TCVN 4317 1986

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
312
lượt xem
109
download

TCVN 4317 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4317 1986, Kho tàng, trạm và đường ống dẫn xăng dầu-nhà kho nguyên tắc cơ bản để thiết kế trong phạm vi cả nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4317 1986

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4317 : 1986  TuyÓn tËp Tiªu chuÈn x©y dùng cña ViÖt Nam TËp V TIªu chuÈn thiÕt kÕ Kho tμng, tr¹m vμ ®−êng èng dÉn x¨ng dÇu                                                                                 Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4317 : 1986  Nhμ kho Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ Warehouses - Basic principles for design 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nμy dïng ®Ó thiÕt kÕ míi hoÆc c¶i t¹o nhμ kho trong ph¹m vi c¶ n−íc. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ c¸c nhμ kho b¶o qu¶n c¸c lo¹i: - Nguyªn vËt liÖu rêi: Xi m¨ng, bét vμ thøc ¨n gia sóc, ph©n kho¸ng kh«, ngò cèc cao su, b«ng, Xenlul«it. - C¸c s¶n phÈm cã yªu cÇu c«ng nghiÖp b¶o qu¶n ®Æc biÖt: ChÊt næ vμ chÊt phãng x¹, chÊt ®éc t¸c dông m¹nh, ho¸ chÊt b¶o vÖ thùc vËt, chÊt dÎo ch¸y ®−îc vμ phim ¶nh, c¸c chÊt khÝ ch¸y vμ kh«ng ch¸y ®−îc chøa trong b×nh cã ¸p lùc lín h¬n 0,7daN/cm2. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ kho l¹nh còng nh− nhμ kho t¹m thêi. Khi thiÕt kÕ nhμ kho, ngoμi c¸c ®iÒu quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy, ph¶i tu©n theo c¸c TCVN vμ TCN kh¸c cã liªn quan. Chó thÝch: Khi c¶i t¹o nhμ kho cò cã thÓ gi¶m bít c¸c chØ tiªu nªu trong tiªu chuÈn nμy, nh−ng ph¶i ®−îc gi¶i tr×nh trong luËn chøng kinh tÕ kü thuËt vμ ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 1.2. Nhμ kho ®−îc chia thμnh c¸c h¹ng s¶n xuÊt theo nguy c¬ næ, ch¸y næ vμ ch¸y, tuú thuéc vμo vËt t− s¶n phÈm vμ nguyªn liÖu ®−îc b¶o qu¶n nh− ®· quy ®Þnh trong TCVN 2622: 1978. Chó thÝch: Tõ ®©y, thuËt ng÷ "h¹ng s¶n xuÊt theo nguy c¬ næ, ch¸y næ vμ ch¸y ®−îc thay b»ng thuËt ng÷ "lo¹i kho" ; thuËt ng÷ "vËt t−, s¶n ph¶m vμ nguyªn liÖu" ®−îc thay b»ng thuËt ng÷ "hμng ho¸". 1.3. Cho phÐp thiÕt kÕ nhμ kho ®Ó b¶o qu¶n mét hoÆc mét sè lo¹i hμng ho¸, nh−ng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇô c«ng nghÖ vμ tu©n theo TCVN 2622: 1978. 