TCVN 4204 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
126
lượt xem
49
download

TCVN 4204 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4204 1986. Hệ thống bảo dưỡng kĩ thuật và sửa chữa máy xây dựng –Tổ chức bảo dưỡng kĩ thuật và sửa chữa máy xây dựng -System of technical maintenance and repair of building plants – Organization of technical maintenance and repair of building plants.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4204 1986

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4204 : 1986 HÖ thèng b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y x©y dùng – Tæ chøc b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y x©y dùng System of technical maintenance and repair of building plants – Organization of technical maintenance and repair of building plants 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh chÕ ®é b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y x©y dùng (sau ®©y gäi lµ m¸y), ®Vîc ¸p dông thèng nhÊt trong toµn ngµnh x©y dùng. ChÕ ®é b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a c¸c lo¹i «t« dïng trong x©y dùng ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn hiÖn hµnh. ChÕ ®é b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y x©y dùng dïng cho môc ®Ých quèc phßng vµ m¸y nhËp cña c¸c nVíc tV b¶n ®Vîc x©y dùng riªng trªn c¬ së vËn dông c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. 1.2. ChÕ ®é b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a ®Þnh k× lµ c¸c biÖn ph¸p tæ chøc kÜ thuËt ®ång bé, ®Vîc tiÕn hµnh theo tr×nh tù kÕ ho¹ch thèng nhÊt nh»m duy tr× kh¶ n¨ng lµm viÖc vµ t×nh tr¹ng kÜ thuËt tèt cña m¸y trong suèt thêi gian phôc vô ë c¸c ®iÒu kiÖn sö dông ®· cho trVíc. C¸c biÖn ph¸p tæ chøc kÜ thuËt ®Vîc lËp ra ph¶i tu©n theo tµi liÖu hVíng dÉn sö dông cña nhµ m¸y chÕ t¹o ®ång thêi ph¶i tu©n theo c¸c quy ph¹m an toµn cã liªn quan. 1.3. Trong qu¸ tr×nh sö dông m¸y ph¶i thùc hiÖn: B¶o dVìng kÜ thuËt ca (kÝ hiÖu lµ BDC); B¶o dVìng kÜ thuËt ®Þnh k× (kÝ hiÖu lµ BD§K). B¶o dVìng kÜ thuËt ca ®Vîc thùc hiÖn trVíc khi b¾t ®Çu hoÆc sau mçi ca lµm viÖc. B¶o dVìng kÜ thuËt ®Þnh k× ®Vîc thùc hiÖn sau mét thêi gian lµm viÖc nhÊt ®Þnh bao gåm: B¶o dVìng kÜ thuËt cÊp 1 (kÝ hiÖu lµ BD1): B¶o dVìng kÜ thuËt cÊp 2 (kÝ hiÖu lµ BD2): B¶o dVìng kÜ thuËt cÊp 3 (kÝ hiÖu lµ BD3): 1.4. Néi dung c«ng viÖc cña mét cÊp b¶o dVìng kÜ thuËt ®Þnh k× bao gåm c¸c c«ng viÖc b¶o dVìng kÜ thuËt cña cÊp thÊp h¬n kÓ c¶ b¶o dVìng kÜ thuËt ca. 1.5. ViÖc b¶o dVìng kÜ thuËt m¸y trong vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n ph¶i tu©n theo TCVN 4087: 1985. 1.6. ViÖc söa ch÷a ®Þnh k× bao gåm: Söa ch÷a thVêng xuyªn (kÝ hiÖu lµ SCTX). §èi víi c¸c lo¹i m¸y kÐo, c¸c m¸y l¾p trªn m¸y kÐo, c¸c m¸y l¾p ®éng c¬ kiÓu m¸y kÐo, khi söa ch÷a thVêng xuyªn ph¶i thùc hiÖn néi dung b¶o dVìng kÜ thuËt cÊp 3. Söa ch÷a lín (kÝ hiÖu lµ SCL).
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4204 : 1986 1.7. ViÖc söa ch÷a thVêng xuyªn ph¶i ®¶m b¶o cho m¸y cã ®ñ kh¶ n¨ng lµm viÖc ®Õn thêi h¹n söa ch÷a kÕ tiÕp b»ng c¸ch phôc håi, thay thÕ c¸c chi tiÕt, côm m¸y vµ tæng thµnh. 1.8. ViÖc söa ch÷a lín ph¶i kh«i phôc t×nh tr¹ng kÜ thuËt tèt cña m¸y, ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt quy ®Þnh. 1.9. Khi söa ch÷a lín ph¶i tiÕn hµnh phôc håi vµ thay thÕ c¸c chi tiÕt, tæng thµnh míi hoÆc ®· ®Vîc phôc håi hoµn chØnh. 1.10. §Þnh k× b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y ®Vîc quy ®Þnh b»ng sè giê m¸y lµm viÖc.Tuú theo ®iÒu kiÖn lµm viÖc thùc tÕ, cho phÐp sai lÖch ®Þnh k× b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y r 10%. 1.11. C«ng viÖc thèng kª sè giê m¸y lµm viÖc ®Vîc quy ®Þnh trong chV¬ng 4 cña tiªu chuÈn nµy. 1.12. LVîng lao ®éng hao phÝ cho mét lÇn b¶o dVìng kÜ thuËt, söa ch÷a ®Þnh k× bao gåm lVîng lao ®éng hao phÝ ®Ó thùc hiÖn c¸c nguyªn c«ng chÝnh, nguyªn c«ng phô vµ thö m¸y sau söa ch÷a. 1.13. LVîng lao ®éng hao phÝ cho mét lÇn b¶o dVìng kÜ thuËt, söa ch÷a ®Þnh k× ®Vîc tÝnh b»ng giê – c«ng. 1.14. Thêi gian b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a ®Þnh k× cña m¸y ®Vîc tÝnh b»ng ngµy. 1.15. Thêi gian ngõng m¸y ®Ó chê söa ch÷a còng nhV thêi gian vËn chuyÓn m¸y ®Õn c¸c c¬ së söa ch÷a kh«ng ®Vîc tÝnh vµo thêi gian söa ch÷a. 1.16. C¸c xÝ nghiÖp cã m¸y, nhµ m¸y söa ch÷a trong khi thùc hiÖn chÕ ®é b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a ®Þnh k× ph¶i chuÈn bÞ c¸c néi dung sau: - LËp kÕ ho¹ch b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a ®Þnh k×; - LËp vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c biÖn ph¸p tæ chøc kÜ thuËt nh»m b¶o ®¶m thêi h¹n quy ®Þnh trong kÕ ho¹ch b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y; - Tæ chøc m¹ng lVíi thèng kª sè giê m¸y lµm viÖc vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt ®· quy ®Þnh. 2. LËp kÕ ho¹ch b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y 2.1. C¸c xÝ nghiÖp cã m¸y ph¶i: LËp kÕ ho¹ch b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a ®Þnh k× trong n¨m (phô lôc 1); LËp biÓu ®å kÕ ho¹ch b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y trong th¸ng (phô lôc 2). 2.2. ViÖc lËp kÕ ho¹ch b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y trong n¨m theo (c«ng thøc vµ phV¬ng ph¸p tÝnh to¸n) quy ®Þnh trong phô lôc 3 cña tiªu chuÈn nµy. 2.3. KÕ ho¹ch söa ch÷a lín trong n¨m ph¶i ®Vîc lËp theo mÉu biÓu nhV quy ®Þnh trong phô lôc 4 cña tiªu chuÈn nµy. 2.4. KÕ ho¹ch b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y trong n¨m vµ biÓu ®å kÕ ho¹ch b¶o dVìng kÜ thuËt, söa ch÷a m¸y trong th¸ng ph¶i ®Vîc c¬ quan qu¶n lÝ cÊp trªn cña xÝ nghiÖp cã m¸y phª duyÖt. 3. Tæ chøc b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y 3.1. C¸c xÝ nghiÖp cã m¸y ph¶i ®Va m¸y vµo b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a theo ®óng kÕ ho¹ch trong n¨m vµ biÓu ®å kÕ ho¹ch trong th¸ng ®· ®Vîc cÊp trªn phª duyÖt.
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4204 : 1986 3.2. §Ó viÖc b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y ®Vîc kÞp thêi ®¹t chÊt lVîng tèt, c¸c xÝ nghiÖp cã m¸y, nhµ m¸y söa ch÷a ph¶i: ChuÈn bÞ c¸c tµi liÖu sö dông vµ söa ch÷a m¸y; Sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y; Tæ chøc cung øng phô tïng, vËt tV kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ; ThVêng xuyªn ®µo t¹o, båi dVìng n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n vËn hµnh vµ söa ch÷a m¸y; KiÓm tra chÊt lVîng b¶o dVìng vµ söa ch÷a m¸y theo tiªu chuÈn Nhµ nVíc hiÖn hµnh. 3.3. NÕu c¸c c¬ së b¶o dVìng kÜ thuËt, nhµ m¸y söa ch÷a kh«ng ®ñ n¨ng lùc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a th× xÝ nghiÖp cã m¸y, nhµ m¸y söa ch÷a cÇn lËp kÕ ho¹ch ®Çu tV trang bÞ vµ b¸o c¸o lªn c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh. 3.4. ViÖc ®Va m¸y vµo b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a kh«ng ®Vîc chËm qu¸ 5 ngµy so víi kÕ ho¹ch ®· ®Vîc duyÖt. 3.5. Héi ®ång kiÓm tra kÜ thuËt cña xÝ nghiÖp cã m¸y ph¶i ®¸nh gi¸ ®Vîc thùc tr¹ng cña m¸y trVíc khi ®Va m¸y vµo söa ch÷a lín. Chó thÝch: Héi ®ång kiÓm tra kÜ thuËt cña xÝ nghiÖp gåm: 1.Gi¸m ®èc hoÆc Phã gi¸m ®èc kÜ thuËt cña xÝ nghiÖp cã m¸y lµm chñ tÞch Héi ®ång; 2.C¸n bé kÜ thuËt qu¶n lÝ m¸y; 3.C«ng nh©n bËc cao vËn hµnh m¸y. 3.6. Nh÷ng m¸y ®Õn thêi h¹n söa ch÷a lín nhVng cßn kh¶ n¨ng lµm viÖc. Héi ®ång kiÓm tra kÜ thuËt cã quyÒn kÐo dµi thêi h¹n sö dông m¸y, ®ång thêi quyÕt ®Þnh ngµy ngõng m¸y ®Ó ®Va vµo söa ch÷a lín. 3.7. Nh÷ng m¸y chVa ®Õn thêi h¹n söa ch÷a nhVng kh«ng cßn kh¶ n¨ng lµm viÖc, Héi ®ång kiÓm tra kÜ thuËt cã quyÒn ®Va m¸y vµo söa ch÷a. 3.8. TrVíc khi quyÕt ®Þnh kÐo dµi thêi gian sö dông hoÆc ®Va m¸y vµo söa ch÷a trVíc thêi h¹n, xÝ nghiÖp cã m¸y ph¶i b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n lªn c¬ quan qu¶n lÝ cÊp trªn. 3.9. Nh÷ng m¸y hV háng ph¶i söa ch÷a ®ét xuÊt cÇn tu©n theo quy ®Þnh sau: NÕu thêi gian lµm viÖc cña m¸y lín h¬n hoÆc b»ng 80% ®Þnh k× cÊp b¶o dVìng kÜ thuËt, söa ch÷a kÓ tõ sau lÇn b¶o dVìng kÜ thuËt hoÆc söa ch÷a trVíc ®ã th× m¸y ®Vîc phÐp ®Va vµo b¶o dVìng kÜ thuËt hoÆc söa ch÷a ®Þnh k× theo cÊp kÕ tiÕp. Khi ®Va m¸y vµo söa ch÷a ®ét suÊt, c¸c xÝ nghiÖp cã m¸y ®Vîc phÐp ®iÒu chØnh biÓu ®å kÕ ho¹ch trong th¸ng. 3.10. ViÖc b¶o dVìng kÜ thuËt ca ph¶i do c«ng nh©n vËn hµnh thùc hiÖn. TrVêng hîp do nhu cÇu s¶n xuÊt hoÆc tÝnh n¨ng kÜ thuËt cña m¸y cÇn ph¶i chuyªn m«n ho¸ c«ng t¸c vËn hµnh th× viÖc b¶o dVìng kÜ thuËt ca do c«ng nh©n söa ch÷a thùc hiÖn. 3.11. ViÖc b¶o dVìng kÜ thuËt ®Þnh k× vµ söa ch÷a thVêng xuyªn m¸y ph¶i thùc hiÖn tËp trung trong c¸c tr¹m b¶o dVìng kÜ thuËt chuyªn m«n. 3.12. C¸c tr¹m b¶o dVìng kÜ thuËt ph¶i c¨n cø kÕ ho¹ch b¶o dVìng kÜ thuËt trong n¨m vµ ®Æc tÝnh kÜ thuËt cña m¸y ®Va vµo b¶o dVìng kÜ thuËt ®Ó quyÕt ®Þnh h×nh thøc tæ
 4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4204 : 1986 chøc b¶o dVìng kÜ thuËt, møc ®é chuyªn m«n ho¸ cña c¸c tæ, ®éi ë c¸c c«ng ®o¹n b¶o dVìng kÜ thuËt. 3.13. PhiÕu giao viÖc cho c¸c tæ, ®éi b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a bao gåm c¸c néi dung sau: - CÊp vµ thêi h¹n thùc hiÖn b¶o dVìng kÜ thuËt, söa ch÷a m¸y; - T×nh tr¹ng kÜ thuËt cña m¸y trVíc khi ®Va vµo b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a. 3.14. Khèi lVîng c«ng viÖc ®· thùc hiÖn theo phiÕu giao viÖc ph¶i ®Vîc ghi vµo lÝ lÞch m¸y. 3.15. ViÖc lùa chän ®Þa ®iÓm tiÕn hµnh b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y ph¶i tu©n theo TCVN 4087: 1985. 3.16. Khi tiÕn hµnh söa ch÷a thVêng xuyªn m¸y nªn ¸p dông phV¬ng ph¸p söa ch÷a thay thÕ côm m¸y vµ tæng thµnh. ViÖc x¸c ®Þnh sè lVîng côm m¸y vµ tæng thµnh trong söa ch÷a thVêng xuyªn ®Vîc quy ®Þnh trong phô lôc 5 cña tiªu chuÈn nµy. 3.17. ViÖc ®Va m¸y vµo b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a ®Þnh k×, viÖc nhËn m¸y sau b¶o dVìng kÜ thuËt vµ sau söa ch÷a lín ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn Nhµ nVíc hiÖn hµnh. 3.18. XÝ nghiÖp cã m¸y ph¶i ®Va m¸y, c¸c côm m¸y tæng thµnh vµo söa ch÷a lín theo TCVN 4087: 1985. 