TCVN 4318 1986

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
91
lượt xem
43
download

TCVN 4318 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4318 1986, Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- sưởi, thông gió-bản vẽ thi công: nội dung, nguyên tắc…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4318 1986

 1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4318 : 1986  Nhãm H HÖ thèng tμi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng S−ëi, th«ng giã B¶n vÏ thi c«ng System of documents for building degign- Heating and ventilation Construction drawings 1. Ph¹m vi ¸p dông 1.1 Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh néi dung vμ nguyªn t¾c tr×nh bμy bn vÏ thi c«ng l¾p ®Æt thiÕt bÞ th«ng giã vμ cÊp nhiÖt cho nhμ vμ c«ng tr×nh. 1.2 Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ngoμi nh÷ng ®iÒu qui ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy cßn ph¶i tu©n theo nh÷ng yªu cÇu cña phÇn chØ dÉn chung cho b¶n vÏ x©y dùng. 2. Thμnh phÇn chÝnh hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng vμ qui ®Þnh chung vÒ c¸ch tr×nh bμy 2.1 Thμnh phÇn chÝnh cña hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng bao gåm nh÷ng b¶n vÏ sau ®©y: Sè liÖu chung (tê tiªu ®Ò) ; MÆt b»ng, mÆt c¾t hÖ thèng thiÕt bÞ th«ng giã vμ s−ëi. 2.2 Cho phÐp ®−a vμo thμnh phÇn chÝnh cña hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng nh÷ng b¶n vÏ sau: Tr¹m nhiÖt ®iÖn ®¬n gi¶n (tr¹m ®iÒu khiÓn hÖ thèng s−ëi cÊp nhiÖt cho thiÕt bÞ th«ng giã) víi ®−êng kÝnh èng dÉn chÊt t¶i nhiÖt nhá h¬n 150 mm; HÖ thèng m¸y xö lÝ n−íc cho c¸c hÖ thèng cÊp n−íc nãng; HÖ thèng cÊp khÝ s¶n xuÊt. 2.3 B¶n vÏ h×nh d¹ng chung cña nh÷ng cÊu kiÖn ch−a ®iÓn h×nh, nh÷ng thiÕt bÞ ch−a tiªu chuÈn hãa còng nh− b¶n danh môc ®Æt hμng c¸c thiÕt bÞ cña hÖ thèng th«ng giã cÊp nhiÖt ®−îc quy ®Þnh cÊu t¹o d−íi d¹ng hå s¬ ®Æt hμng phï hîp víi phÇn chØ dÉn chung cho b¶n vÏ x©y dùng. 2.4 Tû lÖ thÓ hiÖn trªn c¸c b¶n vÏ ph¶i phï hîp víi b¶ng 1 B¶ng 1 Tªn gäi h×nh thÓ hiÖn Tû lÖ 1 2 S¬ ®å mÆt b»ng bè trÝ thiÕt bÞ th«ng giã vμ s−ëi 1:400 ; 1:800 MÆt b»ng, mÆt c¾t hÖ thèng th«ng giã vμ s−ëi 1:100 ; 1:200 Nh÷ng bé phËn mÆt b»ng vμ mÆt c¾t cña hÖ thèng 1:50 ; 1:100 th«ng giã s−ëi MÆt b»ng, mÆt c¾t thiÕt bÞ th«ng giã vμ s−ëi C¸c côm 1:50 ; 1:100 C¸c chi tiÕt 1:20 ; 1:50 H×nh d¹ng chung cña cÊu kiÖn ch−a ®iÓn h×nh 1:2 ; 1:5 ; 1:10 1:20 ; 1:50                                                                                      Page 1 
