TCVN 4319 1986

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
230
lượt xem
96
download

TCVN 4319 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4319 1986, Nhà và công trình công cộng-nguyên tắc cơ bản để thiết kế: công trình y tế, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật, giáo dục, trụ sở cơ quan phục vụ công cộng và giao thông liên lạc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4319 1986

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4319 : 1986  Nhãm H Nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ. Buildings and public works - Basic principles for design Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho TCXD47 : 1972 "Nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng. §iÒu kiÖn c¬ së ®Ó thiÕt kÕ”. Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ c¸c lo¹i nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng bao gåm c¸c c«ng tr×nh y tÕ, thÓ dôc thÓ thao, v¨n ho¸ nghÖ thuËt, gi¸o dôc, trô së c¬ qua phôc vô c«ng céng vμ giao th«ng liªn l¹c. Ph©n lo¹i nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng tham kh¶o phô lôc sè l. Chó thÝch : 1) Khi thiÕt kÕ nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng ngoμi nh÷ng quy ®Þnh chung nμy ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ cña tõng lo¹i c«ng tr×nh hiÖn hμnh 2) Trong nhμ ë cã bè trÝ c¸c bé phËn sö dông nh− nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng, thiÕt kÕ ph¶i ¸p dông tiªu chuÈn nμy. 3) Khi thiÕt kÕ nhμ vμ céng tr×nh c«ng céng x©y dùng ë n«ng th«n cã thÓ tham kh¶o tiªu chuÈn nμy. 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Khi thiÕt kÕ nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i c¨n cø vμo nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ khÝ hËu tù nhiªn, ®Þa chÊt thuû v¨n, c¸c tiÖn nghi phôc vô c«ng céng, kh¶ n¨ng x©y l¾p cung øng vËt t− vμ sö dông vËt liÖu ®Þa ph−¬ng ë n¬i x©y dùng. 1.2. C¸c gi¶i ph¸p bè côc nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i phï hîp víi yªu cÇu quy ho¹ch vμ truyÒn thèng x©y dùng ®Þa ph−¬ng. 1.3. C¨n cø vμo tiªu chuÈn diÖn tÝch vμ khèi tÝch, chÊt l−îng hoμn thiÖn bªn trong bªn ngoμi, c¸c thiÕt bÞ kÜ thuËt (vÖ sinh, ®iÖn n−íc, th«ng h¬i, th«ng giã, ®iÒu hßa kh«ng khÝ, s−ëi Êm...), vμo chÊt l−îng c«ng tr×nh, c¸c ng«i nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng ®−îc chia lμm 4 cÊp quy ®Þnh nh− trong TCVN 2748 : 1978 “ph©n cÊp nhμ vμ c«ng tr×nh - Nguyªn t¾c c¬ b¶n" vμ trong quy ®Þnh vÒ ph©n cÊp trong tõng tiªu chuÈn thiÕt kÕ cña nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng. Chó thÝch : 1) C¸c lo¹i nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng chØ thiÕt kÕ tõ cÊp c«ng tr×nh III trë lªn.Riªng c¸c ng«i nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng cã yªu cÇu cao ®−îc thiÕt kÕ ë cÊp c«ng tr×nh ®Æc biÖt. 2) T¹i c¸c thÞ x· nhá, thÞ trÊn, c¸c khu nhμ ë cña c¸c xÝ nghiÖp ®Æt ngoμi thμnh phè c¸c c«ng tr×nh c«ng céng tõ cÊp c«ng tr×nh II trë xuèng. 