tcvn 4091 1985

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
404
lượt xem
159
download

tcvn 4091 1985

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tcvn 4091 1985, Nghiệm thu các công trình xây dựng: nội dung, trình tự tiến hành công tác nghiệm thu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tcvn 4091 1985

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN  4091:1985  NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng Check and acceptance for building works Nhãm H 1. Nguyªn t¾c chung 1.1. Quy ph¹m nμy quy ®Þnh néi dung vμ tr×nh tù tiÕn hμnh c«ng t¸c nghiÖm thu trong giai ®o¹n x©y l¾p vμ nghiÖm thu ®Ó bμn giao ®−a vμo sö dông nh÷ng c«ng tr×nh míi hoÆc c«ng tr×nh c¶i t¹o ®· hoμn thμnh. §èi víi nh÷ng c«ng t×nh chuyªn ngμnh nÕu cã nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ nghiÖm thu th× c¸c Bé, c¸c ngμnh cã thÓ ban hμnh nh÷ng quy ®Þnh bæ sung sau khi cã sù tho¶ thuËn cña Uû ban X©y dùng c¬ b¶n Nhμ n−íc. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh do tæ chøc x©y dùng trong n−íc liªn ®o¹n víi n−íc ngoμi (hoÆc c«ng tr×nh do n−íc ngoμi nhËn thÇu x©y dùng) x©y dùng khi ¸p dông quy ph¹m nμy nÕu cÇn thiÕt ph¶i cã nh÷ng quy ®Þnh bæ xung cho phï hîp th× c¬ së lËp v¨n b¶n ®Ò nghÞ, Uû ban X©y dùng c¬ b¶n Nhμ n−íc quyÕt ®Þnh. 1.2. ChØ ®−îc phÐp ®−a c«ng tr×nh ®· x©y dùng xong vμo sö dông sau khi ®· tiÕn hμnh c«ng t¸c nghiÖm thu theo nh÷ng quy ®Þnh cña quy ph¹m nμy. 1.3. C¸c tæ chøc tiÕn hμnh c«ng t¸c nghiÖm thu lμ: Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së vμ c¸c ban nghiÖm thu c¬ së cña Héi ®ång; Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc (®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh ®Æc biÖt quan träng). NhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ néi dung c«ng viÖc cña Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së, cña Ban nghiÖm thu c¬ së cña Héi ®ång vμ cña Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc quy ®Þnh ë c¸c ch−¬ng 2, 3, 4 cña quy ph¹m nμy. Chó thÝch: 1) §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh quan träng do Bé, Uû ban Nhμ n−íc, c¬ quan trùc thuéc Héi ®ång Bé tr−ëng (sau ®©y gäi chung lμ Bé). Uû ban Nh©n d©n tØnh, thμnh phè, ®Æc khu trùc thuéc trung −¬ng (sau ®©y gäi chung lμ Uû ban Nh©n d©n TØnh) lμ chñ qu¶n ®Çu t−, c«ng t¸c nghiÖm thu nãi chung vÉn do Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së tiÕn hμnh, tr−êng hîp cÇn thiÕt th× Bé tr−ëng, hoÆc Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n TØnh ra quyÕt ®Þnh thμnh lËp Héi ®ång nghiÖm thu Bé hoÆc tØnh ®Ó nghiÖm thu ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông. 2) Thμnh phÇn cña Héi ®ång nghiÖm thu Bé do Vô X©y dùng c¬ b¶n ®Ó nghÞ. Bé quyÕt ®Þnh; cña Héi ®ång nghiÖm thu tØnh do Uû ban X©y dùng c¬ b¶n tØnh ®Ò nghÞ, Uû ban Nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh. 3) Héi ®ång nghiÖm thu Bé gåm cã §¹i diÖn Bé tr−ëng lμm chñ tÞch §¹i diÖn c¸c c¬ quan sau ®©y lμm Uû viªn: C¬ quan nhËn thÇu chÝnh x©y l¾p; C¬ quan nhËn thÇu thiÕt kÕ; C¬ quan chñ ®Çu t−; Bé Tμi chÝnh;   Page 1 
 2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN  4091:1985  Ng©n hμng ®Çu t− vμ x©y dùng; Vô X©y dùng c¬ b¶n. 4) Héi ®ång nghiÖm thu tØnh gåm cã: §¹i diÖn Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n lμm Chñ tÞch. §¹i diÖn c¸c c¬ quan sau ®©y lμm Uû viªn: Uû ban X©y dùng c¬ b¶n tØnh; Chñ ®Çu t− (hoÆc Gi¸m ®èc Ban qu¶n lÝ c«ng tr×nh); C¬ quan nhËn thÇu chÝnh x©y l¾p; C¬ quan nhËn thÇu thiÕt kÕ; Së Tμi chÝnh; Ng©n hμng ®Çu t− vμ x©y dùng tØnh. 5) Chñ tÞch Héi ®ång nghiÖm thu Bé (hoÆc TØnh), tuú tõng tr−êng hîp cô thÓ cã quyÒn ®Ò nghÞ nh÷ng c¬ quan thÝch hîp trong sè c¸c c¬ quan d−íi ®©y tham gia Héi ®ång: C¬ quan Gi¸m ®Þnh x©y dùng cÊp d−¬ng; C¬ quan phßng ch¸y ch÷a ch¸y Bé Néi vô (hoÆc Së c«ng an); C¬ quan phßng bÖnh Bé Y tÕ (hoÆc Së Y tÕ); C¸c Bé, ngμnh cã liªn quan ®Õn c«ng tr×nh; Mét sè chuyªn gia kÜ thuËt. 6) Khi cÇn thiÕt Chñ tÞch Héi ®ång nghiÖm thu Bé (hoÆc tØnh) ®−îc thμnh lËp Ban Th−êng trùc (gåm ®¹i diÖn chñ qu¶n ®Çu t− lμm tr−ëng ban, ®¹i diÖn c¬ quan nhËn thÇu chÝnh x©y l¾p, Vô X©y dùng c¬ b¶n hoÆc Uû ban X©y dùng c¬ b¶n TØnh lμm Uû viªn ®Ó gióp Héi ®ång lμm viÖc. 7) Néi dung c«ng viÖc cñ Héi ®ång nghiÖm thu Bé (hoÆc TØnh) t−¬ng tù nh− cña Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc. 1.4. ChØ ®−îc nghiÖm thu nh÷ng c«ng viÖc x©y l¾p, bé phËn kÕt cÊu, thiÕt bÞ, m¸y mãc, h¹ng môc c«ng tr×nh vμ c«ng tr×nh hoμn toμn phï hîp víi thiÕt kÕ ®−îc duyÖt, tu©n theo nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn kÜ thuËt víi khèi l−îng c«ng t¸c x©y l¾p thiÕt kÕ quy ®Þnh. 1.5. §èi víi c«ng tr×nh cã sai sãt hoÆc h− háng, nh−ng nh÷ng sai sãt hoÆc h− háng ®ã kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn ®é bÒn v÷ng vμ nh÷ng ®iÒu sö dông b×nh th−êng cña c«ng tr×nh th× Héi ®ång nghiÖm thu xem xÐt cã thÓ chÊp nhËn nghiÖm thu nh−ng ph¶i tiÕn hμnh nh÷ng c«ng viÖc sau ®©y: LËp b¶ng thèng kª c¸c sai sãt hoÆc h− háng, quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm vμ thêi h¹n söa ch÷a cho c¸c bªn cã liªn quan (theo mÉu ghi ë phô lôc sè 10); LËp ban phóc tra ®Ó theo dâi vμ kiÓm tra viÖc söa ch÷a c¸c sai sãt hoÆc h− háng; Thμnh phÇn Ban phóc tra gåm cã: - §¹i diÖn chñ ®Çu t− lμm Tr−ëng ban; - §¹i diÖn tæ chøc nhËn thÇu chÝnh x©y l¾p lμ thμnh viªn. Sau khi c¸c sai sãt hoÆc h− háng ®· ®−îc söa ch÷a xong. Ban phóc tra lËp biªn b¶n x¸c nhËn vμ b¸o c¸o lªn Chñ tÞch Héi ®ång nghiÖm thu. Mét ngμy sau khi nhËn ®−îc b¸o c¸o cña Ban phóc tra. Chñ tÞch Héi ®ång nghiÖm thu ph¶i tr×nh lªn cÊp ra quyÕt ®Þnh lËp Héi ®ång nh÷ng tμi liÖu sau: - Biªn b¶n nghiÖm thu ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông; - B¶n dù th¶o quyÕt ®Þnh vÒ viÖc cho phÐp ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông. 1.6. Khi nghiÖm thu c«ng tr×nh c¶i t¹o cã thiÕt bÞ, m¸y mãc ®ang ho¹t ®éng. Héi ®ång nghiÖm thu ph¶i tu©n theo néi quy, tiªu chuÈn kÜ thuËt vËn hμnh vμ c¸c quy ®Þnh vÒ   Page 2 
