TCVN 4203 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
132
lượt xem
26
download

TCVN 4203 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4203 1986. Dụng cụ cầm tay trong xây dựng - Danh mục. Tiêu chuẩn này áp dụng cho năm nghề trong ngành xây dựng cơ bản; xây dựng; nề; bêtông; cốt thép; quét vôi, sơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4203 1986

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4203 : 1986 Dông cô cÇm tay trong x©y dùng - Danh môc Tools in building - list 1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho n¨m nghÒ trong ngµnh x©y dùng c¬ b¶n; x©y dùng; nÒ; bªt«ng; cèt thÐp; quÐt v«i, s¬n. 2. Danh môc dông cô ®|îc s¾p xÕp theo tõng nghÒ. Trong mçi nghÒ c¸c dông cô ®|îc s¾p xÕp thµnh nhãm theo c«ng dông vµ tÝnh chÊt lµm viÖc. Nh÷ng dông cô kh¸c nhau vÒ c«ng dông vµ tÝnh chÊt lµm viÖc ®|îc s¾p xÕp vµo nhãm riªng. §èi víi hai nghÒ nÒ vµ bª t«ng v× nhiÒu dông cô cã c«ng dông vµ tÝnh chÊt lµm viÖc gièng nhau nªn ®|îc s¾p xÕp vµo mét nhãm. 3. Trong tiªu chuÈn nµy kÝ hiÖu c¸c dông cô nµy ®|îc viÕt thµnh hai nhãm sè vµ mét nhãm ch÷ ng¨n c¸ch nhau b»ng dÊu g¹ch ngang: Nhãm sè thø nhÊt: kÝ hiÖu cña nghÒ; Nhãm sè thø hai : kÝ hiÖu cña nhãm dông cô trong mçi nghÒ; Nhãm ch÷: kÝ hiÖu viÕt t¾t tªn gäi dông cô. VÝ dô: 01-02-BCL: nghÒ méc x©y dùng - nhãm bµo - bµo cong lâm. Nhãm ch÷ ®|îc viÕt t¾t theo c¸c ch÷ c¸i ®Çu tiªn cña tªn gäi dông cô, b»ng ch÷ in hoa. VÝ dô: C|a l¸ - viÕt t¾t lµ CL. Bµo xª chíp - BXC Tr|êng hîp hai (hoÆc ba) dông cô trong mét nghÒ cã kÝ hiÖu trïng nhau, kÝ hiÖu dông cô ®øng sau theo thø tù cña tiªu chuÈn nµy ®|îc ghi thªm ch÷ c¸i phô, viÕt th|¬ng, lÊy tõ ch÷ c¸i cuèi cïng cña tªn gäi dông cô. VÝ dô: c|a l|în - viÕt t¾t lµ CLn (®Ó ph©n biÖt víi c|a l¸). 4. §èi víi c¸c dông cô c¬ khÝ phæ th«ng (dïng phæ cËp cho nhiÒu ngµnh), cã thÓ dïng kÝ hiÖu do ngµnh c¬ khÝ luyÖn kim quy ®Þnh nh|ng ph¶i cã ghi chó kÌm theo. Méc x©y dùng 01 Nhãm c|a 01 - 01 Tªn gäi KÝ hiÖu C«ng dông H×nh d¸ng 1. C|a räc 01 – 01 – CR §Ó räc gç thanh, gç tÊm dµi
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4203 : 1986
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4203 : 1986
 4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4203 : 1986
 5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4203 : 1986
 6. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4203 : 1986
 7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4203 : 1986
 8. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4203 : 1986
 9. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4203 : 1986
 10. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4203 : 1986
 11. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4203 : 1986
 12. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4203 : 1986
 13. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4203 : 1986
 14. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4203 : 1986
 15. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4203 : 1986
 16. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4203 : 1986
 17. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4203 : 1986
 18. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4203 : 1986
 19. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4203 : 1986
 20. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4203 : 1986
Đồng bộ tài khoản