tcvn 4244 1986

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

0
375
lượt xem
169
download

tcvn 4244 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tcvn 4244 1986, Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần-quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tcvn 4244 1986

 1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4244 : 1986 Nhãm T Tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông toμn phÇn quy ph¹m kü thuËt an toμn thiÕt bÞ n©ng Code for the safe technique for crane – equipment 1 Quy ®Þnh chung 1.1 Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho nh÷ng thiÕt bÞ n©ng sau: a) M¸y trôc; - M¸y trôc kiÓu cÇn: CÇn trôc «t«, cÇn trôc b¸nh h¬i, cÇn trôc b¸nh xÝch, cÇn trôc th¸p, cÇn trôc ch©n ®Õ, cÇn trôc ®−íng s¾t, cÇn trôc c«ng x«n, cÇn trôc m¸y xóc; - M¸y trôc kiÓu cÇu: cÇu trôc, cæng trôc, cÇu bèc xÕp; - M¸y trôc c¸p; b) Xe têi ch¹ytheo ray lªn cao; c) Pal¨ng ®iÖn; d) Têi ®iÖn; e) M¸y n©ng x©y dùng; f) C¸c lo¹i bé phËn mang ®iÖn. 1.2 Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông cho c¸c thiÕt bÞ n©ng sau: a) C¸c lo¹i m¸y xóc; b) C¸c thiÕt bÞ n©ng kh«ng dïng c¸p hoÆc xÝch; c) Xe n©ng hμng; d) Thang m¸y; e) C¸c thiÕt bÞ n©ng lμm viÖc trªn hÖ næi; 1.3 Träng t¶i cña thiÕt bÞ n©ng lμ träng l−îng cho phÐp lín nhÊt cña t¶i (vËt n©ng) ®−îc tÝnh to¸n theo ®iÒu kiÖn lμm viÖc cô thÓ. Träng t¶i bao gåm c¶ träng l−îng cña gÇu ngo¹m, nam ch©m ®iÖn, ben. Thïng vμ c¸c bé phËn mang t¶i kh¸c. §èi víi m¸y trôc cã tÇm víi thay ®æi, träng t¶i ®−îc quy ®Þnh phô thuéc vμo tÇm víi. 2 Yªu cÇu kü thuËt chung 2.1 TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ n©ng vμ c¸c bé phËn mang t¶i ph¶i ®−îc chÕ t¹o phï hîp víi tiªu chuÈn vμ thiÕt kÕ ®· ®−îc duyÖt theo quy ®Þnh ë ®iÒu 3.14 2.2 Nh÷ng thiÕt bÞ n©ng dÉn ®éng ®iÖn ph¶i ®−îc nèi ®Êt b¶o vÖ theo quy ®Þnh quy ph¹m t¹m thêi vÒ nèi ®Êt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn QPVN 13: 1978 2.3 C¸c nåi h¬i cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i ®−îc qu¶n lÝ vμ sö dông theo quy ®Þnh cña quy ph¹m kÜ thuËt an toμn c¸c nåi h¬i. QPVN 23: 1981 2.4 C¸c b×nh chÞu ¸p lùc cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i ®−îc qu¶n lÝ vμ sö dông theo quy ®Þnh cña “quy ph¹m kÜ thuËt an toμn c¸c b×nh chÞu ¸p lùc QPVN 2: 1975” 2.5 TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ n©ng chØ ®−îc phÐp lμm viÖc sau khi ®· ®¨ng kÝ (®èi víi thiÕt bÞ n©ng thuéc diÖn ph¶i ®¨ng kÝ) vμ ®−îc cÊp giÊy phÐp sö dông theo thñ tôc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy. 2.6 §èi víi nh÷ng thiÕt bÞ n©ng nhËp cña n−íc ngoμi kh«ng phï hîp víi tiªu chuÈn th× ®¬n vÞ qu¶n lÝ sö dông ph¶i b¸o c¸o víi c¬ quan ®¨ng kÝ, cÊp giÊy phÐp sö dông ®Ó   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4244 : 1986 xin ý kiÕn gi¶i quyÕt. 2.7 Nh÷ng thiÕt bÞ n©ng lμm viÖc ë m«i tr−êng dÔ ch¸y, næ trong thiÕt kÕ ph¶i cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toμn cho ng−êi vμ thiÕt bÞ. Trong hå s¬ kÜ thuËt ph¶i ghi râ thiÕt bÞ n©ng ®−îc phÐp sö dông trong m«i tr−êng dÔ ch¸y, næ. 2.8 Nh÷ng thiÕt bÞ n©ng lμm viÖc ë m«i tr−êng ¨n mßn (axÝt, baz¬ v.v...) trong thiÕt kÕ ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p chèng t¸c dông ¨n mßn ®èi víi thiÕt bÞ n©ng. 2.9 Khi tÝnh to¸n ®é bÒn cña c¸c bé phËn vμ chi tiÕt cña thiÕt bÞ n©ng, ph¶i tÝnh chÕ ®é lμm viÖc theo phô lôc l cña tiªu chuÈn nμy. 2.10 VËn tèc di chuyÓn cña thiÕt bÞ n©ng ®iÒu khiÓn tõ mÆt sμn kh«ng ®−îc v−ît m/phót vμ cña xe con kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 32 m/phót. 2.11 §èi víi nh÷ng thiÕt bÞ n©ng ®−îc chÕ t¹o ®Ó phôc vô c«ng viÖc l¾p r¸p vμ c¸c viÖc kh¸c ®ßi hái chÝnh x¸c th× c¬ cÊu n©ng vμ c¬ cÊu di chuyÓn ph¶i cã thªm vËn tèc phï hîp. 2.12 CÇn trôc cã tÇm víi thay ®æi ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng thay ®æi tÇm víi cã mang t¶i trong giíi h¹n cña ®Æc tÝnh t¶i. 2.13 ChØ cho phÐp c¬ cÊu n©ng t¶i vμ c¬ cÊu thay ®æi tÇm víi cña m¸y trôc h¹ t¶i hoÆc h¹ cÇn b»ng ®éng c¬ trõ cÇn trôc - m¸y xóc chuyªn dïng gÇu ngo¹m vμ c¸c m¸y trôc sö dông khíp nèi thuû lùc trong c¬ cÊu n©ng t¶i vμ c¬ cÊu thay ®åi tÇm 2.14 C¸c c¬ cÊu cña thiÕt bÞ n©ng sö dông lÝ hîp vÊu, li hîp ma s¸t vμ c¸c liªn kÕt c¬ khÝ kh¸c ®Ó më hoÆc thay ®æi vËn tèc lμm viÖc ph¶i cã kh¶ n¨ng lo¹i trõ tr−êng hîp tù më vμ ng¾t c¬ cÊu. §èi víi têi n©ng t¶i vμ n©ng c¸n, ngoμi yªu cÇu trªn cßn ph¶i lo¹i trõ ®−îc kh¶ n¨ng ng¾t c¬ cÊu khi ch−a ®ãng phanh. Kh«ng cho phÐp dïng li hîp ma s¸t vμ li hîp vÊu ®Ó më c¸c c¬ cÊu n©ng ng−êi, kim lo¹i nãng ch¶y, xØ, chÊt ®éc, chÊt næ vμ kh«ng ®−îc dïng chóng ë c¸c c¬ cÊu dÉn ®éng ®iÖn trõ c¸c tr−êng hîp sau: a. Dïng ®Ó thay ®æi vËn tèc cña c¬ cÊu di chuyÓn hoÆc c¬ cÊu quay cã nhiÒu vËn tèc. b. Dïng ®iÒu khiÓn riªng c¸c b¸nh xÝch cña c¬ cÊu di chuyÓn cÇn trôc b¸nh xÝch cã dÉn ®éng chung cho hai b¸nh xÝch Trong c¸c tr−êng hîp nªu ë môc a vμ b cña ®iÒu nμy phanh ph¶i cã liªn kÕt ®éng häc cøng víi phÇn quay cña m¸y trôc víi c¸c b¸nh xÝch hoÆc b¸nh xe. 2.15 C¸c bé phËn cña thiÕt bÞ n©ng dïng ®Ó truyÒn momen xo¾n ph¶i dïng bul«ng, then vμ then hoa ... chèng xoay. 2.16 C¸c trôc t©m cè ®Þnh ®ïng ®ì tang, rßng räc, b¸nh xe, con l¨n vμ c¸c chi tiÕt quay kh¸c ph¶i ®−îc cè ®Þnh chÆt ®Ó chèng di chuyÓn. 2.17 C¸c cÇn trôc cã cÇn lång hoÆc th¸p lång ph¶i cã thiÕt bÞ ®Þnh vÞ ch¾c ch¾c kÕt cÊu lång ®ã ë vÞ trÝ lμm viÖc. 2.18 C¸c mèi ghÐp bul«ng, then vμ chªm cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i ®−îc phßng chèng tù th¸o láng. 2.19 Rßng räc vμ ®Üa xÝch cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i cã cÊu t¹o sao cho lo¹i trõ ®−îc kh¶ n¨ng c¸p hoÆc xÝch tr−ît khái r·nh vμ kh«ng bÞ kÑt. 2.20 Khi dïng pal¨ng kÐp nhÊt thiÕt ph¶i ®Æt rßng räc c©n b»ng. 2.21 B¸nh xe kÐo cña thiÕt bÞ n©ng dÉn ®éng b»ng tay, ph¶i cè ®Þnh trªn trôc vμ ph¶i cã dÉn h−íng chèng trËt xÝch khái r·nh b¸nh xe kÐo. XÝch kÐo ph¶i cã ®é dμi sao cho ®Çu cñi cña xÝch n»m ë ®é cao 0,5m tÝnh tõ mÆt sμn n¬i c«ng nh©n ®iÒu khiÓn ®øng lμm viÖc. 2.22 C¬ cÊu n©ng m¸y trôc phôc vô rÌn ph¶i cã thiÕt bÞ gi¶m xãc. 2.23 KÕt cÊu kim lo¹i vμ c¸c chi tiÕt kim lo¹i cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i ®−îc b¶o vÖ chèng gØ. CÇn ph¶i cã biÖn ph¸p tr¸nh m−a vμ ®äng n−íc trªn kÕt cÊu hép hoÆc èng khi bÞ n©ng ngoμi trêi. 2.24 Ph¶i cã lèi ®i an toμn ®Õn c¬ cÊu, thiÕt bÞ an toμn , thiÕt bÞ ®iÖn mμ yªu cÇu ph¶i b¶o d−ìng kü thuËt th−êng xuyªn. ph¶i cã lèi ®i l¹i ®Ó kiÓm tra cÇn vμ kÕt cÊu kim lo¹i. Khi kh«ng   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4244 : 1986 cã cÇu thang vμ sμn thao t¸c trªn cÇn ®Ó b¶o d−ìng rßng räc vμ c¸c chi tiÕt kh¸c, cÊu t¹o cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i ®¶m b¶o cho cÇn h¹ ®−îc. 2.25 CÇn trôc « t«, cÇn