 3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN  4091:1985  an toμn, vÖ sinh cña nhμ m¸y. 1.7. Khi nghiÖm thu ®−a vμo sö dông nh÷ng c«ng tr×nh nhËp thiÕt bÞ toμn bé th× cã thªm nh÷ng quy ®Þnh sau ®©y: Trong thÝ nghiÖm vμ ch¹y thö thiÕt bÞ, chñ ®Çu t− ®Ò nghÞ Bé ngo¹i th−¬ng yªu cÇy ®¹i diÖn chñ b¸n hμng tham gia. Héi ®ång nghiÖm thu chØ tiÕn hμnh c«ng viÖc sau khi Bé Ngo¹i th−¬ng vμ chñ ®Çu t− ®· kÝ kÕt víi chñ b¸n hμng n−íc ngoμi nh÷ng hiÖp ®Þnh th− vÒ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô cña hä theo hîp ®ång. Trong tr−êng hîp chñ b¸n hμng n−íc ngoμi chØ nhËn trong hîp ®ång thêi gian cung cÊp vμ chÊt l−îng thiÕt bÞ hoÆc chØ cung cÊp tõng lo¹i thiÕt bÞ th× c«ng viÖc nghiÖm thu ®−îc tiÕn hμnh nh− ®èi víi c«ng tr×nh trang bÞ nh÷ng thiÕt bÞ trong n−íc. 1.8. C¸c biªn b¶n nghiÖm thu trong thêi gian x©y dùng vμ biªn b¶n nghiÖm thu bμn giao ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông lμ c¨n cø ®Ó thanh to¸n s¶n phÈm x©y l¾p vμ quyÕt to¸n gi¸ thμnh c«ng tr×nh ®· x©y dùng xong. 1.9. Chñ ®Çu t− cã tr¸ch nhiÖm chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn vμ ph−¬ng tiÖn cÇn thiÕt cho Héi ®ång nghiÖm thu lμm viÖc. Kinh phÝ dïng cho c«ng t¸c nghiÖm thu lÊy trong kinh phÝ kiÕn thiÕt c¬ b¶n kh¸c. Chñ ®Çu t− quyÕt to¸n kinh phÝ ®ã vμo gi¸ thμnh cña c«ng tr×nh. 1.10. CÊp ra quyÕt ®Þnh thμnh lËp Héi ®ång nghiÖm thu ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông còng lμ cÊp phª duyÖt quyÕt ®Þnh vÒ viÖc cho phÐp sö dông c«ng tr×nh. 2. Ban nghiÖm thu c¬ së, nhiÖm thu quyÒn h¹n, néi dung c«ng viÖc 2.1. C¸c ban nghiÖm thu c¬ së do Chñ tÞch Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së thμnh lËp sau khi tho¶ thuËn víi c¸c thμnh viªn trong héi ®ång. 2.2. Thμnh phÇn cña mçi ban nghiÖm thu c¬ së gåm cã: C¸n bé kÜ thuËt, ®¹i diÖn chñ ®Çu t− lμm tr−ëng ban; C¸c c¸n bé kÜ thuËt, ®¹i diÖn c¸c tæ chøc sau ®©y lμ thμnh viªn : + Tæ chøc nhËn thÇu chÝnh x©y l¾p; + Tæ chøc thiÕt kÕ; + Tæ chøc nhËn thÇu phô (khi nghiÖm thu nh÷ng c«ng viÖc do tæ chøc nμy thùc hiÖn). §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã chuyªn gia n−íc ngoμi th× cÇn cã ®¹i diÖn chuyªn gia thiÕt kÕ vμ chuyªn gia thi c«ng tham gia vμo c«ng viÖc nghiÖm thu. C¸c ®¹i diÖn nμy do Chñ tÞch Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së ®Ò nghÞ, c¬ quan qu¶n lÝ chuyªn gia n−íc ngoμi t¹i c«ng tr×nh quyÕt ®Þnh. 2.3. Tr¸ch nhiÖm cña ban nghiÖm thu c¬ së: TiÕn hμnh nghiÖm thu mét c¸ch th−êng xuyªn trong qu¸ tr×nh x©y l¾p nh÷ng ®èi t−îng sau ®©y: Nh÷ng c«ng viÖc x©y l¾p hoμn thμnh; Nh÷ng bé phËn c«ng tr×nh sÏ bÞ lÊp kÝn; Nh÷ng kÕt cÊu chÞu lùc quan träng (t−êng chÞu lùc, vßm cuèn, dÇm cÇu, èng khãi, cét ®éc lËp v.v ); Nh÷ng m¸y mãc hoÆc thiÕt bÞ lÎ; Nh÷ng giai ®o¹n chuyÓn b−íc thi c«ng ®¬n gi¶n (khi Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së uû quyÒn).   Page 3 
 4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN  4091:1985  TiÕn hμnh kiÓm tra nh÷ng vÊn ®Ò d−íi ®©y tr−íc khi Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së thùc hiÖn viÖc thùc hiÖn viÖc nghiÖm thu ®Ó ®−a sö dông c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh ®· hoμn thμnh. Hå s¬ hoμn c«ng cña c«ng tr×nh hoÆc cña h¹ng môc c«ng tr×nh (hå s¬ nμy do tæ chøc nhËn thÇu chÝnh x©y l¾p lËp vμ tr×nh) gåm c¸c tμi liÖu nªu trong ®iÒu 2.6 cña quy ph¹m nμy. C¸c ®iÒu kiÖn nh»m ®¶m b¶o cho viÖc sö dông c«ng tr×nh vμ c¸c ®iªu kiÖn phôc vô cho c¸n bé, c«ng nh©n vËn hμnh (phßng vÖ sinh, sinh ho¹t, ¨n uèng, nhμ ë, nhμ lμm viÖc vμ c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c ); LËp b¸o c¸o vÒ toμn bé t×nh tr¹ng cña c«ng tr×nh, t×nh h×nh chuÈn bÞ cho viÖc nghiÖm thu ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông vμ tr×nh lªn Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së. 2.4. Khi tiÕn hμnh nghiÖm thu, Ban nghiÖm thu c¬ së ph¶i thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc sau ®©y: KiÓm tra t¹i chç c¸c phÇn viÖc ®· hoμn thμnh; KiÓm tra s¬ ®å hoμn c«ng cña phÇn viÖc hoμn thμnh Êy (s¬ ®å do c¸c tæ chøc nhËn thÇu lËp); KiÓm tra viÖc thö nghiÖm thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt xong; KiÓm tra c¸c tμi liÖu thÝ nghiÖm, ®o ®¹c vμ c¸c tμi liÖu v¨n b¶n kh¸c ®· x¸c lËp trong khi x©y l¾p. §èi chiÕu c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra víi tμi liÖu thiÕt kÕ ®−îc duyÖt, bëi tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng tr×nh vμ c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn kÜ thuËt kh¸c. Trªn c¬ së ®ã quyÕt ®Þnh: Tr−êng hîp thø nhÊt: ChÊp nhËn nghiÖm thu c¸c ®èi t−îng ®· xem xÐt vμ tuú theo tõng ®èi t−îng mμ lËp biªn b¶n theo mét trong c¸c mÉu ghi ë phô lôc sè 1, 2, 3 cña quy ph¹m nμy. Chó thÝch: Sau khi ®èi t−îng ®· ®−îc chÊp nhËn nghiÖm thu cÇn tiÕn hμnh ngay nh÷ng c«ng viÖc tiÕp theo. NÕu dõng l¹i l©u th× tuú theo tÝnh chÊt c«ng viÖc. Ban nghiÖm thu c¬ së cã thÓ xem xÐt vμ quyÕt ®Þnh viÖc nghiÖm thu l¹i. Tr−êng hîp thø hai: Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu khi c¸c ®èi t−îng ch−a xong hoÆc cã nhiÒu chç sai víi thiÕt kÕ ®−îc duyÖt hoÆc kh«ng ®¸p øng ®−îc nh÷ng yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng tr×nh vμ nh÷ng yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt kh¸c, Ban nghiÖm thu c¬ së lËp biªn b¶n (vμo sæ nhËt kÝ thi c«ng) vÒ néi dung sau: Nh÷ng sai sãt hoÆc h− háng cÇn söa ch÷a; Thêi gian söa ch÷a Ngμy nghiÖm thu. 2.5. Tr−êng hîp cÇn thiÕt, Ban nghiÖm thu c¬ së cã quyÒn: KiÓm tra sù phï hîp gi÷a khèi l−îng, chÊt l−îng c¸c c«ng t¸c hoμn thμnh víi sè liÖu ghi trong biªn b¶n, tμi liÖu do tæ chøc nhËn thÇu chÝnh lËp vμ tr×nh; Yªu cÇu c¸c tæ chøc nhËn thÇu x©y l¾p lÊy mÉu ë c«ng tr×nh ®Ó thÝ nghiÖm bæ sung hoÆc thö nghiÖm l¹i thiÕt bÞ. KiÓm tra møc ®é ®óng ®¾n cña nh÷ng kÕt luËn ghi trong biªn b¶n thÝ nghiÖm c¸c hÖ thèng cÊp n−íc, cÊp ®iÖn, cÊp h¬i, thèng giã v.v do tæ chøc l¾p ®Æt tr×nh. 2.6. Khi c«ng tr×nh ®−îc chuÈn bÞ ®Ó nghiÖm thu ®−a vμo sö dông, Ban nghiÖm thu c¬ së ph¶i kiÓm tra c¸c hå s¬ sau ®©y (c¸c hå s¬ nμy do tæ chøc nhËn thÇu chÝnh x©y l¾p lËp vμ tr×nh):   Page 4 
 5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN  4091:1985  - Danh s¸ch nh÷ng tæ chøc tham gia x©y dùng c«ng tr×nh, nh÷ng phÇn viÖc hay h¹ng môc c«ng tr×nh do c¸c tæ chøc thùc hiÖn vμ hä tªn c¸n bé kÜ thuËt cã tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tiÕn hμnh nh÷ng phÇn viÖc hay h¹ng môc c«ng tr×nh Êy. - B¶n vÏ hoμn c«ng cña c«ng tr×nh. §ã lμ mét bé b¶n vÏ thi c«ng cã ghi ë d−íi c¸c sè liÖu thiÕt kÕ nh÷ng sè liÖu t−¬ng øng ®· ®¹t ®−îc trong thùc tÕ (kÝch th−íc, trôc mèc, ®é cao ) vμ nh÷ng thay ®æi vÒ thiÕt kÕ do tæ chøc thiÕt kÕ x¸c nhËn vμ ®ãng dÊu cho phÐp. C¸c v¨n b¶n, hé chiÕu kÜ thuËt vμ c¸c tμi liÖu kh¸c x¸c nhËn chÊt l−îng vËt liÖu, cÊu kiÖn vμ c¸c chi tiÕt ®· sö dông vμo c«ng tr×nh: - B¶n tãm t¾t qu¸ tr×nh x©y l¾p c«ng tr×nh (hay h¹ng môc); - Biªn b¶n nghiÖm thu c¸c bé phËn c«ng tr×nh khuÊt kÝn; - Biªn b¶n nghiÖm thu c¸c bé phËn c«ng tr×nh quan träng; - Biªn b¶n nghiÖm thu c¸c giai ®o¹n chuyÓn b−íc thi c«ng; - Biªn b¶n thÝ nghiÖm, ch¹y thö c¸c thiÕt bÞ l¾p ®Æt, ®−êng èng kÜ thuËt, hÖ thèng cÊp n−íc, cÊp ®iÖn, cÊp h¬i, th«ng giã bªn trong vμ hÖ thèng cÊp n−íc, tho¸t n−íc, cÊp h¬i bªn ngoμi c«ng tr×nh; - Biªn b¶n thö c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tho¹i, ®iÖn b¸o, ph¸t thanh v« tuyÕn truyÒn h×nh, hÖ thèng tÝn hiÖu vμ tù ®éng hãa; - Biªn b¶n thö c¸c thiÕt bÞ phßng næ, phßng ch¸y vμ thiÕt bÞ chèng sÐt; - NhËt kÝ thi c«ng vμ nhËt kÝ gi¸m s¸t t¸c gi¶; - C¸c tμi liÖu tr¾c ®Þa, ®Þa chÊt thñy v¨n, khÝ t−îng; - §Þa chÊt c«ng tr×nh v.v ®· lËp trong thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh (nÕu cã). 2.7. TÊt c¶ c¸c tμi liÖu ghi ë ®iÒu 2.6 sau khi Ban nghiÖm thu c¬ së kiÓm tra vμ x¸c nhËn ®· ®¹t c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l−îng, ®−îc chuyÓn cho chñ ®Çu t− b¶o qu¶n vμ tr×nh lªn Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së khi Héi ®ång tiÕn hμnh nghiÖm thu ®Ó bμn giao ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông. 2.8. Ban nghiÖm thu c¬ së do Tr−ëng ban triÖu tËp kh«ng chËm qu¸ mét ngμy sau khi nhËn ®−îc th«ng b¸o mêi nghiÖm thu cña c¸c tæ chøc nhËn thÇu x©y l¾p. 2.9. Tr−ëng ban nghiÖm thu c¬ së ®Þnh k× b¸o c¸o cho Chñ tÞch Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së vÒ t×nh h×nh c«ng t¸c nghiÖm thu. 2.10. Chñ tÞch Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së sÏ quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ Ban nghiÖm thu c¬ së sau khi kÕt thóc c«ng t¸c nghiÖm thu ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông. 3. Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së: NhiÖm vô, quyÒn h¹n, néi dung c«ng viÖc 3.1. Khi chuÈn bÞ khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, chñ qu¶n ®Çu t− tiÕn hμnh tháa thuËn víi tæ chøc nhËn thÇu chÝnh x©y l¾p ®Ó ra quyÕt ®Þnh thμnh lËp Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së. 3.2. Thμnh phÇn cña Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së gåm cã: - §¹i diÖn chñ ®Çu t− lμm Chñ tÞch; - §¹i diÖn c¸c c¬ quan sau ®©y lμm ñy viªn: + C¬ quan nhËn thÇu chÝnh x©y l¾p; + C¬ quan nhËn thÇu phô (khi nghiÖm thu nh÷ng ®èi t−îng do c¬ quan nμy thùc hiÖn); + C¬ quan nhËn thÇu thiÕt kÕ; + C¬ quan chuyªn gia n−íc ngoμi (nÕu cã); + C¬ quan sÏ qu¶n lý c«ng tr×nh (nÕu cã).   Page 5 
 6. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN  4091:1985  Ngoμi ra, tïy tõng tr−êng hîp cô thÓ, Chñ tÞch Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së cã quyÒn mêi nh÷ng c¬ quan cÊp t−¬ng ®−¬ng thÝch hîp trong sè c¸c c¬ quan sau ®©y tham gia Héi ®ång: + C¬ quan gi¸m ®Þnh x¸c ®Þnh Nhμ n−íc t¹i c¬ së (nÕu cã); + Ng©n hμng ®Çu t− vμ x©y dùng; + C¬ quan vÖ sinh phßng bÖnh; + C¬ quan phßng ch¸y ch÷a ch¸y; + Nhμ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ c«ng nghÖ; + ñy ban X©y dùng c¬ b¶n cÊp t−¬ng ®−¬ng; + C¸c c¬ quan qu¶n lÝ chuyªn ngμnh cã liªn quan ®Õn c«ng tr×nh; + C¸c chuyªn gia kÜ thuËt. Chó thÝch: 1. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc (hoÆc Héi ®ång nghiÖm thu Bé hay TØnh) th× thμnh phÇn cña Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së gåm: - §¹i diÖn chñ ®Çu t− lμm Chñ tÞch; - §¹i diÖn c¸c c¬ quan sau ®©y lμm ñy viªn: + C¬ quan nhËn thÇu chÝnh x©y l¾p; + C¬ quan nhËn thÇu phô (khi nghiÖm thu nh÷ng ®èi t−îng do c¬ quan nμy thùc hiÖn); + C¬ quan nhËn thÇu thiÕt kÕ; + C¸c chuyªn gia kÜ thuËt; C¸c c¬ quan kh¸c ®· cã ®¹i diÖn trong Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc (hoÆc Héi ®ång nghiÖm thu Bé hay TØnh) th× tïy theo tÝnh chÊt vμ quy m« cña c«ng tr×nh cã thÓ kh«ng cã ®¹i diÖn trong Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së. 2. Khi nghiÖm thu ®Ó ®−a ra vμo sö dông nh÷ng c«ng tr×nh cã yªu cÇu phßng ch¸y cao th× trong thμnh phÇn cña Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së nhÊt thiÕt ph¶i cã ®¹i diÖn cña c¬ quan phßng ch¸y ch÷a ch¸y cÊp t−¬ng ®−¬ng tham gia Héi ®ång. 3.3. Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së do Chñ tÞch Héi ®ång triÖu tËp kh«ng muén h¬n 3 ngμy kÓ tõ khi nhËn ®−îc giÊy ®Ò nghÞ cña tæ chøc nhËn thÇu chÝnh x©y l¾p. 3.4. Tr¸ch nhiÖm cña Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së: X¸c ®Þnh nh÷ng giai ®o¹n chuyÓn b−íc thi c«ng quan träng vμ trùc tiÕp tiÕn hμnh nghiÖm thu nh÷ng giai ®o¹n chuyÓn b−íc thi c«ng ®ã; TiÕn hμnh nghiÖm thu ®Ó bμn giao ®−a vμo sö dông nh÷ng h¹ng môc hoÆc c«ng tr×nh ®· x©y dùng xong. Chó thÝch: T¹i nh÷ng c«ng tr×nh cã Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc (hoÆc Héi ®ång nghiÖm thu Bé hay TØnh) th× Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së cã tr¸ch nhiÖm: 1) Thùc hiÖn ®iÒu 3.4 cña quy ph¹m nμy (trõ viÖc nghiÖm thu ®Ó bμn giao ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông);   Page 6 
 7. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN  4091:1985  2) Thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu cña Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc (hoÆc Héi ®ång nghiÖm thu Bé hay TØnh); 3) Tr×nh Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc (hoÆc Héi ®ång nghiÖm thu Bé hay TØnh); 4) B¶n b¸o c¸o tãm t¾t vÒ toμn bé qu¸ tr×nh x©y dùng, hiÖn tr¹ng c«ng tr×nh hoμn thμnh, t×nh h×nh chuÈn bÞ cho nghiÖm thu ®Ó bμn giao ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông; 5) Nh÷ng tμi liÖu ghi ë ®iÒu 3.7; 3.8 cña quy ph¹m nμy; 6) C¸c tμi liÖu kh¶o s¸t, thiÕt kÕ ®−îc duyÖt; 7) C¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt míi ban hμnh n»m ngoμi danh môc hiÖn hμnh nh−ng ®−îc phÐp ¸p dông khi x©y dùng c«ng tr×nh. 3.5. Néi dung c«ng t¸c nghiÖm thu c«ng tr×nh cña Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së: - §èi víi c¸c giai ®o¹n chuyÓn b−íc thi c«ng th× thùc hiÖn theo nh÷ng quy ®Þnh ë ®iÒu 2.4 cña quy ph¹m nμy; - §èi víi hÖ thèng thiÕt bÞ ®Ó ch¹y thö tæng hîp th× ngoμi nh÷ng quy ®Þnh vÒ ch¹y thö, thö nghiÖm hiÖn hμnh cßn ph¶i tiÕn hμnh nh÷ng c«ng viÖc sau ®©y: - Sau khi c¬ quan l¾p ®Æt ®· tiÕn hμnh thÝ nghiÖm vμ ch¹y thö xong tõng m¸y mãc, thiÕt bÞ. Héi ®ång xem xÐt, kiÓm tra nÕu tháa m·n nh÷ng yªu cÇu cña viÖc ch¹y thö tæng hîp th× chÊp nhËn nghiÖm thu vμ lËp biªn b¶n theo mÉu ghi ë phô lôc sè 4: - KÓ tõ khi Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së kÝ biªn b¶n nghiÖm thu, chñ ®Çu t− ph¶i tiÕp nhËn vμ b¶o qu¶n nh÷ng thiÕt bÞ ®ã; - Sau khi bªn chñ ®Çu t− ®iÒu chØnh vμ ch¹y thö tæng hîp (cã sù céng t¸c cña c¬ quan l¾p ®Æt vμ nhμ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ) gåm ch¹y kh«ng t¶i vμ ch¹y theo chÕ ®é c«ng t¸c. Héi ®ång kiÓm tra kÕt qu¶ vμ quyÕt ®Þnh cho phÐp ®−a hÖ thèng thiÕt bÞ ®ã vμo sö dông. - §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh (hay h¹ng môc c«ng tr×nh) ®· x©y dùng xong th× Héi ®ßng ph¶i thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh sau ®©y: - KiÓm tra nh÷ng ®iÒu kiÖn chuÈn bÞ ®Ó ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông; - KiÓm tra vμ ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng t¸c x©y l¾p, thiÕt bÞ, m¸y mãc, vËt liÖu, cÊu kiÖn ®· sö dông vμo c«ng tr×nh, trªn c¬ së ®ã ®¸nh gi¸ chÊt l−îng x©y dùng chung cña c«ng tr×nh; - KiÓm tra sù phï hîp cña c«ng suÊt vμ gi¸ thμnh c«ng tr×nh thùc tÕ víi c«ng suÊt vμ gi¸ dù to¸n thiÕt kÕ ®−îc duyÖt. 3.6. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së cã quyÒn: - Yªu cÇu c¸c c¬ quan nhËn thÇu x©y l¾p thö nghiÖm bæ sung vμ chñ ®Çu t− ch¹y thö tæng hîp hÖ thèng thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó kiÓm tra; - Thμnh lËp c¸c tiÓu ban chuyªn m«n vÒ kinh tÕ, kÜ thuËt ®Ó kiÓm tra tõng lo¹i c«ng viÖc, tõng thiÕt bÞ, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh vμ kiÓm tra kinh phÝ x©y dùng; - Thμnh lËp Ban phóc tra nh− quy ®Þnh ë ®iÒu 1.5 cña quy ph¹m nμy. 3.7. Chñ ®Çu t− ph¶i giao cho Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së nh÷ng hå s¬ nªu ë ®iÒu 2.6 cña quy ph¹m nμy vμ c¸c v¨n b¶n sau ®©y ®Ó kiÓm tra: - Tμi liÖu thiÕt kÕ, dù to¸n ®−îc duyÖt; - Danh s¸ch c¸c c¬ quan ®· tham gia thiÕt kÕ c«ng tr×nh; - V¨n b¶n cÊp ®Êt;   Page 7 
 8. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN  4091:1985  - C¸c tμi liÖu tr¾c ®Þa lμm c¬ së ®Þnh vÞ c«ng tr×nh; - C¸c tμi liÖu kh¶o s¸t ®Þa chÊt, thñy v¨n, khÝ t−îng cña khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh; - LÝ lÞch cña c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ vμ c¸c tμi liÖu h−íng dÉn hoÆc c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt vËn hμnh; - C¸c v¨n b¶n b¶o hiÓm, b¶o hμnh thiÕt bÞ vμ c«ng tr×nh (nÕu cã); - C¸c tμi liÖu b¶o ®¶m lùc l−îng c¸n bé c«ng nh©n qu¶n lÝ vËn hμnh vμ c¸c tμi liÖu vÒ c¸c c¬ së phôc vô sinh ho¹t, nhμ ë, c«ng tr×nh c«ng céng v.v ); - C¸c tμi liÖu b¶o ®¶m viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ nguån t− vËt kÜ thuËt trong ®ã cã nguyªn liÖu, n¨ng l−îng, ®iÖn, n−íc, h¬i ; - C¸c tμi liÖu x¸c nhËn vÒ møc ®é phï hîp cña c«ng suÊt vμ gi¸ thμnh c«ng tr×nh thùc tÕ víi c«ng suÊt vμ gi¸ dù to¸n thiÕt kÕ ®−îc duyÖt; - C¸c tμi liÖu vÒ viÖc cho phÐp sö dông thiÕt bÞ vμ c«ng tr×nh cña c¸c c¬ quan kiÓm tra Nhμ n−íc (nÕu cã) mμ c¸c c¬ quan nμy kh«ng cã ®¹i diÖn trong thμnh phÇn cña Héi ®ång nghiÖm thu; - C¸c tμi liÖu vÒ viÖc cho phÐp sö dông nh÷ng c«ng tr×nh kÜ thuËt bªn ngoμi c«ng tr×nh do c¸c c¬ quan qu¶n lÝ chuyªn ngμnh cÊp. 3.8. Trªn c¬ së kÕt qu¶ cña viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh nªu trong c¸c ®iÒu 3.4; 3.5; 3.6 cña quy ph¹m nμy. Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së quyÕt ®Þnh mét trong hai tr−êng hîp sau ®©y: Tr−êng hîp thø nhÊt: - ChÊp hμnh nghiÖm thu ®Ó bμn giao ®−a vμo sö dông c«ng tr×nh (h¹ng môc c«ng tr×nh) ®· x©y dùng xong vμ lËp biªn b¶n theo mÉu ghi ë phô lôc sè 5 cña quy ph¹m nμy. Tr−êng hîp thø hai: Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu c«ng tr×nh (h¹ng môc c«ng tr×nh) khi ph¸t hiÖn thÊy sai sãt trong x©y l¾p hoÆc trong thiÕt kÕ lμm ¶nh h−ëng ®Õn ®é bÒn v÷ng, ®é an toμn vμ mÜ quan cña c«ng tr×nh hoÆc g©y trë ng¹i cho ho¹t ®éng b×nh th−êng cña thiÕt bÞ khi s¶n xuÊt s¶n phÈm. Héi ®ång lËp biªn b¶n vÒ c¸c vÊn ®Ò trªn vμ quy ®Þnh thêi h¹n söa ch÷a cho c¸c bªn cã liªn quan. PhÝ tæn ®Ó söa ch÷a sai sãt bªn nμo g©y ra bªn Êy chÞu. 3.9. C«ng t¸c nghiÖm thu ®Ó bμn giao ®−a vμo sö dông nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng xong ph¶i kÕt thóc theo thêi h¹n quy ®Þnh. 3.10. Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së hÕt hiÖu lùc kÓ tõ khi cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt biªn b¶n nghiÖm thu ®Ò bμn giao ®−a vμo sö dông nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng xong. ChØ cã cÊp ra quyÕt ®Þnh thμnh lËp Héi ®ång míi cã quyÒn cho phÐp Héi ®ång kÐo dμi thªm thêi h¹n lμm viÖc; 3.11. Chñ tÞch Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së ph¶i tr×nh lªn cÊp ra quyÕt ®Þnh lËp Héi ®ång nh÷ng tμi liÖu sau ®©y: Biªn b¶n nghiÖm thu ®Ó bμn giao ®−a c«ng tr×nh x©y dùng xong vμo sö dông; B¶n b¸o c¸o tãm t¾t nh÷ng kÕt luËn cña Héi ®ång vÒ c¸c vÊn ®Ò d−íi ®©y: T×nh h×nh chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông; Møc ®é phï hîp cña c«ng tr×nh x©y dùng xong vμ cña thiÕt bÞ c«ng nghÖ víi thiÕt kÕ ®· duyÖt; Nh÷ng kiÕn nghÞ cña Héi ®ång (nÕu cã) vÒ c¸c biÖn ph¸p nh»m b¶o ®¶m khai th¸c c«ng suÊt thiÕt kÕ vμ sö dông c«ng tr×nh trong thêi h¹n tiªu chuÈn; vÒ viÖc c¶i thiÖn chÊt l−îng thiÕt bÞ vμ   Page 8 
 9. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN  4091:1985  c¶i tiÕn c¸c qu¸ tr×nh cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt nh»m t¨ng tuæi thä cña c«ng tr×nh vμ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ; B¶n dù th¶o quyÕt ®Þnh phª duyÖt biªn b¶n nghiÖm thu ®Ó bμn giao ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông. 3.12. Biªn b¶n nghiÖm thu ®Ó bμn giao ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông vμ b¶n b¸o c¸o tãm t¾t nh÷ng kÕt luËn cña Héi ®ång ph¶i lËp thμnh v¨n b¶n, trong ®ã hai b¶n ®−îc göi cho cÊp ra quyÕt ®Þnh lËp Héi ®ång (kÌm theo b¶n dù th¶o quyÕt ®Þnh phª duyÖt); mét v¨n b¶n cho tæ chøc nhËn thÇu chÝnh x©y l¾p vμ hai v¨n b¶n cho chñ ®Çu t−. 3.13. CÊp ra quyÕt ®Þnh lËp Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së sÏ phª duyÖt biªn b¶n nghiÖm thu ®Ó bμn giao ®−a c«ng tr×nh x©y dùng xong vμo sö dông. Thêi h¹n phª duyÖt kh«ng muén h¬n ba m−¬i ngμy kÓ tõ khi nhËn ®−îc c¸c tμi liÖu ghi ë ®iÒu 3.11 cña quy ph¹m nμy. 3.14. TÊt c¶ c¸c tμi liÖu ghi ë ®iÒu 3.7 (hå s¬ c«ng cña c«ng tr×nh) cña quy ph¹m nμy cïng víi biªn b¶n nghiÖm thu ®Ó bμn giao ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông vμ quyÕt ®Þnh phª duyÖt biªn b¶n ®ã ®−îc chñ ®Çu t− lËp thμnh ba bé trong ®ã mét bé phËn do chñ ®Çu t−, mét bé do c¬ quan qu¶n lÝ c«ng tr×nh vμ mét bé do c¬ quan l−u tr÷ cÊp trªn b¶o qu¶n. 4. Héi ®ång nghiÖm thu nhμ n−íc quyÒn h¹n nhiÖm vô, néi dung lμm viÖc 4.1. Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc thμnh lËp chËm nhÊt lμ 6 th¸ng tr−íc thêi h¹n quy ®Þnh nghiÖm thu ®Ó bμn giao ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông. Nh÷ng c«ng tr×nh mμ Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc ph¶i tiÕn hμnh nghiÖm thu tõng phÇn th× thêi gian thμnh lËp Héi ®ång còng kh«ng muén h¬n 6 th¸ng tr−íc lÇn nghiÖm thu ®Çu tiªn. Chñ tÞch Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc chÞu tr¸ch nhiÖm triÖu tËp Héi ®ång ®Ó tiÕn hμnh nghiÖm thu nh÷ng c«ng viÖc tiÕp theo cho tíi khi nghiÖm thu ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông. 4.2. C«ng tr×nh cÇn thμnh lËp Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc th× ñy ban X©y dùng c¬ b¶n Nhμ n−íc ®Ò nghÞ. Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr−ëng quyÕt ®Þnh. 4.3. V¨n b¶n thμnh lËp Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc ph¶i ghi râ thêi h¹n b¾t ®Çu vμ kÕt thóc c«ng viÖc cña Héi ®ång. 4.4. Thμnh phÇn cña Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc do ñy ban X©y dùng c¬ b¶n Nhμ n−íc ®Ò nghÞ. Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr−ëng quyÕt. ñy ban X©y dùng c¬ b¶n Nhμ n−íc lμm Chñ tÞch héi ®ång vμ lμ ñy viªn th−êng trùc. C¸c c¬ quan sau ®©y lμm ñy viªn: - Chñ qu¶n ®Çu t−; - Bé phËn thÇu chÝnh x©y l¾p; - ñy ban khoa häc vμ kÜ thuËt Nhμ n−íc; - ñy ban KÕ ho¹ch Nhμ n−íc; - Bé Tμi chÝnh; - Ng©n hμng ®Çu t− vμ x©y dùng; - C¬ quan nhËn thÇu thiÕt kÕ. Tïy theo thêi gian vμ c«ng viÖc nghiÖm thu, Chñ tÞch Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc cã quyÒn ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan cã liªn quan vμ 1 sè chuyªn gia khoa häc kÜ thuËt, kÓ c¶ chuyªn gia n−íc ngoμi (nÕu cã) tham gia Héi ®ång. C¬ quan vÖ sinh phßng dÞch Bé Y tÕ: C¬ quan phßng ch¸y ch÷a ch¸y Bé Néi vô. Nhμ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ c«ng nghÖ; C¸c Bé, Ngμnh cã liªn quan ®Õn c«ng tr×nh.   Page 9 