2. Yªu cÇu khu ®Êt x©y dùng 2.1. Nhμ kho n»m trong ®iÓm d©n c− ®« thÞ ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh. Nhμ kho n»m trong ®iÓm d©n c− n«ng nghiÖp, lμng m¹c, ph¶i ®−îc gi¶i tr×nh trong luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt vμ ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Trong ®iÓm d©n c− cho phÐp bè trÝ c¸c nhμ kho b¶o qu¶n hμng ho¸ kh«ng th¶i vμo khÝ quyÓn c¸c chÊt ®éc h¹i hoÆc kh«ng g©y møc ån vμ c¸c yÕu tè cã h¹i kh¸c v−ît qu¸ møc quy ®Þnh hiÖn hμnh vÒ vÖ sinh m«i tr−êng; C¸c nhμ kho kh«ng cã yªu cÇu vËn chuyÓn hμng ho¸ b»ng ®−êng s¾t. 2.2. Khi thiÕt kÕ nhμ kho n»m trong ®iÓm d©n c− ph¶i tÝnh ®Õn sù hîp t¸c s¶n xuÊt gi÷a kho vμ c¸c c¬ quan xÝ nghiÖp l©n cËn. 2.3. Khi x¸c ®Þnh vÞ nhμ kho trªn khu ®Êt x©y dùng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu c«ng nghÖ b¶o qu¶n hμng ho¸. 2.4. Nhμ vμ c¸c phßng phô trî cña nhμ kho trªn khu ®Êt x©y dùng ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhμ phô trî cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp.                                                                                 Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4317 : 1986  3. Gi¶i ph¸p h×nh khèi mÆt b»ng vμ ph¶i ph¸p kÕt cÊu. 3.1. Nhμ kho mét tÇng ph¶i thiÕt kÕ to¸n nhÞp bè trÝ song song, c¸c nhÞp vμ chiÒu cao nh− nhau. Nhμ kho cã c¸c nhÞp vu«ng gãc víi nhau, còng nh− nhμ kho cã c¸c nhÞp vμ chiÒu cao nhÞp kh¸c nhau, chØ cho phÐp thiÕt kÕ trong tr−êng hîp ®Æc biÖt. Kh«ng cho phÐp lμm b−íc nh¶y vÒ ®é cao tõ l,2m trë xuèng gi÷a c¸c nhÞp cïng chiÒu cña c¸c nhμ kho nhiÒu nhÞp. 3.2. Khi thiÕt kÕ nhμ kho mét tÇng, ¸p dông c¸c th«ng sè sau: Nhip 12, 18 vμ 24m, b−íc cét 6 vμ 12m, chiÒu cao lÊy béi sè 0,6M nh−ng kh«ng d−íi 6m (chiÒu cao tÝnh tõ mÆt nÒn ®Õn phÝa d−íi cña kÕt cÊu chÞu lùc m¸i). C¸c nhμ kho cã kÕt cÊu t−êng hoÆc trô g¹ch chÞu lùc, chiÒu cao cho phÐp lÊy béi sè 0,3M nh−ng kh«ng d−íi 3m vμ kh«ng qu¸ 7,2m. Cho phÐp sö dông nhÞp nhμ kho 6, 9 vμ 15m khi luËn cø kinh tÕ kÜ thuËt x¸c ®¸ng. Tr−êng hîp nμy, b−íc cét lÊy béi sè 0,3m nh−ng kh«ng d−íi 3m vμ kh«ng qu¸ 6m, chiÒu cao lÊy béi 0,3M nh−ng kh«ng d−íi 3m vμ kh«ng qu¸ 6m. C¸c nhμ kho mét tÇng cã chiÓu réng nhá h¬n 24m, nªn thiÕt kÕ mét nhÞp. 3.3. Khi thiÕt kÕ nhμ kho nhiÒu tÇng, ¸p dông c¸c th«ng sè sau: NhÞp 6, 9, 12m, b−íc cét 3,9; 4,5; 5,4 vμ 6m, chiÒu cao tÇng lÊy béi sè 0,6M nh−ng kh«ng d−íi 3,6m (chiÒu cao tÝnh tõ mÆt sμn tÇng nμy ®Õn mÆt sμn tÇng trªn). Víi nhμ kho hai tÇng cã l−íi cét ®−îc më réng ë tÇng hai, khi ®ã nhÞp, b−íc cét, chiÒu cao tÇng mét lÊy theo tiªu chuÈn nhμ kho nhiÒu tÇng, cßn nhÞp, b−íc cét, chiÒu cao tÇng hai lÊy theo tiªu chuÈn nhμ kho mét tÇng. 3.4. Trªn khu ®Êt chËt hÑp hoÆc ®Þa h×nh ®Æc