trôc b¸nh h¬i, cÇn trôc b¸nh xÝch, cÇn trôc ®−êng s¾t, cÇn trôc r¬ mãc, cÇn trôc th¸p, cÇn trôc ch©n ®Õ, vμ cÇn trôc m¸y xóc ph¶i ®¶m b¶o æn ®Þnh khi lμm viÖc vμ khi kh«ng lμm viÖc æn ®Þnh khi cã t¶i vμ kh«ng cã t¶i ph¶i ®−îc kiÓm tra b»ng tÝnh to¸n. TÝnh to¸n ®é æn ®Þnh cña cÇn trôc ph¶i tu©n theo ®iÒu 2.26 cña tiªu chuÈn nμy. 2.26 Khi tÝnh æn ®Þnh cña cÇn trôc ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh sau: X¸c ®Þnh ®é æn ®Þnh cã t¶i vμ kh«ng t¶i ph¶i tÝnh to¸n víi gi¶ thiÕt r»ng: - Gãc nghiªng cña cÇn trôc ch©n ®Õ kh«ng nhá h¬n 1. - Gãc nghiªng cña cÇn trôc kh¸c(trõ cÇn trôc ®−êng s¾t) kh«ng nhá h¬n 30. §èi víi cÇn trôc ®−êng s¾t kh«ng cã ch©n chèng ph¶i tÝnh to¸n ®Õn ®é lÖch ray vÒ chiÒu cao ë ®o¹n ®−êng cong. Khi tÝnh æn ®Þnh kh«ng tÝnh ®Õn t¸c dông cña kÑp ray. C¸c cÇn trôc cã ch©n chèng phô thuéc hoÆc thiÕt bÞ æn ®Þnh kh¸c khi tÝnh to¸n æn ®Þnh còng kh«ng tÝnh ®Õn t¸c dông cña chóng. Träng l−îng nh¸nh d−íi cña xÝch vμ cac chi tiÕt kh«ng cã t¸c dông gi÷ cÇn trôc khái ®æ khi tÝnh to¸n ®é æn ®Þnh còng kh«ng tÝnh ®Õn. Trong tr−êng hîp bè trÝ nåi h¬i, b×nh, thïng chøa nhiªn liÖu vμ n−íc ë vÞ trÝ lμm gi¶m ®é æn ®Þnh cña cÇn trôc th× lóc tÝnh ®é æn ®Þnh ph¶i coi n−íc ë trong nåi h¬i ë møc cao nhÊt vμ nhiªn liÖu ®iÒn vμo thïng ë møc giíi h¹n. Trong h−íng dÉn l¾p r¸p, sö dông cÇn trôc ph¶i quy ®Þnh râ h−íng cña cÇn sè víi phÇn kh«ng quay cña cÇn trôc vμ quy ®Þnh lóc ®ã cã ph¶i h¹ ch©n chèng phô hay kh«ng. HÖ sè æn ®Þnh cã t¶i lμ tØ sè gi÷a m«men cña träng l−îng c¸c bé phËn cña cÇn trôc cã tÝnh ®Õn tÊt c¶ c¸c lùc phô (lùc giã, lùc qu¸n tÝnh khi më vμ h·m c¬ cÊu n©ng t¶i, c¬ cÊu quay vμ c¬ cÊu di chuyÓn vμ ¶nh h−ëng cña gãc nghiªng cho phÐp lín nhÊt khi lμm viÖc ®èi víi c¹nh lËt vμ m«men t¶i ®èi víi c¹nh lËt ®ã. HÖ sè æn ®Þnh cã t¶i kh«ng ®−îc nhá h¬n l,15. TrÞ sè cña hÖ sè æn ®Þnh cã t¶i ph¶i x¸c ®Þnh khi h−íng cña cÇn vu«ng gãc víi c¹nh lËt vμ khi h−íng cña cÇn t¹o víi c¹nh lËt mét gãc 450, cã tÝnh ®Õn lùc qu¸n tÝnh tiÕp tuyÕn xuÊt hiÖn khi phanh c¬ cÊu quay. TrÞ sè ®ã tÝnh theo c«ng thøc tronng phô lôc 2 TrÞ sè cña hÖ sè æn ®Þnh cã t¶i x¸c ®Þnh khi kh«ng tÝnh ®Õn c¸c lùc phô vμ kh«ng tÝnh ®Õn ¶nh h−ëng ®é nghiªng cña mÆt nÒn thiÕt bÞ n©ng ®øng lμm viÖc kh«ng nhá h¬n l,4. §é æn ®Þnh kh«ng t¶i ®−îc x¸c ®Þnh b»ng tØ sè gi÷a m«men cña träng l−îng vμ c¸c bé phËn cña cÇn trôc cã tÝnh ®Õn ®é nghiªng cña mÆt nÒn vÒ phÝa lËt vμ vμ momen cña lùc giã ®èi víi cïng c¹nh lËt. §é æn ®Þnh kh«ng t¶i ®−îc x¸c ®Þnh khi cÇn trôc ë vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt ®èi víi t¸c ®éng cña lùc giã, theo c«ng thøc trong phô lôc 2. §èi víi cÇn trôc thay ®æi tÇm víi b»ng c¬ cÊu n©ng h¹ cÇn, hÖ sè æn ®Þnh kh«ng t¶i x¸c ®Þnh khi cÇn ë vÞ trÝ lμm viÖc thÊp nhÊt* , cßn ®èi víi cÇn trôc thay ®æi tÇm víi kh«ng dïng c¬ cÊu n©ng h¹ cÇn hÖ sè æn ®Þnh kh«ng t¶i x¸c ®Þnh khi cÇn trôc ë tÇm víi nhá nhÊt d−íi t¸c ®éng lùc giã tr¹ng th¸i kh«ng lμm viÖc. 2.27 §é dèc ®−êng ray cña xe con cña cÇn trôc quy di ®éng hoÆc kh«ng di ®éng vμ cÇn trôc c«ng x«n khi xe con cã t¶i lín nhÊt ë vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt kh«ng v−ît qu¸ 0,003. Tiªu chuÈn ®é dèc nμy kh«ng ¸p dông cho m¸y trôc cã c¬ cÊu di chuyÓn xe con ®−îc trang bÞ phanh tù ®éng th−êng ®ãng hoÆc xe con di chuyÓn b»ng c¸p. 2.28 C¶i t¹o thiÕt bÞ n©ng (thay ®æi dÉn ®éng, thay mãc b»ng gÇu ngo¹m hoÆc nam ch©m ®iÖn, t¨ng khÈu ®é, t¨ng ®é dμi cña cÇn, t¨ng ®é cao n©ng t¶i, gia c−êng ®Ó t¨ng träng t¶i vμ c¸c thay ®æi trang bÞ kh¸c g©y sù t¨ng hoÆc ph©n bæ l¹i lùc lªn c¸c bé phËn vμ c¸c chi tiÕt lμm viÖc hoÆc lμm gi¶m ®é æn ®Þnh. cã t¶i hay ®é æn ®Þnh kh«ng   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4244 : 1986 t¶i ph¶i tiÕn hμnh theo thiÕt kÕ ®· ®−îc duyÖt nh− quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy. Khi thiÕt kÕ c¶i t¹o ph¶i tÝnh ®Õn thùc tr¹ng cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i c¶i t¹o (møc ®é mßn, h− háng v.v...) NÕu lμm ng¾n cÇn, th¸p hoÆc cÈu mμ trong lÝ lÞch hoÆc thuyÕt minh sö dùng thiÕt bÞ n©ng, nhμ m¸y chÕ t¹o kh«ng quy ®Þnh cã thÓ kh«ng ph¶i tÝnh to¸n thiÕt kÕ, nh−ng ph¶i cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt l−îng c«ng viÖc tiÕn hμnh. ChuyÓn m¸y xóc, m¸y ®Æt èng... sang m¸y trôc chØ ®−îc tiÕn hμnh khi cã tÝnh to¸n thiÕt kÕ vμ ®−îc c¬ quan thanh tra kÜ thuËt an toμn ®Þa ph−¬ng† cho phÐp. 2.29 §¬n vÞ qu¶n lÝ sö dông thiÕt bÞ n©ng khi l¾p r¸p, kh¸m nghiÖm kÜ thuËt hoÆc sö dông, ph¸t hiÖn cã c¸c sai sãt vÒ kÕt cÊu vμ chÕ t¹o kÓ c¶ nh÷ng sù kh«ng phï hîp víi yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy cã quyÒn khiÕu n¹i nhμ m¸y chÕ t¹o. §èi víi thiÕt bÞ n©ng nhËp cña n−íc ngoμi göi ®¬n khiÕu n¹i th«ng qua c¬ quan nhËp khÈu. B¶n sao ®¬n khiÕu n¹i ph¶i göi cho c¬ quan cÊp giÊy phÐp chÕ t¹o thiÕt bÞ n©ng ®ã vμ göi cho c¬ quan thanh tra kÜ thuËt an toμn Nhμ n−íc . Nhμ m¸y chÕ t¹o sau khi nhËn ®−îc ®¬n khiÕu n¹i ph¶i kh¾c phôc c¸c sai sãt ®· ®−îc ph¸t hiÖn. Nhμ m¸y chÕ t¹o ph¶i thèng kª c¸c khiÕu n¹i ®ã vμo sæ theo dâi riªng, trong ®ã ph¶i cã nh÷ng môc sau: * Trong tr−êng hîp nμy ph¶i kiÓm tra ®é æn ®Þnh kh«ng t¶i c¶ khi cÇn ë vÞ trÝ lμm viÖc cao nhÊt d−íi t¸c ®éng cña lùc giã tr¹ng th¸i lμm viÖc. † Nay lμ ban thanh tra KTAT vμ BHL§ Së Lao §éng Nay lμ ban thanh tra KTAT vμ BHL§ Bé Lao §éng a. Tªn ®¬n vÞ khiÕu n¹i; b. Tãm t¾t néi dung khiÕu n¹i; c. Sè xuÊt x−ëng cña thiÕt bÞ n©ng; d. C¸c biÖn ph¸p ®· thùc hiÖn; 2.30 Nhμ m¸y chÕ t¹o ph¶i xÐt ®Õn c¸c sai sãt vÒ kÕt cÊu vμ chÕ t¹o cña nh÷ng thiÕt bÞ n©ng ®ang sö dông vμ ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc chóng. Trong c¸c tr−êng hîp c¸c sai sãt ®−îc ph¸t hiÖn cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc sö dông an toμn thiÕt bÞ n©ng, m¸y chÕ t¹o ph¶i th«ng b¸o cho tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ ®ang sö dông lo¹i thiÕt bÞ n©ng ®ã biÕt vμ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt kh¾c phôc c¸c sai sãt, ®ång thêi göi tμi liÖu kÜ thuËt, vËt liÖu, chi tiÕt vμ c¸c bé phËn cÇn ph¶i thay thÕ. Th«ng b¸o cña nhμ m¸y chÕ t¹o vÒ sai sãt cña thiÕt bÞ n©ng vμ biÖn ph¸p kh¾c phôc göi cho c¸c ®¬n vÞ sö dông ph¶i ®ång thêi sao göi cho c¬ quan thanh tra kÜ thuËt an toμn Nhμ n−íc. 3 GiÊy phÐp chÕ t¹o vμ söa ch÷a 3.1 C¸c ®¬n vÞ chÕ t¹o thiÕt bÞ n©ng vμ c¸c bé phËn mang t¶i ®Òu ph¶i cã giÊy phÐp chÕ t¹o do c¬ quan thanh tra kÜ thuËt an toμn cÊp theo ®óng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy. 3.2 GiÊy phÐp chÕ t¹o thiÕt bÞ n©ng vμ c¸c bé phËn mang t¶i chØ cÊp cho nh÷ng ®¬n vÞ cã ®ñ kh¶ n¨ng kÜ thuËt chÕ t¹o, cã kh¶ n¨ng hμn vμ kiÓm tra chÊt l−îng mèi hμn. 3.3 GiÊy phÐp chÕ t¹o m¸y trôc träng t¶i trªn l T vμ chÕ t¹o hμng lo¹t thiÕt bÞ n©ng kh¸c do c¬ quan thanh tra kÜ thuËt an toμn Nhμ n−íc cÊp. Khi xin giÊy phÐp chÕ t¹o, ®¬n vÞ chÕ t¹o ph¶i nép hå s¬ gåm nh÷ng tμi liÖu sau:   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4244 : 1986 a. §¬n xin cÊp giÊy phÐp chÕ t¹o thiÕt bÞ n©ng. b. QuyÕt ®Þnh cña Bé (c¬ quan ngang Bé) hoÆc Së giao nhiÖm vô chÕ t¹o thiÕt kÕ n©ng cho ®¬n vÞ. c. B¶n vÏ chung thiÕt bÞ n©ng vμ nh÷ng bé phËn c¬ b¶n cña nã ®· ®−îc duyÖt d. §iÒu kiÖn kÜ thuËt chÕ t¹o ®· ®−îc duyÖt. e. Chøng nhËn cã thî hμn tõ bËc 4 trë lªn. f. LÝ lÞch. g. H−íng dÉn l¾p r¸p vμ sö dông. h. Biªn b¶n nghiÖm thu mÉu thö (®èi víi tr−êng hîp s¶n xuÊt hμng lo¹t). 