 10. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN  4091:1985  Chó thÝch: §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã chøc n¨ng riªng th× thμnh phÇn Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc do Bé chñ qu¶n cïng víi ñy ban X©y dùng c¬ b¶n Nhμ n−íc ®Ò nghÞ. Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr−ëng quyÕt ®Þnh. 4.5. Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc cã Ban th−êng trùc thμnh phÇn gåm cã: ñy ban X©y dùng c¬ b¶n Nhμ n−íc lμm Tr−ëng ban: C¸c c¬ quan sau ®©y lμm ñy viªn: Chñ qu¶n ®Çu t−: Bé nhËn thÇu chÝnh x©y l¾p; Côc gi¸m ®Þnh x©y dùng Nhμ n−íc. 4.6. Trong thêi gian gi÷a hai k× häp cña Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc, Ban th−êng trùc chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra c«ng t¸c chuÈn bÞ cña c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm vμ cña Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së ®èi víi viÖc nghiÖm thu thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu cña Chñ tÞch héi ®ång. 4.7. Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc lμm viÖc trªn c¬ së: - C¸c hå s¬, biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh vμ c¸c tμi liÖu kh¸c do Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së tr×nh. - C¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt x©y dùng cña Nhμ n−íc hiÖn hμnh; - C¸c hå s¬, tμi liÖu kh¶o s¸t, thiÕt kÕ ®−îc duyÖt; - KiÓm tra vμ ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng tr×nh hoμn thμnh. 4.8. Néi dung c«ng t¸c nghiÖm thu cña Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc còng t−¬ng tù nh− nh÷ng quy ®Þnh ë ®iÒu 3.5 cña tiªu chuÈn nμy. 4.9. Khi cã sù bÊt ®ång ý kiÕn gi÷a c¸c thμnh viªn cña Héi ®ång th× Chñ tÞch Héi ®ång ph¶i lËp biªn b¶n b¸o c¸o lªn Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr−ëng quyÕt ®Þnh. 4.10. Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc cã quyÒn ho·n nghiÖm thu trong nh÷ng tr−êng hîp d−íi ®©y vμ b¸o c¸o lªn Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr−ëng. - C«ng tr×nh ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn cho viÖc sö dông hoÆc s¶n xuÊt. - C¸c tμi liÖu ch−a ®−îc chuÈn bÞ ®Çy ®ñ. 4.11. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc cã quyÒn: - Thμnh lËp c¸c tiÓu ban kÜ thuËt, kinh tÕ ®Ó kiÓm tra nh»m phôc vô cho c«ng t¸c nghiÖm thu. - Yªu cÇu chñ ®Çu t− thö nghiÖm bæ sung c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ ®Þnh ®−a vμo vËn ®Ó kiÓm tra. 4.12. Khi quyÕt ®Þnh vÒ viÖc nghiÖm thu ®Ó bμn giao ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông. Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc ph¶i tiÕn hμnh nh÷ng quy ®Þnh ë ®iÒu 3.8 cña tiªu chuÈn nμy. 4.13. Trong biªn b¶n nghiÖm thu ®Ó bμn giao ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông cña Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc cã nh÷ng kÕt luËn vÒ nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y: - Møc ®é phï hîp cña c«ng tr×nh vμ thiÕt bÞ víi tμi liÖu thiÕt kÕ ®−îc duyÖt; - Sù chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông; - Nh÷ng sai sãt vμ h− háng cña c«ng tr×nh hay thiÕt bÞ (lËp b¶ng kª theo mÉu ghi ë phô lôc sè 10); - Nh÷ng thay ®æi cña c«ng tr×nh hay thiÕt bÞ so víi tμi liÖu thiÕt kÕ ®−îc duyÖt (b¶ng kª theo mÉu ghi ë phô lôc sè 8). 4.14. C¸c tμi liÖu ph¶i tr×nh Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc khi tiÕn hμnh nghiÖm thu ®Ó bμn giao ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông cÇn theo quy ®Þnh nªu trong ®iÒu 3.7 cña tiªu chuÈn nμy.   Page 10 
 11. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN  4091:1985  4.15. Sè l−îng biªn b¶n nghiÖm thu ®Ó bμn giao ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông vμ c¸c c¬ quan ®−îc nhËn c¸c biªn b¶n ®ã cÇn theo quy ®Þnh nªu trong ®iÒu 3.12 cña tiªu chuÈn nμy. 4.16. ViÖc l−u tr÷ hå s¬ sau khi c«ng tr×nh ®· ®−îc bμn giao ®−a vμo sö dông, cÇn theo quy ®Þnh trong ®iÒu 3.14 cña tiªu chuÈn nμy. 4.17. Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc cã tr¸ch nhiÖm dù th¶o quyÕt ®Þnh phª duyÖt biªn b¶n nghiÖm thu bμn giao ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông vμ tr×nh Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr−ëng. 4.18. Héi ®ång nghiÖm thu Nhμ n−íc hÕt hiÖu lùc kÓ tõ ngμy Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr−ëng kÝ quyÕt ®Þnh phª duyÖt biªn b¶n nghiÖm thu cho phÐp ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông. Phô lôc 1 MÉu biªn b¶n nghiÖm thu c«ng viÖc ®· hoμn thμnh Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc C«ng tr×nh: H¹ng môc: Biªn b¶n sè .. ngμy th¸ng .. n¨m . NghiÖm thu c«ng viÖc ®· hoμn thμnh C«ng viÖc: Thuéc c«ng tr×nh: X©y dùng t¹i: Do Ban nghiÖm thu c¬ së gåm c¸c thμnh viªn sau ®©y tiÕn hμnh nghiÖm thu: - Tr−ëng ban: §¹i diÖn cho chñ ®Çu t−: - C¸c thμnh viªn: §¹i diÖn cho tæ chøc nhËn thÇu: . §¹i diÖn cho tæ chøc thiÕt kÕ . - §¹i diÖn cña c¸c c¬ quan ®−îc mêi: - Ban nghiÖm thu c¬ së ®· nhËn ®−îc c¸c tμi liÖu vμ c¸c b¶n vÏ vÒ thi c«ng c«ng viÖc nãi trªn nh− sau: ..   Page 11 