biÖt, ph¶i thiÕt kÕ nhμ kho nhiÒu tÇng hoÆc nhμ kho mét tÇng cã chiÒu cao gi¸ trªn 5,5m, phï hîp víi c¸c chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt t¹i khu vùc x©y dùng. 3.5. Sè tÇng cho phÐp cña nhμ kho (trõ nhμ kho cã chiÒu cao gi¸ trªn 5,5m) bËc chÞu löa vμ diÖn tÝch sμn cho phÐp lín nhÊt n»m gi÷a nh÷ng bøc t−êng ng¨n ch¸y cña mét tÇng, ph¶i ¸p dông theo b¶ng 1. DiÖn tÝch nÒn n»m gi÷a nh÷ng bøc t−êng ng¨n ch¸y t¹i tÇng mét cña nhμ kho nhiÒu tÇng, ®−îc ¸p dông theo quy ®Þnh cña nhμ kho mét tÇng mét ph¶i thiÕt kÕ cã giíi h¹n chÞu löa 2,5 giê vμ kh«ng cã lç th«ng trÇn. §èi víi nhμ kho cã trang bÞ hÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng, diÖn tÝch quy ®Þnh ®· ghi trong b¶ng 1 ®−îc phÐp t¨ng lªn 100%. B¶ng 1 DiÖn tÝch sμn nhμ cho phÐp gi÷a nh÷ng Lo¹i kho Sè tÇng nhμ BËc chÞu löa bøc t−êng ng¨n ch¸y cña mét cho phÐp cña nhμ kho tÇng (m2) NhiÒu tÇng Mét tÇng Hai tÇng A 1 II 5.200 - - B 3 II 7.800 5.200 3.500                                                                                 Page 3 
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4317 : 1986  C 6 II III IV 10.500 7.200 5.200 3 V 3.500 2.500 2.200 2 2.200 1.200 1 1.200 E Kh«ng h¹n chÕ II III IV V Kh«ng h¹n chÕ Kh«ng h¹n chÕ Kh«ng h¹n 3 5.200 3.500 chÕ 2 3.500 2.200 3.000 2 2.200 1.200 - - F 6 Xem chó thÝch Kh«ng h¹n chÕ Kh«ng h¹n chÕ Kh«ng h¹n chÕ Chó thÝch: Nh÷ng cÊu kiÖn x©y dùng chñ yÕu cña nhμ kho lo¹i F (t−êng chÞn, /ùc, t−êng buång thang, cét, tÊm sμn, tÊm m¸i vμ c¸c cÊu kiÒn chÞu lùc kh¸c cña sμn gi÷a c¸c tÇng, sμn hÇm m¸i, t−êng chÞu lùc bªn trong vμ v¸ch ng¨n) ph¶i lμ vËt liÖu kh«ng ch¸y. 3.6. Nhμ kho mét tÇng cã chiÒu cao cña gi¸ tõ 5,5m trë lªn, ph¶i thiÕt kÕ bËc chÞu löa II, cã cöa trêi vμ èng th¶i khãi trªn m¸i, diÖn tÝch nhμ kho nμy kh«ng h¹n chÕ víi ®iÒu kiÖn: a) Nhμ kho b¶o qu¶n hμng ho¸ kh«ng ch¸y b) Nhμ kho b¶o qu¶n hμng ho¸ ch¸y ®−îc hoÆc hμng ho¸ trong bao b× ch¸y ®−îc cã trang bÞ ë c¸c h¹ng gi¸ thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng. 3.7. ThiÕt kÕ nhμ kho ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu tho¸t ng−êi theo TCVN 2622: 1978 quy ®Þnh cho nhμ s¶n xuÊt. cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. 