3.4 GiÊy phÐp chÕ t¹o thiÕt bÞ n©ng kh«ng quy ®Þnh ë ®iÒu 3.3 do c¬ quan thanh tra kÜ thuËt an toμn ®Þa ph−¬ng cÊp. Khi xin giÊy phÐp, ®¬n vÞ chÕ t¹o ph¶i nép nh÷ng tμi liÖu sau: a. §¬n xin cÊp giÊy phÐp chÕ t¹o thiÕt bÞ n©ng. b. B¶n vÏ chung thiÕt bÞ n©ng vμ c¸c bé phËn c¬ b¶n cña nã. c. §iÒu kiÖn kÜ thuËt chÕ t¹o ®· ®−îc duyÖt. d. Chøng nhËn cã thî hμn tõ bËc 4 trë lªn. 3.5 GiÊy phÐp chÕ t¹o c¸c bé phËn vμ chi tiÕt quan träng (kÕt cÊu kim lo¹i c¸c bé phËn mang t¶i vμ phanh) vμ chÕ t¹o hμng lo¹t c¸c bé phËn chi tiÕt rªng biÖt kh¸c cña thiÕt bÞ n©ng do c¬ quan thanh tra kÜ thuËt an toμn ®Þa ph−¬ng cÊp. Khi xin cÊp giÊy phÐp ®¬n vÞ chÕ t¹o ph¶i nép nh÷ng tμi liÖu sau: a. §¬n xin cÊp giÊy phÐp chÕ t¹o c¸c bé phËn, chi tiÕt (ph¶i ghi râ tªn c¸c bé phËn vμ chi tiÕt). b. B¶n vÏ chung cña c¸c bé phËn, b¶n vÏ cña chi tiÕt; c. §iÒu kiÖn kÜ thuËt ®· ®−îc duyÖt; d. Chøng nhËn cã thî hμn bËc 4 trë lªn, nÕu chÕ t¹o c¸c bé phËn, chi tiÕt ph¶i hμn; e. Biªn b¶n nghiÖm thu mÉu thö. 3.6 Trong quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn kÜ thuËt chÕ t¹o thiÕt bÞ n©ng hoÆc kÕt cÊu kim lo¹i ngoμi c¸c yªu cÇu kh¸c ph¶i quy ®Þnh. - Yªu cÇu vÒ kiÓm tra chÊt l−îng mèi hμn, c¸c chØ tiªu lo¹i bá. - VËt liÖu dïng chÕ t¹o vμ hμn. - Quy tr×nh nghiÖm thu c¸c bé phËn vÒ s¶n phÈm hoμn chØnh. 3.7 Trong h−íng dÉn l¾p r¸p vμ vËn hμnh thiÕt bÞ n©ng cïng víi c¸c chØ dÉn kh¸c ph¶i chØ dÉn chu k× kiÓm tra vμ tra dÇu mì, chu k× vÒ ph−¬ng ph¸p kiÓm tra kÕt cÊu kim lo¹i ®iÒu chØnh phanh; ®é mßn cho phÐp cña c¸c chi tiÕt quan träng; c¸c háng hãc c¬ khÝ cña kÕt cÊu kim lo¹i cã thÓ cã vμ biÖn ph¸p kh¾c phôc chóng; chu k× kiÓm tra thiÕt bÞ h¹n chÕ trong quy ®Þnh vÒ an toμn trong viÖc b¶o d−ìng vμ vËn hμnh thiÕt bÞ n©ng. §èi víi thiÕt bÞ n©ng cã bé phËn mang t¶i lμ gÇu ngo¹m hoÆc nam ch©m ®iÖn ph¶i cã quy ®Þnh ®iÒu kiÖn sö dông an toμn gÇu ngo¹m vμ nam ch©m ®iÖn. NÕu khi l¾p r¸p thiÕt bÞ n©ng ph¶i sö dông ph−¬ng ph¸p hμn th× trong h−íng dÉn ph¶i quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt l−îng hμn vμ ph−¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l−îng mèi hμn. 3.8 Thö nghiÖm nghiÖm thu thiÕt bi n©ng chÕ t¹o thö nh»m x¸c ®Þnh sù phï hîp cña mÉu víi tiªu chuÈn vμ thiÕt kÕ; sù phï hîp cña chÊt l−îng chÕ t¹o víi c¸c ®iÒu kiÖn kÜ thuËt; x¸c ®Þnh kÕt cÊu cña mÉu cho phÐp vËn hμnh an toμn. ViÖc thö nghiÖm ph¶i ®−îc tiÕn hμnh theo quy tr×nh ®· ®−îc c¬ quan thiÕt kÕ lËp. Khi thö nghiÖm c¸c lo¹i cÇn trôc ph¶i kiÓm tra ®é æn ®Þnh b»ng c¸ch n©ng t¶i cã träng l−îng b»ng l,4 lÇn träng t¶i vμ cÇn n»m ë vÞ trÝ mμ cÇn trôc cã ®é æn ®Þnh nhá nhÊt   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4244 : 1986 CÇn trôc ®−îc coi lμ thö nghiÖm ®¹t yªu cÇu nÕu khi n©ng t¶i v−ît 40% träng t¶i th× lªn ®é cao l00 - 200 mm vμ gi÷ ë tr¹ng th¸i treo trong 10 phót; tr−êng hîp mét ®iÓm tùa cña cÇn trôc bÞ bªnh lªn kh«ng tÝnh lμ cÇn trôc mÊt æn ®Þnh. Ngoμi ra, ph¶i kiÓm tra thiÕt bÞ n©ng khi thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c thao t¸c víi t¶i b»ng 125% träng t¶i. KÕt qu¶ thö nghiÖm nghiÖm thu ph¶i ®−îc tr×nh bμy d−íi d¹ng biªn b¶n. §Ó nhËn ®−îc giÊy phÐp chÕ t¹o thiÕt bÞ n©ng ®· s¶n xuÊt tr−íc khi ban hμnh tiªu chuÈn th× kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i thö nghiÖm nghiÖm thu l¹i. Trong tr−êng hîp nμy ®¬n vÞ chÕ t¹o chØ cÇn nép b¶n sao biªn b¶n thö nghiÖm nghiÖm thu thiÕt bÞ n©ng ®· ®−îc chÕ t¹o thö tr−íc ®©y. ViÖc thö nghiÖm nghiÖm thu thiÕt bÞ n©ng chÕ t¹o thö ph¶i cã sù tham gia cña c¬ quan thanh tra kÜ thuËt an toμn Nhμ n−íc. 3.9 Mçi thiÕt bÞ n©ng chÕ t¹o xong ph¶i ®−îc bé phËn kiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm cña ®¬n vÞ chÕ t¹o kiÓm tra vμ x¸c ®Þnh chÊt l−îng. Khi xuÊt x−ëng mçi thiÕt bÞ n©ng ph¶i cã hå s¬ gèc kÌm theo, trong hå s¬ gèc ph¶i cã c¸c tμi liÖu sau: - LÝ lÞch thiÕt bÞ; - H−íng dÉn l¾p r¸p vμ vËn hμnh an toμn. 3.10 Mçi ®¬n vÞ chÕ t¹o thiÕt bÞ n©ng ph¶i cã sè thèng kª sè thiÕt bÞ ®· xuÊt x−ëng. Mçi thiÕt bÞ n©ng khi xuÊt x−ëng ph¶i ®−îc g¾n mét biÓn kim lo¹i trong ®ã cã ghi tªn ®¬n vÞ chÕ t¹o, träng t¶i, ngμy xuÊt x−ëng vμ sè xuÊt x−ëng. 3.11 GiÊy phÐp söa ch÷a vμ c¶i t¹o kÕt cÊu kim lo¹i cña thiÕt bÞ n©ng cã sö dông ph−¬ng ph¸p hμn do c¬ quan thanh tra kÜ thuËt an toμn ®Þa ph−¬ng cÊp. Khi xin giÊy phÐp ®¬n vÞ söa ch÷a vμ c¶i t¹o ph¶i nép nh÷ng tμi liÖu sau: a. §¬n xin cÊp giÊy phÐp söa ch÷a vμ c¶i t¹o kÕt cÊu kim lo¹i cña thiÕt bÞ n©ng; b. Chøng nhËn cã thî hμn tõ bËc 4 trë lªn. 3.12 C¸c ®¬n vÞ söa ch÷a vμ c¶i t¹o kÕt cÊu kim lo¹i cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kÜ thuËt, vËt liÖu chÕ t¹o, vËt liÖu hμn, ph−¬ng ph¸p kiÓm tra mèi hμn, c¸c chØ tiªu lo¹i bá mèi hμn, tr×nh tù nghiÖm thu chi tiÕt, s¶n phÈm vμ líp hå s¬. 3.13 §¬n vÞ söa ch÷a vμ c¶i t¹o thiÕt bÞ n©ng ph¶i ghi vμo lÝ lÞch ®Æc ®iÓm c«ng viÖc tiÕn hμnh, t− liÖu vÒ vËt liÖu sö dông. Trong nh÷ng tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i líp lÝ lÞch míi cho thiÕt bÞ n©ng sau khi ch÷a vμ c¶i t¹o. 3.14 C¸c thiÕt kÕ thiÕt bÞ n©ng vμ c¸c chi tiÕt, bé phËn riªng biÖt cña nã (kÓ c¶ thiÕt kÕ c¶i t¹o vμ söa ch÷a) ph¶i ®−îc thñ tr−ëng ®¬n vÞ thiÕt kÕ duyÖt trªn c¬ së ®èi chiÕu víi c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy. 3.15 Néi dung thiÕt kÕ thiÕt bÞ n©ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: a. Phï hîp víi c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy vμ c¸c quy ph¹m, tiªu chuÈn cã liªn quan kh¸c. b. Cã ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ an toμn. 3.16 C¬ quan cÊp giÊy phÐp chÕ t¹o thiÕt bÞ n©ng cã quyÒn thu l¹i giÊy phÐp chÕ t¹o khi ®¬n vÞ chÕ t¹o xuÊt x−ëng c¸c thiÕt bÞ n©ng kh«ng ®¶m b¶o an toμn. 4 VËt liÖu, hμn vμ kiÓm tra chÊt l−îng mèi hμn 4.1 VËt liÖu dïng ®Ó chÕ t¹o vμ söa ch÷a kÕt cÊu kim lo¹i cña thiÕt bÞ n©ng vμ c¸c chi tiÕt cña c¸c c¬ cÊu ph¶i ®¶m b¶o bÒn, dÎo, dÔ hμn vμ lμm viÖc an toμn ë nh÷ng ®iÒu kiÖn ®· quy ®Þnh. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay cho phÐp chän vËt liÖu theo c¸c tiªu chuÈn cña Liªn X« vμ   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4244 : 1986 vËt liÖu cña c¸c n−íc kh¸c cã ®Æc tÝnh t−¬ng ®−¬ng. 4.2 ChÊt l−îng, tÝnh chÊt cña vËt liÖu vμ b¸n thμnh phÈm ph¶i ®−îc nhμ m¸y s¶n xuÊt x¸c nhËn b»ng v¨n b¶n. Khi kh«ng cã c¸c v¨n b¶n trªn, ®¬n vÞ chÕ t¹o, l¾p r¸p vμ söa ch÷a thiÕt bÞ n©ng ph¶i tiÕn hμnh thö nghiÖm tr−íc khi sö dông. KÕt qu¶ thö nghiÖm ph¶i tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu kÜ thuËt ®· quy ®Þnh míi ®−îc sö dông. 4.3 C¬ quan cung øng vËt t− ph¶i giao ®Çy ®ñ chøng tõ kÜ thuËt cña vËt t− cho ®¬n vÞ tiÕp nhËn. Trong tr−ênghîp kh«ng cã ®ñ chøng tõ kÜ thuËt gèc cña nhμ m¸y s¶n xuÊt c¬ quan cung øng vËt t− ph¶i sao vμ cÊp cho ®¬n vÞ tiÕp nhËn b¶n sao chøng tõ kÜ thuËt gèc. 4.4 Hμn c¸c bé phËn chÞu lùc cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i tiÕn hμnh theo c¸c yªu cÇu trong quy tr×nh c«ng nghÖ hμn quy tr×nh c«ng nghÖ hμn do ®¬n vÞ chÕ t¹o, c¶i t¹o hoÆc söa ch÷a thiÕt bÞ n©ng 4.5 VËt liÖu dïng ®Ó hμn kÕt cÊu thÐp cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i ®¶m b¶o, c¬ tÝnh cña kim lo¹i mèi hμn vμ mèi ghÐp hμn (giíi h¹n bÒn, giíi h¹n ch¶y, ®é gi·n dμi t−¬ng ®èi, gãc uèn cong, ®é dai va ®Ëp) kh«ng thÊp h¬n giíi h¹n cña c¸c c¬ tÝnh cña kim lo¹i c¬ së. Yªu cÇu nμy còng ¸p dông cho viÖc hμn lan can vμ thang treo. Khi hμn c¸c kim lo¹i cã m¸c kh¸c nhau th× c¬ tÝnh cñ¹ kim lo¹i hμn ph¶i t−¬ng øng víi c¬ tÝnh cña kim lo¹i cã giíi h¹n bÒn lín nhÊt. 4.6 ChØ cho phÐp nh÷ng thî hμn cã b»ng hoÆc giÊy chøng nhËn ®· ®−îc ®μo t¹o vμ s¸t h¹ch ®¹t yªu cÇu, cã tay nghÒ tõ bËc 4 trë lªn hμn nh÷ng bé phËn c¬ b¶n quan träng cña kÕt cÊu kim lo¹i, hμn ban c«ng vμ thang trªn thiÕt bÞ n©ng. 4.7 Nh÷ng mèi ®Ýnh khi g¸ l¾p c¸c bé phËn nãi ë ®iÒu 4,6 ph¶i do chÝnh nh÷ng thî hμn sÏ hμn mèi ®ã tiÕn hμnh. Hμn ®Ýnh còng ph¶i dïng que hμn cïng lo¹i nh− hμn chÝnh thøc. 4.8 Khi thiÕt kÕ kÕt cÊu mèi hμn, ph¶i ®¶m b¶o: a. DÔ hμn vμ dÔ kiÓm tra. Mèi hμn gi¸p mèi ph¶i ®¶m b¶o hμn ®−îc tõ hai phÝa. b. Mèi hμn gãc cña liªn kÕt ch÷ T trong mÆt c¾t ngung cÇn cã d¹ng lâm hoÆc ph¼ng vμ bÒ mÆt mèi hμn chuyÓn dÇn sang kim lo¹i c¬ së. c. ChiÒu cao lín nhÊt cña mèi hμn gãc kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 0,7 S1 (S1 lμ chiÒu dμy cña phÇn tö máng nhÊt trong kÕt cÊu) (xem h×nh 4.8.1a). d. Cho phÐp hμn gãc ë hai phÝa cña phÇn tö nÕu chiÒu dμy S cña phÇn tö lín h¬n l,5 lÇn chiÒu cao cña mèi hμn a (xem h×nh 4.8. 1b), khi chiÒu dμy cña phÇn tö hμn nhá h¬n chiÒu cao mèi hμn th× c¸c mèi hμn ph¶i c¸ch nhau mét kho¶ng L > 2S   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4244 : 1986 (xem h×nh 4.8.lc).   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4244 : 1986 f. Kh«ng cho phÐp võa hμn võa t¸n trong mét chi tiÕt. 4.9 C¸c b¶n vÏ thi c«ng ph¶i cã c¸c chØ dÉn liªn quan ®Õn c¸c mèi hÐp hμn vμ c¸c chØ dÉn vÒ gia c«ng c¬ vμ nhiÖt luyÖn. c¸c mèi hμn l¾p r¸p ph¶i ®−îc ®¸nh dÊu ®Æc biÖt. 4.10 Khi l¾p r¸p kÕt cÊu b»ng ph−¬ng ph¸p hμn ph¶i ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cña mèi ghÐp trong giíi h¹n cña kÝch th−íc vμ dung sai ®· quy ®Þnh trong b¶n vÏ vμ trong h−íng dÉn vÒ c«ng nghÖ hμn. 4.11 Tr−íc khi hμn ph¶i lμm s¹ch c¸c mÐp mèi hμn vÒ bÒ mÆt kim lo¹i tiÕp gi¸p chóng trªn chiÒu réng kh«ng nhá h¬n 20mm. 4.12 Hμn kÕt cÊu kim lo¹i cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i tiÕn hμnh trong c¸c nhμ x−ëng, lo¹i trõ ®−îc ¶nh h−ëng xÊu cña c¸c ®iÒu kiÖn khÝ quyÓn ®Õn chÊt l−îng mèi ghÐp hμn. Cho phÐp hμn ngoμi trêi khi cã thiÕt bÞ b¶o vÖ khu vùc hμn khái ¶nh h−ëng cña m−a giã. 4.13 Trong quy tr×nh c«ng nghÖ hμn ph¶i chØ râ nh÷ng mèi hμn ph¶i gia nhiÖt tr−íc khi hμn vμ nhiÖt ®é cÇn thiÕt ph¶i duy tr× trong suèt qu¸ tr×nh hμn. 4.14 Hμn ®Ýnh dïng ®Ó g¸ l¾p kÕt cÊu cã thÓ kh«ng ph¶i tÈy nÕu khi hμn chÝnh thøc chóng hoμn toμn nãng ch¶y. 4.15 Sau khi hμn c¸c phÇn nh« ra ph¶i tÈy ®i, c¸c mÐp cña mèi hμn ph¶i ®−îc lμm s¹ch 4.16 Nh÷ng mèi ghÐp hμn cña c¸c bé phËn chÞu lùc trong kÕt cÊu thiÕt bÞ n©ng cÇn nhiÖt luyÖn ph¶i ®−îc quy ®Þnh trong c¸c ®iÒu kiÖn kÜ thuËt vÒ chÕ t¹o söa ch÷a hoÆc c¶i t¹o thiÕt bÞ n©ng. 4.17 §¬n vÞ chÕ t¹o, söa ch÷a, c¶i t¹o l¾p ®Æt thiÕt bÞ n©ng cã tiÕn hμnh c«ng viÖc hμn ph¶i tæ chøc kiÓm tra chÊt l−îng mèi ghÐp hμn. Khi kiÓm tra chÊt l−îng mèi ghÐp hμn ph¶i thùc hiÖn: a. KiÓm tra, ®o ®¹c bªn ngoμi. b. Dß khuyÕt tËt b»ng siªu ©m hoÆc chiÕu c¸c tia xuyªn qua (r¬n- ghen, gamma hoÆc dïng phèi hîp c¸c ph−¬ng ph¸p nμy). c. Thö c¬ tÝnh. 4.18 §èi víi nh÷ng mèi ghÐp hμn ph¶i nhiÖt luyÖn, viÖc kiÓm tra chÊt l−îng ph¶i tiÕn hμnh sau khi nhiÖt luyÖn. KÕt qu¶ kiÓm tra ph¶i ®−îc ghi ®Çy ®ñ vμo biªn b¶n vμ cã kÕt luËn râ rμng vÒ chÊt l−îng mèi ghÐp hμn ®ã. 4.19 KiÓm tra ®o ®¹c bªn ngoμi nh»m môc ®Ých ph¸t hiÖn c¸c khuyÕt tËt bªn ngoμi sau: a. Sù gÉy khóc hoÆc kh«ng vu«ng gãc cña c¸c ®−êng t©m c¸c phÇn tö hμn. b. §é lÖch gi÷a c¸c mÐp cña c¸c phÇn tö hμn. c. KÝch th−íc vμ h×nh d¸ng mèi hμn kh«ng ®óng nh− b¶n vÏ (chiÒu cao, chiÒu réng cña mèi hμn v.v...). d. VÕt nøt ë bÒ mÆt mèi hμn vμ ë phÇn kim lo¹i c¬ së. e. B−íu, c¾t lÑm, ch¸y thñng, mÆt hμn kh«ng kÝn, hμn kh«ng ngÊu, cã lç xèp vμ nh÷ng khuyÕt tËt c«ng nghÖ kh¸c. 4.20 Tr−íc khi kiÓm tra ®o ®¹c bªn ngoμi bÒ mÆt mèi hμn vμ phÇn kim läai c¬ së tiÕp gi¸p ph¶i ®−îc tÈy s¹ch xØ hμn vμ c¸c vÕt bÈn kh¸c trªn mét bÒ mÆt réng kh«ng nhá h¬n 20mm vÒ c¶ hai phÝa cña mèi hμn. 4.21 ViÖc kiÓm tra ®o ®¹c bªn ngoμi mèi ghÐp hμn ph¶i ®−îc tiÕn hμnh ë c¶ hai phÝa trªn toμn bé mèi ghÐp theo ®óng c¸c yªu cÇu ®· quy ®Þnh trong b¶n thiÕt kÕ vμ trong nh÷ng quy ®Þnh trong ®iÒu 4.19 cña tiªu chuÈn nμy. Tr−êng hîp kh«ng cã kh¶ n¨ng kiÓm tra ®o ®¹c ®−îc mÆt trong cña mèi hμn, cho phÐp chØ kiÓm tra ®o ®¹c mÆt ngoμi. 4.22 KiÓm tra b»ng ph−¬ng ph¸p siªu ©m vμ chiÕu tia xuyªn qua ®−îc tiÕn hμnh nh»m môc ®Ých ph¸t hiÖn c¸c khuyÕt tËt bªn trong cña mèi hμn mμ m¾t th−êng kh«ng thÓ nh×n thÊy ®−îc nh− bät khÝ, ngËm xØ v.v Ph¶i chiÕu tia xuyªn qua trªn chiÒu dμi kh«ng nhá h¬n 25% chiÒu dμi cña mèi hμn   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4244 : 1986 ®−îc kiÓm tra. C¸c chç chiÕu tia s¸ng qua ph¶i do ®¬n vÞ chÕ t¹o, l¾p r¸p, c¶i t¹o, hoÆc söa ch÷a quy ®Þnh. 4.23 Tr−íc khi dß siªu ©m hoÆc chiÕu tia xuyªn qua c¸c mèi hμn ph¶i ®−îc ®¸nh dÊu ®Ó cã thÓ ph©n biÖt mét c¸ch dÔ dμng trªn s¬ ®å kiÓm tra mèi hμn vμ trªn phim ¶nh. 4.24 ViÖc ®¸nh gi¸ chÊt l−îng mèi hμn ph¶i theo kÕt qu¶ kiÓm tra ®o ®¹c bªn ngoμi vμ chiÕu c¸c tia xuyªn qua trªn c¬ së so s¸nh víi yªu cÇu, ®iÒu kiÖn kü thuËt vÒ chÕ t¹o, söa ch÷a, c¶i t¹o c¸c thiÕt bÞ n©ng. 4.25 Trong c¸c mèi ghÐp hμn kh«ng cho phÐp c¸c khuyÕt tËt sau: a) VÕt nøt ë mèi hμn vμ kim lo¹i c¬ së c¹nh mèi hμn; b) Hμn kh«ng ngÊu trªn bÒ mÆt vμ theo mÆt c¾t cña mèi hμn ( gi÷a c¸c líp hμn, gi÷a kim lo¹i c¬ së vμ kim lo¹i hμn); c) Hμn kh«ng thÊu ë miÖng (ch©n) cña c¸c mèi hμn gãc vμ ch÷ T khi kh«ng söa mÐp; d) Rß khÝ d−íi d¹ng l−íi dμy ®Æc; e) ®) BÞ lÑm, b−íu; f) Hμn kh«ng kÝn miÖng; g) Rç