3.19. Khi thùc hiÖn b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y, c¸c tr¹m b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn Nhµ nVíc hiÖn hµnh vÒ kÜ thuËt an toµn vµ phßng ch¸y chèng ch¸y. 4. Thèng kª, kiÓm tra c«ng t¸c b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y 4.1. C¸c xÝ nghiÖp cã m¸y cÇn ph¶i tæ chøc m¹ng lVíi thèng kª vÒ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña m¸y vµ c¸c chØ tiªu, biÖn ph¸p kÜ thuËt trong khi thùc hiÖn b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y. 4.2. ViÖc thèng kª thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña m¸y ph¶i c¨n cø vµo ®ång hå b¸o giê l¾p trªn c¸c m¸y. TrVêng hîp ®ång hå b¸o giê bÞ háng th× ®Vîc phÐp sö dông sè liÖu thèng kª thêi gian m¸y lµm viÖc trong ca nh©n víi hÖ sè sö dông thêi gian trong ca. HÖ sè sö dông thêi gian trong ca cña c¸c m¸y ®Vîc quy ®Þnh trong phô lôc 6 cña tiªu chuÈn nµy. ViÖc thèng kª thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña m¸y ®Vîc quy ®Þnh trong phô lôc 7 cña tiªu chuÈn nµy. 4.3. TrVíc khi ®Va m¸y vµo b¶o dVìng kÜ thuËt, söa ch÷a thVêng xuyªn tõ 3 ®Õn 4 ngµy. §éi phã kÜ thuËt cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ c¸c biÓu thèng kª vµ chuyÓn giao cho phßng qu¶n lÝ c¬ giíi ®Ó ®iÒu chØnh biÓu ®å kÕ ho¹ch b¶o dVìng kÜ thuËt, söa ch÷a m¸y trong th¸ng. 4.4. C¨n cø vµo biÓu ®å kÕ ho¹ch b¶o dVìng kÜ thuËt söa ch÷a m¸y trong th¸ng. Phßng qu¶n lÝ c¬ giíi cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o ®Õn c¸c xÝ nghiÖp cã m¸y vµ c¸c c¬ së söa ch÷a cã liªn quan vÒ ngµy ngõng m¸y ®Ó ®Va vµo b¶o dVìng kÜ thuËt hoÆc söa ch÷a. 4.5. MÉu biÓu thèng kª vÒ t×nh tr¹ng m¸y hV háng ®ét xuÊt vµ lVîng lao ®éng hao phÝ trong khi thùc hiÖn b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y ®Vîc quy ®Þnh trong phô lôc 8 vµ 9 cña tiªu chuÈn nµy. 4.6. Trªn c¬ së kÕ ho¹ch b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y trong n¨m vµ biÓu ®å kÕ ho¹ch trong th¸ng ®· ®Vîc cÊp trªn phª duyÖt. Phã gi¸m ®èc kÜ thuËt cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn ngõng m¸y vµ thêi gian b¶o dVìng kÜ thuËt, söa ch÷a m¸y.
 5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4204 : 1986 5. C¸c chØ tiªu ®Þnh k×, sè giê c«ng vµ thêi gian b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa ch÷a m¸y x©y dùng. Sè LVîng lao ®éng cho mét lÇn b¶o dVìng kÜ thuËt vµ söa Thêi §Þnh lVîng ch÷a gian CÊp b¶o k× bdkt bdkt vµ dVìng kÜ bdkt vµ söa Trong ®ã cho c«ng t¸c KiÓu m¸y söa thuËt vµ söa vµ söa ch÷a C¸c Tæng Gia ch÷a ch÷a ch÷a trong c«ng céng Nguéi c«ng m¸y (giê) mét viÖc c¬ khÝ (ngµy) chu k× kh¸c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M¸y ®µo vµ cÇn trôc S M¸y ®µo mét gÇu dÉn ®éng c¬ khÝ 1. Lo¹i b¸nh h¬i cã BD1 60 72 6 6 0,3 dung tÝch gÇu 0,4 m3. BD2 240 18 30 30 1,5 SCTX 960 5 1020 765 150 105 13,5 Trong ®ã BD3 63 63 1,5 SCL 5780 1 1575 1115 225 165 21 2. Ch¹y xÝch cã dung BD1 60 72 7,5 7,5 tÝch gÇu 0,4 m3 BD2 240 18 33 33 SCTX 960 5 1170 900 165 105 16,5 Trong ®ã BD3 67,5 67,5 SCL 5760 1 1890 1425 277,5 187,5 30 3. Ch¹y xÝch cã dung BD1 60 96 9 9 tÝch gÇu 0,65 m3 BD2 240 24 42 42 SCTX 960 7 1200 900 195 105 16,5 Trong ®ã BD3 65 65 SCL 7680 1 2475 1875 375 225 34,5 4. Ch¹y xÝch cã dung BD1 60 108 12 12 tÝch gÇu trªn 0,65 m3 ®Õn 1,2 m3 BD2 240 27 57 57 SCTX 960 8 1440 1200 150 90 19,5 Trong ®ã BD3 90 90 SCL 8640 1 3600 3000 450 150 45 5. Ch¹y xÝch cã dung BD1 60 120 15 15 0,6 tÝch gÇu tõ 1,25 m3 BD2 240 30 75 75 2,25 ®Õn 1,6 m3 SCTX 960 9 1509 1350 150 90 21 Trong ®ã BD3 105 105 3 SCL 9600 1 3900 2700 675 525 48
