TCVN 4313 1995

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
319
lượt xem
77
download

TCVN 4313 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4313 1995, Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định tải trọng uốn gãy, độ hút nước, khối lượng một mét vuông ngói bão hòa nước đối với các loại ngói lợp và ngói úp nóc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4313 1995

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4313 : 1995 Ngãi - Ph|¬ng ph¸p thö c¬ lÝ Roof tiles - Test method for physical and mechanical properties 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh t¶i träng uèn g·y, ®é hót n|íc, khèi l|îng mét mÐt vu«ng ngãi b·o hßa n|íc ®èi víi c¸c lo¹i ngãi lîp vµ ngãi óp nãc. 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 2682: 1992 Xi m¨ng pooc l¨ng - Yªu cÇu kÜ thuËt. 3. X¸c ®Þnh t¶i träng uèn g·y 3.1. ThiÕt bÞ ThiÕt bÞ thö uèn (xem h×nh 1) cã ®ång hå ®o lùc chÝnh x¸c ®Õn 1N vµ cã bé phËn uèn mÉu. Bé phËn nµy gåm hai gèi ®ì (3) ®ì ë d|íi vµ mét gèi truyÒn t¶i träng (1) ë trªn. C¸c gèi ®|îc lµm b»ng thÐp h×nh trô cã ®|êng kÝnh tõ 20 ®Õn 30mm. Kho¶ng c¸ch hai gèi ®ì d|íi b»ng 250mm. 3.2. ChuÈn bÞ mÉu thö Dïng xi m¨ng PC 30 theo TCVN 2682: 1992 ®Ó lµm v÷a xi m¨ng. Lµm ph¼ng hai ®Çu vµ gi÷a viªn ngãi (phÇn gèi ®ì vµ truyÒn t¶i träng) b»ng d¶i v÷a xi m¨ng cã chiÒu réng 20mm, chiÒu dµy kh«ng qu¸ 3mm. Sau 12 giê ®Ó ngoµi kh«ng khÝ cho xi m¨ng ®«ng kÕt, ng©m mÉu thö vµo n|íc s¹ch ë nhiÖt ®é phßng thÝ nghiÖm. MÉu ®|îc ®Æt nghiªng trong thïng n|íc, mùc n|íc ph¶i cao h¬n c¹nh mÉu thö kh«ng Ýt h¬n 20mm. Thêi gian ng©m tõ 24 ®Õn 26 giê. Sau ®ã vít mÉu ra vµ ®em thö ngay. 3.3. TiÕn hµnh thö vµ tÝnh to¸n kÕt qu¶ §Æt mÉu thö ngay ngun lªn hai gèi ®ì cña thiÕt bÞ uèn theo h×nh l. Tèc ®é t¨ng tai träng ph¶i ®Òu vµ b»ng 50 N/gi©y cho tíi khi mÉu thö bÞ g·y. T¶i träng uèn g·y (R), tÝnh b»ng N/cm, theo c«ng thøc:
  2. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4313 : 1995 P R b Trong ®ã P lµ lùc uèn g·y, tÝnh b»ng N; b lµ chiÒu réng ®ñ cña mÉu thö, tÝnh b»ng centimet. §é bÒn uèn lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña 5 viªn mÉu, chÝnh x¸c tíi lN/cm. 4. X¸c ®Þnh ®é hót n|íc 4.1. ThiÕt bÞ Tñ sÊy cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é; C©n kÜ thuËt cã ®é chÝnh x¸c 0,1 gam; Thïng ng©m mÉu. 4.2. TiÕn hµnh thö va tÝnh to¸n kÕt qu¶ SÊy mÉu ë nhiÖt ®é l050C - 1100C ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi. §Ó nguéi, c©n mÉu kh« (m0). Ng©m mÉu ®· c©n ®Õn b·o hßa n|íc theo 3.2. Vít mÉu ra, lau n|íc ®äng trªn mÆt mÉu b»ng vµi Èm råi c©n mÉu b·o hßa n|íc (ml) Thêi gian tõ khi vít mÉu ra ®Õn khi c©n kh«ng v|ît qóa 3 phót. §é hót n|íc (H) ®|îc tÝnh b»ng %, theo c«ng thøc: Trong ®ã: m1 m 0 H K 100 m0 m0 lµ khèi l|îng mÉu kh«, tÝnh b»ng gam; ml lµ khèi l|îng mÉu b·o hßa n|íc, tÝnh b»ng gam. §é hót n|íc lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña 5 viªn chÝnh x¸c tíi 0,l% . 5. X¸c ®inh thêi gian xuyªn n|íc 5.1. Dông cô. Khung b»ng kim lo¹i (2) ®Ó chÊn n|íc cã diÖn tÝch bÒ mÆt t|¬ng ®|¬ng víi diÖn tÝch cã Ých cña viªn ngãi. 5.2. TiÕn hµnh thö vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ G¾n khung (2) lªn bÓ mÆt trªn viªn ngãi. Dïng nhùa ®|êng hoÆc keo dÝnh g¾n kÝn sao cho n|íc kh«ng rß rØ ra ngoµi. §Æt ngay ng¾n mÉu thö ®· ®|îc g¾n khung lªn thanh ®ì (3) b»ng vËt liÖu kÐm hót n|íc cã chiÒu cao b»ng 100mm. MÉu thö ph¶i ®|îc ®Æt ë n¬i kh«ng cã giã vµ kh« r¸o. §æ n|íc vµo khung vµ gi÷ sao cho mùc n|íc tÝnh tõ ®iÓm s©u nhÊt mÆt viªn ngãi lµ 50mm. Sau 2 giê, quan s¸t nÕu n|íc thÊm xuèng mµ kh«ng t¹o thµnh giät n|íc ë mÆt d|íi cña c¶ 5 viªn ngãi th× ®¹t yªu cÇu.
  3. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4313 : 1995 6. X¸c ®Þnh khèi l|îng mét mÐt vu«ng ngãi b·o hßa n|íc TiÕn hµnh ®o chiÒu dµi vµ chiÒu réng h÷u Ých cña viªn mÉu (L vµ B) X¸c ®Þnh khèi l|îng mÉu b·o hßa n|íc theo ®iÒu 3.2. Khèi l|îng mét mÐt vu«ng ngãi b·o hßa n|íc M, tÝnh b»ng kg/m2, theo c«ng thøc. Trong ®ã: m1 M  . LKB ml lµ khèi l|îng mÉu b·o hßa n|íc, tÝnh b»ng kil«gam; L vµ B lµ chiÒu dµi h÷u Ých vµ chiÒu réng h÷u Ých cña mÉu thö, tÝnh b»ng mÐt. KÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña 5 viªn chÝnh x¸c tíi 0,1kg/m2.
Đồng bộ tài khoản