tæ ong; h) Ch¸y kim läai mèi hμn; i) Ch¸y vμ ch¶y kim lo¹i c¬ së(khi hμn tiÕp gi¸p c¸c èng); j) Xª dÞch c¸c mÐp qua quy ®Þnh trong b¶ng vÏ; 4.26 Khi ph¸t hiÖn thÊy cã khuyÕt tËt kh«ng cho phÐp ë c¸c mèi hμn ®−îc kiÓm tra b»ng c¸ch chiÕu tia xuyªn qua th× ph¶i tiÕn hμnh míi toμn bé mèi hμn. c¸c ®o¹n khuyÕt tËt cña mèi hμn ®−îc ph¸t hiÖn khi kiÓm tra cÇn ph¶i c¾t vμ hμn l¹i. 4.27 Cã thÓ thay ph−¬ng ph¸p chiÕu tia xuyªn qua b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p kiÓm tra kh¸c nÕu ®−îc c¬ quan ban hμnh tiªu chuÈn tháa thuËn b»ng v¨n b¶n. 4.28 ViÖc thö c¬ tÝnh c¸c mèi hμn nh»m môc ®Ých kiÓm tra sù phï hîp ®é bÒn, ®é dÎo víi quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nμy vÒ c¸c yªu cÇu kÜ thuËt chÕ t¹o. 4.29 Nh÷ng thî hμn tham gia vμo viÖc hμn kÕt cÊu kim lo¹i hμn Ýt nhÊt hai mÉu thö ®èi víi tõng d¹ng thö c¬ tÝnh(kÐo, uèn). Mèi hμn thö ph¶i ®−îc hμn trong c¸c ®iÒu kiÖn hoμn toμn gièng c¸c ®iÒu kiÖn khi hμn s¶n phÈm. 4.30 Thö c¬ tÝnh mèi hμn ë c¸c mÉu kiÓm tra ph¶i tiÕn hμnh b»ng c¸ch tö kÐo vμ uèn kh«ng phô thuéc vμo läai mèi hμn. ë mÉu thö uèn mèi hμn ph¶i n»m c¾t ngang mÉu thö. KÕt qu¶ thö nghiÖm ®¹t yªu cÇu sau th× mèi hμn ®−îc coi lμ ®¹t: a) Søc bÒn cña mèi hμn kh«ng thÊp h¬n giíi h¹n d−íi cña søc bÒn kim lo¹i c¬ së; b) Gãc gËp kh«ng nhá h¬n 100; 4.31 ChÊt l−îng cña mèi hμn ®−îc coi lμ kh«ng ®¹t yªu cÇu nÕu khi kiÓm tra b»ng bÊt kú ph−¬ng ph¸p nμo còng ph¸t hiÖn ®−îc khuyÕt tËt bªn trong hoÆc bªn ngoμi v−ît qu¸ giíi h¹n mμ tiªu chuÈn hoÆc ®iÒu kiÖn kÜ thuËt ®· quy ®Þnh. 5 CÊu t¹o vμ l¾p ®Æt 5.1 Bé phËn mang t¶i. 5.1.1 Mãc vμ vßng ph¶i ®−îc cÊu t¹o b»ng ph−¬ng ph¸p rÌn hoÆc dËp. Cho phÐp chÕ t¹o mãc tõ nh÷ng tÊm thÐp riªng biÖt ®−îc liªn kÕt víi nhau b»ng ®inh t¸n. cho phÐp chÕ t¹o mãc bμng ph−¬ng ph¸p ®óc nÕu ®¬n vÞ chÕ t¹o cã kh¶ n¨ng dß khuyÕt tËt vËt ®óc vμ ®−îc c¬ quan thanh tra kÜ thuËt an toμn ®Þa ph−¬ng cho phÐp. 5.1.2 Mãc chÞu t¶i tõ 30.000 N trë lªn ph¶i cã cÊu t¹o quay ®−îc trªn æ bi chÆn ®−îc che kÝn, trõ c¸c mãc cña thiÕt bÞ n©ng chuyªn dïng.   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4244 : 1986 5.1.3 L¾p c¸c mãc rÌn, dËp, ch¹c cña mãc tÊm lªn thanh ngang ph¶i lo¹i trõ kh¶ n¨ng tù th¸o láng cña ®ai èc. 5.1.4 Mãc treo t¶i cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i ®−îc trang bÞ khãa an toμn lo¹i trõ kh¶ n¨ng tù r¬i cu¶ c¸c bé phËn mang t¶i bæ sung, trõ mãc cña c¸c thiÕt bÞ n©ng sau: a) CÇn trôc ch©n ®Õ lμm viÖc ë c¶ng biÓn; b) M¸y trôc dïng ®Ó di chuyÓn kim lo¹i nãng ch¶y hoÆc xi láng. Cho phÐp sö dông mãc kh«ng cã khãa an toμn víi ®iÒu kiÖn ph¶i dïng c¸c bé phËn mang t¶i mÒm bæ sung, lo¹i trõ ®−îc kh¶ n¨ng tuét ra khái mãc. 5.1.5 Trªn c¸c mãc treo t¶i chÕ t¹o b»ng ph−¬ng ph¸p rÌn hoÆc dËp ph¶i ghi träng t¶i cña nã. §èi víi mãc tÊm ph¶i ghi träng t¶i trªn c¶ ch¹c cña mãc. 5.1.6 Gμu ngo¹m ph¶i cã cÊu t¹o sao cho lo¹i trõ kh¶ n¨ng tù më. 5.1.7 Gμu ngo¹m ph¶i g¾n biÓn ghi nhμ m¸y chÕ t¹o, sè xuÊt x−ëng, träng l−îng b¶n th©n, träng t¶i vμ lo¹i t¶i. Khi kh«ng cã biÓn cña nhμ m¸y chÕ t¹o, ®¬n vÞ sö dông ph¶i lμm biÓn ®ã. C¸c gμu ngo¹m ®−îc chÕ t¹o riªng biÖt ph¶i cã thªm lý lÞch ghi ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu kÜ thuËt mμ trong phô lôc 5 ®· quy ®Þnh 5.1.8 Trªn bé phËn mang t¶i bæ sung ph¶i cã biÓn ghi sè xuÊt x−ëng, träng t¶i vμ ngμy thö. Träng t¶i cña d©y buéc th«ng dông ®−îc x¸c ®Þnh khi gãc gi÷a c¸c nh¸nh b»ng 900. §èi víi nh÷ng d©y dïng ®Ó mang mét t¶i nhÊt ®Þnh th× träng t¶i ®−îc x¸c ®Þnh theo gãc tÝnh to¸n gi÷a c¸c nh¸nh. NÕu bé phËn mang t¶i bæ sung ®−îc s¶n xuÊt ®Ó cung cÊp cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c ngoμi c¸c quy ®Þnh ë trªn ph¶i cã thªm hå s¬ kÜ thuËt. 5.1.9 Trªn c¸c bao b× trõ nh÷ng bao b× ®Æc biÖt (bao b× ®ùng dung dÞch...) ph¶i cã biÓn ghi sè xuÊt x−ëng, träng l−îng b¶n th©n, träng t¶i vμ c«ng dông. Dung tÝch cña bao b× ph¶i lo¹i trõ kh¶ n¨ng qu¸ t¶i cña thiÕt bÞ n©ng. 5.1.10 Kh«ng ®−îc sö dông mãc nh− mãc kh«ng quay ®−îc, mãc bÞ ro·ng, láng mãc bÞ mßn qu¸ 10% so víi kÝch th−íc ban ®Çu, mãc cã vÕt r¹n nøt. 5.1.11 Kh«ng ®−îc dïng thïng bÞ háng quai hoÆc thμnh thïng bÞ n¸t, mèi hμn bÞ nøt. 5.2 C¸p 5.2.1 C¸c c¸p thÐp dïng ®Ó n©ng t¶i, n©ng cÇn, n©ng cét, c¸p ray, c¸p kÐo vμ c¸p buéc ph¶i cã chøng tõ kÜ thuËt hoÆc b¶n sao cña nhμ m¸y chÕ t¹o. Khi kh«ng cã chøng tõ kÜ thuËt ph¶i thö nghiÖm ®Ò líp chøng tõ kÜ thuËt míi. CÊm sö dông c¸p khi kh«ng cã chøng tõ kÜ thuËt. 5.2.2 Khi cè ®Þnh vμ bè trÝ c¸p trªn thiÕt bÞ n©ng ph¶i lo¹i trõ kh¶ n¨ng c¸p r¬i khái tang, rßng räc hoÆc c¸p cä x¸t vμo kÕt cÊu kim lo¹i hoÆc cä x¸t vμo c¸p cña c¸c pal¨ng kh¸c. 5.2.3 Vßng ë ®Çu c¸p dïng ®Ó cè ®Þnh c¸p lªn thiÕt bÞ n©ng hoÆc vßng cña c¸p buéc t¶i dïng ®Ó treo vμo mãc hoÆc c¸c chi tiÕt kh¸c ph¶i ®−îc t¹o thμnh b»ng c¸ch bÖn hoÆc dïng kho¸ c¸p. 5.2.4 Cho phÐp cè ®Þnh ®Çu c¸p vμo thiÕt bÞ n©ng b»ng c¸ch nªm hoÆc ®æ hîp kim nãng ch¶y vμo trong vá thÐp rÌn, dËp hoÆc ®óc. CÊm dïng nªm vμ vá c«n b»ng gang vμ vá c«n hμn. Vá c«n vμ nªm kh«ng ®−îc cã c¹nh s¾c lμm háng c¸p. 5.2.5 Cè ®Þnh c¸p b»ng c¸ch bÖn th× sè lÇn bao c¸p luån qua khi bÖn ph¶i lín h¬n hay b»ng sè liÖu ghi trong b¶ng 5.2.5. LÇn ®an cña cïng cña c¸c tao chØ cÇn ®an nöa sè sîi cña tao. Cho phÐp ®an nöa sè tao ë lÇn ®an cña cïng. B¶ng 5.2.5. – Sè lÇn tao c¸p luån qua khi bÖn   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4244 : 1986 § ê 15 kÝ h ¸ §Õn Sè lÇ 4 çi t h¶i ® kh« ® há h Tõ 15 ®Õn 28 5 Tõ 28 ®Õn 60 6 5.2.6 Sè l−îng kho¸ c¸p ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh khi thiÕt kÕ nh−ng kh«ng ®−îc Ýt h¬n 3. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c kho¸ c¸p vμ kho¶ng c¸ch tõ ®Çu c¸p ®Õn kho¸ c¸p gÇn nhÊt kh«ng ®−îc nhá h¬n 6 lÇn ®−êng kÝnh c¸p. 5.2.7 Cè ®Þnh c¸p lªn tang ph¶i ®¶m b¶o ch¾c ch¾n vμ dÔ thay thÕ. Sè l−îng tÊm kÑp dïng ®Ó kÑp ®Çu c¸p lªn tang kh«ng ®−îc Ýt h¬n 2. ChiÒu dμi tù do cßn l¹i cña c¸p tÝnh tõ tÊm kÑp gÇn nhÊt trªn tang kh«ng ®−îc nhá h¬n hai lÇn ®−êng kÝnh c¸p. Kh«ng ®−îc cuén ®Çu c¸p tù do thμnh vßng ë phÝa d−íi hoÆc xung quanh tÊm kÑp. 5.2.8 C¸p dïng ®Ó mang kim lo¹i ®èt nãng vμ kim lo¹i nãng ch¶y hoÆc xØ láng ph¶i cã thiÕt bÞ che ch¾n chèng t¸c dông trùc tiÕp cña bøc x¹ nhiÖt vμ kim lo¹i láng b¾n vμo. 5.2.9 C¸c c¸p thÐp dïng ®Ó mang t¶i, n©ng cÇn, gi÷ cét, c¸p kÐo ph¶i ®−îc tÝnh nh− thiÕt kÕ vμ tr−íc khi l¾p vμo thiÕt bÞ n©ng. Ph¶i tÝnh c¸p theo c«ng thøc sau: P KS Trong ®ã: P - lùc kÐo ®øt c¸p (N hoÆc KG); S – lùc kÐo lín nhÊt t¸c dông lªn c¸p (N hoÆc KG); K - hÖ sè dù tr÷ bÒn cña d©y, phô thuéc vμo c«ng dông vμ chÕ ®é lμm viÖc cña thiÕt bÞ n©ng. HÖ sè K lÊy theo b¶ng 5.2.9. B¶ng 5.2.9 – HÖ sè dù tr÷ bÒn nhá nhÊt cña c¸p D¹ng dÉn ®éng vμ chÕ ®é lμm HÖ sè dù tr÷ Sè thø tù C«ng dông cña c¸p viÖc 1 2 3 4   