 6. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4204 : 1986 6. Ch¹y xÝch cã dung BD1 50 160 30 30 1,2 tÝch gÇu trªn 2 m3 ®Õn BD2 250 30 135 135 3,0 2,5 m3 SCTX 1000 11 1440 1050 24 SCL 12000 1 6000 1290 1245 465 61,5 S M¸y ®µo mét gÇu dÉn ®éng thuû lùc 7. L¾p trªn m¸y kÐo BD1 60 72 4,5 4,5 0,3 b¸nh h¬i cã dung tÝch BD2 240 18 10,5 10,5 0,75 gÇu 0,25m3 SCTX 960 5 67,5 510 10,5 Trong ®ã BD3 34,5 34,5 1,5 SCL 5760 1 975 750 135 90 16,5 BD1 60 96 4,5 4,5 0,3 8. Ch¹y xÝch cã dung tÝch gÇu tõ 0,4 ®Õn BD2 240 24 13,5 13,5 0,9 0,65 m3 SCTX 960 7 750 547,5 127,5 75 12 Trong ®ã BD3 40,5 40,5 1,5 SCL 7680 1 1650 1230 240 180 25,5 9. Ch¹y xÝch cã dung BD1 60 105 6 6 0,3 tÝch gÇu tõ 0,65 m3 ®Õn 1,25 m3 BD2 240 27 13,5 13,5 10,5 SCTX 960 8 960 720 124,5 97,5 13,5 Trong ®ã BD3 45 45 1,5 SCL 8640 1 1945 1470 300 180 30,0 10. Ch¹y xÝch cã dung BD1 100 80 12 12 0,75 tÝch gÇu trªn 1,25 m3 BD2 500 10 37,5 37,5 1,5 ®Õn 2 m3 SCTX 1000 9 1200 900 180 120 16,5 SCL 10000 1 3000 2220 450 330 40,5 11. Ch¹y xÝch cã dung BD1 100 80 15 15 0,9 tÝch gÇu trªn 1,6 m3 BD2 500 21 45 45 1,5 ®Õn 3,2 m3 SCTX 1000 11 1440 1080 217,5 142,5 21 SCL 12000 1 3900 3060 450,0 390 48 S M¸y ®µo nhiÒu gÇu 12. M¸y ®µo nhiÒu BD1 60 72 4,5 4,5 0,3 gÇu cã ®é s©u ®µo ®Õn BD2 240 18 21,0 21,0 1,5 1,6m SCTX 960 5 390 292,5 60 37,5 6,0 Trong ®ã BD3 45 45 1,5 SCL 5760 1 870 645 142,5 82,5 12 BD1 60 72 6 6 0,3 13. §µo hµo cã ®é s©u ®µo tõ 1,7 ®Õn 2m BD2 240 18 21 21 1,5 SCTX 960 5 465 345 69 510 6,0 Trong ®ã BD3 51 51 1,5 SCL 5760 1 1200 870 180 150 16,5
 7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4204 : 1986 14. §µo hµo cã ®é s©u BD1 60 72 6 6 0,3 trªn 2,5m BD2 240 18 27 27 1,5 SCTX 960 5 570 420 93 57 7,5 Trong ®ã BD3 57 57 1,5 SCL 5760 1 1650 1200 240 210 22,5 15. KiÓu r«to ®Ó ®µo BD1 60 72 6 6 0,3 hµo, cã ®é s©u 1,6m BD2 240 18 30 30 1,5 SCTX 960 5 1320 990 195 135 16,5 Trong ®ã BD3 51 51 1,5 SCL 5760 1 3180 2400 480 300 36 16. KiÓu r«to ®Ó ®µo hµo cã ®é s©u 1,7m BD1 60 72 7,5 7,5 0,45 ®Õn 2m BD2 240 18 39 60 1,5 SCTX 960 5 1575 1200 232,5 142,5 19,45 Trong ®ã BD3 60 60 1,5 SCL 5760 1 3630 2730 540 360 33 17. KiÓu r«to ®Ó ®µo BD1 60 72 9 9 0,48 hµo, cã ®é s©u trªn 2m BD2 240 18 45 45 1,5 SCTX 960 5 1860 1395 277,5 187,5 22,5 Trong ®ã BD3 66 66 1,5 SCL 5760 1 4020 3000 600 420 40,5 S CÇn trôc « t« 18. CÇn trôc « t« cã BD1 50 80 7,5 7,5 0,3 søc n©ng 4 tÊn BD2 250 15 30 30 1,5 SCTX 1000 4 810 630 105 75 9 SCL 5000 1 1080 750 180 150 19,5 19. CÇn trôc « t« cã BD1 50 80 9 9 0,3 søc n©ng 6,3 tÊn BD2 250 15 36 36 1,5 SCTX 1000 4 930 711 129 90 10,5 SCL 5000 1 1620 1125 285 210 28,5 20. CÇn trôc « t« cã søc n©ng 10 tÊn BD1 50 80 10,5 10,5 0,45 BD2 250 15 42 42 1,5 SCTX 1000 4 1065 817,5 142,5 105 1,2 21. CÇn trôc « t« cã SCL 5000 1 2040 142,5 345 270 31,5 søc n©ng 16 tÊn BD1 50 80 12 12 0,45 BD2 250 15 48 48 1,5 SCTX 1000 4 1230 960 150 120 13,5 SCL 5000 1 2310 1590 0 300 34,5
 8. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4204 : 1986 S CÇn trôc b¸nh h¬i 22. CÇn trôc b¸nh h¬i BD1 60 60 9 9 0,45 cã søc n©ng 16 tÊn BD2 240 15 42 42 1,0 SCTX 960 4 1320 1005 186 135 13,5 Trong ®ã BD3 54 54 1,5 SCL 5760 1 2280 245 435 270 43,5 23. CÇn trôc b¸nh h¬i BD1 60 72 10,5 10,5 0,6 cã søc n©ng 25 tÊn BD2 240 10 45 45 1,5 SCTX 960 5 1440 1095 195 150 16,5 Trong ®ã BD3 60 60 1,5 SCL 5760 1 3090 2125 43,5 24. CÇn trôc b¸nh h¬i cã søc n©ng 40 tÊn BD1 60 72 12 12 0,6 BD2 240 18 48 48 1,5 SCTX 960 5 1590 1215 217,5 157,5 21 Trong ®ã BD3 66 66 1,6 25. CÇn trôc b¸nh h¬i SCL 5760 1 3360 2550 510 300 46,5 cã søc n©ng 60 tÊn BD1 60 84 13,5 13,5 0,6 BD2 240 21 52,5 52,5 1,5 SCTX 960 6 171 13,5 240 165 24 Trong ®ã BD3 69 69 1,5 26. CÇn trôc b¸nh h¬i SCL 6720 1 3950 2940 600 390 51 cã søc n©ng 100 tÊn BD1 60 84 15 15 0,75 BD2 240 21 57 57 1,5 SCTX 960 6 1890 1455 262,5 172,5 27 Trong ®ã BD3 73,5 73,5 1,5 SCL 6720 1 4350 3300 645 405 55,5 S CÇn trôc b¸nh xÝch 27. CÇn trôc xÝch cã BD1 60 60 9 9 0,45 søc n©ng 10 tÊn BD2 240 15 39 39 1,5 SCTX 960 4 1200 900 180 960 13,5 Trong ®ã BD3 48 48 1,5 SCL 4800 1 2250 1500 450 300 43,5 28. CÇn trôc xÝch cã BD1 60 60 10,5 10,5 0,45 søc n©ng 16 tÊn BD2 240 15 45 48 1,5 SCTX 960 4 1380 1035 1,5 Trong ®ã BD3 55,5 55,5 1,5 SCL 4800 1 3300 2475 495 330 43,5