3.8. Kho chøa thμnh phÈm cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp cho phÐp bè trÝ trong nhμ s¶n xuÊt, nh−ng ph¶i ®Æt gi¸p t−êng biªn vμ c¸ch ly khái c¸c gian l©n cËn b»ng v¸ch ng¨n, tÊm sμn vμ tÊm trÇn cã giíi h¹n chÞu löa 2, 3 giê. C¸c kho kh¸c bè trÝ trong nhμ s¶n xuÊt ®Ó b¶o qu¶n hμng ho¸ ch¸y ®−îc hoÆc hμng ho¸ trong bao b× ch¸y ®−îc, ph¶i c¸ch ly khái c¸c gian l©n cËn b»ng v¸ch ng¨n, tÊm sμn vμ tÊm trÇn cã giíi h¹n chÞu löa 0,75 giê. Khi nhu cÇu s¶n xuÊt ®ßÞ hái ph¶i cã mét khèi l−îng hμng ho¸ nhÊt ®Þnh nh− trªn ®Ó ®¶m cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt ho¹t ®éng liªn tôc, cho phÐp ®Ó trùc tiÕp hμng ho¸ ®ã trong gian s¶n xuÊt. Khi bè trÝ kho trong nhμ s¶n xuÊt ph¶i lÊy nhãm ch¸y vμ giíi h¹n chÞu löa cña m¸i kho theo bËc chÞu löa cña nhμ s¶n xuÊt, phï hîp víi quy ®Þnh ®· ghi trong TCVN 2622: 1978. Chó thÝch: DiÖn tÝch sμn kho bè trÝ trong nhμ s¶n xuÊt, kh«ng ®−îc v−ît qu¸ diÖn tÝch cho phÐp n»m gi÷a nh÷ng bøc t−êng ng¨n ch¸y cña moi tÇng ®· quy ®Þnh ë diÒu 3.5. 3.9. Theo yªu cÇu c«ng nghÖ, cho phÐp bè trÝ trùc tiÕp trong nhμ kho c¸c bé phËn: nhËp hμng, xuÊt hμng, ph©n lo¹i hμng vμ n¬i lμm viÖc cña thñ kho . N¬i lμm viÖc cña thñ kho vμ c¸c nh©n viªn, c«ng nh©n phôc vô, ph¶i ng¨n thμnh phßng riªng víi chiÒu cao v¸ch ng¨n 1,8m ngoμi viÖc lμm v¸ch ng¨n b»ng vËt liÖu ®Þa ph−¬ng, cho phÐp lμm v¸ch ng¨n b»ng kÝnh. 3.10. ChØ chophÐp thiÕt kÕ tÇng hÇm ®Ó b¶o qu¶n hμng ho¸ khi cã ®iÒu kiÖn kÜ thuËt b¾t buéc.                                                                                 Page 4 
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4317 : 1986  §èi víi hμng ho¸ ch¸y ®−îc, vμ hμng ho¸ trong bao b× ch¸y ®−îc b¶o qu¶n ë tÇng hÇm, ph¶i ®−îc ng¨n chia thμnh tõng gian hμng riªng biÖt b»ng c¸c bøc t−êng hoÆc v¸ch ng¨n kh«ng ch¸y. DiÖn tÝch mçi gian b»ng hoÆc nhá h¬n 3000m2 vμ chiÒu réng mçi gian hμng hoÆc nhá h¬n 30m. Ph¶i bè trÝ c¸c cóa sæ tho¸t khãi cho c¸c gian hμng tÇng hÇm. ChiÒu réng cöa sæ kh«ng nhá h¬n 0,75m; chiÒu cao cöa sæ kh«ng nhá h¬n 1,2m. Tæng diÖn tÝch cöa sæ kh«ng nhá h¬n 0,2% diÖn tÝch nÒn cña gian hμng. Khi diÖn tÝch gian hμng lín h¬n 1000m2 ph¶i cã Ýt nhÊt hai cöa sæ. §Ó ®¶m b¶o yªu cÇu tho¸t ng−êi, hμnh lang tÇng hÇm ph¶i thiÕt kÕ víi chiÒu réng kh«ng nhá h¬n 2m. Bè trÝ lèi tho¸t trùc tiÕp tõ hai ®Çu hμnh lang ra ngoμi hoÆc qua buång cÇu thang. T−êng, v¸ch ng¨n cña kho vμ hμnh lang ph¶i lμ vËt liÖu kh«ng ch¸y, cã giíi h¹n chÞu löa kh«ng nhá h¬n 0,75 giê. Cöa ®i ph¶i lμ vËt liÖu kh«ng ch¸y hoÆc khã ch¸y, cá giíi h¹n chÞu löa kh«ng nhá h¬n 0,6 giê. Kh«ng cho phÐp bè trÝ c¸c lo¹i kho A, B vμ F ë tÇng hÇm. 3.11. §èi víi lo¹i kho C vμ E, t−êng chÞu lùc vμ t−êng bao che ®−îc x©y dùng b»ng g¹ch ®¸ thiªn nhiªn vμ c¸c vËt liÖu ®Þa ph−¬ng kh¸c. Khi cã luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt, cho phÐp sö