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4244 : 1986 1 N©ng cÇn vμ n©ng t¶i - Tay 4 - M¸y: NhÑ Trung b×nh 5 NÆng vμ rÊt nÆng 5,5 3,5 3,5 - Cã hai ®éng c¬ riªng biÖt 6 2 Gi»ng cÇn - Cã mét ®éng c¬ 3 GÇu ngo¹m - Cã mét c¸p vμ mét ®éng c¬ 5 5 3,5 4 Gi÷ cét cña - ThiÕt bÞ n©ng ho¹t ®éng th−êng xuyªn 3 - ThiÕt bÞ n©ng ho¹t ®éng d−íi 1n¨m C¸p ray cña m¸y treo - Ho¹t ®éng th−êng xuyªn 3,5 5 - Ho¹t ®éng 1 n¨m 3,0 C¸p kÐo xe 4 C¸p n©ng ng−êi 9 C¸p dïng ®Ó l¾p r¸p thiÕt bÞ n©ng 4 C¸p neo cho c¸p ray cña m¸y trôc c¸p 6 6 C¸p n©ng h¹ cÇn ngoμi tÊm víi 3,5 7 lμm viÖc 5.2.10 TÝnh to¸n d©y mang t¶i lμm b»ng c¸p thÐp ph¶i ®−îc tiÕn hμnh theo c«ng thøc quy ®Þnh trong ®iÒu 5.2.9 cã tÝnh ®Õn sè nh¸nh d©y vμ gãc nghiªng cña d©y so víi ph−- ¬ng th¼ng ®øng theo phô luc 3. Khi tÝnh to¸n d©y mang t¶i th«ng dông ph¶i lÊy gãc gi÷a c¸c nh¸nh b»ng 900. §èi víi d©y dïng ®Ò mang mét t¶i nhÊt ®Þnh lóc tÝnh to¸n lÊy gãc gi÷a c¸c nh¸nh b»ng gãc thùc tÕ. C¸p dïng ®Ó buéc hoÆc mãc t¶i hÖ sè dù tr÷ bÒn kh«ng ®−îc nhá h¬n 6. D©y buéc, mãc t¶i cã nhiÒu nh¸nh ph¶i ®¶m b¶o cho c¸c nh¸nh chÞu lùc nh− nhau. 5.2.11 C¸p thÐp ph¶i lo¹i bá theo quy ®Þnh ë phô lôc 4 cñ¹ tiªu chuÈn nμy. 5.2.12 D©y sîi gai vμ sîi b«ng chØ cho phÐp dïng ®Ó buéc t¶i vμ ®an l−íi ®Ó n©ng nh÷ng t¶i cã kÝch th−íc kh«ng lín hoÆc dïng ®Ó lμm d©y n©ng t¶i ë nh÷ng thiÕt bÞ n©ng dÉn ®éng b»ng tay. 5.2.13 TÝnh to¸n d©y buéc, mãc t¶i b»ng d©y sîi gai hoÆc sîi b«ng còng tiÕn hμnh theo c«ng thøc quy ®Þnh ë ®iÒu 5.2.9 vμ lÊy hÖ sè dù tr÷ bÒn kh«ng ®−îc nhá h¬n 8. 5.2.14 Cho phÐp dïng d©y sîi tæng hîp ®Ó lμm d©y buéc t¶i. ViÖc tÝnh to¸n chÕ t¹o, thö nghiÖm vμ lo¹i bá lo¹i®©y nμy ph¶i quy ®Þnh ë ®iÒu kiÖn kÜ thuËt. 5.3 XÝch 5.3.1 Cho phÐp dïng xÝch tÊm, xÝch hμn vμ xÝch dËp lμm d©y n©ng vμ d©y buéc t¶i.   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4244 : 1986 5.3.2 XÝch dïng cho thiÕt bÞ n©ng ph¶i cã chøng tõ kÜ thuËt, nÕu kh«ng cã ph¶i thö nghiÖm tr−íc khi ®−a vμo sö dông. 5.3.3 Khi tÝnh to¸n hoÆc chän xÝch ph¶i kiÓm tra xÝch theo c«ng thøc quy ®Þnh ë ®iÒu 5.2.9. HÖ so dù tr÷ bÒn cña xÝch tÊm kh«ng ®−îc nhá h¬n chØ dÉn ®éng b»ng m¸y vμ kh«ng nhá h¬n 3 khi dÉn ®éng b»ng tay. HÖ sè dù tr÷ bÒn cña xÝh hμn vμ xÝch dËp kh«ng ®−îc nhá h¬n gi¸ trÞ trong b¶ng 5.3.3. B¶ng 5.3.3 – HÖ sè dù tr÷ bÒn cña xÝch hμn vμ xÝch dËp K Khi dÉn ®éng b»ng m¸y Sè thø tù C«ng dông cña xÝch Khi dÉn ®éng b»ng tay 1 1 2 XÝch n©ng t¶i 3 4 Trªn tang tr¬n Trªn ®Üa xÝch chÝnh x¸c 3 6 XÝch mang t¶i 3 8 5 5 5.3.4 Cho phÐp nèi xÝch b»ng c¸ch rÌn hoÆc hμn ®iÖn c¸c m¾t xÝch míi hoÆc dïng c¸c m¾t xÝch chuyªn dïng. Sau khi nèi xÝch ph¶i tiÕn hμnh kh¸m nghiÖm theo quy ®Þnh ë ®iÒu 6.3.27. 5.4 Tang, rßng räc vμ ®Üa xÝch 5.4.1 §−êng kÝnh cña tang, rßng räc cuén c¸p ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: D ≥ d(c - 1) Trong ®ã: D - ®−êng kÝnh tang, rßng räc x¸c ®Þnh theo ®¸y r·nh; d - ®−êng kÝnh c¸p; c - hÖ sè phô thuéc vμo lo¹i thiÕt bÞ n©ng vμ chÕ ®é lμm viÖc cña chóng, x¸c ®Þnh theo B¶ng 5.4. l. Cho phÐp: - §−êng kÝnh tang nhá h¬n gi¸ trÞ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc trªn ®Õn 15%. - ®−êng kÝnh rßng räc c©n b»ng hoÆc rßng räc ®«i h−íng nhá h¬n gi¸ trÞ x¸c ®Þnh c«ng thøc trªn ®Õn 20%. - §−êng kÝnh tang cña pal¨ng ®iÖn vμ cÇn trôc nhá h¬n gi¸ trÞ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc trªn ®Õn 40%. B¶ng 5.4.1 – Gi¸ trÞ cho phÐp nhá nhÊt cña hÖ sè C   Page 14 
 15. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4244 : 1986 Sè thø tù ThiÕt bÞ n©ng D¹ng dÉn ®éng ChÕ ®é lμm viÖc HÖ sè C 1 1 2 ThiÕt bÞ n©ng c¸c lo¹i trõ 3 Tay - 4 5 18 cÇn trôc pal¨ng vμ ®iÖn têi - M¸y 20 - Trung b×nh - NhÑ 25 - Trung b×nh 30 - NÆng 35 - RÊt nÆng 2 CÇn trôc 16 C¬ cÊu n©ng t¶i vμ n©ng cÇn - Tay 16 - M¸y 18 20 - Trung b×nh 25 - NÆng - RÊt nÆng C¬ cÊu l¾p m¸y trôc 16 16 - - Tay - - M¸y - - - 20 Pal¨ng ®iÖn - 30 3 Têi gμu ngo¹m 4 - Cña cÇn trôc - Cña thiÕt bÞ n©ng ë 18 môc 1 Rßng räc gÇu ngo¹m - Têi ®Ó n©ng: - 12 - T¶i 20 5 - 16 5.4.2 §−êng kÝnh cña tang, rßng räc cuén xÝch hμn ph¶i ®¶m b¶o: a. Kh«ng nhá h¬n 20 lÇn ®−êng kÝnh thÐp lμm m¾t xÝch khi dÉn ®éng b»ng tay. b. Kh«ng nhá h¬n 30 lÇn ®−êng kÝnh thÐp lμm m¾t xÝch khi dÉn ®éng b»ng m¸y. 5.4.3 Khi lμm viÖc ph¶i cã Ýt nhÊt hai m¾t xÝch ¨n khíp víi hai r¨ng cña ®Üa xÝch. 5.4.4 Kh¶ n¨ng chøa c¸p cña tang ph¶i ®¶m b¶o sao cho khi bé phËn mang t¶i ë vÞ trÝ thÊp nhÊt theo tÝnh to¸n trªn tang vÉn cßn l¹i Ýt nhÊt lμ l,5 vßng c¸p hoÆc xÝch (kh«ng tÝnh nh÷ng vßng n»m d−íi tÊm kÑp). 5.4.5 Khi cuén mét líp c¸p ph¶i dïng tang ®Ó c¾t r·nh.   Page 15 
 16. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4244 : 1986 5.4.6 Tang tr¬n vμ tang c¾t r·nh dïng ®Ó cuén nhiÒu líp c¸p ph¶i cã thμnh ë hai bªn. Thμnh ph¶i cao h¬n líp c¸p hoÆc xÝch trªn cïng mét kho¶ng kh«ng nhá h¬n hai lÇn ®−êng kÝnh c¸p hoÆc mét lÇn chiÒu réng m¾t xÝch. 5.4.7 §èi víi thiÕt bÞ n©ng dïng gÇu ngo¹m cã tang cuén mét líp c¸p vμ c¸c thiÕt bÞ n©ng chuyÓn dïng khi lμm viÖc cã kh¶ n¨ng c¸p bÞ giËt côc hoÆc láng th× tang ph¶i cã r·nh s©u kh«ng nhá h¬n 0,5 ®−êng kÝnh c¸p hoÆc ph¶i cã thiÕt bÞ xÕp c¸p. 5.4.8 §èi víi thiÕt bÞ n©ng dÉn ®éng b»ng m¸y cã tang cuén nhiÒu líp ph¶i ®¶m b¶o c¸c líp c¸p xÕp ®óng. 5.4.9 Rßng räc cña pal·ng n©ng cÇn vμ rßng räc cña pal¨ng n©ng t¶i (khi cÇn thiÕt) ë nh÷ng vÞ trÝ c¸p cã thÓ tr−ît ra khái r·nh ph¶i cã thiÕt bÞ chèng tr−ît c¸p 5.5 Phanh 5.5.1 C¸c c¬ cÊu n©ng t¶i cña thiÕt bÞ n©ng dÉn ®éng b»ng m¸y ( trõ c¸c tr−êng hîp ë ®iÒu 5.5.4) vμ c¬ cÊu thay ®æi tÇm víi ph¶i ®−îc trang bÞ phanh th−êng ®ãng tù ®éng, më khi më dÉn ®éng. 5.5.2 C¬ cÊu n©ng t¶i dÉn ®éng b»ng tay ph¶i ®−îc trang bÞ phanh tù ®éng (ho¹t ®éng d−íi t¸c dông cña t¶i). 5.5.3 C¬ cÊu n©ng t¶i hoÆc n©ng cÇn b»ng xilanh khÝ nÐn hoÆc thuû lùc ph¶i cã van mét chiÒu chèng hiÖn tîng tù h¹ t¶i hoÆc h¹ cÇn khi ¸p suÊt trong hÖ th«ng khÝ nÐn vμ thuû lùc bÞ gi¶m. 5.5.4 C¬ cÊu n©ng t¶i hoÆc n©ng cÇn cã li hîp dïng ®Ó ®ãng më c¬ cÊu ph¶i sö dông phanh ®iÒu khiÓn th−êng ®ãng liªn ®éng víi li hîp nh»m môc ®Ých lo¹i trõ kh¶ n¨ng tù h¹ t¶i hoÆc cÇn. 5.5.5 Kh«ng ®−îc phÐp sö dông phanh th−êng ®ãng kh«ng ®iÒu khiÓn ë c¬ cÊu n©ng t¶i vμ n©ng cÇn, trï tr−êng hîp phanh ®ã ®−îc dïng lμm phanh phô trong tr−êng hîp nμy khi tÝnh to¸n chØ tÝnh phanh chÝnh. 5.5.6 §èi víi gÇu ngo¹m cã 2 tang dÉn ®éng ®iÖn riªng mçi dÉn ®éng ph¶i cã mét phanh. ë dÉn ®éng vμ tang gi÷ gÇu ngo¹m cho phÐp sö dông phanh ®iÒu khiÓn b»ng bμn ®¹p hoÆc nót bÊm. Khi thiÕt bÞ b¶o vÖ ®iÖn lμm viÖc hoÆc ng¾t dßng vμo m¹ch th× phanh ph¶i tù ®éng ®ãng ngay c¶ khi bμn ®¹p ®ang ë tr¹ng th¸i lμm viÖc. 5.5.7 §èi víi c¬ cÊu n©ng t¶i vμ n©ng cÇn dïng khíp nèi cøng ®Ó liªn kÕt gi÷a tang ®éng c¬ cho phÐp ®óng nöa khíp nèi phÝa bÖn hép gi¶m tèc lμm b¸nh phanh. §èi víi c¸c c¬ cÊu sö dông li hîp b¸nh phanh ph¶i ®−îc cè ®Þnh trùc tiÕp trªn tang hoÆc trªn trôc cã liªn kÕt ®éng häc cøng víi tang. 5.5.8 Phanh cña c¬ cÊu n©ng t¶i (trõ c¸c tr−êng hîp nªu ë ®iÒu 5.5.11 cña tiªu chuÈn nμy) ph¶i cã m«men phanh víi hÖ sè dù tr÷ kh«ng nhá h¬n gi¸ trÞ trong b¶ng 5.5.8 phô thuéc vμo chÕ ®é lμm viÖc vμ d¹ng dÉn ®éng. HÖ sè dù tr÷ phanh lμ tl sè gi÷a m«men phanh víi m«men tÜnh do t¶i lμm viÖc lín nhÊt g©y ra trªn trôc phanh. B¶ng 5. 5.8   Page 16 