 9. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4204 : 1986 29. CÇn trôc xÝch cã BD1 60 72 12 12 0,45 søc n©ng 25 tÊn BD2 240 18 48 48 1,5 SCTX 960 5 1560 1185 232,5 142,5 19,5 Trong ®ã BD3 55,5 55,5 1,5 SCL 4800 1 3300 2475 495 330 43,5 30. CÇn trôc xÝch cã BD1 60 12 13,5 13,5 0,6 søc n©ng 40 tÊn BD2 240 18 51 51 1,5 SCTX 960 5 1650 1290 225 165 22,5 Trong ®ã BD3 67,5 67,5 1,5 SCL 5760 1 4260 3240 630 390 48 BD1 60 84 15 15 0,75 31. CÇn trôc xÝch cã søc n©ng 63 tÊn BD2 240 21 54 54 1,5 SCTX 960 6 1890 1387,5 307,5 195 24 Trong ®ã BD3 70,5 70,5 SCL 6720 1 5430 4080 810 570 57 32. CÇn trôc xÝch cã BD1 60 84 18 18 søc n©ng 100 tÊn BD2 240 21 57 57 SCTX 960 6 2070 1515 345 210 28,5 Trong ®ã BD3 75 75 310 SCL 6720 1 6375 4860 870 570 57 S C¸c lo¹i cÇn trôc kh¸c 33. CÇn trôc l¾p trªn BD1 60 72 9 9 0,45 m¸y kÐo ®Õn 10 tÊn (T BD2 240 18 30 30 1,5 – 100M; T - 130) SCTX 960 5 870 625,5 127,5 90 12 Trong ®ã BD3 60 60 SCL 5760 1 2160 1650 315 195 22,5 34. CÇn trôc thiÕu nhi cã søc n©ng 1 tÊn BD§K 150 24 4,5 4,5 0,3 SCTX 600 7 33 28,7 1,5 3,0 3,0 SCL 4800 1 129 37,5 12 19,5 4,5 M¸y vËn chuyÓn ®Êt vµ san ®Êt S M¸y ñi 35. M¸y ñi l¾p trªn BD1 60 72 4,5 4,5 0,15 m¸y kÐo b¸nh h¬i cã BD2 240 18 12 12 0,75 cÊp kÐo ®Õn 1,4 tÊn SCTX 960 5 360 270 6,0 Trong ®ã BD3 27 27 1,5 SCL 5760 1 690 525 105 60 13,75
 10. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4204 : 1986 36. M¸y ñi l¾p trªn BD1 60 72 6 6 0,3 m¸y kÐo b¸nh xÝch cã BD2 240 18 15 15 0,75 cÊp kÐo ®Õn 3 tÊn SCTX 960 5 570 435 82,5 52,5 9,0 (T – 74; T – 75; Trong ®ã BD3 33 33 1,5 DT – 75) SCL 5760 1 1035 55 82,5 52,5 18 BD1 60 72 7,5 7,5 0,3 37. M¸y ñi l¾p trªn m¸y kÐo b¸nh xÝch cã BD2 240 18 24 24 1,5 cÊp kÐo ®Õn 10 tÊn SCTX 960 5 660 695 97,5 67,5 10,5 (T – 100M; T – 130) Trong ®ã BD3 48 48 1,5 SCL 5760 1 1200 900 10,5 38. M¸y ñi l¾p trªn BD1 60 72 9 9 0,45 m¸y kÐo b¸nh xÝch cã BD2 240 18 27 27 1,5 cÊp kÐo ®Õn 15 tÊn SCTX 960 5 1005 750 150 105 13,5 (T – 140; T – 180; Trong ®ã BD3 54 54 1,5 T – 180G) SCL 5760 1 2355 1800 360 195 30 BD1 100 48 12 12 0,6 39. M¸y ñi l¾p trªn BD2 500 6 39 39 1,5 m¸y kÐo b¸nh xÝch cã cÊp kÐo ®Õn 25 tÊn SCTX 1000 5 1530 1125 240 165 19,5 (DET – 250; Trong ®ã BD3 63 63 1,5 DET-250M) SCL 6000 1 5565 4200 840 55 46,5 S M¸y c¹p 40. M¸y c¹p cã dung BD1 60 72 7,5 7,5 0,45 tÝch thïng c¹p tõ 3 BD2 240 18 18 18 1,0 ®Õn 5m3 kÐo sau m¸y kÐo cã cÊp kÐo SCTX 960 5 480 315 90 75 9 ®Õn 3 tÊn (T - 74) Trong ®ã 36 36 1,5 41. M¸y c¹p cã dung BD3 5760 1 1050 765 175 112 18 tÝch thïng c¹p ®Õn SCL 60 27 9 9 0,6 8m3, kÐo sau m¸y BD1 240 18 27 27 1,5 kÐo cã cÊp kÐo ®Õn BD2 10 tÊn 960 5 690 525 105 60 11 SCTX 51 51 1,5 Trong ®ã 5760 1 1350 900 300 150 20 42. M¸y c¹p cã dung BD3 tÝch thïng c¹p 10m3, 60 72 10,5 10,5 1,5 kÐo sau m¸y kÐo cã SCL 240 18 28,5 28,5 3,0 cÊp kÐo ®Õn 15 tÊn BD1 960 5 1065 795 175,5 114,5 13,5 (T – 180; T – 180G) BD2 54 54 1,5 43. M¸y c¹p cã dung SCTX 5760 1 2460 1875 242,5 210 27 tÝch thïng c¹p 15m3 Trong ®ã kÐo sau m¸y kÐo cã BD3 100 48 13,5 13,5 0,75
 11. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4204 : 1986 cÊp kÐo ®Õn 25 tÊn SCL 500 6 42 42 21 (DET-50;DET- BD1 1000 5 1575 1170 21 250M) BD2 66 66 1,5 44. M¸y c¹p tù hµnh cã dung tÝch thïng SCTX 6000 1 5760 4350 870 540 48 c¹p tõ 4 ®Õn 6m3 Trong ®ã 50 96 9 9 0,45 (víi ®Çu kÐo mét BD3 250 18 48 48 1,5 trôc SCL 1000 5 540 360 75 105 9 MAZ – 529E ) BD1 45. M¸y c¹p tù hµnh BD2 6000 1 300 1275 330 195 24 cã dung tÝch thïng SCTX c¹p 8m3 (víi ®Çu kÐo 100 48 8 9 0,45 mét trôc kiÓu Trong ®ã 500 6 45 45 1,5 MoAZ-546) BD3 1000 5 510 345 5 97,5 9 46. M¸y c¹p tù hµnh SCL 6000 1 1650 1180 300 165 24 cã dung tÝch thïng BD1 100 48 12 12 0,45 c¹p 15m3 (víi ®Çu BD2 kÐo mét trôc kiÓu 500 6 54 54 1,5 SCTX BeLAZ-531) 1000 5 630 420 90 120 10,5 