TCVN 4348 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
131
lượt xem
35
download

TCVN 4348 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4348 1986. Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp xác định hàm lượng nhôm oxyt. Tách nhôm khỏi các thành phần khác bằng kiềm mạnh, tạo Complexonat nhôm với ETDA dư, giải phóng EDTA khỏi Complexonat nhôm bằng natri clorua, chuẩn độ lượng EDTA được giải phóng bằng dung dịch kẽm axetat tiêu chuẩn theo chỉ thị xylenol da cam ở độ pH5.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4348 1986

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4348 : 1986 §Êt sÐt ®Ó s¶n xuÊt g¹ch ngãi nung - PhV¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lVîng nh«m oxyt Clay for production of burnt tiles and bricks - Method for determination aluminium oxide content 1. Quy ®Þnh chung Theo TCVN 4S46: 1986. 2. PhV¬ng ph¸p thö 2.1. Nguyªn t¾c T¸ch nh«m khái c¸c thµnh phÇn kh¸c b»ng kiÒm m¹nh, t¹o Complexonat nh«m víi ETDA dV, gi¶i phãng EDTA khái Complexonat nh«m b»ng natri clorua, chuÈn ®é lVîng EDTA ®Vîc gi¶i phãng b»ng dung dÞch kÏm axetat tiªu chuÈn theo chØ thÞ xylenol da cam ë ®é pH5. 2.2. Ho¸ chÊt vµ chuÈn bÞ dung dÞch thö Axit clohy®ric theo TCVN 2298: 1978 vµ pha lo·ng (l + l); Dung dÞch natri hy®roxyt 30% vµ l0% Dung dÞch natri florua 3%; Hçn hîp chØ thÞ xylenol da cam l% nghiÒn nhá vµ trén ®Òu 0,lg thuèc thö víi 10g kali clorua; Dung dÞch ®Öm pH kho¶ng 5: hoµ l00ml amonihy®r«xy 25% vµo 200ml nVíc; thªm tiÕp vµo dung dÞch l000ml axit axetic ®Ëm ®Æc råi thªm nVíc thµnh l000ml trén ®Òu; Dung dÞch EDTA 0,025M; Dung dÞch EDTA l%; Dung dÞch kªm axeta 0,025M ; hoµ tan 5,65 gam kÏm axetat vµo l00ml nVíc ®· cã s½n 2ml axit axetic ®Æc, chuyÒn dung dÞch vµo b×nh ®Þnh møc l000ml ®Þnh møc, l¾c ®Òu. 2.3. X¸c ®Þnh hÖ sè chuyÓn (K) cña dung dÞch kªm axetat 0,025M pha ®Vîc theo dung dÞch chuÈn EDTA 0,025M. LÊy tõ l0 - 25ml dung dÞch chuÈn EDTA 0,025M vµo cèc thuû tinh dung tÝch kho¶ng 250ml thªm vµo cèc 15ml dung dÞch ®Öm pH 5 vµ nVíc c¾t ®Õn kho¶ng l00ml thªm tiÕp vµo cèc mét Ýt hçn hîp chØ thÞ xylenol da cam l%. Dïng dung dÞch kÏm axetat pha ®Vîc chuÈn ®é dung dÞch trong cèc ®Õn khi mÇu dung dÞch chuyÓn tõ vµng sang hång. HÖ sè chuyÓn (K) ®Vîc nhV theo c«ng thøc: V0 K Trong ®ã: V V0 – ThÓ tÝch dung dÞch chuÈn EDTA 0,025M lÊy ®em chuÈn ®é, tÝnh b»ng ml; V - ThÓ tÝch dung dÞch kÏm axetat tiªu thô hi chuÈn ®é, tÝnh b»ng ml.
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4348 : 1986 Cho phÐp dïng dung dÞch kÏm nitrat hoÆc kÏm Clorua thay cho dung dÞch kÏm axetat. 2.4. TiÕn hµnh thö LÊy 50 ml dung d×ch A (môc 2.4.2 TCVN 4347: 1986) vµo cèc thuû tinh, thªm vµo cèc 25ml dung dÞch natri hy®roxyt 30% vµ ®un s«i 2 - 3 phót. §Ó nguéi dung dÞch, chuyÓn vµo b×nh ®Þnh møc 250ml, ®Þnh møc l¾c ®Òu. Läc dung dÞch qua giÊy läc kh« phÇn kh« cho vµo mét b×nh nãn kh« (bá phÇn dung dÞch läc ®Çu). LÊy 100ml dung dÞch läc trong b×nh nãn vµo cèc thuû tinh, thªm vµo cèc 15ml dung dÞch EDTA 1% vµ mét Ýt chØ thÞ xylenol da cam, dïng dung dÞch axit clohy®ric (1 +1) vµ natri hy®roxyt 10% ®iÒu chØnh dung dÞch ®Õn xuÊt hiÖn mµu vµng. Thªm vµo cèc 15ml dung dÞch ®Öm pH5 vµ ®un s«i l - 2 phót, ®Ó nguéi dung dÞch vµ dïng dung dÞch thªm axetat 0,024M chuÈn ®é ®Õn xuÊt hiÖn mµu hång. Thªm vµo cèc 15 - 20ml dung dÞch natri florua 3% vµ ®un s«i 2 - 3 phót khi nµo dung dÞch cã mµu vµng. §Ó nguéi dung dÞch, dïng dung dÞch kÏm axetat 0,025M chuÈn ®é lVîng EDTA võa ®Vîc gi¶i phãng khái phøc víi nh«m ®Õn khi mµu chuyÓn tõ vµng sang hång. 2.5. TÝnh kÕt qu¶ 2.5.1. Hµm lVîng nh«m oxyt (X2) tÝnh b»ng phÇn tr¨m, theo c«ng thøc: 0,0012745.K .V .100 X2  Trong ®ã: m V - ThÓ tÝch dung dÞch kÏm axetat 0,025M tiªu thô khi chuÈn ®é lVîng EDTA ®Vîc gi¶i phãng khái phøc, tÝnh b»ng ml; K - HÖ sè nång ®é gi÷a dung dÞch EDTA 0,025M vµ dung dÞch kÏm axetat 0,025M ; 0,0012745 - Khèi lVîng nh«m oxit tV¬ng øng víi lml dung dÞch kÏm axetat 0,025M tÝnh b»ng g/ml ; m - LVîng mÉu thö lÊy ®Ó x¸c ®Þnh hµm lVîng nh«m oxyt tÝnh b»ng g. 2.5.2. Chªnh lÖch gi÷a hai kÕt qu¶ x¸c ®Þnh song song kh«ng lín h¬n 0,30% (tuyÖt ®èi).
Đồng bộ tài khoản