TCVN 4352 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
96
lượt xem
24
download

TCVN 4352 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4352 1986. Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp xác định hàm lượng ion sunfat hoà tan. Hoà tan các muối tan trong đất bằng nước cắt, kết tủa ion sun phát hoà tan bằng bari clorua, nung kết tủa bari sunfat ở nhiệt độ 850 - 9000C.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4352 1986

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4352 : 1986 Nhãm H §Êt sÐt ®Ó s¶n xuÊt g¹ch ngãi nung - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l|îng ion sunfat hoµ tan Clay for production of burnt tiles and bricks - Method for determtnation of dissolved sulphate ions content 1. Quy ®Þnh chung Theo TCVN 4346: 1986. 2. Ph|¬ng ph¸p thö 2.1. Nguyªn t¾c Hoµ tan c¸c muèi tan trong ®Êt b»ng n|íc c¾t, kÕt tña ion sun ph¸t hoµ tan b»ng bari clorua, nung kÕt tña bari sunfat ë nhiÖt ®é 850 - 9000C. 2.2. ThiÕt bÞ, ho¸ chÊt, dông cô. Lß nung ®iÖn; B×nh nãn dung tÝch 500ml ChÐn nung sø chÞu nhiÖt, dung tÝch 30ml; Axit clohy®ric theo TCVN 2298: 1978; Dung dÞch bari clorua l0%; Dung dÞch b¹c nitrat 0,5%; Dung dÞch metyla ®á 0,l%; GiÊy läc ®Þnh l|îng: b¨ng xanh. 2.3. C¸ch tiÕn hµnh: 2.3.1. C©n 10g mÉu ®· chuÈn bÞ theo ®iÒu 2.3 (TCVN 4347: 1985) vµo b×nh nãn dung tÝch 500ml, thªm vµo b×nh 150ml n|íc vµ ®Ëy miÖng b×nh b»ng mét phÔu thuû tinh nhá, ®un s«i nhÑ dung dÞch trong b×nh nãn trªn bÕp ®iÖn 5 phót, ®Ó nguéi, tr¸ng röa phÔu ®Ëy vµ thµnh b×nh b»ng tia n|íc cÊt, ®Ó l¾ng dung dÞch, g¹n dung dÞch qua giÊy läc b¨ng xanh vµo b×nh ®Þnh møc 250ml, röa kÕt tña vµ giÊy läc 5 - 6 lÇn b»ng n|íc cÊt ®un s«i, lo¹i bá kÕt tña. §Ó nguéi dung dÞch, ®inh møc, l¾c ®Òu. 2.3.2. LÊy 200ml dung dÞch ®· qua läc röa vµo cèc, c« c¹n dung dÞch ®Õn kho¶ng 120ml, thªm l - 2 giät dung dÞch metyla ®á 0,l%, 2ml axit clohy®ric ®Ëm ®Æc (d = l,19), ®un dung dÞch tíi s«i, võa khuÊy dung dÞch võa nhá giät l0 - 15ml dung dÞch bary clorua l0% ®· ®un tíi s«i, tiÕp tôc ®un vµ khuÊy dung dÞch 5 phót n÷a ®Ó yªn dung dÞch n¬i Êm (50 – 600C) trong thêi gian l0 - 12 giê. Läc dung dÞch qua giÊy läc b¨ng xanh, röa kÕt tña vµ giÇy läc b»ng n|íc ®un s«i ®Õn hÕt ion clo (thö b»ng dung dÞch b¹c nitrat 0,5% ) . ChuyÓn kÕt tña vµ giÊy läc vµo chÐn sø (®· nung ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi ë 9000C) ®èt ch¸y giÊy läc thµnh than trªn bÕp ®iÖn. Cho chÐn sø vµo lß nung, t¨ng nhiÖt ®é ®Õn 850 - 9000C gi÷ ë nhiÖt ®é nµy 45 phót, cho chÐn vµo b×nh chèng Èm ®Ó nguéi råi c©n. LËp l¹i qu¸ tr×nh nung ë 850 - 9000C (trong 15 phót) ®Ó nguéi vµ c©n ®Õn khi thu ®|îc khèi l|îng kh«ng thay ®æi.
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4352 : 1986 2.4. TÝnh kÕt qu¶. 2.4.1. Hµm l|îng ion sunfat hoµ tan (X6), tÝnh b»ng phÇn tr¨m, theo c«ng thøc: 0,4116.m1 .100 X6  m Trong ®ã: ml - Lµ khèi l|îng kÕt tña bari sunfat thu ®|îc, tÝnh b»ng g; 0,4116 - HÖ sè chuyÓn ®æi bari sunfat ra ion sunfat; m - Lµ l|îng mÉu thö lÊy ®em x¸c ®Þnh hµm l|îng ion sunfat hoµ tan, tÝnh b»ng g; 2.4.2. Chªnh lÖch giøa hai kÕt qu¶ x¸c ®Þnh song song kh«ng lín h¬n quy ®Þnh sau: Hµm l|îng ion sunfat hoµ tan trong mÉu Chªnh lÖch cho phÐp gi÷a hai kÕt qu¶ x¸c thö (%) ®Þnh song song ®Õn 0,01 0,05 trªn 0,1 ®Õn 1,0 0,10
Đồng bộ tài khoản