TCVN 4340 1994

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
182
lượt xem
45
download

TCVN 4340 1994

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4340 1994: Ván sàn bằng gỗ. Tiêu chuẩn này áp dụng cho ván sàn tinh chế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4340 1994

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4340 : 1994  V¸n sμn b»ng gç Parquetry Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho v¸n sμn tinh chÕ 1. KÝch th−íc c¬ b¶n 1.1. D·y kÝch th−íc chiÒu dμi, chiÒu réng theo quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 Sai kh¸c cña Sai kh¸c cña hai ChiÒu réng hai cì v¸n Dung sai ChiÒu dμi cì v¸n sμn Dung sai sμn liÒn nhau liÒn nhau Tõ 30 é150 5 0,5 200 50 0,5 Chó thÝch: ChiÒu réng vμ chiÒu dμi ®−îc x¸c ®Þnh b»ng kÝch th−íc mÆt trªn cña v¸n sμn. 1.2. KÝch th−íc chi tiÕt cña thanh v¸n sμn theo quy ®Þnh trong h×nh 1 vμ b¶ng 2. Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4340 : 1994  B¶ng 2 Tªn gäi §¬n vÞ ®o KÝ hiÖu KÝch th−íc Dung sai ChiÒu dμy v¸n sμn mm a 16 19 22 0,2 Kho¶ng c¸ch tõ mÆt tíi r·nh mm a1 xoi 7 8,5 10 0,1 ChiÒu réng r·nh xoi mm a2 5 5 5 0,2 ChiÒu dμy méng mm a3 5 5 5 - 0,2 §é s©u r·nh xoi mm b1 6 6 6 0,3 §é réng méng (tÝnh tõ c¹nh mm mÆt trªn cña v¸n sμn) b2 5 5 5 0,3 Chªnh lÖch gi÷a chiÒu réng mm mÆt trªn vμ mÆt d−íi f 1 1 1 0,2 §é s©u r·nh xoi mÆt d−íi mm h 2 3 . 0,2 ChiÒu réng r·nh xoi mÆt d−íi mm b3 0,25b Gãc v¸t cña mÆt bªn ®é 3 30’ B¸n kÝnh cña ®Çu c¹nh vª trßn mm r 1 2. Yªu cÇu kÜ thuËt 2.1. Yªu cÇu vÒ chñng lo¹i gç V¸n sμn ®−îc lμm tõ c¸c lo¹i gç nhãm 1 ®Õn nhãm VI theo danh môc ë phô lôc 1. Ngoμi ra cã thÓ thªm hoÆc bít tªn gç theo yªu cÇu c¸c hîp ®ång riªng. 2.2. Yªu cÇu vÒ d¹ng bªn ngoμi V¸n sμn thμnh phÈm cã mÇu s¾c tù nhiªn cña tõng lo¹i gç, kh«ng cã vÕt ®èm (hoÆc vÕt loang) biÕn mÇu do nÊm mèc hoÆc chÊt ho¸ häc t¹o nªn. §é nh½n bÒ mÆt kh«ng lín h¬n 150 m. 2.3. Yªu cÇu vÒ gia c«ng V¸n sμn ®−îc gia c«ng c¸c mÆt t−¬ng øng víi h×nh d¹ng vμ kÝch th−íc h×nh häc nh− h×nh 1 vμ b¶ng 2. C¸c mÆt trªn, d−íi, bªn cña thanh v¸n sμn ph¶i ®−îc bμo ph¼ng 4 c¹nh mÆt trªn cña thanh v¸n sμn ph¶i s¾c vμ hai c¹nh ®èi diÖn ph¶i song song víi nhau. 2.4. Yªu cÇu vÒ l¾p ghÐp Khi l¾p c¸c thanh v¸n sμn víi nhau, méng vμ r·nh xoi ph¶i khíp khÝt, kh«ng bÞ kÝch hoÆc bÞ láng, trªn bÒ mÆt n¬i tiÕp gi¸p gi÷a c¸c thanh v¸n sμn kh«ng cã khe hë. 2.5. Yªu cÇu vÒ ®é Èm §é Èm cña v¸n sμn trong giao nhËn: kh«ng lín h¬n 13%. 2.6. Giíi h¹n vÒ khuyÕt tËt gç vμ khuyÕt tËt gia c«ng theo quy ®Þnh trong b¶ng 3. Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4340 : 1994  B¶ng 3 Lo¹i khuyÕt tËt M« t¶ khuyÕt tËt Møc ®é cho phÐp - Mät s«ngs ë c¸c mÆt vμ c¹nh thanh gç Kh«ng cho phÐp - Lç mät chÕt ë mÆt trªn thanh gç Kh«ng cho phÐp - Lç mät chÕt n»m r¶i r¸c ë mÆt d−íi vμ Kh«ng qu¸ 8 lç/500mm chiÒu dμi 1. Mät c¹nh thanh gç, ®−êng kÝnh lç kh«ng lín h¬n v¸n sμn 1mm, ®é s©u kh«ng qu¸ 5mm 2. Mèc Mèc c¸c lo¹i Kh«ng cho phÐp - Cã b¸m gi¸c ë mÆt trªn cña thanh gç Kh«ng cho phÐp - Cã b¸m gi¸c ë mét gãc mÆt d−íi víi bÒ 3. Gi¸c réng vμ bÒ dμy cña phÇn gi¸c kh«ng lín h¬n 3mm Cho phÐp - Cã m¾t thèi, m¾t chÕt, m¾t long Kh«ng cho phÐp - M¾t sèng ë mÆt d−íi cña thanh v¸n sμn cã ®−êng kÝnh tèi ®a 10mm 4. M¾t - M¾t sèng n»m s¸t c¹nh Kh«ng qu¸ 1 m¾t Kh«ng cho phÐp - V¸n sμn ngang thí, chÐo thí Kh«ng cho phÐp 5. ChÐo thí - Xo¾n thí ë mÆt d−íi Cho phÐp 6. Lâi - Thanh v¸n sμn bäc lâi (h×nh 2) Kh«ng cho phÐp Nøt r¹n ch©n chim: - ë mÆt trªn Kh«ng cho phÐp 7. Nøt Cho phÐp - ë c¹nh vμ mÆt d−íi Kh«ng cho phÐp 8. L−în sãng ë Õ Trªn bÒ mÆt vμ c¹nh bªn Kh«ng cho phÐp 9. LÑm c¹nh Kh«ng cho phÐp - Thanh gç cong hai chiÒu, xo¾n vá ®ç, cong theo chiÒu réng - Thanh gç cong mét chiÒu theo chiÒu dμi, Kh«ng cho phÐp 10. Cong ®é cong lín nhÊt lμ 0,5mm so víi hai ®Çu thanh (H.3) 11. X¬ ®Çu Thanh gç c¾t ®Çu bÞ x¬ Ch hÐ Kh«ng cho phÐp - chªnh lÖch kÝch th−íc theo chiÒu réng ë hai ®Çu thanh gç kh«ng qu¸ 0,2mm 12. Sai lÖch - Chªnh lÖch kÝch th−íc theo chiÒu dμy hai Cho phÐp kÝch th−íc ®Çu thanh gç kh«ng qu¸ 0,2mm Tæng sè Tæng sè c¸c lo¹i khuyÕt tËt cã trong mét Kh«ng lín h¬n 3 khuyÕt tËt thanh v¸n sμn Page 3 
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4340 : 1994  3. Ph−¬ng ph¸p thö 3.1. LÊy mÉu V¸n sμn ®−îc lÊy mÉu ®Ó kiÓm tra theo tõng yªu cÇu riªng biÖt nh−: chñng lo¹i gç, kÝch th−íc c¬ b¶n, khuyÕt tËt gç. C¨n cø vμo sè thanh v¸n sμn trong mét l« ®Ó x¸c ®Þnh sè thanh lμm mÉu kiÓm tra (theo b¶ng 4). Thanh lμm mÉu kiÓm tra ®−îc rót ngÉu nhiªn tõ c¸c bã (hép) ®ùng v¸n sμn. L« hμng ®−îc x¸c ®Þnh lμ ®¹t tiªu chuÈn chÊt l−îng nÕu nh− sè thanh kh«ng ®¹t yªu cÇu b»ng hoÆc Ýt h¬n giíi h¹n cho phÐp (theo b¶ng 4). B¶ng 4 Giíi h¹n cho phÐp sè thanh Sè l−îng v¸n sμn trong mét l« Sè l−îng v¸n sμn lμm mÉu kh«ng ®¹t yªu cÇu hμng (thanh) kiÓm tra (thanh) chÊt l−îng trong tæng sè thanh ®· kiÓm tra (thanh) Tõ 1 ®Õn 65 - 0 - 66 - 180 15 1 - 181 - 300 35 2 - 301 - 500 50 3 - 501 - 800 75 4 - 801 - 1300 110 6 - 1.301 - 3.200 150 8 - 3.201 - 8.000 225 11 - 8.001 - 22.000 330 14 - 22.001 - 110.000 450 20 - 110.000 - 750 31 Lín h¬n 550 000 - 550.000 1500 56 3.2. X¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ d¹ng bªn ngoμi, mμu s¾c, ®é nh½n bÒ mÆt theo TCVN 5372: 1991 3.3. X¸c ®Þnh ®é Èm gç theo TCVN 5372: 1991. Page 4 