SCL 6000 1 1950 1350 375 225 26 BD1 BD2 SCTX SCL S M¸y san 47. M¸y san kÐo BD1 60 72 7,5 7,5 0,45 sau m¸y kÐo cã BD2 240 18 21 21 1,5 cÊp kÐo ®Õn 3 tÊn (T-74; SCTX 960 5 525 360 97,5 67,5 9 T-75; DT –75) Trong 39,5 39,5 1,5 ®ã BD3 5760 1 1110 810 180 120 21 SCL 60 72 9 9 0,45 48. M¸y san kÐo sau m¸y kÐo cã BD1 240 18 30 30 1,5 cÊp kÐo ®Õn 10 BD2 960 5 735 555 105 75 12 tÊn (T-100M; T- SCTX 55,5 55,5 15 130) Trong 5760 1 1500 900 375 225 23 ®ã BD3 60 84 7,5 7,5 0,3 SCL 240 21 18 18 1,0 49. M¸y san tù BD1 hµnh lo¹i nhÑ cã 960 6 375 276 42 57 6 BD2 c«ng suÊt ®éng c¬ 36 36 1,5 SCTX
 12. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4204 : 1986 ®Õn 63 søc ngùa Trong 6720 1 750 570 112,5 67,5 10,5 ®ã BD3 60 84 9 9 0,45 SCL 240 21 27 27 1,0 50. M¸y san tù BD1 960 6 450 330 67,5 52,5 7,5 hµnh lo¹i võa cã BD2 c«ng suÊt ®éng c¬ 51 51 1,5 ®Õn 100 søc ngùa SCTX 6720 1 450 330 67,5 52,5 7,5 Trong 60 72 12 12 0,75 ®ã BD3 240 18 33 33 1,2 SCL 51. M¸y san tù 960 5 540 390 63 87 9 hµnh lo¹i nÆng cã BD1 57 57 1,5 c«ng suÊt ®éng c¬ BD2 5760 1 1155 855 180 120 18 trªn 100 søc ngùa SCTX Trong ®ã BD3 SCL S ThiÕt bÞ xíi ®Êt 52. ThiÕt bÞ xíi BD1 60 72 7,5 7,5 0,45 ®Êt kÐo sau m¸y BD2 240 18 22,5 22,5 1,2 kÐo cã cÊp kÐo ®Õn 10 tÊn SCTX 960 5 645 480 105 120 10,5 Trong 46,5 46,5 2,5 ®ã BD3 5760 1 1200 900 180 120 19,5 SCL 60 60 9 9 0,45 53. ThiÕt bÞ xíi ®Êt kÐo sau m¸y BD1 240 15 25,5 25,5 1,5 kÐo cã cÊp kÐo BD2 960 4 1005 750 150 105 12 ®Õn 15 tÊn SCTX 51 51 1,5 (T-180; T-180M) Trong 4800 1 3285 1800 360 225 25,5 ®ã BD3 100 40 12 12 0,45 54. ThiÕt bÞ xíi SCL 500 5 37,5 37,5 1,5 ®Êt kÐo sau m¸y BD1 kÐo cã cÊp kÐo 1000 4 1500 1125 225 150 19,5 BD2 ®Õn 25 tÊn 61,5 61,5 1,5 SCTX (DET-250; 5000 1 5580 4200 825 555 46,5 Trong DET-250M) ®ã BD3 SCL S M¸y san mÆt b»ng
 13. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4204 : 1986 55. M¸y san ®Êt BD1 60 72 6 6 0,3 kÐo sau m¸y kÐo BD2 240 18 18 18 1,0 cã cÊp kÐo ®Õn 3 tÊn (T-74; DT-75) SCTX 960 5 600 450 90 60 9 Trong 34,5 34,5 1,5 ®ã BD3 5760 1 1110 825 165 120 19,5 SCL 60 72 9 9 0,45 56. M¸y san ®Êt kÐo sau m¸y kÐo BD1 240 18 25,5 35,5 1,5 cã cÊp kÐo ®Õn 10 BD2 960 5 6,5 510 97,5 67,5 10,5 tÊn (T-100M) SCTX 49,5 49,5 1,5 Trong 5760 1 1260 870 270 120 21 ®ã BD3 60 72 10,5 10,5 0,6 57. M¸y san kÐo SCL 240 18 28,5 28,5 1,5 sau m¸y kÐo cã BD1 cÊp kÐo ®Õn 15 960 5 1035 774 157,5 103,5 13,5 BD2 tÊn (T-180; 54 54 1,2 SCTX DT-180G) 5760 1 2415 1815 360 240 30 Trong ®ã BD3 SCL S ThiÕt bÞ ®µo gèc c©y 58. ThiÕt bÞ ®µo BD1 60 50 6 6 0,3 gèc c©y l¾p trªn BD2 240 15 15 15 0,75 m¸y kÐo cã cÊp kÐo ®Õn 3 tÊn SCTX 960 4 60 450 90 60 9 (T-74; DT- Trong 33 33 1,5 75) ®ã BD3 4800 1 1050 787,5 157,5 105 19,5 SCL 60 60 7,5 7,5 0,3 59. ThiÕt bÞ ®µo BD1 240 15 240 24 1,5 gèc c©y l¾p trªn BD2 960 4 645 480 105 60 10,5 m¸y kÐo cã cÊp SCTX 48 48 1,5 kÐo ®Õn 10 tÊn Trong 4800 1 1200 900 180 120 21 (T-100M; T-130) ®ã BD3 60 60 9 9 0,45 SCL 240 15 27 27 1,5 60. ThiÕt bÞ ®µo BD1 gèc c©y l¾p trªn 960 4 1005 750 157,5 97,5 12 BD2 m¸y kÐo cã cÊp 54 54 1,5 kÐo ®Õn 15 tÊn SCTX 4800 1 2340 1740 375 225 27 (T-180; DT- Trong 180G) ®ã BD3 SCL
 14. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4204 : 1986 S ThiÕt bÞ ph¸t bôi c©y 61. ThiiÕt bÞ ph¸t BD1 60 60 6 6 0,48 bôi c©y l¾p trªn BD2 240 15 15 15 1,5 m¸y kÐo cã cÊp kÐo ®Õn 3 tÊn SCTX 960 4 600 540 90 60 9 (T-74; T-75; DT- Trong 33 33 1,5 75) ®ã BD3 4800 1 1035 780 150 105 19,5 SCL 60 60 7,5 7,5 0,3 62. ThiiÕt bÞ ph¸t BD1 240 15 24 24 1,2 bôi c©y l¾p trªn BD2 960 4 637,5 480 96 61,5 10,5 m¸y kÐo cã cÊp SCTX 48 48 1,5 kÐo ®Õn 10 tÊn Trong 4800 1 1185 900 165 120 21 (T-100M; T-130) ®ã BD3 SCL M¸y thi c«ng mÆt ®Wêng S M¸y ®Çm 63. §Çm vÇu lo¹i BD1 60 72 6 6 0,3 nhÑ (cã träng lVîng BD2 240 18 15 15 4,5 5 tÊn) kÐo sau m¸y kÐo cã cÊp kÐo ®Õn SCTX 960 5 570 420 90 60 9 3 tÇn Trong ®ã 31,5 31,5 2,5 (T-74; DT-75) BD3 4800 1 960 720 142,5 37,5 10,3 64. §Çm vÊu lo¹i SCL 60 72 