 2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4318 : 1986  Chó thÝch: Tïy theo møc ®é phøc t¹p cña h×nh cÇn thÓ hiÖn ®Ó chän tØ lÖ nhá nhÊt cho phÐp nh−ng ph¶i ®¶m b¶o ®é râ nÐt khi sao chôp                                                                                      Page 2 
 3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4318 : 1986  2.5 Trªn b¶n vÏ ®−êng nÐt ®Ëm dïng ®Ó thÓ hiÖn nh÷ng chi tiÕt thuéc hÖ thèng th«ng giã vμ s−ëi (®−êng èng, èng tho¸t kh«ng khÝ ). §−êng nÐt m¶nh dïng ®Ó thÓ hiÖn nh÷ng kÕt cÊu x©y dùng vμ thiÕt bÞ c«ng nghÖ. 2.6 HÖ thèng th«ng giã, s−ëi vμ nh÷ng thiÕt bÞ cña hÖ thèng kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ c¸i quy ®Þnh trong b¶ng 2 kÕt hîp víi viÖc ®¸nh sè thø tù cho c¸c hÖ thèng (thiÕt bÞ) theo kÝ hiÖu. (ThÝ dô : TCK – 1 ; TCK – 2) B¶ng 2 KÝ hiÖu Tªn gäi c¸c hÖ thèng vμ thiÕt bÞ ViÖt Nam Liªn X« HÖ thèng s−ëi th«ng giã STG MST TCK HCK MN OB AOB HÖ thèng thiÕt bÞ th«ng giã vμ s−ëi MG HT TT @ B A Y BE E HÖ thèng thæi b»ng c¬ khÝ HÖ thèng hót CTN BK b»ng c¬ khÝ ThiÕt bÞ cÊp nhiÖt Mμn giã HÖ thèng hót tù nhiªn HÖ thèng thæi tù nhiªn HÖ thèng cÊp tho¸t n−íc 2.7 C¸c chi tiÕt cña hÖ thèng s−ëi kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ c¸i quy ®Þnh trong b¶ng 3 kÕt hîp víi viÖc ®¸nh sè thø tù cho tõng chi tiÕt theo kÝ hiÖu (thÝ dô : o® - 1, o® - 2 ) B¶ng 3 KÝ hiÖu Tªn gäi c¸c chi tiÕt ViÖt Nam Liªn X« o® o®c o®G G èng ®øng hÖ thèng th«ng giã s−ëi ct K èng ®øng chÝnh hÖ thèng s−ëi LKT LCT èng ®iÒu gi·n hÖ thèng s−ëi hay cÊp nhiÖt EI E< cho m¸y ®iÒu hßa kh«ng khÝ Lç kiÓm tra th«ng sè kh«ng khÝ Lç cä tÈy èng dÉn kh«ng khÝ                                                                                      Page 3 
 4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4318 : 1986  3. Sè liÖu chung (tê tiªu ®Ò) 3.1 Thμnh phÇn cña tê tiªu ®Ò ngoμi quy ®Þnh chung cho b¶n vÏ trong x©y dùng cÇn ph¶i bao gåm nh÷ng môc sau : S¬ ®å mÆt b»ng bè trÝ th«ng giã s−ëi ; Nh÷ng ®Æc tÝnh cña hÖ thèng th«ng giã s−ëi (xem mÉu 1); Nh÷ng sè liÖu c¬ b¶n theo h×nh vÏ vÒ hÖ thèng th«ng giã vμ s−ëi (xem mÉu 2); 3.2 Trªn s¬ ®å mÆt b»ng bè trÝ thiÕt bÞ th«ng giã, s−ëi cÇn ph¶i thÓ hiÖn: Ph¹m vi nhμ (hay c«ng tr×nh); Trôc ®Þnh vÞ cña nhμ (hay c«ng tr×nh) vμ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc; ThiÕt bÞ th«ng giã vμ s−ëi; Kho¶ng c¸ch tõ ®−êng èng dÉn chÊt t¶i nhiÖt ®Õn c¸c trôc ®Þnh vÞ cña nhμ (hay c«ng tr×nh). 