TCVN 4349 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
22
download

TCVN 4349 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4349 1986. Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng sắt ôxyt.Chuẩn độ lớn sắt III bằng dung dịch tiêu chuẩn EDTA ở pH l,5 - 2,0 với chỉ thị axit sunfosalisilic, kết thúc chuẩn độ màu chuyển từ tím đỏ sang vàng rơm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4349 1986

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4349 : 1986 §Êt sÐt ®Ó s¶n xuÊt g¹ch ngãi nung – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l|îng s¾t «xyt . Clay for production of burnt tites and bricks - Method for determtnation ferric oxide content 1. Quy ®Þnh chung Theo TCVN 434S: 1986. 2. Ph|¬ng ph¸p thö 2.1. Nguyªn t¾c ChuÈn ®é lín s¾t III b»ng dung dÞch tiªu chuÈn EDTA ë pH l,5 - 2,0 víi chØ thÞ axit sunfosalisilic, kÕt thóc chuÈn ®é mµu chuyÓn tõ tÝm ®á sang vµng r¬m. 2.2. Ho¸ chÊt Dung dÞch axit clohy®ric (l + l) ; Dung dÞch axit sunfosalisilic 10% ; Dung dÞch Natri hy®roxyt 10%; Dung dÞch tiªu chuÈn EDTA 0,0lM ; GiÊy ®o pH 1-11 2.3. TiÕn hµnh thö LÊy tõ 25 - 50ml dung dÞch A (môc 2.4.2 TCVN 4347: 1986) vµo cèc thuû tinh thªm vµo cèc 2ml dung dÞch axit sunfosalisilic l0% vµ n|íc cÊt ®Õn kho¶ng 100ml. Dïng dung dÞch natri hy®r«xyt l0% vµ axit clohy®ric (l + l) nhá giät ®Ó ®iÒu chØnh pH cña dung dÞch ®Õn trÞ sè l,2 - 2,0 theo giÊy ®o pH. §un nãng dung dÞch ®Õn 60 - 700C dïng dung dÞch chÈn EDTA 0,0lM chuÈn ®é dung dÞch mÉu khi cßn nãng ®Õn lóc mµu dung dÞch chuyÓn tõ tÝm ®á sang vµng (r¬m) 2.4. TÝnh kÕt qu¶ 2.4.1. Hµm l|îng s¾t III oxit (X3), tÝnh b»ng phÇn tr¨m, theo c«ng thøc: 0,0007985.V .100 X3  m Trong ®ã: V - ThÓ tÝch dung dÞch chuÈn EDTA 0,OlM tiªu thô khi chuÈn ®é, tÝnh b»ng ml ; 0,0007985 - Khèi l|îng s¾t oxyt t|¬ng øng víi lml dung dÞch EDTA 0,01M, tÝnh b»ng g; m – L|îng mÉu thö lÊy ®Ó x¸c ®Þnh hµm l|îng s¾t oxyt, tÝnh b»ng g 2.4.2. Chªnh lÖch gi÷a hai kÕt qu¶ x¸c ®Þnh song song kh«ng lín h¬n 0,20% (tuyÖt ®èi).
Đồng bộ tài khoản