7,5 7,5 0,3 võa (cã träng lVîng BD1 240 18 22,5 22,5 10,5 9 tÊn) kÐo sau m¸y BD2 960 5 660 495 97,5 67,5 1,5 kÐo cã cÊp kÐo ®Õn SCTX 45 45 19,5 10 tÇn Trong ®ã 4800 1 1185 900 165 120 0,45 (T-100M; T-130) BD3 65. §Çm vÇu lo¹i 60 72 9 9 1,5 SCL nÆng 240 18 25,5 25,5 12 BD1 (cã träng lVîng 13 960 5 1035 780 150 105 1,5 tÊn) kÐo sau m¸y BD2 49,5 49,5 1,5 kÐo cã cÊp kÐo ®Õn SCTX 15 tÇn (T-180; T- 4800 1 2370 1800 330 390 26,5 Trong ®ã 180G) BD3 60 72 6 6 0,3 66. §Çm b¸nh h¬i SCL 240 18 16,5 16,5 0,9 lo¹i nhÑ (cã träng 960 5 585 435 90 60 9 lVîng 4 tÊn) kÐo BD1 sau m¸y kÐo cã cÊp BD2 31,5 31,5 1,5 kÐo ®Õn 3 tÇn SCTX 5760 1 990 750 135 105 18
 15. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4204 : 1986 (T-74; DT-75) Trong ®ã 60 72 9 9 0,45 67. §Çm b¸nh h¬i BD3 240 18 24 24 1,5 lo¹i võa (cã träng SCL 900 5 675 675 97,5 67,5 10,5 lVîng 6 tÊn) kÐo BD1 sau m¸y kÐo cã cÊp 46,5 46,5 1,5 kÐo ®Õn 10 tÇn BD2 5760 1 1215 915 180 120 19,5 (T-100M; T-130) SCTX 100 40 7,5 7,5 0,45 68. §Çm b¸nh h¬i Trong ®ã 500 5 36 36 1,5 cã träng lVîng 26 BD3 1000 4 420 276 60 84 7,5 tÊn vãi ®Çu kÐo mét SCL 5000 1 1380 975 270 135 21 trôc BD1 60 72 9 9 0,45 MoAZ-546 BD2 240 18 30 30 1,5 69. M¸y ®Çm tù SCTX hµnh b¸nh tr¬n lo¹i 960 5 270 202,5 37,5 30 4,5 SCL võa cã träng lVîng 22,5 22,5 1,5 6 tÊn BD1 5760 1 555 420 75 60 10,5 BD2 100 40 9 9 0,45 SCTX 500 5 45 45 1,5 70. §Çm b¸nh h¬i Trong ®ã BD3 1000 4 540 352,5 82,5 105 9 cã träng lVîng 28 tÊn vãi ®Çu kÐo mét SCL 5000 1 1740 1215 915 195 24 trôc BD1 60 72 3 3 0,2 BeLAZ - 531 BD2 240 18 10,5 10,5 0,6 71. M¸y ®Çm tù SCTX 960 5 292,5 210 45 37,5 6 hµnh b¸nh tr¬n lo¹i 25,5 25,5 1,5 nÆng cã träng SCL lVîng tõ 10 ®Õn 15 BD1 5760 1 615 465 90 60 12 tÊn BD2 60 72 4,5 4,5 0,2 SCTX 240 18 10,5 10,5 0,6 72. M¸y ®Çm tù Trong ®ã 960 5 300 225 45 30 4,5 hµnh b¸nh h¬i lo¹i BD3 27 27 1,5 võa cã träng lVîng SCL 5760 1 630 472.5 97,5 60 12 ®Õn 6 tÊn BD1 60 72 9 9 0,2 BD2 240 18 12 12 0,75 SCTX 960 5 330 240 60 30 9 73. M¸y ®Çm tù hµnh b¸nh h¬i lo¹i Trong ®ã 30 30 1,5 nÆng cã träng BD3 5760 1 666 420 135 105 13,5 lVîng 10 tÊn ®Õn SCL 60 48 3 3 0,2 25 tÊn BD1 240 12 6 6 0,5 BD2 960 3 120 75 18 27 3 74. M¸y ®Çm rung SCTX 12 12 0,75 tù hµnh b¸nh tr¬n lo¹i nhÑ cã träng Trong ®ã 3840 1 420 285 90 45 7,5 lVîng 2 tÊn BD3 60 48 3 3 0,2 SCL 240 12 9 9 0,45 BD1
 16. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4204 : 1986 75. M¸y ®Çm rung BD2 960 3 180 120 225 37,5 4,5 tù hµnh, b¸nh tr¬n SCTX 22,5 22,5 3 lo¹i võa cã träng lVîng 6 tÊn Trong ®ã 3840 1 480 315 90 75 10,5 BD3 60 72 9 9 0,45 SCL 240 18 30 30 1,5 BD1 960 5 720 510 105 75 10,5 76. §Çm b¸nh tr¬n vµ dÇm rung cã vÇu BD2 54 54 1,5 kÐo sau m¸y kÐo cã SCTX 5760 1 1200 915 240 135 22,5 cÊp kÐo ®Õn 10 tÊn Trong ®ã (T-100M; T- 130) BD3 SCL BD1 BD2 SCTX Trong ®ã BD3 SCL S C¸c lo¹i m¸y lµm ®Vêng kh¸c 77.M¸y ®Çm bóa BD1 60 72 9 9 0,45 l¾p trªn m¸y kÐo cã BD2 240 18 36 36 1,5 cÊp kÐo ®Õn 10tÊn SCTX 960 5 765 570 120 75 12 Trong ®ã 60 60 1,5 BD3 5760 1 1350 930 270 150 21 78.M¸y r¶i vËt liÖu SCL lµm ®Vêng cã n¨ng 60 72 9 9 0,3 suÊt 75m3/giê BD1 240 18 13,5 13,5 0,75 BD2 960 5 480 360 75 45 7,5 SCTX 30 30 1,5 80.M¸y ®Þnh h×nh Trong ®ã 5760 1 810 292,5 135 82,5 18 mÆt nÒn ®Vêng tù BD3 60 72 4,5 4,5 0,3 hµnh cã n¨ng suÊt SCL 3 240 18 15 15 0,45 ®Õn 48m /giê BD1 960 5 495 375 75 45 7,5 BD2 31,5 31,5 1,5 SCTX 5760 1 840 600 150 90 18 81.M¸y r¶i bª t«ng Trong ®ã cã n¨ng suÊt ®Õn BD3 60 72 6 6 0,45 55m3/giê 240 18 18 18 1,5 SCL BD1 960 5 510 275 82,5 52,5 7,5 BD2 42 42 1,5 SCTX 5760 1 870 607,5 157,5 105 19,5