3.3 Trªn s¬ ®å mÆt b»ng nhμ (c«ng tr×nh), thiÕt bÞ th«ng giã, s−ëi ®−îc thÓ hiÖn b»ng c¸c ®iÓm trßn ®−êng kÝnh tõ 2 ®Õn 5 mm cïng víi nh·n hiÖu m¸y vμ m· sè b¶n vÏ mμ trong ®ã cã thÓ hiÖn chi tiÕt vμ c¬ cÊu thiÕt bÞ. 3.4 PhÇn chØ dÉn chung viÕt trªn tê tiªu ®Ò ph¶i bao gåm nh÷ng môc sau : Nh÷ng sè liÖu vμ th«ng sè cña chÊt t¶i nhiÖt (n−íc, h¬i, ®iÖn ); Nh÷ng th«ng sè tÝnh to¸n cña kh«ng khÝ trong vμ ngoμi nhμ; Nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt cÇn cho thiÕt bÞ th«ng giã, s−ëi (an toμn vÒ næ, chèng ¨n mßn cña axÝt ) ; Nh÷ng yªu cÇu chung trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, qu¸ tr×nh s¬n bäc èng dÉn kh«ng khÝ vμ èng dÉn n−íc. H−íng dÉn kÜ thuËt cho líp chèng gØ cña cÊu kiÖn vμ hÖ thèng th«ng giã vμ s−ëi. 3.5 B¶ng liÖt kª hÖ thèng th«ng giã vμ s−ëi ®−îc quy ®Þnh thèng nhÊt theo mÉu trong phÇn chØ dÉn chung cho b¶n vÏ x©y dùng. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh thiÕt kÕ, nÕu kh«ng cã b¶n vÏ chi tiÕt vÒ phÇn dông cô kiÓm tra ®o l−êng vμ tù ®éng hãa th× trong b¶ng liÖt kª ph¶i liÖt kª ®Çy ®ñ c¸c dông cô vμ kiÓm tra ®o l−êng. Trong cét “ghi chó” cña b¶ng liÖt kª hÖ thèng th«ng giã s−ëi ph¶i viÕt khèi l−îng cña mét thμnh phÈm ®èi víi nh÷ng thiÕt bÞ chñ chèt. ë phÇn cuèi cét “tªn gäi” cña b¶ng liÖt kª hÖ thèng th«ng giã, s−ëi ph¶i viÕt hμng ch÷ “Khèi l−îng cña mét thμnh phÈm”. Tr−íc phÇn tªn gäi cña mçi thμnh phÈm vμ vËt liÖu cÇn ph¶i ®¸nh sè thø tù trong cét “KÝ hiÖu” ph¶i ghi ®Çy ®ñ c¸c kÝ hiÖu hå s¬ cña nh÷ng chi tiÕt hÖ thèng (c¶ nh÷ng tμi liÖu vÒ s¶n phÈm tiªu chuÈn hãa vμ ®iÓn h×nh hãa) vμ tªn gäi c¸c nhμ m¸y s¶n suÊt thμnh phÈm hay vËt liÖu ®ã. 3.6 B¶ng liÖt kª cña hÖ thèng th«ng giã vμ s−ëi ph¶i bao gåm c¸c phÇn : Khu s¶n xuÊt cña nhμ m¸y hay c«ng tr×nh; Hμnh chÝnh qu¶n trÞ cña nhμ m¸y hay c«ng tr×nh. Nh÷ng thμnh phÈm hay vËt liÖu cña tõng phÇn sÏ thèng kª l¹i vμ t¸ch ra tõng nhãm riªng: - Th«ng giã; - S−ëi; - CÊp nhiÖt;                                                                                      Page 4 