1.4. C¸c ng«i nhμ vμ c«ng tr×nh trong mét khu c«ng tr×nh c«ng céng nªn thiÕt kÕ ë cïng mét cÊp c«ng tr×nh.                                                                                    Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4319 : 1986  Chó thÝch : 1) Cho phÐp x©y dùng ë cÊp c«ng tr×nh thÊp h¬n so víi cÊp cña c«ng tr×nh nh÷ng ng«i nhμ, c«ng tr×nh hay bé phËn phô cã yªu cÇu sö dông ng¾n h¹n, nh−ng ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh vÒ phßng ch¸y vμ ch÷a ch¸y trong TCVN 2622 : 1978. 2) C¸c nhμ c«ng céng ë cÊp c«ng tr×nh nμo th× møc ®é sö dông vËt liÖu trang trÝ, møc ®é tiÖn nghi vμ thiÕt bÞ vÖ sinh, ®iÖn n−íc t−¬ng ®−¬ng víi cÊp c«ng tr×nh Êy. §−îc sö dông ë møc ®é cao h¬n khi phßng hoÆc bé phËn cña ng«i nhμ ®ã cã, yªu cÇu sö dông ®Æc biÖt. 1.5. §é bÒn v÷ng cña nh÷ng bé phËn kÕt cÊu chÝnh ®−îc x¸c ®Þnh b»ng ®é chÞu löa vμ tuæi thä cña c¸c bé phËn kÕt cÊu c¬ b¶n. 1.6. Khi thiÕt kÕ nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng ë vïng cã ®éng ®Êt vμ trªn nÒn ®Êt lón ph¶i tu©n theo nh÷ng ®iÒu kiÖn x©y dùng ë vïng cã ®éng ®Êt vμ trªn nÒn ®Êt lón. 1.7. Nh÷ng kÝch th−íc khèi - mÆt b»ng vμ kÝch th−íc cña c¸c bé phËn kÕt cÊu nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng còng nh− c¸ch ®¸nh trôc ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn cã liªn quan. 1.8. B−íc m«®un Bo, Lo cña nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i lÊy theo b¶ng l. B¶ng 1 M«® B−íc m«dun Bo, Lo Quy ®Þnh Cho phÐp §Õn 7200 30 M, 12M 15M, 6M, 3M 30M 15M, 12M Trªn 7200 ®Õn 12000 60M 30M Trªn 12000 ®Õn 36000 60M Trªn 36000 1000m 1.9. ChiÒu cao m« ®un Ho cña tÇng nhμ vμ c«ng tr×nh d©n dông ph¶i lÊy theo b¶ng 2. 1.10. Cho phÐp ¸p dông chiÒu cao m« ®un (®iÒu hîp) tÇng nhμ lμ 2800mm béi cña m«®un M. B¶ng 2 ChiÒu cao m«dun tÇng nhμ Ho M«® §Õn 3600 Q ®Þ h 3M Ch hÐ - 6M 3M Trªn 3600 ®Õn 7200 12M 6M Trªn 7200                                                                                    Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4319 : 1986  1.11. ChiÒu cao cña nh÷ng tÇng trªn mÆt ®Êt, tÝnh tõ mÆt sμn tÇng d−íi ®Õn mÆt sμn tÇng trªn cña nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng th«ng th−êng lÊy tõ 3,0 ®Õn 3,6 m. §èi víi nh÷ng nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng cã c¸c phßng lín nh− héi tr−êng, phßng kh¸n gi¶, nhμ thÓ dôc thÓ thao, cöa hμng cã diÖn tÝch trªn 300m2, gi¶ng ®−êng, phßng triÓn l·m, b¶o tμng, phßng thÝ nghiÖm, v.v. . . tuú theo yªu cÇu sö dông vμ kÝch th−íc thiÕt bÞ, chiÒu cao cã thÓ lÊy trªn 3,6m. 1.12. ChiÒu cao c¸c phßng dμnh ®Ó ngñ trong c¸c nhμ c«ng céng lÊy theo chiÒu cao trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhμ ë 1.13. §èi víi nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng cã tÇng kÜ thuËt th× chiÒu cao cña tμng kÜ thuËt x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ, kh«ng kÓ vμo chiÒu cao cña tÇng nhμ, nh−ng ph¶i tÝnh chiÒu cao ®Ó tÝnh khèi tÝch cña ng«i nhμ. 1.14. Ph©n ®Þnh diÖn tÝch trong nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng bao gåm diÖn tÝch lμm viÖc, diÖn tÝch c¸c phßng thiÕt bÞ kü thuËt, diÖn tÝch sö dông, diÖn tÝch kÕt cÊu, diÖn tÝch x©y dùng xem trong phô lôc sè 2. 1.15. HÖ sè mÆt b»ng K lμ tØ sè cña diÖn tÝch lμm viÖc trªn diÖn tÝch sμn: K diÖn tÝch lμm viÖc diÖn tÝch mÆt sμn 1 1.16. HÖ sè mÆt b»ng K lμ tØ sè cña diÖn tÝch lμm viÖc trªn diÖn tÝch sö dông : diÖn tÝch lμm viÖc K 1 diÖn tÝch sö dông 2 1.17. HÖ sè K lμ tØ sè cña khèi tÝch ng«i nhμ trªn diÖn tÝch lμm viÖc K Khèi tÝch ng«i nhμ 2 diÖn tÝch lμm viÖc 1.18. Ph¶i thiÕt kÕ chiÕu s¸ng tù nhiªn cho nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh. ChiÕu s¸ng tù nhiªn cã thÓ chiÕu s¸ng bªn, chiÕu s¸ng trªn hoÆc chiÕu s¸ng hçn hîp.                                                                                    Page 3 
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4319 : 1986  1.19. ë c¸c lç cöa bao quanh ng«i nhμ, ®Ó chç lμm viÖc kh«ng bÞ chãi loμ do ¸nh s¸ng trùc tiÕp hay ph¶n chiÕu khi cã mÆt trêi chiÕu s¸ng, cã thÓ h¹n chÕ chãi lßa b»ng c¸ch ®Æt h−íng nhμ hîp lÝ hoÆc xö lÝ b»ng c¸c gi¶i ph¸p kiÕn tróc hay thiÕt bÞ chèng chãi mßn 1.20. Khi kh«ng cã hoÆc thiÕu ¸nh s¸ng tù nhiªn trong nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i cã chiÕu s¸ng - lμm viÖc (chiÕu s¸ng nh©n t¹o) ®Ó b¶o ®¶m sù lμm viÖc ho¹t ®éng b×nh th−êng cña ng−êi vμ c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn vμ ¸p dông theo tiªu chuÈn chiÕu s¸ng nh©n t¹o hiÖn hμnh. 1.21. §−îc phÐp sö dông ®Ìn huúnh quang vμ ®Ìn nung s¸ng (kÓ c¶ ®Ìn hal«gen nung s¸ng) trong nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng. 1.22. ChiÕu s¸ng nh©n t¹o bao gåm chiÕu s¸ng lμm viÖc, chiÕu s¸ng sù cè, chiÕu s¸ng ®Ó ph©n t¸n ng−êi, chiÕu s¸ng b¶o vÖ vμ chiÕu s¸ng trang trÝ, qu¶ng c¸o trong vμ ngoμi nhμ. 1.23. Khi chiÕu s¸ng nh©n t¹o ®−îc phÐp sö dông hai hÖ thèng chiÕu s¸ng: chiÕu s¸ng chung vμ chiÕu s¸ng hçn hîp. HÖ thèng chiÒu s¸ng chung ®−îc chia ra nh− sau; ChiÕu s¸ng chung ®Òu ChiÕu s¸ng chung khu vùc