 17. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4244 : 1986 L i dÉ ®é Tay ñ Ê ChÕ ®é lμ iÖ NhÑ NhÑ 1,5 è d t ÷ h h HÖ M¸y Trung b×nh 1,5 Nång 1,75 RÊt nång 2,00 2,50 5.5.9 C¬ cÊu n©ng cña m¸y trôc luyÖn kim chuyªn dïng ®Ó vËn chuyÓn kim lo¹i nãng ch¶y ph¶i ®−îc trang bÞ hai phanh ho¹t ®éng ®éc líp víi nhau. C¬ cÊu n©ng cña m¸y trôc luyÖn kim dïng ®Ó vËn chuyÓn kim lo¹i nãng ch¶y ph¶i ®−îc trang bÞ hai phanh. 5.5.10 Khi cã hai phanh th× mét phanh ph¶i ®Æt theo quy ®Þnh ë ®iÒu 5.5.7 cßn phanh thø hai ®Æt trªn trôc ®éng c¬ ®iÖn hoÆc trªn mét trôc kh¸c cña c¬ cÊu. C¸c phanh ph¶i ®Æt sao cho khi kiÓm tra ®é tin cËy cña mét trong hai phanh th× dÔ dμng lμm mÊt t¸c dông cña phanh kia. 5.5.11 Khi dÉn ®éng cã hai phanh hoÆc nhiÒu phanh, hÖ sè dù tr÷ phanh cña mçi phanh kh«ng ®−îc nhá h¬n l,25. §èi víi c¬ cÊu n©ng cã hai dÉn ®éng mçi dÉn ®éng ph¶i l¾p Ýt nhÊt mét phanh víi hÖ sè dù tr÷ phanh kh«ng nhá h¬n l,25. Trong tr−êng hîp c¬ cÊu cã hai hoÆc nhiÒu dÉn ®éng ®−îc trang bÞ hai phanh hÖ sè dù tr÷ cña mçi phanh kh«ng ®−îc nhá h¬n l,l. Khi dÉn ®éng cã tõ hai phanh trë lªn th× hÖ sè dù tr÷ phanh ®−îc x¸c ®Þnh víi gض thiÕt r»ng toμn bé t¶i ®−îc gi÷ b»ng mét phanh. 5.5.12 §èi víi c¬ cÊu n©ng cã hai dÉn ®éng th× c¸c dÉn ®éng ph¶i ®−îc liªn kÕt ®éng häc cøng víi nhau lo¹i trõ kh¶ n¨ng t¶i tù r¬i khi mét trong hai dÉn ®éng bÞ háng. 5.5.13 Cã thÓ dïng phanh tù ®éng (ho¹t ®éng d−íi t¸c dông cña t¶i) ®Ó lμm phanh thø hai cho pal¨ng ®iÖn. Trong tr−êng hîp nμy hÖ sè dù tr÷ phanh cña phanh ®iÖn kh«ng ®−îc nhá h¬n l,25, cßn phanh tù ®éng kh«ng ®−îc nhá h¬n l,l. §èi víi c¬ cÊu n©ng dÉn ®éng b»ng tay th× mét trong c¸c phanh cã thÓ thay b»ng truyÒn ®éng tù h·m. §èi víi thiÕt bÞ n©ng cã dÉn ®éng thuû lùc th× van mét chiÒu ®−îc coi lμ phanh thø hai. 5.5.14 HÖ sè dù tr÷ phanh cña c¬ cÊu thay ®æi tÇm víi kh«ng ®−îc nhá h¬n l,5. Lóc ®ã m«men tÜnh trªn trôc phanh do träng l−îng cña cÇn, cña ®èi träng, t¶i lμm viÖc lín nhÊt vμ gÞã g©y ra khi thiÕt bÞ n©ng « tr¹ng th¸i lμm viÖc ph¶i x¸c ®Þnh khi cÇn n»m ë vÞ trÝ mμ m«men cã gi¸ trÞ lín nhÊt. §Ó gi¶m t¶i träng ®éng lªn c¬ cÊu n©ng cÇn cho phÐp ®Æt hai phanh. Trong tr−êng hîp nμy hÖ sè dù tr÷ phanh cña mét phanh kh«ng ®−îc nhá h¬n l,l, cßn cña phanh cßn l¹i kh«ng ®−îc nhá h¬n l,25 vμ c¸c phanh ph¶i lμm viÖc tù ®éng. 5.5.15 Ph¶i ®Æt phanh cho c¬ cÊu di chuyÓn trong c¸c tr−êng hîp sau: a. ThiÕt bÞ n©ng lμm viÖc ngoμi trêi.   Page 17 
 18. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4244 : 1986 b. ThiÕt bÞ n©ng lμm viÖc trong nhμ di chuyÓn theo ®−êng ray ®Æt trªn mÆt ®Êt. c. ThiÕt bÞ n©ng di chuyÓn theo ®−êng ray ®Æt trªn cao víi vËn tèc di chuyÓn kh«ng lín h¬n 32 m/phót. 5.5.16 Nh÷ng c¬ cÊu quay dÉn ®éng b»ng m¸y ph¶i ®−îc trang bÞ phanh. 5.5.17 C¬ cÊu di chuyÓn cña c¸c cÇn trôc «t«, cÇn trôc b¸nh h¬i ph¶i ®−îc trang bÞ phanh th−êng më cã ®iÒu khiÓn. Trong tr−êng hîp nμy ph¶i cã thiÕt bÞ ®Þnh vÞ phanh ë vÞ trÝ ®ãng. ThiÕt bÞ nμy cã thÓ ®−îc ®¹t ë trªn tay g¹t hoÆc bμn ®¹p ®iÒu khiÓn phanh. §èi víi c¬ cÊu quay vμ c¬ cÊu di chuyÓn cña c¸c thiÕt bÞ n©ng kh¸c ph¶i dïng phanh th−êng ®ãng tù ®éng më khi dÉn ®éng lμm viÖc. 5.5.18 §èi víi c¬ cÊu di chuyÓn cña nh÷ng thiÕt bÞ n©ng lμm viÖc ngoμi trêi phanh gi÷ ®−îc thiÕt bÞ khi lùc giã cho phÐp lín nhÊt t¸c dông. Phanh cña c¬ cÊu quay ph¶i ®óng phÇn quay cña thiÕt bÞ n©ng trong qu·ng ®−êng phanh cho phÐp cña ®Çu cÇn khi giã t¸c ®éng theo h−íng quay vμ gãc nghiªng cho phÐp trong tr¹ng th¸i lμm viÖc, ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o phanh tõ tõ khi kh«ng cã giã. 5.5.19 Kh«ng ®−îc dïng truyÒn ®éng trôc vÝt ®Ó thay phanh ë c¸c c¬ cÊu cña thiÕt bÞ n©ng cã dÉn ®éng b»ng m¸y. 5.5.20 Kh«ng ®−îc ®Ó n−íc hoÆc dÇu, mì d©y lªn b¸nh phanh. 5.6 B¸nh xe di chuyÓn 5.6.1 B¸nh xe cña c¬ cÊu di chuyÓn cña c¸c thiÕt bÞ n©ng vμ xe con cña chóng ph¶i ®−îc chÕ t¹o vμ l¾p ®Æt sao cho lo¹i trõ ®−îc kh¶ n¨ng tr−ît b¸nh xe ra. 5.6.2 Cho phÐp sö dông b¸nh xe kh«ng cã thμnh bªn ë c¸c cÇu trôc vμ cÇn trôc c«ng x¬n di ®éng khi chóng cã thiÕt bÞ chèng tr−ît b¸nh xe khái ray. 5.6.3 Cho phÐp sö dông b¸nh xe cã mét thμnh bªn trong c¸c tr−êng hîp sau: a. §−êng ray n»m trong mét mÆt ph¼ng mÆt trªn mÆt ®Êt vμ kho¶ng hai ray kh«ng v−ît qu¸ 4m. B¸nh xe cña cÇn trôc th¸p nhÊt thiÕt ph¶i cã hai thμnh bªn kh«ng phô thuéc vμo khæ réng cña ®−êng. b. Xe con treo trªn dÇm cña cÇu trôc. c. M¸y trôc ch¹y theo ray ®Æt trªn mÆt ®Êt mçi phÝa cã hai ray vμ thμnh c¸c b¸nh xe ë ray nμy ng−îc víi thμnh bªn cña b¸nh xe ë ray kia. d. Xe con treo di chuyÓn theo mét ray. §èi víi b¸nh xe cã mét thμnh bªn cña c¸c m¸y trôc cã ch©n chiÒu réng xe kh«ng kÓ hai thμnh bªn ph¶i lín h¬n chiÒu réng cña mÆt ray mét kho¶ng nhá h¬n 30 mm. 5.7 §èi träng vμ æn träng 5.7.1 §èi träng vμ æn träng ph¶i cã träng l−îng kh«ng thay ®æi. CÊm dïng ®Êt, c¸t ®Ó lμm ®èi träng hoÆc æn träng. 5.7.2 §èi víi c¸c cÇn trùc th¸p ®èi träng vμ æn träng ph¶i ®−îc ®¸nh dÊu viÖc chÕ t¹o vμ l¾p ®Æt chóng ph¶i tiÕn hμnh theo b¶n vª thiÕt kÕ cña c¬ quan thiÕt kÕ 5.7.3 Nh÷ng ®èi träng di ®éng ph¶i tù ®éng di chuyÓn theo sù thay ®æi tÇm víi hoÆc ph¶i cã bé phËn chØ vÞ trÝ cña ®èi träng phô thuéc vμo tÇm víi vμ ®Æt ë chç nh©n ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ dÔ nh×n thÊy. 5.8 C¸c c¬ cÊu vμ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn 5.8.1 ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i ®−îc chÕ t¹o vμ l¾p ®Æt sao cho ®iÒu khiÓn thuËn lîi vμ kh«ng g©y c¶n trë viÖc theo dâi t¶i vμ bé phËn mang t¶i. H−íng chuyÓn ®éng cña tay g¹t, cËn g¹t vμ v« l¨ng ph¶i t−¬ng øng víi h−íng chuyÓn ®éng cña c¬ cÊu ®−îc ®iÒu khiÓn. ë mçi thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ph¶i cã kÝ hiÖu (ch÷ mòi tªn hîc mμu s¾c) ®Ó ph©n biÖt râ tõng ®éng t¸c: cÇn g¹t, v« l¨ng ph¶i ®−îc ®Þnh vÞ ë tõng vÞ trÝ. mòi tªn hoÆc mμu s¾c) ®Ó ph©n biÖt râ cho tõng ®éng t¸c; cÇn g¹t, tay g¹t, v« l¨ng ph¶i ®−îc ®Þnh vÞ ë tõng vÞ trÝ.   Page 18 