 5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4318 : 1986  3.7 §¬n vÞ ®o thμnh phÈm vμ vËt liÖu trong b¶ng liÖt kª quy ®Þnh nh− sau: Thμnh phÈm (thiÕt bÞ th«ng giã, s−ëi, ChiÕc, c¸i, bé cÊu kiÖn vμ chi tiÕt cña hÖ thèng) §−êng èng vμ èng th«ng giã cña tõng lo¹i mÐt (m) ThiÕt bÞ s−ëi kiÓu ghÐp c¸nh mÐt t−¬ng ®−¬ng/c¸nh (m.T§/C) èng ®iÒu tiÕt cã c¹nh mÐt t−¬ng ®−¬ng/chiÕc (m.T§/C) Bé ®iÒu tiÕt b»ng nh÷ng èng dÉn nh½n mÐt t−¬ng ®−¬ng/chiÕc víi chØ dÉn vÒ sè l−îng èng trong 1 bé vμ (m.T§/C) ®é dμi cña èng ThiÕt bÞ s−ëi ®èi l−u mÐt t−¬ng ®−¬ng/chiÕc (m.T§/C) ChÊt c¸ch bäc mÐt khèi (m3) Nh÷ng thø kh¸c kil«gam (kg) 4. MÆt b»ng vμ mÆt c¾t hÖ thèng th«ng giã vμ s−ëi 4.1 MÆt b»ng hÖ thèng th«ng giã vμ s−ëi cña mçi tÇng ®−îc thÓ hiÖn d−íi d¹ng mét mÆt c¾t khi c¾t hÖ thèng b»ng mét mÆt ph¼ng n»m ngang ®i qua phÝa d−íi trÇn cña tÇng ®ã. Trong tr−êng hîp èng dÉn kh«ng khÝ vμ c¸c chi tiÕt kh¸c nhau cña hÖ thèng th«ng giã, s−ëi trong mét tÇng bè trÝ qu¸ phøc t¹p, hoÆc mËt ®é h×nh thÓ hiÖn qu¸ lín, th× mÆt b»ng sÏ thÓ hiÖn d−íi d¹ng nhiÒu mÆt c¾t hÖ thèng b»ng nh÷ng mÆt ph¼ng n»m ngang ®i qua c¸c chi tiÕt cÇn thÓ hiÖn ë tõng cao ®é kh¸c nhau. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt h×nh chiÕu cña c¸c thiÕt bÞ thuéc hÖ thèng th«ng giã, s−ëi n»m trªn m¸i nhμ (nh− chôp th¶i, qu¹t hót giã trªn m¸i ) sÏ ®−îc thÓ hiÖn trªn mÆt b»ng hÖ thèng th«ng giã, s−ëi cña tÇng trªn cïng. 4.2 MÆt b»ng vμ mÆt c¾t cña hÖ thèng s−ëi ®−îc quy ®Þnh thÓ hiÖn chung víi mÆt b»ng vμ mÆt c¾t cña hÖ thèng th«ng giã. 4.3 Khi viÕt tªn gäi mÆt b»ng cÇn ghi cao ®é mÆt ph¼ng sμn cña tÇng, thÝ dô “MÆt b»ng cao ®é 0.00 m”. Khi viÕt tªn c¸c mÆt c¾t cÇn ghi sè thø tù, thÝ dô “ mÆt c¾t 2 - 2”. 4.4 Trªn mÆt b»ng vμ mÆt c¾t hÖ thèng th«ng giã vμ s−ëi, ngoμi c¸c chi tiÕt hÖ thèng, cÇn ph¶i thÓ hiÖn c¶ c¸c kÕt cÊu x©y dùng thiÕt bÞ c«ng nghÖ cã m¸y hót côc bé vμ nh÷ng thiÕt bÞ kh¸c cã ¶nh h−ëng ®Õn quy tr×nh l¾p ®Æt èng dÉn khÝ. Nh÷ng ®−êng èng bè trÝ chång lªn nhau ®−îc quy −íc thÓ hiÖn b»ng nh÷ng ®−êng th¼ng song song trªn mÆt b»ng. 4.5 Trªn b¶n vÏ mÆt b»ng, mÆt c¾t vμ nh÷ng b¶n vÏ c¸c côm m¸y th× c¸c chi tiÕt cña hÖ thèng th«ng giã (nh− èng th«ng h¬i, l−íi läc, m¸y hót côc bé, qu¹t giã, ®éng c¬ ) ®−îc thÓ hiÖn d−íi d¹ng s¬ ®å ®¬n gi¶n. C¸c chi tiÕt cña hÖ thèng s−ëi vμ cÊp nhiÖt cho thiÕt bÞ th«ng giã (nh− ®−êng èng, m¸y t¨ng nhiÖt, c¸c thiÕt bÞ vμ dông cô s−ëi) vμ nh÷ng èng th«ng h¬i thÓ hiÖn d−íi d¹ng s¬ ®å quy −íc. Nh÷ng ®−êng èng cã ®−êng kÝnh lín h¬n 100 mm, ®−îc thÓ hiÖn b»ng hai ®−êng song song. 4.6 Trªn mÆt b»ng, mÆt c¾t vμ nh÷ng b¶n vÏ c¸c côm m¸y, cÇn thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu sau :                                                                                      Page 5 