HÖ thèng chiÕu s¸ng hçn hîp bao gåm chiÕu s¸ng chung vμ chiÕu s¸ng t¹i chç. CÊm sö dông chØ cã chiÕu s¸ng t¹i chç ®Ó chiÕu s¸ng lμm viÖc. 1.24. §è i víi nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng cã. Yªu cÇu vÒ xö lÝ ©m thanh, chèng ån, c¸ch ©m khi thiÕt kÕ cÇn tÝnh to¸n vμ cã c¸c biÖn ph¸p kÜ thuËt b¶o ®¶m yªu cÇu sö dông. 1.25. Khi thiÕt kÕ nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i kÕt hîp thiÕt kÕ ®ång bé trang trÝ néi, ngo¹i thÊt, ®−êng giao th«ng, s©n v−ên, cæng vμ t−êng rμo. 1.26. Nhμ cao trªn 5 tÇng hoÆc cã chiÒu cao trªn 15m ph¶i thiÕt kÕ thang m¸y. Sè l−îng thang phô thuéc vμo lo¹i thang vμ l−îng ng−êi cÇn phôc vô. 1.27. ThiÕt kÕ chèng sÐt cho nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng theo tiªu chuÈn hiÖn hμnh. 1.28. T¶i träng vμ t¸c ®éng ®èi víi c¸c kÕt cÊu trong nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i tÝnh theo TCVN2737 : 1978 "T¶i träng vμ t¸c ®éng" 2. Yªu cÇu chung vÒ vÖ sinh 2.1. Nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i ®−îc x©y dùng ë nh÷ng n¬i b¶o ®¶m yªu cÇu vÖ sinh, m«i tr−êng xung quanh kh«ng bÞ « nhiÔm, kh«ng g©y ®éc h¹i, kh«ng g©y ån qu¸ møc cho phÐp. 2.2. C¸c phßng lμm viÖc, phßng c«ng céng vμ sinh ho¹t chung cña nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i ®−îc th«ng giã tù nhiªn. Tuú theo yªu cÇu cô thÓ cña tõng tr−êng hîp cã thÓ th«ng giã b»ng ph−¬ng ph¸p c¬ giíi vμ thiÕt bÞ ®iÒu hoμ nhiÖt ®é. 2.3. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n−íc vμ tho¸t n−íc bªn ngoμi vμ bªn trong nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng, ¸p dông c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn cÊp tho¸t n−íc hiÖn hμnh. 2.4. Nh÷ng nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng cã yªu cÇu thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n−íc nãng, ¸p dông c¸c quy ®Þnh cô thÓ trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ cña tõng lo¹i nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng. 2.5. Sè l−îng thiÕt bÞ trong khu vÖ sinh ®−îc quy ®Þnh cô thÓ trong c¸c tiªu chuÈn cña tõng lo¹i nhμ. 2.6. Ph¶i gi¶i quyÕt chèng thÊm, chèng Èm −ít, tho¸t mïi h«i thèi vμ th«ng tho¸ng c¸c khu vÖ sinh trong nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng. 2.7. DiÖn tÝch chç göi ®å cña kh¸ch, chç ®Ó vμ thay quÇn ¸o cña nh©n viªn phôc vô theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ tõng lo¹i nhμ.                                                                                    Page 4 
