ng tr−êng 1. C«ng nh©n vËn hμnh thiÕt bÞ ®iÖn ph¶i qua líp ®μo t¹o vª kÜ thuËt ®iÖn vμ kÜ thuËt an toμn ®iÖn. Néi dung ®μo t¹o ph¶i thÝch hîp víi c«ng t¸c vËn hμnh. 2. C«ng nh©n ®ang lμm c«ng t¸c qu¶n lÝ, vËn hμnh thiÕt bÞ ®iÖn ph¶i ®ñ søc kháe, kh«ng m¾c bÖnh tim m¹ch, ph¶i ®−îc kiÓm tra søc khoÎ ®Þnh k× theo quy ®Þnh cña Bé y tÕ. 3. C«ng nh©n vËn hμnh thiÕt bÞ ®iÖn ë c«ng tr−êng ph¶i cã tay nghÒ thÝch hîp víi tõng lo¹i c«ng viÖc ®¶m nhËn; ph¶i cã tr×nh ®é kü thuËt an toμn ®iÖn phï hîp víi quy tr×nh kÜ thuËt an toμn ®iÖn cña tõng chuyªn ngμnh. Tr×nh ®é vÒ kÜ thuËt an toμn ®iÖn cña c«ng nh©n vËn hμnh thiÕt bÞ ®iÖn kh«ng ®−îc thÊp h¬n bËc 2; c«ng nh©n trùc tr¹m ®iÖn - bËc 3. 4. C«ng nh©n ®iÖn trªn c«ng tr−êng x©y dùng ph¶i ®−îc trang bÞ c¸c ph−¬ng tiÖn phßng hé c¸ nh©n theo quy ®Þnh hiÖn hμnh; ph¶i biÕt cÊp cøu ng−êi bÞ ®iÖn giËt. 5. C«ng nh©n vËn hμnh thiÕt bÞ ®iÖn ph¶i ®−îc häc tËp vμ kiÓm tra l¹i kÜ thuËt an toμn ®iÖn hμng n¨m. Phô lôc 2 C¸c yªu cÇu kÜ thuËt k×m hμn K×m hμn cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: K×m hμn nªn lμm b»ng ®ång; Tay n¾m cña ph¶i lμm b»ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn chÞu nhiÖt; §Çu k×m hμn ph¶i cã lß xo ®Ó gi÷ chÆt que hμn; Måm k×m hμn ph¶i cÊu t¹o kiÓu lßng m¸ng ®Ó kÑp æn ®Þnh que hμn; Ph¶i cã c¬ cÊu gi÷ chÆt d©y dÉn ®iÖn vμo k×m hμn trong qu¸ tr×nh hμn; Khi dßng ®iÖn hμn lín h¬n 600A, kh«ng ®−îc dïng k×m hμn kiÓu d©y dÉn luån trong chu«i hμn.   Page 7 
  8. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                         TCVN 4086:1985  Phô lôc 3 X¸c ®Þnh vïng nguy hiÓm Vïng nguy hiÓm däc ®−êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng vÒ hai phÝa ®−îc quy ®Þnh lμ mét d¶i ®Êt vμ kho¶ng kh«ng gian ®−îc giíi h¹n bëi hai mÆt ph¶ng th¼ng ®øng song song: mÆt ph¼ng thø nhÊt ®i qua h×nh chiÕu trªn mÆt ®Êt cña d©y dÉn ngoμi cïng (khi d©y kh«ng dao ®éng); mÆt ph¼ng thø hai c¸ch mÆt ph¼ng thø nhÊt mét kho¶ng c¸ch øng víi tõng cÊp ®iÖn ¸p sau: §iÖn ¸p (KV) Kho¶ng c¸ch (m) D−íi 1 2 Tõ 1 ®Õn 20 10 35 15 110 20 150-220 25   Page 8 
Đồng bộ tài khoản