 6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4318 : 1986  Trôc ®Þnh vÞ cña nhμ (c«ng tr×nh) vμ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc; Cao ®é sμn cña tõng tÇng vμ nÒn mãng chÝnh; Trôc ®Þnh vÞ cña c¸c thiÕt bÞ th«ng giã, s−ëi; §−êng kÝnh (tiÕt diÖn) vμ c¸c trôc ®Þnh vÞ cña èng dÉn kh«ng khÝ; Kho¶ng c¸ch tõ nh÷ng thiÕt bÞ c«ng nghÖ ®Õn trôc ®Þnh vÞ nhμ (c«ng tr×nh); Sè l−îng vßng quÊn cña c¸c thiÕt bÞ s−ëi kiÓu ghÐp c¸nh, sè l−îng vμ ®é dμi èng ®iÒu tiÕt èng cã c¹nh, sè l−îng èng cña bé ®iÒu tiÕt, ®é dμi bé ®iÒu tiÕt vμ t−¬ng tù ®èi víi nh÷ng thiÕt bÞ s−ëi kh¸c; §−êng kÝnh vμ ®é dμy èng dÉn (cã ®−êng kÝnh lín h¬n 50mm) cña hÖ thèng s−ëi vμ cÊp nhiÖt ; KÝ hiÖu èng ®øng hÖ thèng s−ëi; Trôc ®Þnh vÞ èng ®iÒu gi·n; Trªn mÆt c¾t ngoμi c¸c kÝch th−íc c¬ b¶n cßn ph¶i thÓ hiÖn ®é cao cña c¸c lo¹i ®−êng èng vμ èng dÉn kh«ng khÝ theo quy t¾c sau : TÝnh ®Õn trôc gi÷a ®èi víi c¸c lo¹i èng dÉn kh«ng khÝ trßn ; TÝnh ®Õn ®¸y ®èi víi c¸c lo¹i èng dÉn kh«ng khÝ cã c¹nh, c¸c kÕt cÊu cña bÖ ®o thiÕt bÞ th«ng giã vμ s−ëi; TÝnh ®Õn ®Ønh ®èi víi c¸c lo¹i èng hót; Trªn mÆt b»ng hÖ thèng th«ng giã vμ s−ëi ph¶i cã b¶ng thèng kª m¸y hót côc bé cña c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ; B¶ng thèng kª; C¸ch tr×nh bμy mÆt b»ng hÖ thèng s−ëi vμ th«ng giã xem h×nh vÏ 1 vμ 2, mÆt c¾t xem h×nh vÏ 3; 5. S¬ ®å hÖ thèng th«ng giã 5.1 S¬ ®å hÖ thèng th«ng giã ph¶i thÓ hiÖn ®−îc d¹ng h×nh chiÕu trôc ®o. 5.2 Trªn s¬ ®å hÖ thèng th«ng giã cÇn thÓ hiÖn : Cao ®é tÝnh ®Õn trôc gi÷a ®èi víi c¸c èng dÉn kh«ng khÝ trßn vμ tÝnh ®Õn ®¸y ®èi víi c¸c èng dÉn kh«ng khÝ cã c¹nh; Trang bÞ cña thiÕt bÞ th«ng giã; C¸c côm chi tiÕt c«ng nghÖ cã trang bÞ m¸y hót côc bé (Trong tr−êng hîp phøc t¹p); Lç ®o th«ng sè cña kh«ng khÝ vμ lç cä tÈy èng dÉn kh«ng khÝ ; M¸y hót bôi côc bé; C¬ cÊu ®iÒu chØnh, thiÕt bÞ ph©n phèi kh«ng khÝ, thiÕt bÞ kÑp kh«ng ®iÓn h×nh vμ c¸c chi tiÕt kh¸c. 5.3 Nh÷ng chç ng¾t qu·ng cña èng dÉn kh«ng khÝ trªn s¬ ®å kÝ hiÖu b»ng ch÷ th−êng. 5.4 Trªn s¬ ®å hÖ thèng th«ng giã c¸c chi tiÕt cña hÖ thèng thÓ hiÖn b»ng kÝ hiÖu biÓu ®å quy −íc. C¸ch tr×nh bμy s¬ ®å hÖ thèng th«ng giã xem h×nh vÏ 4 vμ 5. 5.5 Khi viÕt tªn gäi s¬ ®å hÖ thèng th«ng giã cÇn ph¶i ghi ®Çy ®ñ c¸c kÝ hiÖu vμ sè thø tù hÖ thèng. ThÝ dô : S¬ ®å hÖ thèng TCK – 5; HCK – 8 ë phÇn d−íi s¬ ®å cã thÓ viÕt t¾t : ThÝ dô : TCK – 5 ; HCK – 8 6. S¬ ®å hÖ thèng s−ëi 6.1 S¬ ®å hÖ thèng s−ëi vμ cÊp nhiÖt ph¶i thÓ hiÖn d−íi d¹ng h×nh chiÕu kh«ng gian.                                                                                      Page 6 