 17. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4204 : 1986 82.M¸y hoµn thiÖn Trong ®ã 60 72 4,5 4,5 0,3 ®Vêng bª t«ng cã BD3 240 18 12 12 0,9 n¨ng suÊt 25m3/giê SCL 900 5 495 135 27 33 4,5 BD1 25,5 25,5 1,5 BD2 5760 1 510 357 90 63 12 SCTX Trong ®ã BD3 SCL M¸y N©ng vËn chuyÓn S CÇn trôc th¸p 83.CÇn trôc th¸p cã BD1 200 40 18 18 0,9 m«men trôc ®Õn BD2 600 10 81 81 2,5 25Tm SCTX 1200 9 330 270 45 75 10,5 SCL 12000 1 900 585 135 180 25,5 BD1 200 40 18 18 0,9 84.CÇn trôc th¸p cã m«men trôc ®Õn BD2 600 10 84 84 2,5 60Tm SCTX 1200 9 405 285 45 75 10,5 SCL 12000 1 1012 660 135 157,5 25,5 BD1 200 40 21 21 1,2 85CÇn trôc th¸p cã BD2 600 10 85,5 85,5 2,5 m«men trôc ®Õn SCTX 1200 9 427,5 300 52,5 75 10,5 100Tm SCL 12000 1 1100 557,5 180 232,5 27 BD1 200 40 24 24 0,3 BD2 600 10 90 90 1,0 86.CÇn trôc th¸p cã SCTX 1200 9 484 327,5 60 87 12 m«men trôc ®Õn 160Tm SCL 12000 1 1530 997,5 232,5 300 28,5 S M¸y bèc dì mét gÇu
 18. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4204 : 1986 87. M¸y bèc dì BD1 60 72 7,5 7,5 0,15 mét gÇu l¾p trªn BD2 240 18 22,5 22,5 1,5 m¸y kÐo cã cÊp kÐo ®Õn 5 tÇn SCTX 960 5 615 465 90 60 9 (T-74; DT-75) Trong ®ã 48 48 1,5 BD3 5760 1 1065 795 165 105 19,5 SCL 60 72 9 9 0,15 88. M¸y bèc dì mét gÇu l¾p trªn BD1 240 18 30 30 1,5 m¸y kÐo cã cÊp kÐo BD2 960 5 750 510 97,5 7,5 10,5 ®Õn 10 tÇn SCTX 54 54 1,5 (T-100M; T-130) Trong ®ã 5760 1 1320 930 225 165 19,5 BD3 60 72 10,5 10,5 0,6 89. M¸y bèc dì SCL 240 18 36 36 1,5 mét gÇu l¾p trªn BD1 m¸y kÐo cã cÊp kÐo 960 5 1065 795 165 105 13,5 BD2 ®Õn 15 tÇn 5760 1 2430 1830 360 240 28,5 SCTX (T-140; T-180) 60 72 4,5 4,5 0,3 SCL 90. M¸y bèc dì 240 18 18 18 1,5 mét gÇu b¸nh h¬i BD1 960 5 570 420 97,5 52,5 9 cã søc n©ng ®Õn 2 BD2 tÊn 39 39 1,5 SCTX 5760 1 930 690 150 52,5 18 Trong ®ã BD3 60 72 6 6 0,3 91. M¸y bèc dì SCL 240 18 21 21 1,5 mét gÇu b¸nh h¬i BD1 960 5 630 465 105 105 18 cã søc n©ng ®Õn 3 42 12 1,5 tÊn BD2 SCTX 5760 1 1020 759 150 105 18 Trong ®ã 60 40 7,5 7,5 0,45 BD3 240 5 24 24 1,5 92. M¸y bèc dì mét gÇu b¸nh h¬i SCL 960 4 690 525 97,5 67,5 10,5 cã søc n©ng ®Õn 4 BD1 5760 1 900 810 180 150 19,5 tÊn BD2 SCTX SCL S M¸y bèc dì nhiÒu gÇu 93.M¸y bèc dì BD1 60 72 6 6 0,3 nhiÒu gÇu b¸nh h¬i BD2 240 18 24 24 1,5 SCTX 960 5 465 465 75 75 9,5 Trong ®ã 39 39 1,5 BD3 5760 1 840 570 150 120 18 94.M¸y bèc dì SCL 60 72 7,5 7,5 0,45 nhiÒu gÇu ch¹y
 19. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4204 : 1986 xÝch BD1 240 18 24 24 1,5 BD2 960 5 495 675 75 45 7,5 SCTX 5760 1 900 600 165 135 18 SCL S Xe n©ng hµng 95.Xe n©ng hµng BD1 50 96 4,5 4,5 0,3 cã søc n©ng ®Õn 2 BD2 250 21 15 15 1,5 t©n SCTX 2000 2 225 150 45 30 4,5 SCL 6000 1 840 570 150 120 13,5 BD1 50 96 6 6 0,3 96.Xe n©ng hµng cã søc n©ng tõ 2 BD2 250 21 15 15 1,5 t©n ®Õn 3 tÊn SCTX 2000 2 225 150 45 30 4,5 SCL 6000 1 840 570 150 120 13,5 BD1 50 96 6 6 0,3 97.Xe n©ng hµng BD2 250 21 18 18 1,5 cã søc n©ng tõ 3 SCTX 2000 2 390 255 75 60 6,0 t©n ®Õn 5 tÊn SCL 6000 1 1290 885 225 180 21 S CÇn trôc cét buåm 98.CÇn trôc cét BD§K 100 45 1,5 1,5 0,2 buåm cã søc n©ng SCTX 1600 2 22,5 19,5 1,5 1,5 0,2 320kg SCL 4800 1 45 33 6 6 0,3 BD§K 100 45 1,5 1,5 0,2 99.CÇn trôc cét buåm cã søc n©ng SCTX 1600 2 27 22,5 3 1,5 1,5 500kg SCL 4800 1 54 42 6 6 3,0 S VËn th¨ng
 20. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4204 : 1986 100.VËn th¨ng BD§K 150 28 1,5 1,5 0,2 truyÒn ®éng xÝch SCTX 1200 3 24 19,5 3 1,5 1,5 kiÓu th¼ng ®øng cã ®é cao n©ng dVíi SCL 4800 1 120 106,5 9 4,5 4,5 10m 101.VËn th¨ng BD§K 150 28 1,5 1,5 0,2 truyÒn ®éng xÝch SCTX 1200 3 42 31,5 6 4,5 3 kiÓu th¼ng ®øng cã SCL 4800 1 165 147 10,6 7,5 6 ®é cao n©ng dVíi 18m 102.VËn th¨ng BD§K 150 28 3 3 0,3 truyÒn ®éng xÝch SCTX 1200 3 42 31,5 6 4,5 3 theo hVíng nghiªng SCL 4800 1 240 217,5 13,5 9 6 cã ®é cao n©ng dVíi 10m 103.VËn th¨ng BD§K 150 28 3 3 0,3 truyÒn ®éng xÝch SCTX 1200 3 42 31,5 6 4,5 3,0 theo hVíng nghiªng SCL 4800 1 240 217,5 13,5 9 6 cã ®é cao n©ng dVíi 20m 104.VËn th¨ng BD§K 150 28 3 3 0,3 truyÒn ®éng b¨ng SCTX 1200 3 18 15 1,5 1,5 1,5 t¶i hVíng th¼ng SCL 4800 1 97,5 84 7,5 6 4,5 ®øng ®é cao n©ng dVíi 17m BD§K 150 28 4,5 4,5 0,15 105.VËn th¨ng truyÒn ®éng b¨ng SCTX 1200 3 33 27 3 3 1,5 t¶i hVíng th¼ng SCL 4800 1 114 96 10,5 7,5 6 ®øng cã ®é cao n©ng dVíi 27m S B¨ng t¶i
Đồng bộ tài khoản