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4319 : 1986  3. Yªu cÇu vÒ phßng ch¸y ch÷a ch¸y 3.1. Khi thiÕt kÕ nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong TCVN 2622 : 1978 "Phßng ch¸y vμ ch÷a ch¸y cho nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng – “Yªu cÇu thiÕt kÕ." 3.2. Trong c¸c nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i ®¶m b¶o cho nh÷ng ng−êi ë trong ®ã tho¸t n¹n an toμn khi cã ch¸y. C¸c lèi tho¸t ®−îc coi lμ an toμn khi b¶o ®¶m mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) §i tõ c¸c phßng ë tÇng mét trùc tiÕp ra ngoμi hay qua tiÒn s¶nh ra ngoμi. b) §i tõ c¸c phßng ë bÊt k× tÇng nμo (kh«ng kÓ tÇng mét) ra hμnh lang cã lèi tho¸t ra ngoμi. c) §i tõ c¸c phßng vμo buång thang cã lèi ra trùc tiÕp bªn ngoμi hay qua tiÒn s¶nh ra ngoμi. d) §i tõ c¸c phßng vμo phßng bªn c¹nh ë cïng tÇng (kh«ng kÓ tÇng mét), cã tho¸t n¹n theo chi dÉn ë ®iÓm a) ; b) ; c) cña ®iÒu nμy. Chó thÝch : C¸c ph−¬ng tiÖn c¬ giíi di chuyÓn ng−êi (thang m¸y n©ng thang m¸y dèc) kh«ng ®−îc coi lμ lèi tho¸t n¹n an toμn. 3.3. Trong nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng, chiÒu réng tæng céng cña cöa tho¸t ra ngoμi hay cña vÕ thang hoÆc cña lèi ®i trªn ®−êng tho¸t n¹n ph¶i tÝnh theo sè ng−êi cña tÇng ®«ng nhÊt (kh«ng kÓ tÇng mét) vμ ®−îc quy ®Þnh; a) §èi víi nhμ 1 ®Õn 2 tÇng tÝnh 1 m cho 25 ng−êi. b) §èi víi nhμ tõ 3 tÇng trë lªn tÝnh 1m cho 100 ng−êi. c) §èi víi c¸c phßng kh¸n gi¶ (r¹p h¸t, r¹p chiÕu bãng, r¹p xiÕc, héi tr−êng...) tÝnh 0,55m cho 100 ng−êi. Chó thÝch: 1) ChiÒu réng nhá nhÊt cña cöa ®i tho¸t n¹n lμ 0,8m. ChiÒu cao cña cöa ®i, lèi ®i trªn ®−êng tho¸t n¹n ra khái tÇng hÇm hay tÇng ch©n t−êng cã thÓ h¹ thÊp ®Õn l,50 m 2) Trong c¸c phßng kh¸n gi¶ bËc chÞu löa III, IV, V. ChiÒu réng tæng céng cña cöa ®I, vÕ thang hay /èi ®i trªn ®−êng tho¸t n¹n ph¶i tÝnh 0,8 m cho100 ng−êi. 3.4. ChiÒu réng cña lèi ®i, hμnh lang, cöa ®i, vÕ thang trªn ®−êng tho¸t n¹n ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 4 B¶ng 4 ChiÒ é ( ) Lo¹i lèi ®i Nhá hÊt Lí tÝnh to¸n Lèi ®i Hμnh lang Cöa ®i 1 Theo hÊt VÕ thang 1,4 - nt - 0,8 2,4 1,05 2,4 Chó thÝch :                                                                                    Page 5 
  6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4319 : 1986  1) ChiÒu réng cña chiÕu nghØ cÇu thang kh«ng ®−îc nhá h¬n chiÒu réng cña vÕ thang. ChiÒu réng chiÕu nghØ tr−íc khi vμo thang m¸y cã cöa ®Èy ngang kh«ng ®−îc nhá h¬n 1,6m. ChiÒu réng chiÕu nghØ cÇu thang trong c¸c c«ng tr×nh phßng ch÷a bÖnh, nhμ hé sinh Ýt nhÊt lμ 1,90m. 2) Trong kh¸ch s¹n, bÖnh viÖn, tr−êng häc chiÒu réng hμnh lang gi÷a Ýt nhÊt l,6 m. 3) CÇu thang cã chiÒu réng th«ng thuû cña vÕ thang 1,05 mÐt th× tay vÞn ®Ó ngoμi cÇu thang. 4) Sè l−îng bËc thang trong mçi ®ît kh«ng Ýt h¬n 3 vμ kh«ng nhiÒu h¬n 18. 