 7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4318 : 1986  6.2 Trªn s¬ ®å hÖ thèng s−ëi cÇn ph¶i thÓ hiÖn: §−êng èng vμ ®−êng kÝnh (tiÕt diÖn) cña ®−êng èng; Cao ®é tÝnh ®Õn trôc gi÷a vμ ®é dèc cña ®−êng èng; KÝch th−íc cña nh÷ng ®o¹n ®−êng èng n»m ngang; BÖ ®ì cè ®Þnh, èng ®iÒu gi·n vμ thiÕt bÞ kÐp cho ®iÓn h×nh; Van chÆn vμ ®iÒu chØnh; èng ®øng vμ hÖ thèng s−ëi; Dông cô kiÓm tra vμ ®o l−êng vμ chi tiÕt cÇn thiÕt kh¸c cña hÖ thèng s−ëi. 6.3 Nh÷ng chç ng¾t qu·ng cña ®−êng èng trªn s¬ ®å kÝ hiÖu b»ng ch÷ m th−êng. 6.4 Nh÷ng chi tiÕt hÖ thèng s−ëi vμ cÊp nhiÖt trªn s¬ ®å thÓ hiÖn b»ng kÝ hiÖu biÓu ®å quy −íc. C¸ch tr×nh bμy s¬ ®å hÖ thèng s−ëi xem h×nh vÏ 6 vμ 7. 6.5 Khi viÕt tªn gäi s¬ ®å hÖ thèng s−ëi cÇn ph¶i ghi sè thø tù hÖ thèng (thÝ dô : HÖ thèng s−ëi - 1). Khi viÕt tªn s¬ ®å hÖ thèng cÊp nhiÖt cho thiÕt bÞ th«ng giã, s−ëi cÇn ph¶i ghi kÝ hiÖu vμ sè thø tù cña thiÕt bÞ. ThÝ dô : HÖ thèng cÊp nhiÖt cho thiÕt bÞ TCK – 1; TCK – 2 ; MN – 1 ; MN – 2 ; 6.6 Trªn s¬ ®å hÖ thèng s−ëi cÇn ph¶i thÓ hiÖn: B¶ng kÝch th−íc cña èng ®iÒu gi·n; S¬ ®å tr¹m ®iÒu chØnh hÖ thèng s−ëi vμ cÊp nhiÖt (xem h×nh vÏ 8). CÇn viÕt sè thø tù khi viÕt tªn tr¹m ®iÒu chØnh (thÝ dô tr¹m ®iÒu chØnh - 1). S¬ ®å nh÷ng côm s−ëi vμ cÊp nhiÖt (côm sÊy kh«ng khÝ, côm lμm l¹nh kh«ng khÝ ) xem h×nh vÏ 9. 7. MÆt b»ng, mÆt c¾t cña thiÕt bÞ th«ng giã vμ s−ëi 7.1 Trªn mÆt b»ng, mÆt c¾t vμ nh÷ng b¶n vÏ cña côm thiÕt bÞ th«ng giã, s−ëi c¸c chi tiÕt cña thiÕt bÞ ®−îc thÓ hiÖn mét c¸ch ®¬n gi¶n. Quy tr×nh nèi vμ l¾p ®Æt tõng phÇn cña thiÕt bÞ th«ng giã vμ s−ëi, trong tr−êng hîp cÇn thiÕt sÏ ®−îc thÓ hiÖn mét c¸ch chi tiÕt. 7.2 Trªn mÆt b»ng, mÆt c¾t vμ nh÷ng b¶n vÏ cña côm thiÕt bÞ th«ng giã vμ s−ëi cÇn ph¶i thÓ hiÖn : Trôc ®Þnh vÞ cña nhμ (c«ng tr×nh) vμ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc; Nh÷ng kÝch th−íc c¬ b¶n; Cao ®é vμ thiÕt bÞ, kho¶ng c¸ch tõ thiÕt bÞ ®Õn trôc ®Þnh vÞ vμ kÕt cÊu nhμ (c«ng tr×nh). 