dông c¸c tÊm bª t«ng cèt thÐp hoÆc c¸c tÊm phibr« xi m¨ng vμ tÊm t«n mui lμm t−êng bao che. C¸c lo¹i kho mét tÇng, nªn lμm cét b»ng bªt«ng cèt thÐp, h¹n chÕ dïng cét thÐp. Cho phÐp dïng c¸c gi¸ b¶o qu¶n hμng ho¸ b»ng thÐp lμm b»ng kÕt cÊu chÞu lùc. Nªn sö dông cÊu kiÖn ®iÓn h×nh lμm m¸i vμ t−êng bao che. 3.12. Nhμ kho cã bËc chÞu löa II cho phÐp sö dông: a) KÕt cÊu thÐp kh«ng cã líp b¶o vÖ cho c¸c lo¹i nhμ kho mét tÇng (kÓ c¶ nhμ kho dïng gi¸ lμm kÕt cÊu chÞu lùc) b) KÕt cÊu thÐp kh«ng cã líp b¶o vÖ cho nhμ kho nhiÒu tÇng lo¹i B vμ F c) KÕt cÊu thÐp cho nhμ kho nhiÒu tÇng lo¹i B vμ C, víi ®iÒu kiÖn tÊt c¶ c¸c cét vμ sμn ë c¸c tÇng (trõ m¸i) ®−îc b¶o vÖ b»ng c¸c líp vËt liÖu chèng ch¸y hoÆc s¬n chèng ch¸y cã giíi h¹n chÞu löa kh«ng nhá h¬n 0,75 giê. NÕu kÜ thuËt b¶o qu¶n hμng ho¸ cho phÐp trang bÞ hÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng, ®−îc bá qua c¸c ®iÒu kiÖn trªn. 3.13. §èi víi lo¹i kho A, B vμ F ph¶i bao che b»ng vËt liÖu nhÑ th¸o l¾p ®−îc. DiÖn tÝch vËt liÖu nhÑ dïng ®Ó bao che ph¶i x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n. Khi kh«ng cã sè liÖu tÝnh to¸n cho phÐp x¸c ®Þnh theo khèi tÝch nhμ kho: . a) Cø lm3 kho lo¹i A vμ F, Ýt nhÊt cã 0,05m2 vËt liÖu bao che nhÑ. b) Cø lm3 kho lo¹i B, Ýt nhÊt cã 0,03m2 VËt liÖu bao che nhÑ. Chó thÝch: 1) VËt liÖu bao che cã träng l−îng nhá h¬n hoÆc bμng 12daN/cm2 lμ vËt liÖu nhÑ. 2) Khèi tÝch nhμ kho tÝnh theo kÝch th−íc th«ng thuû 3.14. Trong nhμ kho b¶o qu¶n thïc phÈm, ph¶i dïng vËt liÖu bao che cã mèi liªn kÕt kÝn khÝt vμ kh«ng bÞ c¸c lo¹i gËm nhÊm ph¸ ho¹i. CÊu t¹o cöa khi ®ãng ph¶i ®¶m b¶o kÝn khÝt C¸c                                                                                 Page 5 
  6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4317 : 1986  lç th«ng tho¸ng cña nhμ kho ph¶i bÞt líi thÐp víi kÝch th−íc m¾t l−íi nhá h¬n hoÆc b»ng 12 x 12mm. Trong thiÕt kÕ, cÇn h−íng dÉn c¸ch chÌn kÝn c¸c tiÕp ®iÓm gi÷a thμnh èng víi t−êng hoÆc sμn (nÕu cã ®−êng èng xuyªn t−êng hoÆc sμn). 3.15. KÕt cÊu vμ vËt liÖu cña nÒn hoÆc sμn (kÓ c¶ líp l¸ng) nhμ kho ph¶i tÝnh to¸n ®Ó chÞu ®−îc t¶i träng cña hμng ho¸ xÕp trong kho vμ t¸c ®éng c¬ häc cña c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn bèc xÕp hμng ho¸, phï hîp víi TCVN 2737: 1978. 