3.5. Kh«ng cho phÐp thiÕt kÕ cÇu thang xo¸y èc vμ bËc thang h×nh rÎ qu¹t trªn ®−êng tho¸t n¹n, trõ tr−êng hîp ®Æc biÖt ®−îc tho¶ thuËn cña c¸c c¬ quan phßng ch¸y, ch÷a ch¸y cã tr¸ch nhiÖm. 3.6. Trong m«i ng«i nhμ, Ýt nhÊt ph¶i cã hai lèi tho¸t n¹n, c¸c lèi tho¸t n¹n ph¶i bè trÝ ph©n t¸n. 3.7. Cöa ®i trªn ®−êng tho¸t n¹n ph¶i më ra phÝa ngoμi nhμ. Kh«ng cho phÐp lμm cöa ®Èy trªn ®−êng tho¸t n¹n. Cöa quay kh«ng tÝnh vμo sè l−îng cöa tho¸t n¹n. Chó thÝch : Cöa ®i ra ban c«ng, ra s©n, cöa ®i ra khái c¸c phßng th−êng xuyªn kh«ng qu¸ 15 ng−êi, cöa ®i ra khái kho cã diÖn tÝch d−íi 200 m2 vμ cöa phßng vÖ sinh cho phÐp thiÕt kÕ më vμo trong. 3.8. Trong c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, kho¶ng c¸ch tõ cöa ®i xa nhÊt cña bÊt k× gian phßng nμo trõ phßng vÖ sinh, phßng t¾m, kho...) ®Õn lèi tho¸t n¹n gÇn nhÊt, ph¶i ¸p dông theo quy ®Þnh trong b¶ng 5. B¶ng 5 Kh ¶ ¸ h hÊt h hÐ ( ) Tõ h÷ mÉu gi¸o Nhμ trÎ, i hß bè t Ý i÷ h i lèi thC¸c c«ng tr×nh ¸t Tõ nh÷ng gian BËc chÞu löa phßng cã lèi ra nhμ hé sinh BÖnh viÖn c«ng céng kh¸c hμnh lang côt I,II III IV V 20 30 40 25 15 25 30 15 12 20 25 12 10 15 20 10 Chó thÝch: Trong c¸c c«ng tr×nh cã kh¸n gi¶, kho¶ng c¸ch quy ®Þnh rong b¶ng 5 ph¶i tÝnh tõ chç ngåi xa nhÊt ®Õn lèi tho¸t gÇn nhÊt                                                                                    Page 6 
  7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4319 : 1986  1. C«ng tr×nh y tÕ Phô lôc sè 1 ph©n lo¹i nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng 1.1. BÖnh viÖn ®a khoa, bÖnh viÖn chuyªn khoa tõ trung −¬ng ®Õn ®Þa ph−¬ng 1.2. C¸c phßng kh¸m ®a khoa, kh¸m chuyªn khoa khu vùc. 1.3. Nhμ hé sinh. 1.4. Nhμ ®iÒu d−ìng, nhμ nghØ, nhμ d−ìng l·o 1.5. C¸c c¬ quan phßng chèng dÞch, bÖnh. 1.6. C¸c c¬ quan b¶o hiÓm x· héi. 2. C¸c c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao 2.1. C¸c lo¹i s©n vËn ®éng, s©n thÓ thao, s©n bãng ®¸. . . 2.2. C¸c lo¹i nhμ tËp thÓ dôc thÓ thao, nhμ thi ®Êu . . . 2.3. C¸c lo¹i bÓ b¬i cã vμ kh«ng cã m¸i che, kh¸n ®μi. 3. C«ng tr×nh gi¸o dôc 3.1. Tr−êng phæ th«ng c¸c cÊp 3.2. Tr−êng mÉu gi¸o 3.3. Nhμ trÎ 3.4. Tr−êng ®¹i häc vμ cao ®¼ng 3.5. Tr−êng trung häc vμ chuyªn nghiÖp. 3.6. Tr−êng c«ng nh©n kü thuËt 3.7. Tr−êng nghiÖp vô 4. C«ng tr×nh v¨n ho¸ 4.1. Th− viÖn. 4.2. B¶o tμng, nhμ triÓn l·m 4.3. V−ên thó, v−ên thùc vËt 4.4. C«ng viªn v¨n ho¸ - nghØ ng¬i 4.5. Nhμ v¨n ho¸, c©u l¹c bé 4.6. Trung t©m biªn tËp ph¸t thanh, v« tuyÕn truyÒn h×nh. 4.7. Cöa hμng s¸ch 4.8. Nhμ h¸t, r¹p chiÕu bãng, r¹p xiÕc 4.9. C¸c c¬ quan qu¶n lÝ v¨n ho¸, nghÖ thuËt. 5. C¸c c¬ quan, tæ chøc khoa häc vμ phôc vô khoa häc 5.1. C¸c Uû ban khoa häc Nhμ n−íc vμ ph©n ban, c¸c viÖn nghiªn cøu khoa häc vμ ph©n viÖn. Trung t©m m¸y tÝnh ®iÖn tö. 5.2. C¸c c¬ quan kh¶o s¸t thiÕt kÕ. 5.3. C¸c trung t©m l−u tr÷ quèc gia. 6. C¸c nhμ ng©n hμng, tμi chÝnh tÝn dông 7. C¸c c¬ quan ph¸p luËt, viÖn kiÓm so¸t vμ toμ ¸n nh©n d©n c¸c cÊp                                                                                    Page 7 