 19. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4244 : 1986 5.8.2 ThiÕt bÞ khëi ®éng ®iÒu khiÓn b»ng tay (bé ®iÒu tèc, cÇu dao) sö dông ë c¸c m¸y n©ng ®iÒu khiÓn tõ d−íi mÆt sμn ph¶i cã cÊu t¹o tr¶ vÒ vÞ trÝ kh«ng. Trong tr−êng hîp nμy nÕu sö dông c«ng t¸c t¬, thiÕt bÞ n©ng chi lμm viÖc khi gi÷ nót bÊm ë tr¹ng th¸i lμm viÖc liªn tôc. ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ph¶i ®−îc treo sao cho ®iÒu khiÓn ®øng ë vÞ trÝ an toμn so víi t¶i. 5.8.3 ThiÕt bÞ n©ng cã nhiÒu nh−îc ®iÓm ®iÒu khiÓn th× ph¶i cã kho¸ liªn ®éng lo¹i trõ kh¶ n¨ng ®ång thêi ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ tõ nhiÒu ®iÓm ®iÒu khiÓn. 5.9 Buång ®iÒu khiÓn 5.9.1 Buång ®iÒu khiÓn ph¶i ®−îc ®Æt ë vÞ trÝ mμ c«ng nh©n ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng cã thÓ theo dâi ®−îc t¶i träng suèt qu¸ tr×nh mãc, ®i chuyÓn vμ h¹ t¶i. Cho phÐp lo¹i trõ yªu cÇu ®ã ®èi víi cÇn trôc th¸p, cÇn trôc d¹ng th¸p vμ cÇn trôc ch©n ®Õ. 5.9.2 Buång ®iÒu khiÓn ph¶i ®−îc bè trÝ sao cho khi thiÕt bÞ n©ng lμm viÖc ë tÇm víi nhá nhÊt kh«ng va ®Ëp vμo buång ®iÒu khiÓn. 5.9.3 Buång ®iÒu khiÓn cña m¸y trôc kiÓu cÇu ph¶i ®−îc treo vÒ phÝa kh«ng cã ®−êng d©t dÉn ®iÖn trÇn. NÕu ®iÒu kiÖn b¾t buéc ph¶i treo buång ®iÒu khiÓn ë phÝa cã ®−êng d©y ®iÖn trÇn th× ph¶i cã biÖn ph¸p che ch¾n kh«ng ®Ó c«ng nh©n tiÕp xóc ®−êng d©y ®iÖn ®ã. 5.9.4 Buång ®iÒu khiÓn cña m¸y trôc kiÓu cÇu vμ cÇn trôc c«ng x¬n di ®éng dÉn ®éng ph¶i ®Æt d−íi hμnh lang cña cÇu hoÆc c«ng x¬n vμ ph¶i cã thang. §èi víi cÇu trôc cho phÐp treo buång ®iÒu khiÓn vμo khung cña xe con. Trong tr−êng hîp nμy lèi ra tõ buång ®iÒu khiÓn lªn hμnh lang cña cÇu ph¶i ®i qua sμn xe con hoÆc theo thang cã bao che ë bªn ngoμi. 5.9.5 Buång ®iÒu khiÓn kh«ng nhá h¬n 1800 mm. §èi víi nh÷ng ®iÒu khiÓn chuyÓn ë t− thÕ ngåi th× ®é cao cñ¹ buång kh«ng ®−îc nhá h¬n 150mm. 5.9.6 Buång ®iÒu khiÓn ph¶i ®¶m b¶o chøa ®−îc thªm Ýt nhÊt l ng−êi ngoμi c«ng nh©n ®iÒu khiÓn. Trong buång ®iÒu khiÓn ph¶i ®¶m b¶o ®i l¹i dÔ dμng tíi c¸c thiÕt bÞ ®Æt trong ®ã 5.9.7 Buång ®iÒu khiÓn cña nh÷ng thiÕt bÞ n©ng lμm viÖc ngoμi trêi ph¶i ®−îc che kÝn mäi phÝa vμ cã m¸i che n¾ng,. m−a, giã. Cöa ¸nh s¸ng c¶a buång ®iÒu khiÓn ph¶i lμm b»ng kÝnh chuyªn dïng, khi vì kh«ng t¹o thμnh m¶nh nhän. 5.9.8 Buång ®iÒu khiÓn cña nh÷ng thiÕt bÞ n©ng lμm viÖc trong nhμ ph¶i ®−îc che kÝn khi nhiÖt ®é cao h¬n 400 C hoÆc trong nhμ cã nhiÒu bôi hoÆc c¸c chÊt ®éc h¹i. Cho phÐp lμm buång hë trong ®iÒu kiÖn b×nh th−êng. §èi víi buång ®iÌu khiÓn hë kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã m¸i che ë trªn, nh−ng ph¶i bao che kÝn xung quanh ®Õn chiÒu cao kh«ng thÊp h¬n l m (®èi víi buång ®iÒu khiÓn cã thÓ ®øng) vμ kh«ng thÊp h¬n 0,8 m (®èi víi buång ®iÒu khiÓn ngåi). 5.9.9 NÕu kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt sau cña buång ®iÒu khiÓn víi c¸c ch−íng ng¹i vËt nhá h¬n 400 mm th× toμn bé mÆt sau vμ mét phÇn (kho¶ng 400 mm) cña hai bªn tiÕp gi¸p víi mÆt sau ph¶i ®−îc bao che kÝn ®Õn 1800 mm. 5.9.10 KÝnh ë buång ®iÒu khiÓn ph¶i ®−îc l¾p sao cho ®¶m b¶o lau ®−îc c¶ mÆt trong vμ mÆt ngo¶i hoÆc cã thiÕt bÞ lau kÝnh. C¸c kÝnh l¾p ë phÇn thÊp mμ c«ng nh©n cã thÓ ®¹p lªn ph¶i cã líi b¶o vÖ. KÝnh cña c¸c buång ®iÒu khiÓn ngoμi trêi ph¶i ®−îc l¾p c¸c tÊm chèng n¾ng. 5.9.11 Cöa vμo buång ®iÒu khiÓn ph¶i dïng lo¹i cöa b¶n lÒ hoÆc cöa tr−ît vμ ph¶i cã chèt ë phÝa trong. §èi víi cöa b¶n lÒ ph¶i më vμo phÝa trong trõ cÇn trôc tù h¸nh vμ c¸c buång ®iÒu khiÓn cã chiÕu nghØ hoÆc sμn ®−îc che ch¾n tr−íc lèi vμo. Cöa buång ®iÒu khiÓn cña thiÕt bÞ n©ng lμm viÖc ngoμi trêi ph¶i cã khãa. Kh«ng cho phÐp lμm lèi vμo buång ®iÒu khiÓn b»ng cöa n¾p ë sμn.   Page 19 
 20. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4244 : 1986 5.9.12 Lèi vμo buång ®iÒu khiÓn ph¶i tù do, kh«ng ®−îc ®Æt c¸c thiÕt bÞ ch¾n ngang. Kh«ng cho phÐp ®Ó c¸p n©ng t¶i vμ n©ng cÇn ®i qua buång ®iÒu khiÓn ®ång thêi kh«ng cho bè trÝ t¨ng cuén c¸p n»m trong buång ®iÒu khiÓn. 5.9.13 Sμn cña buång ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng dÉn ®éng ®iÖn ph¶i ®−îc lμm b»ng gç tÊm hoÆc c¸c vËt liÖu phi kim lo¹i kh¸c cã kh¶ n¨ng chèng tr−ît vμ cã phñ th¶m cao su c¸ch ®iÖn. ë nh÷ng bμn buång ®iÒu khiÓn lín cã thÓ chØ phñ th¶m cao su c¸ch ®iÖn ë nh÷ng chç phôc vô thiÕt bÞ ®iÖn. 5.9.14 Trong buång ®iÒu khiÓn ph¶i cã ghÕ cè ®Þnh cho c«ng nh©n ®iÒu khiÓn ngåi. GhÕ ph¶i cã cÊu t¹o vμ bè trÝ sao cho c«ng nh©n ngåi thao t¸c thuËn tiÖn vμ dÔ dμng theo dâi ®−îc t¶i träng suèt qu¸ tr×nh n©ng chuyÓn. GhÕ ph¶i ®iÒu chØnh ®−îc theo chiÒu cao vμ theo mÆt n»m ngang. Trong nh÷ng tr−êng hîp ®Æc biÖt cÇn thiÕt cã thÓ lμm ghÕ ngåi cïng bμn ®iÒu khiÓn quay hoÆc buång ®iÒu khiÓn quay. 5.9.15 Nh÷ng buång ®iÒu khiÓn cña c¸c thiÕt bÞ n©ng lμm viÖc trong m«i tr−êng ®éc h¹i ph¶i cã cÊu t¹o vμ trang bÞ kÜ thuËt vÖ sinh ®¶m b¶o c¸c yÕu tè ®éc h¹i trong buång ®iÒu khiÓn kh«ng v−ît qu¸ tiªu chuÈn vÖ sinh do Bé Y tÕ quy ®Þnh. 5.10 Sμn, hμnh lang vμ cÇu thang: 5.10.1 TÊt c¶ c¸c cÇu trôc vμ cÇn trôc c«ng x¬n di ®éng trõ c¸c m¸y trôc nãi ë ®iÒu 5.l0.4 ph¶i cã hμnh lang hoÆc sμn ®i l¹i phôc vô dÔ dμng c¸c c¬ cÊu, thiÕt bÞ cña m¸y trôc. 5.10.2 CÇn trôc th¸p vμ cÇn trôc ch©n ®Õ ph¶i cã lèi ®i l¹i dÔ dμng, thuËn tiÖn tõ mÆt ®Êt lªn th¸p, vμo buång ®iÒu khiÓn vμ lªn c¸c thang ®Æt cao h¬n ch©n ®Õ. §èi víi cÇn trôc ph¶i cã lèi ®i l¹i thuËn tiÖn, an toμn tíi xe con. 5.10.3 Trªn c¸c cÇn trôc ch©n ®Õ ph¶i ®¶m b¶o lèi ra an toμn tõ thang cña ch©n ®ª sang sμn hμnh lang n»m quanh ®Êu cña ch©n ®Õ trong vÞ trÝ bÊt k× nμo cña phÇn quay. Kho¶ng c¸ch tõ mÆt s¶n hμnh lang bao quanh ®¸u cña ch©n ®Õ tíi c¸c phÇn nh« xuèng thÊp nhÊt cña phÇn quay kh«ng ®−îc nhá h¬n 1800 mm. ë bÊt k× vÞ trÝ nμo cña phÇn quay cÇn trôc ch©n ®Õ còng ph¶i cã lèi ®i tõ ch©n ®Õ ®Õ sang phÇn quay. 5.10.4 Kh«ng b¾t buéc ph¶i cã hμnh lang vμ sμn thao t¸c trªn c¸c m¸y trôc mét dÇm dÉn ®éng b»ng tay hoÆc bÇng ®iÖn vμ trªn c¸c m¸y trôc treo hai dÇm. 5.10.5 Hμnh lang ®Ó phôc vô thiÕt bÞ ®iÖn vμ c¸c c¬ cÊu cña cÇn trôc vμ cÇn trôc c«ng x¬n di ®éng ph¶i cã chiÒu réng. a. Kh«ng nhá h¬n 500 mm ®èi víitr−êng hîp cã trôc truyÒn ®éng. b. Kh«ng nhá h¬n 400 mm ®èi víitr−êng hîp kh«ng cã trôc truyÒn ®éng. §èi víi m¸y trôc cã bè trÝ c¸p lÊy ®iÖn ë phÝa trªn hμnh lang th× chiÒu réng lèi ®i l¹i gi÷a lan can vμ thiÕt bÞ ®ì c¸p lÊy ®iÖn, gi÷a lan can vμ thiÕt bÞ ®ãng ng¾t ®iÖn kh«ng ®−îc nhá h¬n 400 mm. 5.10.6 Ph¶i cã hμnh lang ë hai phÝa cña khÈu ®é ®i däc theo ®−êng ray cña nh÷ng cÇu trôc lμm viÖc trong nhμ cã chÕ ®é lμm viÖc rÊt nång hoÆc cña nh÷ng cÇn trôc cã chÕ ®é lμm viÖc nång vμ trung b×nh nh−ng cã tõ hai chiÕc trë lªn cïng lμm viÖc trªn mét ®−êng. Trªn tÊt c¶ c¸c cÇu c¹n ph¶i cã hμnh lang ®i l¹i däc theo c¸c ®−êng ray. Hμnh lang ®i l¹i däc ®−êng ray cÇn trôc ph¶i cã lan can ë phÝa trong vμ ë phÝa ngoμi nÕu kh«ng cã t−êng. Hμnh lang treo c¸c cÇu c¹n ngoμi trêi chØ cÇn lμm lan can ë phÝa ngoμi. ChiÒu réng cña hμnh lang ®i l¹i kh«ng ®−îc nhá h¬n 500 mm, chiÒu cao kh«ng nhá h¬n 1800 mm. Kh«ng ®−îc ®Ó ®o¹n hμnh lang ë c¹nh cét thiÕu lan can. ChiÒu réng cña hμnh lang trong kho¶ng 1 m tÝnh tõ cét ph¶i b»ng chiÒu réng cña lèi ®i qua th©n cét.   Page 20 
Đồng bộ tài khoản