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4340 : 1994  3.4. X¸c ®Þnh khuyÕt tËt theo TCVN 1757: 1975 vμ TCVN 5372: 1991 4. Bao gãi, ghi nh·n, b¶o qu¶n vμ vËn chuyÓn 4.1. Bao gãi §Ó vËn chuyÓn ®i xa v¸n sμn ph¶i ®−îc ®ãng gãi vμo hép c¸c t«ng hoÆc b»ng giÊy chèng Èm. Trong mét bé (hép) v¸n sμn ph¶i cïng kÝch cì, cïng lo¹i gç. 4.2. Ghi nh·n: Trªn mét mÆt cña bã (hép) v¸n sμn ghi ch÷ in, khæ ch÷ cao 3cm, kÎ b»ng s¬n hoÆc mùc kh«ng phai, víi néi dung sau: - Tªn gç dïng lμm v¸n sμn [(tªn khoa häc vμ tªn th−¬ng m¹i (nÕu cã)]; - KÝch cì: dμi réng dμy (mm); - Sè l−îng thanh trong bã; - N¬i s¶n xuÊt. 4.3. B¶o qu¶n Kho chøa v¸n sμn ph¶i cã m¸i che, nÒn b»ng bª t«ng hoÆc g¹ch. Trong kho ph¶i kh« r¸o, tho¸ng khÝ, ®· ®−îc phun thuèc phßng chèng c«n trïng pha ho¹i gç. C¸c bã v¸n sμn ph¶i ®−îc kª cao c¸ch mÆt ®Êt 20cm. 4.4. VËn chuyÓn Ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn v¸n sμn ph¶i kh«, s¹ch, cã mïi (hoÆc b¹t) che n¾ng, m−a. Phô lôc A Tªn c¸c lo¹i gç dïng ®Ó lμm v¸n sμn xuÊt khÈu Tªn phæ th«ng Tªn khoa häc Tªn th−¬ng m¹i Nhãm Gç ®á P¬ mu Sa Pahudia cochinchinensis Pierrie 1 mu L¸t hoa Fokienia hodgensii Cunninghamia 1 §inh sinensis Piere Chukrasia tabularis 1 Lim xanh KiÒn Markhamia setipulata Erythrophloeum 1 kiÒn Cμ ch¾c fordii Oliv Hopea pierrei Hance 2 Chß chØ Huúnh Shorea obtusa Wall Parashorea stellata 2 L¸t khÐt Sao Kury Teritiera cochinchinensis 2 ®en TÕch Chukrasia sp 3 Vªn vªn Hopea odorata Roxb 3 D©u l«ng Tectona grandis Linn 3 D©u song nμng Anisoptera cochinchinensis Pierri 3 D©u trμ beng Dipterocarpus sp 3 Géi nÕp Dipterocarpus dyeri Pierri 3 Giæi Dipterocarpus obtusifolius Teysm 4 MÝt Aglaia gigantea pellegrin 4 Talauma gioi 4 Artocarpus intergifolia Linn 4 4 Merawan Makou 4 Merawa 4 Page 5 
  6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4340 : 1994  Re xanh Re Cinamomun tonkinensis Pitard 4 h−¬ng C«ng tÝa Cinamomun parthenoxylon Meissn 4 D©u rai GiÎ rai Callophyllum saigonensis Pierre 5 GiÎ cau GiÎ ®á Dipterocarpus alatus Eoxb 5 Castanopsis tonkinensis Seen Quercus Bintagor 5 platycalyx Hichel Lithocarpus 5 GiÎ xanh GiÎ ducampii Hicket et 5 såi Muång A camus Kh¸o mËt Såi Lithocarpus pseudosundaica ®¸ Phay Lithocarpus tubolosa Camus Cassia sp 5 QuÕ SÊu tÝa Såi Cinamomusp 5 Lithocarpus cornea Rehd Dubanga 5 sonneratioides Ham Cinamomun 6 Tr¸m hång cassia b¶n lÒ Sandorium indicum Car 6 Xoan ®μo Xoan Castanopsis fissa Rehd et Wils 6 méc Xoan nhõ 6 Xoan ta 6 Vï h−¬ng Hång Canarium species Pygeum arboreum 6 rõng C«m tÇng Toona febrifuga roen Hång mang l¸ Spondias mangifera Wied Melia azdarch 6 Cinamomun balansae H.lec Diospyros 6 kaki Linn Elacocarpus dibius A. D.C 6 Pterrospermum lacaefolium Roxt 6 6 6 6 7 7 7 Page 6 
Đồng bộ tài khoản