 12. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN  4091:1985  . Sau khi xem xÐt c¸c tμi liÖu, b¶n vÏ, hå s¬ kÓ trªn vμ sau khi kiÓm tra x¸c minh t¹i hiÖn tr−êng, ban nghiÖm thu c¬ së cã nh÷ng nhËn xÐt sau: 1- NhËn xÐt vÒ kü thuËt: 2- VÒ khèi l−îng ®· hoμn thμnh: ... KÕt luËn .. . ý kiÕn ®Æc biÖt cña c¸c thμnh viªn cña Ban nghiÖm thu c¬ së .. C¸c phô lôc kÌm theo: Ch÷ ký cña - Tr−ëng Ban nghiÖm thu c¬ së .. - C¸c thμnh viªn . - C¸c c¬ quan ®−îc mêi . Phô lôc 2 MÉu biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc C«ng tr×nh: H¹ng môc: - ThiÕt bÞ: Thuéc hÖ thèng: L¾p ®Æt t¹i: Biªn b¶n sè .. ngμy th¸ng .. n¨m . NghiÖm thu thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt xong Do Ban nghiÖm thu c¬ së gåm c¸c thμnh viªn sau ®©y tiÕn hμnh nghiÖm thu: - Tr−ëng ban: §¹i diÖn cho chñ ®Çu t−: . - C¸c thμnh viªn: §¹i diÖn cho tæ chøc nhËn thÇu: .. §¹i diÖn cho tæ chøc thiÕt kÕ . - §¹i diÖn cña c¸c c¬ quan ®−îc mêi:   Page 12 
 13. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN  4091:1985  Ban nghiÖm thu c¬ së ®· nhËn ®−îc c¸c tμi liÖu vμ c¸c b¶n vÏ l¾p ®Æt thiÕt bÞ nãi trªn nh− sau: Sau khi xem xÐt c¸c tμi liÖu, b¶n vÏ l¾p ®Æt vμ sau khi ®· tiÕn hμnh kiÓm tra khi thÝ nghiÖm ch¹y thö, Ban nghiÖm thu c¬ së cã nhËn xÐt nh− sau: 1- NhËn xÐt vÒ kü thuËt: .. 2- VÒ khèi l−îng ®· thùc hiÖn: KÕt luËn: . . . - ý kiÕn ®Æc biÖt cña c¸c thμnh viªn trong Ban nghiÖm thu c¬ së . - C¸c phô lôc kÌm theo: . Ch÷ ký cña - Tr−ëng Ban nghiÖm thu c¬ së - C¸c thμnh viªn . - C¸c c¬ quan ®−îc mêi . Phô lôc 3 MÉu biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh ®· x©y dùng xong Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc C«ng tr×nh: ........ Biªn b¶n sè .. ngμy th¸ng .. n¨m . NghiÖm thu c«ng tr×nh (h¹ng môc c«ng tr×nh) ®· x©y dùng xong C«ng tr×nh (h¹ng môc c«ng tr×nh): .. Thuéc thμnh phÇn cña: . X©y dùng t¹i: Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së bæ nhiÖm theo quyÕt ®Þnh sè: .. Ngμy . th¸ng . n¨m gåm c¸c thμnh phÇn d−íi ®©y tiÕn hμnh nghiÖm thu: - Chñ tÞch: §¹i diÖn cho chñ ®Çu t−: - C¸c uû viªn: §¹i diÖn cho tæ chøc nhËn thÇu x©y l¾p chÝnh: .. §¹i diÖn cho tæ chøc thÇu phô . . §¹i diÖn cña c¸c c¬ quan ®−îc mêi vμ c¸c chuyªn viªn: .. - Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së ®· nhËn ®−îc c¸c tμi liÖu sau ®©y: . Sau khi xem xÐt c¸c tμi liÖu kÓ trªn vμ kiÓm tra l¹i hiÖn tr−êng, Héi ®ång nghiÖm thu   Page 13 
 14. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN  4091:1985  c¬ së lËp biªn b¶n vÒ c¸c ®iÓm d−íi ®©y: 1. C«ng tr×nh ®· x©y dùng xong ®−îc tr×nh bμy ®Ó nghiÖm thu gåm: .. 2. C«ng t¸c thi c«ng ®· thùc hiÖn theo c¸c b¶n vÏ sè: .. do thiÕt kÕ ®−îc phª chuÈn, theo quyÕt ®Þnh sè: ... ngμy .. th¸ng . n¨m 3. Dù ®o¸n s¬ bé lËp vμ ®· ®−îc phª chuÈn, theo quyÕt ®Þnh sè: ............. ngμy th¸ng n¨m 4. Gi¸ trÞ c«ng tr×nh thùc tÕ: . 5. Ngμy khëi c«ng: ... 6. Ngμy hoμn thμnh: .. 7. C«ng t¸c x©y l¾p ®· hoμn thμnh víi chÊt l−îng ®−îc ®¸nh gi¸ lμ: 8. Cßn mét sè ®iÓm ch−a hoμn thμnh theo phô lôc sè: . (Ghi râ c¬ quan vμ thêi h¹n ph¶i hoμn thμnh) nh÷ng xÐt thÊy kh«ng ¶nh h−ëng tíi sù bÒn v÷ng vμ sö dông b×nh th−êng cña c«ng tr×nh. KÕt luËn: ... .. Ký tªn - Chñ tÞch Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së - C¸c uû viªn cña Héi ®ång . - §¹i diÖn cña c¸c c¬ quan tham dù vμ c¸c chuyªn viªn . Phô lôc 4 MÉu biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt bÞ ®Ó thö tæng hîp Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc C«ng tr×nh: ................. Biªn b¶n sè .. ngμy th¸ng .. n¨m . NghiÖm thu thiÕt bÞ ®Ó thö tæng hîp ThiÕt bÞ: .. Thuéc thμnh phÇn cña: L¾p ®Æt t¹i: .. Do chÕ t¹o, xuÊt x−ëng ngμy . th¸ng n¨m .   Page 14 
 15. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN  4091:1985  Do l¾p ®Æt . Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së ®−îc thμnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè: Ngμy . th¸ng . n¨m tiÕn hμnh nghiÖm thu thμnh phÇn gåm cã: - Chñ tÞch: §¹i diÖn cho chñ ®Çu t−: - C¸c uû viªn: §¹i diÖn cho tæ chøc nhËn thÇu chÝnh x©y l¾p ... §¹i diÖn cho tæ chøc l¾p ®Æt thiÕt bÞ ... §¹i diÖn cho tæ chøc thiÕt kÕ . §¹i diÖn cña c¸c c¬ quan ®−îc mêi vμ c¸c chuyªn viªn: .. Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së ®· nhËn ®−îc c¸c tμi liÖu sau: . Sau khi xem xÐt c¸c tμi liÖu kÓ trªn, kiÓm tra khi thö nghiÖm thiÕt bÞ t¹i hiÖn tr−êng, Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së lËp biªn b¶n nμy vÒ c¸c ®iÒu d−íi ®©y: 1. C¸c thiÕt bÞ l¾p ®Æt xong ®−îc tr×nh bμy gåm: .. 2. C«ng t¸c l¾p ®Æt ®· thùc hiÖn theo b¶n vÏ thiÕt kÕ sè .. do lËp, vμ ®· ®−îc .. phª duyÖt ngμy .. th¸ng . n¨m theo quyÕt ®Þnh sè: . 3. Dù ®o¸n: . do lËp, vμ ®· ®−îc .. phª chuÈn, theo quyÕt ®Þnh sè ngμy th¸ng n¨m 4. Gi¸ trÞ thiÕt bÞ l¾p ®Æt hoμn thμnh 5. Ngμy khëi c«ng: ... 6. Ngμy hoμn thμnh: .. 7. C«ng suÊt theo thiÕt kÕ: Thu ®−îc tû lÖ: . 8. Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së ®· tiÕn hμnh kiÓm tra khi ch¹y thö vμ thö nghiÖm bæ sung c¸c thiÕt bÞ sau (ngoμi viÖc thö nghiÖm vμ ch¹y thö ®· ghi vμo c¸c hå s¬ hoμn c«ng cña bªn nhËn thÇu chÝnh x©y l¾p) .. 9. Cßn mét viÖc ch−a hoμn thμnh ®· tr×nh bμy khi nghiÖm thu thiÕt bÞ ghi ë phô lôc sè kÌm theo cã ghi râ c¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm tiÕn hμnh vμ thêi gian hoμn thμnh, nh−ng kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ch¹y thö tæng hîp. 10. B¶n kª c¸c tμi liÖu, hå s¬ bμn giao kÌm theo biªn b¶n nμy xem phô lôc sè: KÕt luËn: C¸c thiÕt bÞ tr×nh bμy kÓ trªn ®−îc l¾p ®Æt phï hîp víi thiÕt bÞ ®· duyÖt vμ c¸c tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn kü thuËt hiÖn hμnh tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu nghiÖm thu ®Ó ch¹y thö tæng hîp. Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së chÊp nhËn nghiÖm thu ®Ó thö tæng hîp kÓ tõ ngμy ..th¸ng .. n¨m .. víi sù ®¸nh gi¸ chÊt l−îng lμ: Chñ ®Çu t− c«ng tr×nh chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vμ thö tæng hîp kÓ tõ ngμy .. th¸ng n¨m .. C¸c phô lôc kÌm theo biªn b¶n nμy: .. Ký tªn - Chñ tÞch Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së .. - C¸c uû viªn cña . . - C¸c ®¹i diÖn cña c¸c c¬ quan tham dù vμ c¸c chuyªn viªn .   Page 15 