  8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4319 : 1986  8. C¸c c¬ quan vμ tæ chøc qu¶n lÝ Nhμ n−íc c¸c cÊp, c¸c trô së ®¶ng vμ ®oμn thÓ c¸c cÊp 9. C«ng tr×nh phôc vô c«ng céng . 9.1. Kh¸ch s¹n, nhμ kh¸ch 9.2. Tr¹m ch÷a ch¸y 9.3. Trung t©m dÞch vô céng céng (giÆt, lμ, tÇm, c¸c tr¹m söa ch÷a, may v¸, c¾t tãc v.v. ..) 10. C¸c c«ng tr×nh th−¬ng nghiÖp vμ ¨n uèng c«ng céng bao gåm c¸c trung t©m th−¬ng nghiÖp, c¸c cöa hμng b¸ch ho¸, chî, c¸c xÝ nghiÖp ¨n uèng c«ng céng, cña hμng ¨n, gi¶i kh¸t, c¸c xÝ nghiÖp chÕ biÕn l−¬ng thùc, thùc phÈm 11. C¸c c«ng tr×nh th«ng tin liªn l¹c bao gåm c¸c trung t©m b−u ®iÖn, ®iÖn tho¹i, ®iÖn tÝn, c¸c tæng ®μi. trung t©m ph¸t thanh vμ v« tuyÕn truyÒn h×nh 12. C¸c c«ng tr×nh giao th«ng 12.1. C¸c ga xe löa, c¸c tr¹m kiÓm tra ®−êng giao th«ng 12.2. BÕn ®−êng s«ng, ®−êng biÓn 12.3. BÕn xe « t« 12.4. Ga hμng kh«ng d©n dông Phô lôc sè 2 Ph©n ®Þnh diÖn tÝch trong nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng 1. DiÖn tÝch lμm viÖc trong nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng lμ tæng sè diÖn tÝch c¸c phßng chÝnh, phßng phôc vô, phßng phô trõ diÖn tÝch buång thang, hμnh lang, buång ®Öm, lèi vμo vμ c¸c phßng kÜ thuËt vÖ sinh, ®iÖn n−íc (phßng nåi h¬i vμ c¸c phßng phô, phßng ®Æt b¬m n−íc, phßng ®Æt c¸c thiÕt bÞ th«ng giã, ®iÒu hoμ nhiÖt ®é...) . Chó thÝch : 1) DiÖn tÝch hμnh lang kÕt hîp phßng ch¬i trong tr−êng häc phßng ®îi, chç ngåi ch¬i trong bÖnh viÖn, nhμ an d−ìng, ®iÒu d−ìng, nhμ h¸t, r¹p chiÕu bãng, c©u l¹c bé v.v. . ®Òu tÝnh vμo diÖn tÝch lμm viÖc. Trong tr−êng hîp nμy chiÒu réng nhá nhÊt cña hμnh lang vμ ®o¹n hμnh lang tho¸ng ®Ó lÊy ¸nh s¸ng hay dïng lμm phßng ®îi, phßng ngåi ch¬i, ph¶i thiÕt kÕ theo quy ®Þnh cô thÓ trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ cña tõng lo¹i nhμ. 2) DiÖn tÝch c¸c phßng ph¸t thanh, khèi qu¶n lÝ, phßng b¶ng ®iÖn, tæng dμi, c¸c phßng phô cña s©n khÊu, chñ tÞch ®oμn, phßng kÜ thuËt m¸y chiÕu phim v.v... ®Òu tÝnh vμo diÖn tÝch /μm viÖc. 3) DiÖn tÝch c¸c phßng chÝnh vμ phôc vô kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,8 m2 2. DiÖn tÝch c¸c phßng kÜ thuËt lμ tæng sè diÖn tÝch c¸c phßng nh− phßng nåi h¬i víi c¸c phßng phô, phßng ®Æt m¸y b¬m, m¸y biÕn thÕ, m¸y th«ng giã, m¸y ®iÒu hoμ kh«ng khÝ, phßng ®Ó thiÕt bÞ m¸y vËn th¨ng (c¸c lo¹i thang m¸y cho ng−êi, cho hμng ho¸). 3. DiÖn tÝch sö dông lμ tæng sè diÖn ,tÝch lμm viÖc, diÖn tÝch hμnh lang, cÇu thang, phßng ®Öm vμ c¸c phßng kÜ thuËt.                                                                                    Page 8 