3.16. Trong nhμ kho, ë chç cã ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®i l¹i th−êng xuyªn trªn nÒn hoÆc sμn, c¸c cét vμ khu«n cöa ph¶i ®−îc b¶o vÖ chèng va quÖt b»ng vËt liÖu phi kim lo¹i. 3.17. C¸nh cöa ®i nhμ kho ph¶i thiÕt kÕ më ra ngoμi hoÆc dïng cöa lïa. Cho phÐp thiÕt kÕ cöa nhá tho¸t ng−êi cã c¸nh më ra ngoμi n»m trong c¸nh cöa ®i dμnh cho «t«. Kh«ng ®−îc dïng cöa dμnh cho xe löa lμm lèi tho¸t ng−êi. 3.18. Cöa ®i dμnh cho xe löa cã kÝch th−íc th«ng thuû: - Víi khæ ®−êng ray 1000mm: 4,0 x 4,lm (réng x cao) - Víi khæ ®−êng ray 1435mm: 4,8 x 5,7mm (réng x cao) - Cöa ®i dμnh cho ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−êng bé lín nhÊt cã kÝch th−íc th«ng thuû: - ChiÒu cao cöa lín h¬n chiÒu cao ph−¬ng tiÖn 0,2m - ChiÒu réng cöa lín h¬n chiÒu réng ph−¬ng tiÖn 0,6m 3.19. ThiÕt kÕ cöa sæ ph¶i tÝnh ®Õn yªu cÇu ®Æt song s¾t phÝa trong hoÆc èp song s¾t phÝa ngoμi cöa sæ ®Ó b¶o vÖ, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c song s¾t c¸ch ®Òu 0,15m. 3.20. Khi cã yªu cÇu c«ng nghÖ, cho phÐp ®−a ®−êng s¾t vμo kho hoÆc gian giao nhËn hμng ho¸. §èi víi lo¹i kho A, B, C vμ F cã m¸i vμ sμn dÔ ch¸y, kh«ng cho phÐp ®−a bÊt k× lo¹i ®Çu m¸y xe löa nμo vμo nhμ kho. 3.21. ThÒm dì hμng cña nhμ kho dμnh cho xe löa hoÆc «t«, ph¶i thiÕt kÕ cã m¸i che. 3.22. ChiÒu dμi thÒm dì hμng cña nhμ kho ph¶i x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n trªn cã sè l−îng vËn chuyÓn h¶ng ho¸ vμ søc chøa nhμ kho. M¸i che cña thÒm dì hμng dμnh cho xe löa cã diÒm m¸i nh« khái t©m ®−êng s¾t 0,5m. M¸i che cña thÒm dì hμng dμnh cho « t«, cã diÒm m¸i nh« khái mÐp ngoμi thÒm l,5m. 3.23. ChiÒu cao thÒm dì hμng dμnh cho xe löa lÊy b»ng l, lm so víi cèt ®Þnh ray ®−êng s¾t: ChiÒu cao thÒm dì hμng dμnh cho «t« lÊy b»ng l,2m so víi cèt mÆt ®−êng s¾t ch©n thÒm. Cho phÐp thiÕt kÕ thÒm dì hμng dμnh cho «t« cao 0,2m. 3.24. ChiÒu léng thÒm dì hμng ph¶i x¸c ®Þnh theo yªu cÇu c«ng nghÖ vμ b»ng béi sè 15M. §é dèc mÆt thÒm dì hμng ph¶i x¸c ®Þnh theo yªu cÇu c«ng nghÖ vμ b»ng béi sè 15M. §é dèc mÆt b»ng 1% vÒ phÝa mÐp ngoμi thÒm. 3.25. ChiÒu réng cña ®−êng dèc ®Ó cho ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®i l¹i, ph¶i lín h¬n chiÒu réng cña ph−¬ng tiÖn lín nhÊt lμ 0,6m. §é dèc ®−êng trong nhμ kho lÊy kh«ng lín h¬n 16%, ®é dèc ®−êng ngoμi nhμ kho lÊy kh«ng lín h¬n l0% . 3.26. §èi víi c¸c nhμ kho nhiÒu tÇng t¹i c¶ng biÓn vμ c¶ng s«ng ph¶i thiÕt kÕ thÒm dì hμng cã d¸ng ban c«ng víi chiÒu réng kh«ng nhá h¬n 3m ®Æt ë cao ®é mÆt sμn cña c¸c tÇng. 4. CÊp vμ tho¸t n−íc                                                                                 Page 6 