7.3 èng dÉn kh«ng khÝ trªn mÆt b»ng cña thiÕt bÞ thÓ hiÖn b»ng nh÷ng ®−êng ng¾t qu·ng, trªn mÆt c¾t b»ng ®−êng liÒn. èng dÉn bao quanh côm lμm l¹nh kh«ng khÝ thÓ hiÖn b»ng mét ®−êng th¼ng khi ®−êng kÝnh èng dÉn nhá h¬n 100mm, b»ng hai ®−êng th¼ng khi ®−êng kÝnh èng dÉn lín h¬n 100mm. 7.4 7.4 Trªn mÆt b»ng, mÆt c¾t vμ nh÷ng b¶n vÏ cña côm thiÕt bÞ th«ng giã vμ s−ëi ngoμi nh÷ng chi tiÕt cña thiÕt bÞ cÇn ph¶i thÓ hiÖn nh÷ng kÕt cÊu x©y dùng vμ nh÷ng thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc kiÓm tra ®o l−êng. - C¸ch tr×nh bμy mÆt b»ng vμ mÆt c¾t thiÕt bÞ th«ng giã vμ s−ëi xem h×nh vÏ 10, 11,12 vμ 13. 7.5 Nh÷ng chi tiÕt cña thiÕt bÞ th«ng giã vμ s−ëi kÝ hiÖu b»ng ch÷ c¸i dùa trªn kÝ hiÖu cña thiÕt bÞ nh− ®· thèng kª trong môc 2.6 kÕt hîp víi viÖc ®¸nh sè chi tiÕt cña tõng thiÕt bÞ. ThÝ dô : TCK – 1.1 ; TCK – 1.2 ; HCK – 5.1 ; HCK – 5.2 ; 7.6 Khi viÕt tªn gäi cña thiÕt bÞ ph¶i ghi ®Çy ®ñ. ThÝ dô : ThiÕt bÞ cña hÖ thèng TCK – 1 ; HCK – 1.                                                                                      Page 7 
 8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4318 : 1986  7.7 Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt trªn b¶n vÏ thiÕt bÞ th«ng giã vμ s−ëi ph¶i cã yªu cÇu kÜ thuËt ®èi víi viÖc thi c«ng quy tr×nh l¾p ®Æt thiÕt bÞ th«ng giã vμ s−ëi. 7.8 B¶ng liÖt kª thiÕt bÞ th«ng giã vμ s−ëi ph¶i thèng kª vμ ®−îc tr×nh bμy trªn tê mÆt b»ng cña thiÕt bÞ th«ng giã vμ s−ëi. Trong b¶ng liÖt kª ë cét “Ghi chó” cÇn ph¶i ghi khèi l−îng cña mét thμnh phÈm ®èi víi c¸c thiÕt bÞ chÝnh cña hÖ thèng thiÕt bÞ th«ng giã vμ s−ëi. ë phÇn d−íi cét “tªn gäi” cña b¶ng liÖt kª ph¶i viÕt b»ng ch÷ “ khèi l−îng cña mét thμnh phÈm”. Trong cét “kÝ hiÖu” cÇn ghi kÝ hiÖu hå s¬ cña chi tiÕt thiÕt bÞ (bao gåm c¶ hå s¬ cña nh÷ng thiÕt bÞ thμnh phÈm ®iÓn h×nh hãa vμ tiªu chuÈn hãa) vμ tªn nhμ m¸y s¶n xuÊt thμnh phÈm.                                                                                      Page 8 
 9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4318 : 1986                                                                                       Page 9 
 10. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4318 : 1986                                                                                       Page 10 
 11. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4318 : 1986                                                                                       Page 11 
 12. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4318 : 1986                                                                                       Page 12 
Đồng bộ tài khoản