  9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4319 : 1986  Chó thÝch : 1) DiÖn tÝch hμnh lang gi÷a, hμnh lang bªn, /« gia vμ diÖn tÝch c¸c hèc t−êng cã chiÒu cao tõ 190 m trë lªn kÓ c¶ tñ lÈn, tuú theo yªu cÇu mμ tÝnh vμo ®iÖn tÝch lμm viÖc hay diÖn tÝch sö dông. 2) DiÖn tÝch lèi vμo trèng (kh«ng cã cöa) bËc thÒm, ban c«ng kh«ng cã m¸i che vμ cÇu thang ngoμi trêi kh«ng kÓ vμo diÖn tÝch lμm viÖc vμ diÖn tÝch sö dông. 4. DiÖn tÝch kÕt cÊu lμ tæng sè diÖn tÝch cña t−êng, v¸ch, cét tÝnh trªn mÆt b»ng. Nh÷ng diÖn tÝch cña c¸c bé phËn sau ®©y ®Òu tÝnh vμo diÖn tÝch kÕt cÊu. a) T−êng chÞu lùc vμ kh«ng chÞu lùc b) T−êng vμ v¸ch ng¨n c) Cét d) Ng−ìng cöa ®i, b©u cöa sæ c¸c lo¹i. e) C¸c èng khãi, èng r¸c, èng th«ng h¬i, èng ®iÖn. èng n−íc ®Æt ngÇm (kÓ c¶ bËc phÇn lßng èng vμ bÒ dμy cña tõng èng). f) C¸c hèc t−êng, c¸c kho¶ng t−êng trèng gi÷a hai phßng kh«ng l¾p cöa ®i, réng d−íi 1,0m vμ cao d−íi 1,9m Chó thÝch: 1) DiÖn tÝch kÕt cÊu cña t−êng, v¸ch, cét ®Òu tÝnh c¶ líp tr¸t hoÆc èp t−êng, kh«ng kÓ bÒ dμy vËt liÖu èp ch©n t−êng. 2) C¸c hèc t−êng, c¸c kho¶ng t−êng trèng gi÷a hai phßng kh«ng líp cöa ®i, réng tõ 1,0m trë lªn vμ cao trªn l,90m (kÒ tõ mÆt sμn) th× tÝnh vμo diÖn tÝch cña phßng. 3) Khi tÝnh to¸n líp diÖn tÝch x©y dùng trõ ®i c¸c lo¹i diÖn tÝch: sö dông, cöa vμo, bËc thÒm cÇu thang ngoμi trêi ë tÇng mét th× ®−îc diÖn tÝch kÕt cÊu. 5. DiÖn tÝch x©y dùng cña ng«i nhμ lμ diÖn tÝch tÝnh theo kÝch th−íc phñ b× cña t−êng ngoμi, d·y cét cã m¸i che cÇu thang ngoμi nhμ cña tÇng mét kÓ c¶ bËc thÒm, cöa ®i, l« gia, s©n trêi v.v... 6. Khèi x©y dùng cña mét ng«i nhμ, mét tÇng nhμ, mét khèi phßng lμ tÝch sè cña diÖn tÝch x©y dùng cña ng«i nhμ, diÖn tÝch sμn cña tÇng hoÆc khèi phßng víi chiÒu cao cña ng«i nhμ, tÇng nhμ vμ khèi phßng, kÓ c¶ tÇng kÜ thuËt 7. DiÖn tÝch c¸c gian phßng, c¸c bé phËn ®Òu tÝnh theo kÝch th−íc th«ng thuû tõ bÒ ngoμi líp tr¸t, kh«ng trõ bÒ dμy cña líp vËt liÖu èp ch©n t−êng. 8. Khi thiÕt kÕ nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng, vÒ tiªu chuÈn diÖn tÝch ®−îc phÐp t¨ng, gi¶m nh− sau: a) Theo h−íng gi¶m kh«ng qu¸ 5% b) Theo h−íng t¨ng: - Kh«ng qu¸ 15% ®èi víi c¸c phßng diÖn tÝch ®Õn l 5 m2 - Kh«ng qu¸ 5% ®èi víi c¸c phßng diÖn tÝch trªn 15 m2 c) Víi c¸c cöa hμng vμ xÝ nghiÖp ¨n uèng c«ng céng bè trÝ ë tÇng l cña ng«i nhμ nhiÒu tÇng th× kh«ng ®−îc qu¸ hay d−íi 15% (( +-)15%) .                                                                                    Page 9 
Đồng bộ tài khoản