  7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4317 : 1986  4.1. Khi cã nhu cÇu cÊp tho¸t n−íc cho nhμ kho ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn cÊp, tho¸t n−íc hiÖn hμnh. 4.2. ThiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n−íc vμ chän thiÕt bÞ ch÷a ch¸y ph¶i x¸c ®Þnh theo yªu cÇu c«ng nghÖ b¶o qu¶n hμng ho¸ vμ phï hîp víi TCVN 2622: 1978. Kh«ng dïng n−íc ®Ó ch÷a ch¸y cho nhμ kho hoÆc gian kho b¶o qu¶n hμng ho¸ kÞ n−íc. 4.3. Ph¶i trang bÞ thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng cho c¸c gian kho b¶o qu¶n c¸c hμng ho¸: a) Hμng ho¸ ch¸y ®−îc cã diÖn tÝch b¶o qu¶n b»ng hoÆc lín h¬n 1000m2; hμng ho¸ trong bao b× ch¸y ®−îc cã diÖn tÝch b¶o qu¶n b»ng hoÆc lín h¬n 1500m2. b) Hμng ho¸ ch¸y ®−îc hoÆc hμng ho¸ trong bao b× ch¸y ®−îc, b¶o qu¶n d−íi tÇng hÇm cã diÖn tÝch b¶o qu¶n b»ng hoÆc lín h¬n 700m2. c) Hμng ho¸ b»ng len, d¹, l«ng thó kh«ng phô thuéc vμo diÖn tÝch. d) Hμng ho¸ ch¸y®−îc hoÆc hμng ho¸ trong bao b× ch¸y ®−îc b¶o qu¶n ë gi¸ cã chiÒu cao trªn 5,5m. 5. Th«ng giã vμ ®iÒu hoμ kh«ng khÝ 5.1. C¸c th«ng sè vi khÝ hËu trong nhμ kho nh−: NhiÖt ®é, ®é Èm, vËn tèc giã, ph¶i ®¶m b¶o phï hîp víi yªu cÇu céng nghÖ b¶o qu¶n hμng ho¸. 5.2. Trong nhμ kho hoÆc gian kho b¶o qu¶n hμng ho¸ cã to¶ ra c¸c chÊt ®éc víi nång ®é v−ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp, ph¶i thiÕt kÕ th«ng giã tù nhiªn, th«ng giã c¬ khÝ hoÆc th«ng giã hçn hîp. C¸c gian kho ngoμi ®Æc ®iÓm kÓ trªn ph¶i thiÒt kÕ th«ng giã tù nhiªn, b¶o qu¶n béi sè trao ®æi kh«ng khÝ b»ng 1. 5.3. Trong c¸c gian kho hoÆc n¬i kiÓm tra ph©n lo¹i hμng to¶ ra chÊt ®éc khi xÕp dì ®ãng gãi hμng ho¸, ngoμi viÖc th«ng giã tù nhiªn, ®¶m b¶o béi sè trao ®æi kh«ng khÝ b»ng 1, cßn ph¶i thiÕt kÕ th«ng giã c¬ khÝ côc bé, ho¹t ®éng tøc thêi khi xÕp dì ®ãng gãi hμng ho¸. 5.4. Khi yªu cÇu c«ng nghÖ b¶o qu¶n hμng ho¸ cã khèng chÕ ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é, ®é Èm ®é tinh khiÕt cña kh«ng khÝ trong m«i tr−êng gian kho, nÕu mäi gi¶i ph¸p vÒ kÜ thuËt th«ng giã kh«ng ®¸p øng ®−îc yªu cÇu c«ng nghÖ trªn, cho phÐp thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ cho gian kho ®ã. 6. Cung cÊp ®iÖn, chèng sÐt 6.1. Chän thiÕt bÞ ®iÖn vμ d©y dÉn ®iÖn trong nhμ kho ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt ho¸ lÝ cña hμng ho¸ b¶o qu¶n vμ yªu cÇu c«ng nghÖ trong nhμ kho. ThiÕt kÕ ®iÖn chiÕu s¸ng cho nhμ kho ph¶i phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh cã liªn quan. 6.2. Kh«ng cho phÐp ®Æt d©y trÇn vμ c¸p trÇn dÉn ®iÖn ng¨n qua c¸c gian kho. 6.3. TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ dïng ®iÖn ®Æt trong nhμ kho, ph¶i ®−îc khèng chÕ chung b»ng thiÕt bÞ ®ãng ng¾t (cÇu