 16. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN  4091:1985  Phô lôc 5 MÉu biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh ®Ó ®−a c«ng tr×nh x©y dùng xong vμo sö dông Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc C«ng tr×nh: ................. Biªn b¶n sè .. ngμy th¸ng .. n¨m . NghiÖm thu ®Ó ®−a c«ng tr×nh x©y dùng xong vμo sö dông C«ng tr×nh: .. X©y dùng t¹i: .. L¾p ®Æt t¹i: .. Do ra quyÕt ®Þnh x©y dùng sè .. ngμy . th¸ng n¨m . Do thiÕt kÕ vμ c¸c tæ chøc tham gia thiÕt kÕ, ®−îc phª duyÖt theo quyÕt ®Þnh sè: ngμy . th¸ng . n¨m Chñ ®Çu t− c«ng tr×nh: .. Tæ chøc nhËn thÇu chÝnh x©y l¾p: . vμ c¸c tæ chøc nhËn thÇu phu: ...   Page 16 
 17. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN  4091:1985  ®· thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc theo c¸c hîp ®ång sè . ngμy . th¸ng n¨m . tiÕn hμnh nghiÖm thu, thμnh phÇn gåm cã: - Chñ tÞch: (hä tªn, chøc vô, c¬ quan) - C¸c uû viªn: . (hä tªn, chøc vô, c¬ quan) Héi ®ång lËp biªn b¶n nμy vÒ c¸c vÊn ®Ò sau: 1. C«ng tr×nh (nªu tãm t¾t c«ng tr×nh vμ c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt hoÆc xem phô lôc sè kÌm theo) 2. C«ng t¸c x©y l¾p c«ng tr×nh: . (NÕu tãm t¾t qu¸ tr×nh x©y l¾p c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh vμ côm c«ng tr×nh kü thuËt ®ång bé hoÆc xem phô lôc sè kÌm theo). 3. Héi ®ång ®· xem xÐt c¸c v¨n b¶n vμ c¸c tμi liÖu sau ®©y: a- C¸c v¨n b¶n, tμi liÖu cña (Ban) Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së. b- C¸c v¨n b¶n cña c¸c tiÓu ban chuyªn m«n cña Héi ®ång. Trªn c¬ së nghiªn cøu c¸c tμi liÖu nghiÖm thu ®Ó ®−a vμo sö dông c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh vμ c«ng tr×nh, kiÓm tra xem xÐt nh÷ng ®iÓm sau ®©y t¹i hiÖn tr−êng. héi ®ång nghiÖm thu x¸c nhËn nh÷ng ®iÓm sau ®©y. - VÒ thêi h¹n x©y dùng c«ng tr×nh: + Ngμy khëi c«ng: + Ngμy hoμn thμnh: - VÒ c«ng suÊt ®−a vμo vËn hμnh cña c«ng tr×nh: + Theo thiÕt kÕ ®· duyÖt: + Theo thùc tÕ ®¹t ®−îc: - VÒ c«ng suÊt ®−a vμo vËn hμnh cña c«ng tr×nh: + Theo thiÕt kÕ ®· duyÖt: + Theo thùc tÕ ®¹t ®−îc: - VÒ ®Æc ®iÓm cña c¸c biÖn ph¸p ®Ó b¶o vÖ an toμn lao ®éng, an toμn phßng næ, phßng ch¸y, chèng « nhiÔm m«i tr−êng vμ an toμn sö dông. (ghi tãm t¾t hoÆc xem phô lôc sè . kÌm theo). - VÒ chÊt l−îng c¸c lo¹i c«ng t¸c x©y dùng chñ yÕu cho tõng c«ng tr×nh vμ toμn bé c«ng tr×nh. - VÒ nh÷ng söa ®æi kh¸c trong qu¸ tr×nh x©y dùng so víi thiÕt kÕ .. (Xem phô lôc sè . kÌm theo). - VÒ nh÷ng vÊn ®Ò mμ (Ban) Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së ®Ò nghÞ, Héi ®ång nghiÖm thu cã nh÷ng ý kiÕn sau: (Nªu ®Ò nghÞ vμ ý kiÕn cña Héi ®ång). - Tæng gi¸ trÞ dù to¸n thiÕt kÕ: - Tæng gi¸ trÞ c«ng tr×nh hoμn thμnh: - Héi ®ång nghiÖm thu ®Ò nghÞ: KÕt luËn: C«ng t¸c x©y l¾p c«ng tr×nh: §· thùc hiÖn, c¬ b¶n phï hîp víi thiÕt kÕ, víi c¸c tiªu chuÈn x©y dùng, quy tr×nh vËn hμnh kü thuËt vμ còng phï hîp víi c¸c yªu cÇu nghiÖm thu ®−a vμo vËn hμnh, sö dông c¸c c«ng tr×nh ®· x©y dùng xong; tuy cßn cã nh÷ng phÇn viÖc ch−a hoμn thμnh ghi ë phô lôc sè (cã ghi râ c¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm vμ thêi h¹n hoμn thμnh) nh−ng kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn an toμn sö dông vμ c¸c ®iÒu kiÖn lμm viÖc b×nh th−êng cña c«ng tr×nh.   Page 17 
 18. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN  4091:1985  Héi ®ång nghiÖm thu quyÕt ®Þnh chÊp nhËn nghiÖm thu ®−a vμo sö dông chÝnh thøc c«ng tr×nh. Víi sù ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng t¸c x©y l¾p §Ò nghÞ . lμm bμn giao ®−a vμo sö dông. Ký tªn - Chñ tÞch Héi ®ång .. - C¸c uû viªn Héi ®ång . . - C¸c ®¹i diÖn cña c¸c c¬ quan tham dù vμ c¸c chuyªn viªn . - C¸c phô lôc kÌm theo . . Phô lôc 6 MÉu b¶ng kª c¸c tμi liÖu chuÈn bÞ cho nghiÖm thu ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông C«ng tr×nh: ................. B¶ng kª c¸c tμi liÖu chuÈn bÞ cho nghiÖm thu ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông Sè thø tù Tªn tμi liÖu C¬ quan chuÈn bÞ Ngμy . th¸ng n¨m . Tæ chøc nhËn thÇu chÝnh x©y l¾p Chñ ®Çu t− c«ng tr×nh Phô lôc sè 7 MÉu b¶ng kª c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh   Page 18 
 19. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN  4091:1985  ®−a vμo nghiÖm thu sö dông C«ng tr×nh: B¶ng kª c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®−a vμo nghiÖm thu sö dông H¹ng môc c«ng tr×nh vμ tãm t¾t ®Æc tÝnh cña Gi¸ trÞ dù to¸n c¸c h¹ng môc Sè thø tù nã c«ng tr×nh theo tæng dù to¸n Ghi chó Ngμy . th¸ng n¨m . §¹i diÖn tæ chøc nhËn thÇu chÝnh x©y l¾p Chñ ®Çu t− c«ng tr×nh Phô lôc 8 MÉu b¶ng kª nh÷ng thay ®æi so víi thiÕt kÕ ®· ®−îc duyÖt C«ng tr×nh: B¶ng kª nh÷ng thay ®æi so víi thiÕt kÕ ®· ®−îc duyÖt Sè Néi dung thay ®æi vμ Nguyªn nh©n Ai ®· duyÖt hoÆc Tªn tμi liÖu sè ngμy thø sè b¶n vÏ cña tæ chøc cã sù ®ång ý víi cña v¨n b¶n Ghi chó t thiÕt kÕ ®· ® d Öt th ®æi th ®æi h hÐ th ®æi   Page 19 
 20. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN  4091:1985  Gi¸m ®èc tæ chøc thiÕt kÕ §¹i diÖn tæ chøc nhËn thÇu chÝnh x©y l¾p Ngμy .. th¸ng . n¨m §¹i diÖn chñ ®Çu t− Phô lôc 9 MÉu b¶ng kª c¸c viÖc ch−a hoμn thμnh C«ng tr×nh: .. B¶ng kª c¸c viÖc ch−a hoμn thμnh C«ng viÖc ch−a Tæ chøc chÞu Sè thø hoμn thμnh tr¸ch nhiÖm thùc Thêi h¹n hoμn tù Gi¸ trÞ dù to¸n hiÖn thμnh Ghi chó   Page 20 
Đồng bộ tài khoản