dao, ¸ptomat) ®Æt trªn mÆt t−êng b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. §èi víi lo¹i kho A, B vμ C, c¸c thiÕt bÞ dïng ®iÖn ph¶i ®−îc khèng chÕ chung b»ng thiÕt bÞ ®ãng ng¾t, ®Æt bªn ngoμi nhμ trªn mÆt t−êng b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y hoÆc trªn trô riªng biÖt. 6.4. Trong nhμ kho, t¹i n¬i lμm viÖc cña c«ng nh©n kiÓm tra ph©n lo¹i hμng ho¸ ngoμi chiÕu s¸ng chung, ph¶i thiÕt kÕ ®iÖn chiÓu s¸ng côc bé. 6.5. ThiÕt kÕ m¹ng l−íi thiÕt bÞ chiÓu s¸ng cho gian kho ph¶i phï hîp víi yªu cÇu b¶o qu¶n hμng ho¸ trong gian kho ®ã.                                                                                 Page 7 
  8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4317 : 1986  Trong nhμ kho mét tÇng cã chiÒu cao gi¸ trªn 5,5m, ngoμi chiÕu s¸ng chung cho lèi ®i gi÷a c¸c gi¸ hμng, ph¶i ®Æt ®Ìn trong ca bin cña cÇn trôc xÕp chång vμ ®Ìn pha trªn cÇn trôc xÕp chång ®Ó chiÕu s¸ng côc bé cho c¸c gi¸ hμng. Trong lèi ®i gi÷a c¸c gi¸ hμng, cÇn ®Æt æ c¾m cã ®iÖn ¸p ®Õn 36V ®Ó cÊp ®iÖn cho c¸c ®Ìn x¸ch tay khi cã yªu cÇu söa ch÷a. 6.6. Trong c¸c gian kho b¶o qu¶n thc phÈm ph¶i dïng ®Ìn ®iÖn ®Æc biÖt cã chôp kÝn b¶o vÖ, lo¹i trõ kh¶ n¨ng m¶nh bãng ®Ìn vì lÉn vμo thùc phÈm. 6.7. Trªn thÒm dì hμng ph¶i ®Æt c¸c æ c¾m cã ®iÖn ¸p ®Õn 36V, ®Ó cÊp ®iÖn cho c¸c ®Ìn x¸ch tay chiÕu s¸ng trong toa xe löa. 6.8. C¸c gian kho b¶o qu¶n hμng ho¸ ch¸y ®−îc víi diÖn tÝch tõ 100 ®Õn l000m2 hoÆc hμng ho¸ trong bao b× ch¸y ®−îc víi diÖn tÝch tõ 100 ®Õn 1500m2, còng nh− c¸c hμng ho¸ trªn b¶o qu¶n ë tÇng hÇm víi diÖn tÝch tõ l00 ®Õn 700m2 ph¶i trang bÞ hÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng. 6.9. ThiÕt kÕ chèng sÐt ph¶i ®¶m b¶o an toμn cho nh¶ kho, phï hîp víi tiªu chuÈn chèng sÐt hiÖn hμnh. Phô lôc Gi¶i thÝch thuËt ng÷ - L−íi cét: Kho¶ng c¸ch gi÷a hai trôc ®Þnh vÞ liÒn nhau theo 2 ph−¬ng mÆt b»ng hÖ cét trong nhμ kho t¹o thμnh l−íi cét , vÝ dô l−íi cét 6 x 6 m, 6 x12m. - Kho trong nhμ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. Trong xÝ nghÖp, tõng x−ëng hoÆc ph©n x−ëng s¶n xuÊt ®−îc bè trÝ thμnh mét hoÆc nhiÒu nhμ s¶n xuÊt nh−ng ph¶i tu©n theo quy ®Þnh cña ®iÒu 3.8 trong tiªu chuÊn nμy. - Hμng kÞ n−íc: Hμng gÆp n−íc bèc ch¸y nh− Barihy®rua BaH2, Canxihy®rua CaH2... hoÆc c¸c mÆt hμng khi gÆp n−íc sÏ kh«ng cßn gi¸ trÞ sö dông. - CÇn trôc xÕp chèng: Lμ lo¹i cÇn trôc chuyªn dïng, bèc xÕp hμng ho¸ trªn c¸c gi¸ hμng trong nhμ kho.                                                                                 Page 8 
Đồng bộ tài khoản